Matendo ya Mitume 5:1-42

  • Anania na Safira (1-11)

  • Mitume wanafanya alama nyingi (12-16) (12-16)

  • Wanafungwa katika gereza, kisha wanaachiliwa (17-21a)

  • Wanapelekwa tena mbele ya Sanhedrini (21b-32)

    • ‘Kumutii Mungu kuliko wanadamu’ (29)

  • Shauri la Gamalieli (33-40)

  • Kuhubiri nyumba kwa nyumba (41, 42)

5  Hata hivyo, mwanaume mwenye aliitwa Anania, na Safira bibi yake, waliuzisha shamba.  Lakini alificha kiasi fulani cha feza, bibi yake akiwa anajua, na akaleta tu sehemu na kuiweka kwenye miguu ya mitume.+  Lakini Petro akamuuliza: “Anania, sababu gani Shetani amekushawishi udanganye+ roho takatifu+ bila haya na ufiche sehemu fulani ya feza zenye uliuzisha shamba hilo?  Mbele ya kuliuzisha, je, halikukuwa mali yako? Na kisha kuliuzisha, je, feza hizo hazikukuwa katika mikono yako? Sababu gani umewaza tendo kama hili katika moyo wako? Haukudanganya wanadamu, lakini umemudanganya Mungu.”  Wakati Anania alisikia maneno hayo, akaanguka chini na akakufa. Na wale wote wenye walisikia jambo hilo wakaogopa sana.  Basi vijana wakasimama, wakamufunga kwa vitambaa, wakamupeleka inje, na wakamuzika.  Sasa kisha saa tatu (3) hivi, bibi yake akaingia, bila yeye kujua kile kilikuwa kimefanyika.  Petro akamuuliza: “Uniambie, je, ninyi wawili muliuzisha shamba kwa feza hizi?” Akajibu: “Ndiyo, ni hizo.”  Kwa hiyo Petro akamuambia: “Sababu gani ninyi wawili mulisikilizana ili kujaribu roho ya Yehova?* Angalia! Miguu ya wale wenye walimuzika bwana yako iko kwenye mulango, na watakupeleka inje.” 10  Mara moja akaanguka chini kwenye miguu ya Petro na akakufa. Wakati wale vijana waliingia, walimukuta amekufa na wakamupeleka inje na kumuzika pembeni ya bwana yake. 11  Basi kutaniko lote na wale wote wenye walisikia juu ya mambo hayo wakaogopa sana. 12  Zaidi ya hayo, kupitia mikono ya mitume, alama nyingi na maajabu yakaendelea kutendeka kati ya watu;+ na wote walikuwa wanakutana katika eneo la Mistari ya Nguzo za Sulemani.+ 13  Kwa kweli, hakuna hata mumoja kati ya wale wengine mwenye alikuwa na uhodari wa kujiunga na wanafunzi; lakini, watu walikuwa wanawasifu sana. 14  Zaidi ya hayo, hesabu ya wale wenye kumuamini Bwana, wanaume na wanamuke, ikaendelea kuongezeka sana.+ 15  Wakaleta hata wagonjwa inje kwenye njia kubwa na kuwalalisha pale kwenye vitanda vidogo na virago,* ili Petro akipita pale, hata kivuli chake kiangukie wamoja kati yao.+ 16  Pia, watu wengi kutoka kwenye miji yenye kuzunguka Yerusalemu wakaendelea kuja, wakiwa wamebeba wagonjwa na wale wenye kusumbuliwa na roho wachafu, na wote walikuwa wanaponyeshwa. 17  Lakini kuhani mukubwa akasimama, na wote wenye walikuwa pamoja naye, wenye walikuwa wa zehebu* la Wasadukayo, na walikuwa wamejaa wivu. 18  Basi wakakamata mitume na kuwatia katika gereza la watu wote.+ 19  Lakini usiku, malaika wa Yehova* akafungua milango ya gereza,+ akawapeleka inje, na kuwaambia: 20  “Muende na musimame katika hekalu, na muendelee kuambia watu mambo yote juu ya maisha haya.” 21  Kisha kusikia jambo hilo, wakaingia katika hekalu asubui sana na wakaanza kufundisha. Sasa wakati kuhani mukubwa na wale wenye walikuwa pamoja naye walifika, wakaita pamoja Sanhedrini na mukusanyiko wote wa wazee wa wana wa Israeli, na wakatuma watu katika gereza ili walete mitume mbele yao. 22  Lakini wakati wale maofisa walifika kule hawakuwakuta katika gereza. Kwa hiyo wakarudia na kutoa ripoti yao, 23  na kusema: “Tulikuta gereza limefungwa na liko salama, na walinzi walikuwa wamesimama kwenye milango, lakini wakati tulilifungua, hatukukuta mutu yeyote ndani.” 