Hechos 7:1-60

  • Esteban Jatun Juntaj ñaupaqenpi parlan (1-53)

    • Israelitaspa ñaupa tatasninku (2-16)

    • Moisesqa israelitasta pusaykachan. Qorimanta waka uñata yupaychanku (17-43)

    • Diosqa mana runaj ruwasqan templospichu tiyakun (44-50)

  • Estebanta rumiswan chʼanqaykuspa wañuchinku (54-60)

7  Kuraj kaj sacerdotetaj Estebanta taporqa: “¿Chay nisqanku ciertochu?”, nispa.  Estebantaj kuticherqa: “Hermanosníy, tatasníy, uyariwaychej. May Jatun Diosqa ñaupa tatanchej Abrahanman rikhurerqa Mesopotamiapi kashajtin, manaraj Harán llajtaman tiyakoj ripushajtin.+  Kaytataj nerqa: ‘Jallpʼaykita, parientesniykitawan saqespa, noqa rikuchisqayki chay jallpʼaman ripuy’,+ nispa.  Ajinamanta Abrahanqa caldeospa jallpʼankuta saqespa Haranman tiyakoj riporqa. Chaypi tatan wañupojtintaj,+ Diosqa kay jallpʼamanñataj jampunanta nerqa, maypichus kunan tiyakushankichej chayman.+  Diosqa ni chaki sarunan chhikallantapis kay jallpʼamanta Abrahanman qorqachu. Chaywanpis kay jallpʼata payman qonantapuni nerqa, jinallataj mirayninmanpis.+ Chaytataj Dios nerqa Abrahán manaraj wawayoj kashajtin.  Diosqa payta nillarqataj miraynin waj nacionpi forasteros kanankuta. Chaypi tiyakoj runastaj paykunata esclavosninkuman tukuchinankuta, 400 watastataj ñakʼarichinankuta.+  Diosqa nillarqataj: ‘Paykunata ñakʼarichej naciontaqa noqa juzgasaj.+ Chaymanta qhepatataj paykunaqa llojsimuspa kay cheqapi yupaychawanqanku’,+ nispa.  ”Chantapis circuncisión* tratota Abrahanwan ruwarqa.+ Abrahanqa Isaacpa tatan karqa,+ pusaj pʼunchayninmantaj Isaacta circuncidarqa.+ Isaactaj Jacobpa tatan karqa,* Jacobtaj 12 aylluspa* tatasninkojta tatanku karqa.  Chay aylluspa tatasninkoqa Josemanta envidiakuspa+ Egiptomanta runasman payta venderparqanku.+ Diostajrí Josewan kasharqa,+ 10  tukuy ñakʼariykunasninmantapis librarqa. Egiptomanta rey faraonpa* ñaupaqenpitaj allinpaj qhawasqa kayta, yachaytawan qorqa. Faraontaj Joseta churarqa Egiptota kamachinanpaj, tukuy wasinpi kajkunatawan.+ 11  Chantá Egiptopi, Canaanpipis manchay yarqhay kasqanrayku ñakʼariy karqa, ñaupa tatasninchejpis mana mikhunata tariyta aterqankuchu.+ 12  Jacobtaj Egiptopi mikhuna kasqanta uyarispa, ñaupa tatasninchejta chayman kacharqa.+ 13  Ujtawan Egiptoman rejtinkutaj Joseqa hermanosninman rejsichikorqa. Ajinapi faraonqa Josejpa familianta rejserqa.+ 14  Josetajrí tatan Jacobta, tukuy parientesnintawan Canaanmanta pusachimorqa,+ tukuyninkutaj 75 karqanku.+ 15  Ajinamanta Jacobqa Egiptoman riporqa,+ chaypitaj wañuporqa,+ ñaupa tatasninchej jina.+ 16  Chantá paykunaj tullusninkuta Sichemman* aparqanku, chaypitaj sepulturaman pʼampaykorqanku. Chay sepulturataqa Abrahán ranterqa Hamorpa wawasninmanta.+ 17  ”Dios imatachus Abrahanman qonantapuni nisqan juntʼakunanpajña kashajtin, israelitasqa Egiptopi ashkhata mirarqanku. 18  Chantá Egiptopi waj reyñataj sayarerqa, paytaj Joseta mana rejserqachu.+ 19  Chay reyqa ñaupa tatasninchejta qʼoteaspa kamacherqa juchʼuy wawitasninkuta saqerparinankuta wañunankupaj.+ 20  Chay tiempollapitaj Moisés nacekorqa, payqa manchay kʼachitu karqa.* Kinsa killatataj tatanpa wasinpi uywasqa karqa.+ 21  Chantá saqerparisqa kajtintaj,+ faraonpa warmi wawan apakapuspa wawanta jina uywakaporqa.+ 22  Ajinamanta Moisesqa yachachisqa karqa egipciospa tukuy yachachiyninkupi, atiyniyojtaj karqa parlasqanpi, ruwasqanpipis.