Hechos 19:1-41

  • Pablo Efesoman rin. