Hechos 2:1-47

  • Creejkuna espíritu santota japʼinku Pentecostés Fiestapi (1-13)

  • Pedro umallirichin (14-36)

  • Ashkha runas Pedroj nisqanta japʼikunku (37-41)

    • Kinsa waranqa runas bautizakunku (41)

  • Creejkunaqa ujchasqa kanku (42-47)

2  Pentecostés Fiesta+ pʼunchaypi creejkunaqa uj cheqallapi tukuyninku tantasqa kasharqanku.  Chantá ujllata sinchʼi wayraj sonaynin jina cielomanta sonamorqa. Chay sonaytaj wasi ukhuman juntʼaykorqa, maypichus tiyasqa kasharqanku chayman.+  Paykunamantaj nina lauray qallus jina rikhurerqa, tʼaqakuspataj sapa ujpa patanman tiyaykorqa.  Tukuyninku espíritu santowan+ juntʼasqa karqanku, waj parlaykunapitaj parlayta qallarerqanku Diospa espiritun yanapasqanman jina.+  Chaypachallataj Jerusalenpi kasharqanku Diosta manchachikoj judíos, mundontinpi kaj tukuy nacionesmanta jamojkuna.+  Chay sonayta uyarispataj ashkha runas tantakamorqanku, tʼukorqankutaj. Imaraykuchus sapa ujninku creejkunata uyarisharqanku paykunaj parlayninkupi parlajta.  Chay runasqa maytapuni tʼukuspa ninakusharqanku: “¿Manachu kay tukuy runasqa Galileamanta kanku?+  ¿Imaynapitaj chanta sapa ujninchejpa parlayninchejpi parlashankuri?  Noqanchej ukhupi kashanku Partiamanta, Mediamanta,+ Elammanta,+ Mesopotamiamanta, Judeamanta, Capadociamanta, Pontomanta, Asiaj+ provincianmanta, 10  Frigiamanta, Panfiliamanta, Egiptomanta, Cirene qayllapi Libiaj japʼiyninmanta, Romamanta jamoj visitas ima. Paykunamanta wakenqa judíos kanku, wakintaj judiospa yachachiyninta qhatejkuna kanku.+ 11  Kallankutaj Cretamanta, Arabiamantawan. Kunantaj Galileamanta kajkunata parlayninchejpi parlajta uyarishanchej, Diospa may jatuchaj tʼukuna ruwasqasninmanta”, nispa. 12  Tukuy chay runasqa mayta tʼukuspa ninakusharqanku: “¿Imataj pasashanri?”, nispa. 13  Wajkunatajrí burlakuspa nisharqanku: “Kay runasqa vinowan* machaykusqanku”, nispa. 14  Pedrotaj 11 apostoleswan+ khuska sayarispa jatunmanta parlarqa: “Judeamanta kajkuna, qankunapis Jerusalenpi tiyakojkuna, kayta yachanaykichej tiyan, parlasqayta allinta uyariychej. 15  Kay runasqa mana machasqaschu kashanku, imaynatachus qankuna yuyashankichej jinaqa, imaraykuchus tutallamantaraj* kashan. 16  Astawanpis profeta* Joelpa nisqan paykunapi juntʼakushan. Pay nerqa: 17  ‘Diosqa nin: “Qhepa pʼunchaykunapeqa, tukuy laya* runasman espirituyta tʼakaykamusaj. Qhari wawasniykichej, warmi wawasniykichejpis profetas jina parlanqanku. Jovenesniykichejqa mosqoypi jina rikonqanku, kuraj runasniykichejpis mosqokonqanku.+ 18  Chay pʼunchaykunapeqa esclavosniymanpis esclavasniymanpis espirituyta tʼakaykamusaj, paykunataj profetas jina parlanqanku.+ 19  Cielopi tʼukuna imasta ruwasaj, jallpʼapitaj milagrosta ruwasaj: kanqa yawar, nina, qʼoshñi phuyus ima. 20  Inteqa laqhayaykonqa, killapis yawarman tukonqa, manaraj Jehová* Diospa kʼancharishaj jatun pʼunchaynin chayamushajtin. 21  Jehová* Diospa sutinta tukuy oqharejkunaqa salvasqa kanqanku”,+ nispa’. 22  ”Israelitas, kay nisqayta uyariychej: Yachankichej jina Nazareno Jesustaqa Dios kachamorqa. Paynejta Diosqa qankuna ukhupi milagrosta, tʼukuna imasta, señalestawan ruwarqa.+ 23  Payqa qankunaman jaywaykusqa karqa Diospa munayninman jina, pay ñaupajmantaña chayta yachasqanman jinataj.+ Qankunaqa Leyta pʼakejkunaman Jesusta jaywaykorqankichej, rakhu kʼaspiman* clavaspataj wañucherqankichej.+ 24  Diostaj payta kausarichimorqa+ wañuypa makinmanta kacharichispa, imaraykuchus wañoyqa mana payta japʼillaytapuni aterqachu.+ 25  Davidpis Jesusmanta parlaspa nerqa: ‘Jehová* Diospipuni yuyani. Pay paña ladoypi kasqanrayku sinchʼita sayasaj. 26  Chayrayku sonqoypi kusikuni, may kusiywantaj parlani. Chantapis Diospi atienekuspa kausakusaj, 27  qanqa mana Sepulturapi* saqerpariwankichu, nillataj saqenkichu cuerpoy ismunanta, imaraykuchus qanta kasukuyki.