+ 23  ”Tawa chunka watayojña kashajtintaj sonqon aysarqa israelita hermanosninta waturikoj* rinanpaj.+ 24  Rispataj uj egipcio runata rikorqa uj israelitata maqashajta, Moisestaj israelitaman kutikuspa chay egipciota wañurparicherqa. 25  Moisesqa yuyarqa hermanosnin reparanankuta paynejta Dios paykunata salvananta, paykunatajrí mana chayta repararqankuchu. 26  Qʼayantintaj Moisesqa iskay israelitasta maqanakushajta rikuspa paykunaman qayllaykorqa, allinyachiyta munaspataj paykunata nerqa: ‘Runa masis, ¿imaraykutaj hermanospura maqanakushankichejri?’, nispa. 27  Runa masinta maqajtajrí, Moisesta tanqarparispa nerqa: ‘¿Pitaj qanta churasunki kamachejniyku, juezniykutaj kanaykipajri? 28  ¿Noqatañatajchu wañuchiyta munawanki, imaynatachus egipcio runata qayna wañucherqanki ajinata?’, nispa. 29  Moisesqa chayta uyarispa Egiptomanta ayqekorqa, Madián jallpʼapitaj forastero jina tiyakorqa. Chaypitaj casarakuspa iskay qhari wawasniyoj karqa.+ 30  ”Tawa chunka watas qhepamantaj Moisés chʼin jallpʼapi kashajtin Sinaí orqo qayllapi uj ángel payman rikhurerqa, laurashaj khishkarara sachʼitapi.+ 31  Moisesqa chayta rikuspa mayta tʼukorqa. Imachus kasqanta yachananpaj chimpaykushajtintaj, Jehová* Diospa parlamusqanta uyarerqa: 32  ‘Noqa kani ñaupa tatasniykej Diosnin, Abrahanpata, Isaacpata, Jacobpatawan’,+ nispa. Moisestajrí manchariywan kharkatitispa manaña qhawariyta munarqachu. 33  Jehová* Diostaj Moisesta nerqa: ‘Jukʼutasniykita* orqhokuy. Maypichus sayashanki chay jallpʼaqa santomin. 34  Cheqamanta noqa rikuni imaynatachus israelita wawasniy Egiptopi ñakʼarishasqankuta, uyarinitaj sonqo nanayta waqashasqankuta.+ Chayrayku paykunata kacharichinaypaj uraykamuni. Kunanqa Egiptoman kachasqayki’, nispa. 35  Chay Moisestamin israelitasqa tanqarparispa nerqanku: ‘¿Pitaj qanta churasunki kamachejniyku, juezniykutaj kanaykipajri?’,+ nispa. Diostaj payllatataj kacharqa+ paykunaj kamachejninku, kacharichejninkutaj kananpaj, khishkarara sachʼitapi rikhurerqa chay angelnejta. 36  Moisesllataj ñaupa tatasninchejta Egiptomanta orqhomorqa.+ Payqa tʼukuna imasta, milagrostawan ruwarqa Egiptopi,+ Puka marpi,+ chʼin lugarespipis 40 watas juntʼata.+ 37  ”Chay Moisesmin israelitasman nerqa: ‘Diosqa hermanosniykichej ukhumanta uj profetata qankunapaj sayarichenqa, noqata jina’,+ nispa. 38  Chay Moisesmin israelitaswan chʼin jallpʼapi kasharqa. Payqa Sinaí orqopi parlarqa uj angelwan,+ jinallataj ñaupa tatasninchejwanpis. Moisesllataj Diosmanta kausay palabrasta japʼerqa noqanchejman qonawanchejpaj.+ 39  Ñaupa tatasninchejtaj mana payta kasuyta munarqankuchu. Astawanqa payta qhesacharqanku,+ sonqonkupitaj Egiptoman kutiripuyta munasharqanku.+ 40  Chayrayku Aaronta nerqanku: ‘Dioskunata ruwapuwayku ñaupaqeykuta rinankupaj. Egiptomanta orqhomuwarqayku chay Moisesqa imanakunchus kanpis, mana yachaykuchu’,+ nispa. 41  Chay pʼunchaykunapitaj qorimanta waka uña santota ruwarqanku, uywasta apamuspataj chay waka uñaj ñaupaqenpi qʼolacherqanku,* chayta ruwasqankumantataj kusikorqanku.+ 42  Chayrayku Diosqa paykunamanta karunchakorqa, saqerqataj imaschus cielopi kan chay imasta yupaychanankuta,+ Profetaspa libronkupi qhelqasqa kasqanman jina. Chaypi nin: ‘Israelitas, ¿noqamanchu ofrendasta, uywa wañuchisqastawan jaywawarqankichej chʼin jallpʼaspi 40 watasta kashaspa? 