Matendo ya Mitume 27:1-44

  • Paulo anasafiri katika bahari kuenda Roma (1-12)

  • Zoruba inapiga mashua (13-38)

  • Mashua inavunjika (39-44)

27  Basi kwa kuwa iliamuliwa tusafiri katika mashua* kuenda Italia,+ wakamutia Paulo na wafungwa wengine katika mukono wa ofisa wa jeshi mwenye kuitwa Yulio, wa kikundi cha maaskari cha Augusto.  Tukapanda katika mashua* ya kutoka Adramitiamu yenye ilikuwa karibu kusafiri kuenda kwenye bandari* zenye kuwa pembeni ya bahari katika jimbo la Asia, tukasafiri kwa mashua; Aristarko,+ Mumakedonia wa Tesalonike, alikuwa pamoja na sisi.  Siku yenye ilifuata tukafika Sidoni, na Yulio akamutendea Paulo kwa fazili* na kumuruhusu aende kwa marafiki wake ili wamuhangaikie.  Wakati tulitoka pale, tukasafiri katika bahari chini ya kisiwa cha Kipro ili kujilinda na upepo wenye ulikuwa unatutokea upande wa mbele.  Kisha tukapita katika bahari kubwa pembeni-pembeni ya Kilikia na Pamfilia na tukasimama kwenye bandari* ya Mira kule Likia.  Pale ofisa wa jeshi akapata mashua* yenye kutoka Aleksandria yenye ilikuwa inaenda Italia, na akatuagiza tupande katika mashua hiyo.  Sasa, kisha kusafiri polepole kwa siku nyingi, tukafika kwa shida kule Kinido. Kwa kuwa upepo ulituzuia kusonga mbele, tukasafiri chini ya Krete kule Salmone.  Tukasafiri kwa shida karibu-karibu na inchi kavu, tukafika mahali kwenye kunaitwa Bandari ya Muzuri, karibu na muji wa Lasea.  Wakati mwingi ulikuwa umepita na kufikia sasa ilikuwa hatari kusafiri katika bahari, kwa sababu hata kipindi cha kufunga cha Siku ya Kufunika Zambi+ kilikuwa kimepita, basi Paulo akatoa pendekezo, 10  akawaambia: “Wanaume, ninaona kwamba safari hii italeta uharibifu na upotevu mukubwa, haiko tu mizigo na mashua,* lakini pia uzima wetu.”* 11  Hata hivyo, ofisa wa jeshi akamusikiliza muendesha-mashua na mwenye mashua* kuliko kusikiliza mambo yenye Paulo alikuwa anasema. 12  Kwa kuwa bandari* hiyo haikufaa watu kukaa katika kipindi cha baridi, wengi wakasema tuendelee na safari ili kuona kama wangeweza kukaa katika kipindi cha baridi kule Feniki, yenye ni bandari ya Krete yenye kufunguka kuelekea kaskazini-mashariki na kusini-mashariki. 13  Wakati upepo wa kusini ulivuma kwa utulivu, waliwaza wametimiza kusudi lao, wakangoa nanga* na wakaanza kusafiri pembeni-pembeni ya Krete karibu na inchi kavu. 14  Lakini, kisha wakati kidogo, upepo mukali wenye kuitwa Euroakilo* ukavuma kwa nguvu juu yake. 15  Kwa kuwa mashua* ilipigwa sana na upepo na haikuweza kuuvumilia, tukaiachilia, na upepo ukaanza kutusukuma. 16  Kisha tukapita haraka chini ya kisiwa kidogo chenye kuitwa Kauda, na bado ilikuwa vigumu kuokoa mashua ya kidogo* yenye ilikuwa kwenye tezi* ya mashua.* 17  Lakini kisha kuipandisha ndani ya mashua* kubwa, wakafunga mashua hiyo kwa kamba, na kwa kuwa waliogopa kukwama kwenye muchanga wa Sirti,* wakafungua kamba zenye kufunga tanga* na hivyo wakaanza kusukumwa na upepo. 18  Kwa sababu tulikuwa tunarushwa-rushwa kwa nguvu na zoruba, siku yenye ilifuata wakaanza kupunguza uzito wa mashua.* 19  Na siku ya tatu (3), wakatupa kamba fulani za mashua* hiyo kwa mikono yao wenyewe. 20  Wakati jua na nyota havikuonekana kwa siku nyingi na tulikuwa tunapigwa na zoruba kali,* mwishowe tumaini lote la kuokoka likaanza kupotea. 21  Kisha watu kukaa wakati murefu bila kula, Paulo alisimama katikati yao na kusema: “Wanaume, kwa kweli mulipaswa kufuata shauri langu na hamungesafiri katika bahari kutoka Krete na hivyo hamungepata uharibifu huu na hamungepoteza vitu.+ 22  Lakini, sasa ninawatia moyo musiogope, kwa maana hakuna hata mumoja wenu mwenye atapotea,* mashua* tu ndiyo itapotea. 23  Usiku huu malaika+ wa Mungu mwenye mimi ni mali yake na mwenye ninatolea utumishi mutakatifu alisimama karibu yangu 24  na akasema: ‘Usiogope, Paulo. Unapaswa kusimama mbele ya Kaisari,+ na angalia! Mungu amekupatia wale wote wenye wanasafiri pamoja na wewe.’ 25  Kwa hiyo, wanaume, musiogope, kwa maana ninamuamini Mungu kwamba itakuwa kabisa kama vile niliambiwa. 26  Hata hivyo, lazima tutupwe kwenye inchi kavu kwenye kisiwa fulani.”+ 27  Sasa wakati usiku wa kumi na ine (14) ulifika na tukiwa tunarushwa-rushwa katika Bahari ya Adria, katikati ya usiku watumishi wa mashua* wakaanza kuona kama vile walikuwa wanakaribia inchi kavu. 28  Wakapima urefu kuenda chini kwa bildi* na kupata pima makumi mbili (20),* basi wakasonga mbele kidogo wakaishusha tena na kupata pima kumi na tano (15).* 29  Na kwa sababu waliogopa kwamba tutakwama kwenye miamba, wakatupa nanga ine (4) kutoka kwenye tezi* na wakaanza kutamani ikuwe asubui. 30  Lakini wakati watumishi wa mashua* walianza kujaribu kutoroka kutoka kwenye mashua na kushusha mashua ya kidogo ndani ya bahari wakisingizia kwamba walikusudia kushusha nanga kutoka kwenye omo,* 31  Paulo akamuambia ofisa wa jeshi na maaskari: “Kama watu hawa hawabakie katika mashua,* hamuwezi kuokoka.”+ 32  Basi maaskari wakakata kamba za ile mashua* ya kidogo na wakaiacha ianguke. 33  Sasa wakati ilikaribia kuwa asubui, Paulo akawatia wote moyo wakule chakula, kwa kusema: “Leo ni siku ya kumi na ine (14) tangu mumekuwa munangojea kwa wasiwasi, bila kula chakula chochote. 34  Basi ninawatia moyo mukule chakula; hiyo ni kwa ajili ya usalama wenu, kwa maana hakuna hata unywele mumoja wa kichwa cha mutu yeyote kati yenu wenye utapotea.” 35  Kisha kusema vile, akakamata mukate, akatoa shukrani kwa Mungu mbele yao wote, akauvunja, na akaanza kula. 36  Basi wote wakajipa moyo na wakaanza kula. 37  Sisi wote tulikuwa watu* mia mbili makumi saba na sita (276) katika mashua.* 38  Wakati walikuwa wamekula chakula mupaka wakashiba, wakapunguza uzito wa mashua* kwa kutupa ngano katika bahari.+ 39  Wakati ilikuwa asubui, hawakutambua inchi hiyo,+ lakini waliona guba* yenye inchi kavu, na walitaka kabisa kupeleka mashua* kwenye inchi kavu kama wangeweza. 40  Basi wakakata nanga na kuziacha zianguke katika bahari, wakati uleule wakafungua kamba za makasia* yenye kuongoza; na kisha kupandisha tanga* la mbele kwenye upepo, wakaelekea kwenye inchi kavu. 41  Wakati waligonga rundo kubwa la muchanga lenye lilikuwa linapigwa na bahari pande zote mbili, wakakwamisha mashua* na omo* ikajigonga na kukaa bila kutikisika, lakini mawimbi yakaanza kuvunja tezi* kwa nguvu vipande-vipande.+ 42  Halafu maaskari wakaamua kuua wafungwa ili mutu yeyote asiogelee na kutoroka. 43  Lakini ofisa wa jeshi alikuwa anapenda kabisa kumufikisha Paulo salama na akawazuia kutimiza mupango wao. Akaamuru wale wenye wanaweza kuogelea wajitupe katika bahari na watangulie kuogelea mupaka kwenye inchi kavu, 44  na wenye walibakia wangefuata, wamoja juu ya mbao na wengine juu ya vipande vya mashua.* Basi wote wakafika salama kwenye inchi kavu.+

