Matendo ya Mitume 4:1-37

  • Petro na Yohana wanakamatwa (1-4)

    • Hesabu ya waamini inafikia sasa watu elfu tano (4)

  • Wanasambishwa mbele ya Sanhedrini (5-22)

    • “Hatuwezi kuacha kusema” (20)

  • Wanasali ili wasikuwe na woga (23-31)

  • Wanafunzi wanachangia pamoja vitu vyao (32-37)

4  Wakati hao wawili walikuwa wanasema na watu, makuhani, kapiteni wa hekalu, na Wasadukayo+ wakakuja kwenye mitume hao walikuwa.  Hawa walikuwa wamekasirika kwa sababu mitume walikuwa wanafundisha watu na kutangaza waziwazi ufufuo wa Yesu kutoka kwa wafu.*+  Basi wakawakamata na kuwafunga+ mupaka siku yenye ilifuata, kwa maana mangaribi ilikuwa imefika.  Lakini, wengi kati ya wale wenye walikuwa wamesikiliza hotuba hiyo wakaamini, na hesabu ya wanaume ikakuwa karibu elfu tano (5000).+  Siku yenye ilifuata, watawala wao, wazee, na waandishi wakakusanyika pamoja Yerusalemu,  pamoja na Anasi+ mukubwa wa makuhani, Kayafa,+ Yohana, Aleksanda, na wote wenye walikuwa wa jamaa ya mukubwa wa makuhani.  Wakawasimamisha Petro na Yohana katikati yao na wakaanza kuwauliza: “Mulifanya jambo hilo kwa nguvu gani ao katika jina la nani?”  Basi Petro, akiwa amejazwa roho takatifu,+ akawaambia: “Watawala wa watu na wazee,  kama leo tunaulizwa maulizo juu ya tendo la muzuri lenye mutu huyu mwenye alikuwa kilema alifanyiwa,+ na kama munataka kujua ni nani alimuponyesha, 10  basi ninyi wote na watu wote wa Israeli mujue kwamba katika jina la Yesu Kristo Munazareti,+ mwenye ninyi muliua kwenye muti+ lakini Mungu akamufufua kutoka kwa wafu,+ kupitia yeye mutu huyu anasimama hapa mbele yenu akiwa na afya ya muzuri. 11  Hili ndilo ‘jiwe lenye ninyi wajenzi mulitendea kama vile halina maana lenye limekuwa jiwe kubwa la pembe.’*+ 12  Zaidi ya hayo, hakuna wokovu katika mutu mwingine yeyote, kwa maana hakuna jina lingine+ chini ya mbingu lenye wanadamu walipewa, lenye kupitia hilo tunapaswa kuokolewa.”+ 13  Sasa wakati waliona namna Petro na Yohana walikuwa wanasema bila woga, na wakati walitambua kwamba walikuwa watu wenye hawana elimu* na watu wa kawaida,+ wakashangaa. Na wakaanza kutambua kwamba walikuwa pamoja na Yesu.+ 14  Wakati walikuwa wanamuangalia ule mutu mwenye alikuwa ameponyeshwa akiwa amesimama pamoja nao,+ hawakupata jambo la kusema ili kujibu.+ 15  Halafu wakawaamuru waende inje ya jumba la Sanhedrini, na wakaanza kufanya shauri kati yao, 16  na kusema: “Tufanye nini na watu hawa?+ Kwa sababu, kwa kweli, alama kubwa imefanyika kupitia wao, yenye wakaaji wote wa Yerusalemu wameona,+ na hatuwezi kukana jambo hilo. 17  Ili jambo hili lisiendelee kusambazwa kati ya watu, basi tuwaogopeshe na kuwaambia wasiseme tena na mutu yeyote kwa musingi wa jina hilo.”+ 18  Kisha wakawaita na kuwaamuru wasiseme jambo lolote ao kufundisha katika jina la Yesu. 19  Lakini Petro na Yohana wakawajibu: “Kama ni jambo lenye kuwa sawa mbele ya macho ya Mungu kuwasikiliza ninyi kuliko kumusikiliza Mungu, muamue ninyi wenyewe. 