Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Buka ya Diane

Dikgaolo

Lenaane la Diteng

 • 1

  • Maikaelelo a diane (1-7)

  • Dikotsi tsa ditsala tse di sa siamang (8-19)

  • Botlhale jwa boammaaruri bo goa phatlalatsa (20-33)

 • 2

  • Boleng jwa botlhale (1-22)

   • Senka botlhale jaaka fa o senka matlotlo a a fitlhegileng (4)

   • Bokgoni jwa go akanya bo a sireletsa (11)

   • Boitsholo jo bo sa siamang bo na le ditlamorago tse di botlhoko (16-19)

 • 3

  • Nna botlhale mme o ikanye Jehofa (1-12)

   • Tlotla Jehofa ka dilo tse di tlhwatlhwakgolo (9)

  • Botlhale bo dira gore motho a itumele (13-18)

  • Botlhale bo dira gore motho a babalesege (19-26)

  • Go dirisana le ba bangwe sentle (27-35)

   • Direla ba bangwe molemo fa go kgonega (27)

 • 4

  • Kaelo e e botlhale ya ga rre (1-27)

   • Mo godimo ga tsotlhe, senka botlhale (7)

   • Gana ditsela tse di bosula (14, 15)

   • Tselana ya basiami e nna e phatsima (18)

   • “Sireletsa pelo ya gago” (23)

 • 5

  • Tlhagiso e e amanang le mosadi yo o dirang boitsholo jo bo sa siamang (1-14)

  • Itumele le mosadi wa gago (15-23)

 • 6

  • Ikele tlhoko ka ditumalano tsa go duela melato (1-5)

  • “Ya kwa tshoswaneng, wena setshwakga” (6-11)

  • Motho yo o se nang mosola le yo o bosula (12-15)

  • Dilo tse supa tse Jehofa a di tlhoileng (16-19)

  • Ikele tlhoko mo mosading yo o bosula (20-35)

 • 7

  • Amogela ditaelo tsa Modimo mme o tshele (1-5)

  • Lekawana le le se nang maitemogelo le a tsiediwa (6-27)

   • “Jaaka poo e e yang go tlhabiwa” (22)

 • 8

  • Botlhale jo bo mothofaditsweng bo a bua (1-36)

   • ‘Ke nna wa ntlhantlha mo ditirong tsa Modimo’ (22)

   • ‘Ke le modiri yo o setswerere fa thoko ga Modimo’ (30)

   • “Ke ne ke rata batho fela thata” (31)

 • 9

  • Botlhale jwa boammaaruri bo laletsa batho (1-12)

   • “Botlhale bo tla dira gore malatsi a gago a nne mantsi” (11)

  • Mosadi yo o sematla o laletsa batho (13-18)

   • “Metsi a a utswilweng a monate” (17)

 • DIANE TSA GA SOLOMONE (10:1–24:34)

  • 10

   • Morwa yo o botlhale o itumedisa rraagwe (1)

   • Diatla tse di dirang ka natla di tlisa dikhumo (4)

   • Yo o buang thata o tla dira diphoso (19)

   • Tshegofatso ya ga Jehofa e a humisa (22)

   • Go boifa Jehofa go dira gore botshelo bo nne boleele (27)

  • 11

   • Ba ba boikokobetso ba botlhale (2)

   • Motlhanogi o tlisetsa ba bangwe tshenyego (9)

   • ‘Bagakolodi ba bantsi ba tlisa katlego’ (14)

   • Motho yo o pelotshweu o tla atlega (25)

   • Yo o ikanyang dikhumo tsa gagwe o tla wa (28)

  • 12

   • Yo o tlhoileng kgalemelo ga a na tlhaloganyo (1)

   • “Go bua o sa akanye go tshwana le go tlhaba ga tšhaka” (18)

   • Go dira kagiso go tlisa boitumelo (20)

   • Yo o buang maaka o makgapha mo go Jehofa (22)

   • Go tlhobaela go imetsa pelo (25)

  • 13

   • Ba ba batlang kgakololo ba botlhale (10)

   • Selo se motho a se eletsang fa se sa diragadiwe, se ka mo hutsafatsa (12)

   • Morongwa yo o ikanyegang o tlisa phodiso (17)

   • Go tsamaya le ba ba botlhale go dira gore motho a nne botlhale (20)

   • Kotlhao ke tsela ya go bontsha lorato (24)

  • 14

   • Pelo e itse botlhoko jwa yone (10)

   • Tsela e e lebegang e siame e ka isa kwa losong (12)

   • Yo o se nang maitemogelo o dumela sengwe le sengwe (15)

   • Ditsala tsa mohumi di dintsi (20)

   • Pelo e e ritibetseng e naya mmele botshelo (30)

  • 15

   • Karabo e e bonolo e faposa bogale (1)

   • Matlho a ga Jehofa a gongwe le gongwe (3)

   • Thapelo ya mosiami e itumedisa Modimo (8)

   • Dithulaganyo di a kgoreletsega fa go se na puisano (22)

   • Akanyetsa kwa teng pele ga o araba (28)

  • 16

   • Jehofa o tlhatlhoba maitlhomo a motho (2)

   • Bolelela Jehofa se o se dirang (3)

   • Dikale tse di siameng di tswa kwa go Jehofa (11)

   • Boikgogomoso bo dira gore motho a we (18)

   • Moriri o mosweu, serwalo sa bontle (31)

  • 17

   • O se ka wa duela molemo ka bosula (13)