24  Ndiyo, wakati kapiteni wa hekalu na wakubwa wa makuhani walisikia maneno hayo, walivurugika kwa sababu hawakujua jambo lenye litatokea. 25  Lakini mutu fulani akakuja na kuwaambia: “Muangalie! Wale watu wenye mulifunga katika gereza wako katika hekalu, wamesimama ndani na wako wanafundisha watu.” 26  Basi kapiteni akaenda pamoja na maofisa wake na wakawaleta, lakini bila kutumia nguvu, kwa sababu walikuwa wanaogopa kupigwa majiwe na watu.+ 27  Basi wakawaleta na kuwasimamisha mbele ya Sanhedrini. Kisha kuhani mukubwa akawauliza maulizo 28  na kusema: “Tuliwaamuru kwa mukazo musiendelee kufundisha katika jina hili,+ lakini muangalie! mumejaza Yerusalemu na mafundisho yenu, na mumekusudia kuleta damu ya mutu huyu juu yetu.”+ 29  Petro na wale mitume wengine wakajibu: “Tunapaswa kumutii Mungu kuwa mutawala kuliko wanadamu.+ 30  Mungu wa mababu zetu alimufufua Yesu, mwenye ninyi muliua, kwa kumutundika kwenye muti.+ 31  Huyo, Mungu alimuinua kuwa Kiongozi Mukubwa+ na Mwokozi+ kwenye mukono wake wa kuume,+ ili Israeli ipate kutubu na kupokea musamaha wa zambi.+ 32  Na sisi ni mashahidi wa mambo hayo,+ na roho takatifu pia,+ yenye Mungu amepatia wale wenye wanamutii kuwa mutawala.” 33  Wakati walisikia mambo hayo, wakakasirika sana* na wakataka kuwaua. 34  Lakini Mufarisayo mumoja mwenye kuitwa Gamalieli+ akasimama katika Sanhedrini; alikuwa mwalimu wa Sheria mwenye kuheshimiwa na watu wote, na akaamuru wapeleke watu hao inje kwa wakati kidogo. 35  Kisha akawaambia: “Wanaume wa Israeli, mukuwe waangalifu juu ya jambo lenye munakusudia kutendea watu hawa. 36  Kwa mufano, mbele ya siku hizi Teuda alisimama, akisema yeye mwenyewe kwamba alikuwa mutu wa maana, na wanaume fulani, karibu mia ine (400), wakajiunga na chama chake. Lakini aliuawa, na watu wote wenye walikuwa wanamufuata wakatawanywa na wakaisha. 37  Kisha yeye, Yuda Mugalilaya akasimama katika siku za uandikishaji, na akachochea watu wamufuate. Mutu huyo pia aliangamia, na watu wote wenye walikuwa wanamufuata wakatawanywa. 38  Basi katika hali hii ya sasa, ninawaambia ninyi, musijiingize katika mambo ya watu hawa, lakini muwaache. Kwa maana, kama mupango huu ao kazi hii inatoka kwa wanadamu, itaharibiwa; 39  lakini kama inatoka kwa Mungu, hamutaweza kuwaharibu.+ Tofauti na hilo, munaweza hata kujikuta munapigana na Mungu mwenyewe.”+ 40  Halafu wakasikiliza shauri lake, na wakaita mitume, wakawapiga viboko,+ na kuwaagiza waache kusema katika jina la Yesu, kisha wakawaacha waende. 41  Basi wakatoka mbele ya Sanhedrini, wakiwa na furaha+ kwa sababu walikuwa wamehesabiwa kuwa wanastahili kuvunjiwa heshima kwa ajili ya jina lake. 42  Na kila siku katika hekalu na nyumba kwa nyumba+ wakaendelea bila kuacha kufundisha na kutangaza habari njema juu ya Kristo, Yesu.+

Maelezo ya Chini

Ao “mikeka.”
Ao “wakasikia wameumizwa.”