Maelezo ya Chini

Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Bandari ni mahali mashua zinaegesha.
Ao “fazili za kibinadamu.”
Bandari ni mahali mashua zinaegesha.
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “nafsi zetu.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Bandari ni mahali mashua zinaegesha.
Nanga ni jiwe ao chuma chenye kufungwa kwa kamba ao kwa munyororo na kuingizwa ndani ya maji ili mashua isibebwe na maji.
Ni kusema, upepo wa kaskazini-mashariki.
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Mashua ya kidogo yenye ingetumiwa ili kuokoa uzima.
Tezi ni sehemu ya nyuma ya mashua.
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Tanga ni kitambaa kikubwa chenye kinafungwa kwenye mashua na kinasukumwa na upepo ili mashua iende mbele.
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Tnn., “yenye haikukuwa ya kidogo.”
Ao “nafsi moja yenye itapotea.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Bildi ni chombo chenye kinatumiwa kupima urefu wa maji kuenda chini.
Karibu metre 36 (futi 120). Angalia Nyongeza B14.
Karibu metre 27 (futi 90). Angalia Nyongeza B14.
Tezi ni sehemu ya nyuma ya mashua.
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Omo ni sehemu ya mbele ya mashua.
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “nafsi.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Guba ni sehemu ya bahari yenye inaingia katika inchi kavu.
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Kasia ni chombo chenye kufanana na mwiko chenye kinatumiwa kuendesha mashua.
Tanga ni kitambaa kikubwa chenye kinafungwa kwenye mashua na kinasukumwa na upepo ili mashua iende mbele.
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Omo ni sehemu ya mbele ya mashua.
Tezi ni sehemu ya nyuma ya mashua.
Ao “mashua ya maji; bateau.”