+ 28  Qanqa kausay ñanta rejsichiwanki. Allinpaj qhawawajtiykitaj jatun kusiywan sonqoyta juntʼachiwanki’,+ nispa. 29  ”Hermanosníy, ñaupa tatanchej Davidmanta sutʼita parlarisqaykichej. Payqa wañuporqa, pʼampasqataj karqa,+ sepulturanpis kunan pʼunchaykama kay llajtanchejpi kashan. 30  Davidqa profeta karqa, Diostaj juraspa payman nerqa ujnin wawanta kamachina tiyananpi tiyaykuchinanta.+ Davidqa chayta yachaspa 31  ñaupajmantaña Cristoj kausarimuyninta rikorqa, chay kausarimuyninmantataj parlarqa, nerqataj Sepulturapi* mana saqerparisqa kananta, nitaj cuerponpis ismunanta.+ 32  Chay Jesustaqa Dios kausarichimorqa, chaymantataj tukuyniyku testigos kayku.+ 33  Ajinamanta Jesusqa cieloman ripuytawan Diospa paña ladonman tiyaykukorqa,+ espíritu santotataj japʼerqa Tata Dios nisqanman jina.+ Chayrayku Jesusqa chay espirituta qowayku,* imaynatachus kunan rikushankichej, uyarishankichej jina. 34  Davidqa mana cielomanchu riporqa, astawanpis kay jinata nerqa: ‘Jehová* Diosqa Señorniyta nerqa: “Pañayman tiyaykukuy, 35  enemigosniykita banquillota jina chakisniykipaj churanaykama”,+ nispa’. 36  Chayrayku tukuy israelitas sutʼita yachachunku, Diosqa Jesusta churasqanta Señor kananpaj,+ Cristo kananpajtaj. Paytamin qankunaqa rakhu kʼaspipi wañucherqankichej”,+ nispa nerqa Pedroqa. 37  Runasqa chayta uyarispa maytapuni pesachikorqanku. Chantá Pedrota, chay waj apostolestapis taporqanku: “Hermanosníy, ¿imatataj ruwasqaykuri?”, nispa. 38  Pedrotaj paykunata nerqa: “Juchasniykichejmanta pesachikuychej,+ sapa ujniykichejtaj Jesucristoj sutinpi bautizakuychej,+ ajinamanta juchasniykichej pampachasqa kanqa,+ espíritu santotataj regalota jina japʼinkichej. 39  Jehová* Diosninchejqa pikunatachus payman wajyan,+ chaykunaman espíritu santonta qonanta nerqa:+ qankunaman, wawasniykichejman, tukuy karupi kajkunamanpis”, nispa. 40  Ajinata Pedroqa parlashallarqapuni Jesusmanta sutʼinchaspa, paykunatataj yuyaycharqa: “Kay sajra kausayniyoj runasmanta tʼaqakuychej, ama chinkachisqa kanaykichejpaj”,+ nispa. 41  Pedroj parlasqanta tukuy sonqo japʼikojkunaqa bautizakorqanku.+ Chay pʼunchayllataj runasqa kinsa waranqa jina creejkunaman yapakorqanku.+ 42  Paykunaqa apostolespa yachachisqankuta yachakusharqanku, khuska tantakusharqanku,* mikhunasta mikhusharqanku,+ Diosmantapis mañakusharqanku.+ 43  Apostolesqa ashkha tʼukuna imasta, milagrostawan ruwarqanku.+ Chayta rikojkunataj Diosta manchachikorqanku. 44  Mosoj creejkunaqa khuskallapuni kaj kanku, kapuyninkumantataj jaywarinakoj kanku. 45  Jallpʼasninkuta, tukuy kapuyninkutawan vendespataj,+ chay qolqeta tukuyman rakʼiraj kanku, sapa uj pisichikusqanman jina.+ 46  Sapa diataj uj yuyaylla templopi tantakoj kanku, wasisninkupipis mikhunata jaywarinakoj kanku may kusiywan, chʼuwa sonqowantaj. 47  Paykunaqa Diosta jatunchasharqanku, tukuy runastaj paykunata allinpaj qhawaj kanku. Sapa diataj Jehová* Diosqa creejkunaman runasta yapasharqa, pikunachus salvasqa kananku karqa chaykunata.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “mosoj vinowan”.
Tutallamantaraj nispaqa parlashan las nuevemanta jina.
Glosariopi profeta nisqata leeriy.
Chayri “tukuy rijchʼaj”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Chayri “posteman”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Chayri “Hadespi”. Glosariopi sepultura nisqata leeriy.
Chayri “Hadespi”. Glosariopi sepultura nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “tʼakaykamuwayku”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Chayri “purajmanta jaywarinakusharqanku”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.