43  Astawanpis Molocpa toldonta,*+ Refán nisqa diospa chʼaskantawan apaykacharqankichej. Chaykunataqa qankunalla ruwakorqankichej yupaychanaykichejpaj. Chayrayku Babiloniamanta aswan karumanraj presosta apachisqaykichej’,+ nispa. 44  ”Ñaupa tatasninchejpataqa chʼin jallpʼapi tiyaporqa Dios paykunawan kashasqanta rikuchej toldo. Chay toldoqa ruwasqa kasharqa imaynatachus Dios Moisesman kamachisqanman jina, rikuchisqanman jinataj.+ 45  Chay toldotaqa ñaupa tatasninchej herenciata jina japʼerqanku. Chaytataj Josuewan khuska apaykorqanku nacionespa jallpʼankuman,+ mayqenkunatachus Dios qharqorqa ñaupa tatasninchejpa ñaupaqenkumanta chayman.+ Chay toldotaj chaypi karqa Davidpa tiemponkama. 46  Davidqa Dioswan allinpaj qhawachikorqa, paymantataj mañakorqa Jacobpa Diosninpaj uj wasita ruwajta saqenanta.+ 47  Chaywanpis Salomón chay wasitaqa ruwarqa.+ 48  Aswan Patapi kaj Diostajrí mana runaj makinwan ruwasqa wasispichu tiyakun,+ imaynatachus profeta nin jina: 49  ‘Jehová* Diosqa nin: Cieloqa kamachina tiyanay,+ jallpʼataj chaki sarunay.+ ¿Ima laya wasitataj ruwapuwankichejri? Chayri, ¿maypitaj samarikunay cheqari? 50  ¿Manachu tukuy kay imastaqa makisniywan ruwarqani?’,+ nispa. 51  ”Kʼullu runas,* sonqoykichejpis ninriykichejpis mana circuncidasqachu kashanku. Chayrayku qankunaqa ñaupa tatasniykichej jina espíritu santoman churanakushallankichejpuni.+ 52  ¿Mayqen profetatataj ñaupa tatasniykichej mana qhatiykacharqankuchuri?+ Paykunaqa cheqan runa jamunanta ñaupajmantaña willajkunata wañucherqanku.+ Chay cheqan runatarí qankunañataj japʼichispa wañucherqankichej.+ 53  Diosqa angelesnejta Leyta qosorqachej,+ qankunatajrí mana kasorqankichejchu”, nispa. 54  Paykunaqa chayta uyarispa Estebanpaj sinchʼita phiñakorqanku, payta qhawarispataj kirusninkuta kʼaruracherqanku. 55  Estebantajrí espíritu santowan juntʼa kaspa cielota qhawarerqa, rikorqataj Diospa jatun kayninta, Jesustapis Diospa pañanpi sayashajta.+ 56  Nerqataj: “Qhawariychej, cielota kicharisqata rikushani, Runaj Wawantapis*+ Diospa pañanpi sayashajta”,+ nispa. 57  Chayta uyarispa paykunaqa tukuy kallpankuwan qhaparispa ninrisninkuta makisninkuwan tapaykukorqanku, tukuyninkutaj ujllata Estebanman phawaykorqanku. 58  Llajtamanta jawaman orqhospataj Estebanta rumiswan chʼanqaykorqanku.+ Chay chʼanqaj llulla testigostaj,+ Saulo sutiyoj jovenpa ñaupaqenman mantosninkuta saqekorqanku.+ 59  Chʼanqaykushajtinkutaj Estebanqa kay jinata mañakorqa: “Señor Jesús, makisniykipi kausayniyta saqepuni”, nispa. 60  Qonqoriykukuspataj sinchʼita qhaparerqa: “Jehová* Diosníy, ama kay juchata ruwasqankumanta paykunata castigaychu”,+ nispa. Chayta niytawantaj wañuporqa.*

Sutʼinchaykunasnin

Circunciday niyta munan qharejpa jispʼananpa puntanmanta qaritanta khuchurpariy. Glosariopi circuncisión nisqata leeriy.
Ichá nillanmantaj “Isaactaj kikillantataj Jacobta circuncidarqa”.
Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.
Faraonqa mana sutichu, manaqa Egiptomanta reyesta faraón nej kanku.
Chayri “Siquemman”. Yanapa A2 nisqata leeriy.
Chayri “Diospa ñaupaqenpi kʼachitu karqa”.
Chayri “qhawarej”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Chayri “Abarcasniykita”.
Chayri “ruphacherqanku”.
Chayri “carpanta”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Chayri “Tercos”.
Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “puñukaporqa”.