Matendo ya Mitume 2:1-47

  • 2 Roho takatifu inamwangwa siku ya Pentekoste (1-13)

  • Hotuba ya Petro (14-36)

  • Watu wengi wanaitikia muzuri hotuba ya Petro (37-41)

    • Watu elfu tatu wanabatizwa (41)

  • Ushirika wa Kikristo (42-47)

2  Sasa wakati siku ya Sikukuu ya Pentekoste+ ilikuwa inaendelea, wote walikuwa pamoja mahali pale pale.  Mara moja kukatokea makelele mbinguni, kama ya upepo wenye nguvu, wenye unavuma, na yakajaza nyumba yote yenye walikuwa wamekaa ndani.+  Na wakaona ndimi kama za moto na zikagawanywa na kukaa moja-moja juu ya kila mumoja wao,  na wote wakajazwa roho takatifu+ na wakaanza kusema katika luga mbalimbali, kama vile roho iliwawezesha kusema.+  Wakati huo Wayahudi wenye kumuogopa Mungu kutoka kila taifa chini ya mbingu walikuwa wanakaa Yerusalemu.+  Kwa hiyo, wakati sauti hiyo ilitokea, watu wengi wakakusanyika, na wakashangaa kwa sababu kila mumoja aliwasikia wanasema katika luga yake mwenyewe.  Kwa kweli, walishangaa sana na kusema: “Muone, wote hawa wenye wako wanasema ni Wagalilaya,+ haiko vile?  Basi, imekuwa namna gani kwamba kila mumoja wetu anasikia luga yake mwenyewe ya kizalikio?  Waparti, Wamedi,+ na Waelami,+ wakaaji wa Mesopotamia, Yudea na Kapadokia, Ponto na jimbo la Asia,+ 10  Frigia, Pamfilia, Misri, na maeneo ya Libya karibu na Kirene, wakaaji wa muda kutoka Roma wenye walikuwa Wayahudi na pia wageuzwa-imani;+ 11  Wakrete; na Waarabu​—tunawasikia wakisema katika luga zetu juu ya mambo makubwa ya Mungu.” 12  Ndiyo, wote wakashangaa na kustaajabu, wakaambiana: “Jambo hili maana yake nini?” 13  Hata hivyo, wengine wakawachekelea na kusema: “Wamejaa divai tamu.”* 14  Lakini Petro akasimama pamoja na wale Kumi na Moja (11)+ na kuwaambia kwa sauti kubwa: “Watu wa Yudea na ninyi wote wakaaji wa Yerusalemu, mujue jambo hili na musikilize maneno yangu kwa uangalifu. 15  Kwa kweli, watu hawa hawalewe, kama vile munawazia, kwa maana ni saa ya tatu (3) ya muchana.* 16  Tofauti na hilo, haya ndiyo maneno yenye yalisemwa kupitia nabii Yoeli: 17  ‘“Na katika siku za mwisho,” Mungu anasema, “Nitamwanga sehemu ya roho yangu juu ya kila namna ya mwili, na watoto wenu wanaume na watoto wenu wanamuke watatoa unabii, na vijana wenu wanaume wataona maono na wazee wenu wataota ndoto,+ 18  na hata juu ya watumwa wangu wanaume na watumwa wangu wanamuke nitamwanga sehemu ya roho yangu katika siku hizo, na watatoa unabii.+ 19  Na nitatoa maajabu juu mbinguni na alama chini duniani​—damu na moto na mawingu ya moshi. 20  Jua litageuzwa kuwa giza na mwezi kuwa damu mbele ya kuja kwa ile siku ya Yehova* yenye ni kubwa na yenye utukufu. 21  Na kila mutu mwenye anaitia jina la Yehova* ataokolewa.”’+ 22  “Watu wa Israeli, musikie maneno haya: Yesu Munazareti alikuwa mwanaume mwenye Mungu alionyesha kwenu waziwazi kupitia matendo yenye nguvu na maajabu na alama zenye Mungu alifanya kupitia yeye katikati yenu,+ kama vile ninyi wenyewe munajua. 23  Mwanaume huyu, mwenye alitolewa kulingana na mapenzi yenye yaliamuliwa ya* Mungu na kulingana na uwezo wa Mungu wa kujua mambo mbele ya wakati,+ ninyi mulimupigilia misumari kwenye muti kupitia mukono wa watu wenye kuvunja sheria, na mukamuua.+ 24  Lakini Mungu alimufufua+ kwa kumufungua kutoka katika maumivu ya* kifo, kwa sababu haikuwezekana kifo kiendelee kumufunga.+ 25  Kwa maana Daudi anasema hivi juu yake: ‘Nimemuweka Yehova* mbele yangu* kila wakati, kwa maana iko* kwenye mukono wangu wa kuume ili nisitikiswe hata kidogo. 