   • Tsamaya pele ga komano e tsoga (14)

   • Tsala ya boammaaruri e lorato ka dinako tsotlhe (17)

   • “Pelo e e itumetseng ke kalafi e e molemo” (22)

   • Motho yo o nang le temogo o thiba mafoko a gagwe (27)

  • 18

   • Go itlhaola ke bopelotshetlha e bile ga go botlhale (1)

   • Leina la ga Jehofa ke tora e e nonofileng (10)

   • Mo mogopolong dikhumo di lebega e le tshireletso (11)

   • Botlhale jwa go reetsa matlhakore oomabedi (17)

   • Tsala e e ikanyegang go gaisa ba lelapa la gaeno (24)

  • 19

   • Temogo e fokotsa bogale jwa motho (11)

   • Mosadi yo o ratang go omana o tshwana le borulelo jo bo nelang (13)

   • Mosadi yo o botlhale o tswa kwa go Jehofa (14)

   • Otlhaya ngwana go sa ntse go na le tsholofelo (18)

   • Botlhale jwa go reetsa kgakololo (20)

  • 20

   • Beine ke mosotli (1)

   • Ditshwakga ga di leme ka ntlha ya mariga (4)

   • Dikakanyo tsa motho di tshwana le metsi a a boteng (5)

   • Tlhagiso ka go itlhaganelela go ikana (25)

   • Kgalalelo ya makawana ke nonofo ya bone (29)

  • 21

   • Jehofa o kaela pelo ya kgosi (1)

   • Tshiamiso e botoka go feta setlhabelo (3)

   • Go dira ka natla go dira gore motho a atlege (5)

   • Yo o sa reetseng motho wa maemo a a kwa tlase ga a kitla a arabiwa (13)

   • Go ganetsana le Jehofa ga go bontshe botlhale (30)

  • 22

   • Leina le le molemo le botoka go feta dikhumo tse dintsi (1)

   • Go rutwa go tswa boseeng go sologela molemo botshelo jotlhe (6)

   • Setshwakga se boifa tau e e kwa ntle (13)

   • Kotlhao e tlosa boeleele (15)

   • Modiri yo o setswerere o direla dikgosi (29)

  • 23

   • Nna kelotlhoko fa o amogela taletso (2)

   • O se ka wa gagamalela dikhumo (4)

   • Dikhumo di ka fofela kgakala le wena (5)

   • O se ka wa nna mo gare ga ba ba nwang bobe (20)

   • Bojalwa bo tla go loma jaaka noga (32)

  • 24

   • O se ka wa tswela batho ba ba bosula pelo (1)

   • Ntlo e agiwa ka botlhale (3)

   • Mosiami a ka wa, mme o tla tsoga (16)

   • O se ka wa ipusolosetsa (29)

   • Go rata boroko go tlisa khumanego (33, 34)

 • DIANE TSA GA SOLOMONE TSE DI KWALOLOTSWENG KE BANNA BA GA KGOSI HESEKIA (25:1–29:27)

  • 25

   • Khupamarama (9)

   • Mafoko a a tlhophilweng sentle (11)

   • Etela ntlo ya moagelani wa gago sewelo (17)

   • Go koela magala mo tlhogong ya mmaba (21, 22)

   • Pego e e molemo e tshwana le metsi a a tsididi (25)

  • 26

   • Ditshwakga di a tlhalosiwa (13-16)

   • O se ka wa tsena dikomano tsa batho (17)

   • Tila go tsietsa ba bangwe ka metlae (18, 19)

   • Fa go se na dikgong ga go nne le molelo (20, 21)

   • Mafoko a yo o senyang batho maina a tshwana le dithathana tse di monate (22)

  • 27

   • Go kgalemelwa ke tsala go sologela molemo (5, 6)

   • Morwaaka, itumedise pelo ya me (11)

   • Tshipi e lootsa tshipi (17)

   • Itse letsomane la gago (23)

   • Dikhumo ga di nnele ruri (24)

  • 28

   • Thapelo ya yo o sa reetseng e makgapha (9)

   • Yo o ikwatlhayang o utlwelwa botlhoko (13)

   • Go batla go huma ka bonako ga go ke go tlhoka molato (20)

   • Go kgalemelwa go botoka go na le go tsiediwa (23)

   • Yo o pelotshweu ga a tlhoke sepe (27)

  • 29

   • Ngwana yo o tlogelwang fela o tlhabisa ditlhong (15)

   • Fa go se na ponatshegelo, batho ga ba laolesege (18)

   • Motho yo o bogale o baka dikgogakgogano (22)

   • Motho yo o ikokobeditseng o a galalediwa (23)

   • Go boifa batho ke serai (25)

 • 30

  • MAFOKO A GA AGURE (1-33)

   • O se ka wa nnaya lehuma kgotsa dikhumo (8)

   • Dilo tse di sa keng di kgotsofala (15, 16)

   • Dilo tse di sa tlogeleng motlhala (18, 19)

   • Mosadi wa seaka (20)

   • Diphologolo tse di botlhale ka tlholego (24)

 • 31

  • MAFOKO A GA KGOSI LEMUELE (1-31)

   • Ke mang yo o ka nyalang mosadi yo o nang le mekgwa e mentle? (10)

   • Ke senatla (17)

   • Bopelonomi bo mo lolemeng lwa gagwe (26)

   • Bana ba gagwe le monna wa gagwe ba a mmaka (28)

   • Bontle bo a tsietsa (30)