20  Lakini sisi hatuwezi kuacha kusema juu ya mambo yenye tumeona na kusikia.”+ 21  Basi kisha kuwaogopesha zaidi, wakawafungua, kwa kuwa hawakupata musingi wowote wa kuwapatia azabu na kwa sababu ya watu,+ kwa kuwa wote walikuwa wanamutukuza Mungu juu ya jambo lenye lilikuwa limetendeka. 22  Kwa maana ule mutu mwenye alikuwa ameponyeshwa kwa njia ya muujiza alikuwa na miaka zaidi ya makumi ine (40). 23  Kisha kufunguliwa, wakaenda kwa watu wao na wakawaelezea mambo yenye wakubwa wa makuhani na wazee walikuwa wamewaambia. 24  Wakati walisikia mambo hayo, wote kwa umoja wakapandisha sauti zao kwa Mungu na kusema: “Bwana Mwenye Mamlaka Makubwa Zaidi, wewe Ndiye ulifanya mbingu na dunia na bahari na vitu vyote vyenye kuwa ndani,+ 25  na ulisema kupitia roho takatifu kwa kinywa cha babu yetu Daudi,+ mutumishi wako: ‘Sababu gani mataifa yalikuwa na musukosuko na watu walifikiri juu ya mambo yenye hayana maana? 26  Wafalme wa dunia walijipanga na watawala wakakusanyika pamoja kama mutu mumoja ili kumupinga Yehova* na ili kumupinga mutiwa-mafuta wake.’*+ 27  Kwa maana kwa kweli Herode na Pontio Pilato+ pamoja na watu wa mataifa na watu wa Israeli walikusanyika pamoja katika muji huu ili kumupinga mutumishi wako mutakatifu Yesu, mwenye ulitia mafuta,+ 28  ili kufanya mambo yenye mukono wako na shauri lako vilionyesha mbele ya wakati kuwa yatatokea.+ 29  Na sasa, Yehova,* sikiliza namna wanatuogopesha, na uwezeshe watumwa wako waendelee kutangaza neno lako bila woga wowote, 30  wakati wewe unanyoosha mukono wako ili uponyeshe, na wakati alama na maajabu vinatendeka+ kupitia jina la mutumishi wako mutakatifu Yesu.”+ 31  Na wakati walikuwa wametoa sala ya kumulilia Mungu,* mahali walikuwa wamekusanyika pamoja pakatetemeshwa, na wote wakajazwa roho takatifu+ na walikuwa wanasema neno la Mungu bila woga.+ 32  Zaidi ya hayo, watu wote wenye waliamini walikuwa na moyo mumoja na nafsi* moja, na hakuna hata mumoja wao mwenye alikuwa anasema kwamba kitu chochote chenye alikuwa nacho kilikuwa mali yake mwenyewe, lakini walichangia pamoja vitu vyote.+ 33  Na kwa nguvu nyingi, mitume wakaendelea kutoa ushahidi juu ya ufufuo wa Bwana Yesu,+ na fazili zenye hazistahiliwe zilikuwa juu yao wote kwa kadiri kubwa. 34  Kwa kweli, hakuna mwenye alikosewa kitu kati yao,+ kwa maana wote wenye walikuwa na mashamba ao nyumba walikuwa wanaviuzisha na kuleta feza zenye walipata 35  na walikuwa wanaziweka kwenye miguu ya mitume.+ Kisha kila mumoja alipewa kulingana na kile alikuwa nacho lazima.+ 36  Kwa hiyo Yosefu, mwenye mitume walimuita pia Barnaba+ (neno lenye wakati linatafsiriwa linamaanisha, “Mwana wa Faraja”), Mulawi, muzaliwa wa Kipro, 37  alikuwa na shamba, na akaliuzisha na kuleta feza na kuziweka kwenye miguu ya mitume.+

Maelezo ya Chini

Ao “ufufuo kutoka kwa wafu katika kisa cha Yesu.”
Tnn., “kichwa cha pembe.”
Ni kusema, hawakukuwa na elimu ya masomo ya kirabi; haimaanishe kama hawakujua kusoma na kuandika.
Ao “Kristo wake.”
Ao “wamesali kwa bidii.”