26  Ndiyo sababu moyo wangu ulichangamuka na ulimi wangu ulifurahi sana. Na nitakaa* katika tumaini; 27  kwa sababu hautaniacha* katika Kaburi,* na hautaruhusu mushikamanifu wako aone uharibifu.+ 28  Umenijulisha njia za uzima; utanijaza furaha kubwa mbele yako.’*+ 29  “Wanaume, ndugu zangu, inaruhusiwa kusema na ninyi kwa uhuru wa kusema juu ya Daudi, kichwa cha familia, kwamba alikufa na akazikwa,+ na kaburi lake liko hapa mupaka leo. 30  Kwa sababu alikuwa nabii na alijua kwamba Mungu alikuwa amemuapia kwa kiapo kwamba ataikalisha mumoja kati ya wazao wake* kwenye kiti chake cha ufalme,+ 31  aliona mbele ya wakati na alisema juu ya ufufuo wa Kristo, kwamba hakuachwa katika Kaburi* na mwili wake haukuona uharibifu.*+ 32  Mungu alimufufua huyu Yesu, na sisi wote tuko mashahidi wa jambo hilo.+ 33  Kwa hiyo, kwa sababu aliinuliwa kwenye mukono wa kuume wa Mungu+ na kupokea kutoka kwa Baba roho takatifu yenye iliahidiwa,+ amemwanga kile chenye munaona na kusikia. 34  Kwa maana Daudi hakupanda mbinguni, lakini yeye mwenyewe anasema, ‘Yehova* alimuambia Bwana wangu: “Kaa kwenye mukono wangu wa kuume 35  mupaka niweke maadui wako kuwa kiti cha miguu yako.”’+ 36  Kwa hiyo, nyumba yote ya Israeli inapaswa kujua kwa hakika kwamba Mungu alimufanya kuwa Bwana+ na Kristo, huyu Yesu mwenye ninyi muliua kwenye muti.”+ 37  Sasa wakati walisikia vile, walichomwa katika moyo, na wakamuambia Petro na wale mitume wengine: “Wanaume, ndugu, tufanye nini?” 38  Petro akawaambia: “Mutubu,+ na kila mumoja wenu abatizwe+ katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya musamaha wa zambi zenu,+ na mutapokea zawadi ya bure ya roho takatifu. 39  Kwa maana ahadi+ ni kwa ajili yenu na watoto wenu, na kwa wale wote wenye kuwa mbali, kwa wale wote wenye Yehova* Mungu wetu anaweza kuita kwake.”+ 40  Na akaendelea kuwatia moyo kwa maneno mengine mengi, kwa kusema: “Muokoke kutoka katika kizazi hiki chenye kuharibika.”+ 41  Basi wale wenye walikubali neno lake kwa furaha wakabatizwa,+ na siku hiyo watu karibu elfu tatu (3000) wakaongezwa.*+ 42  Na wakaendelea kujitoa wenyewe kwa fundisho la mitume, kufanya mambo yote pamoja, kula pamoja,+ na kusali pamoja.+ 43  Kwa kweli, kila mutu akakuwa* na woga, na maajabu na alama nyingi zikaanza kutendeka kupitia mitume.+ 44  Wale wote wenye walikuwa waamini walikuwa pamoja na walichangia mambo yote pamoja, 45  na walikuwa wanauzisha vitu vyao+ na mali zao na kugawia wote feza zenye walipata, kulingana na kile chenye kila mutu alikuwa nacho lazima.+ 46  Na kila siku waliendelea kuwa katika hekalu wakiwa na kusudi moja, na walikuwa wanakula chakula katika nyumba mbalimbali na kuchangia chakula chao kwa furaha nyingi na kwa moyo muzuri, 47  walikuwa wanamusifu Mungu na kukubaliwa na watu wote. Wakati uleule Yehova* akaendelea kuwaongezea kila siku watu wenye walikuwa wanaokolewa.+

Maelezo ya Chini

Ao “divai mupya.”
Ni kusema, karibu saa 3 ya asubui (9:00).
Ao “shauri lenye liliamuliwa la.”
Ao pengine, “kamba za.”
Ao “mbele ya macho yangu.”
Ao “eko.”
Ao “mwili wangu utakaa.”
Ao “hautaacha nafsi yangu.”
Ao “Hadesi,” ni kusema, kaburi la wanadamu wote. Angalia Maana ya Maneno.
Ao “mbele ya uso wako.”
Tnn., “mumoja kutoka katika matunda ya viuno vyake.”
Ao “Hadesi,” ni kusema, kaburi la wanadamu wote. Angalia Maana ya Maneno.
Ao “haukuoza.”
Ao “nafsi karibu 3000 zikaongezwa.”
Ao “kila nafsi ikakuwa.”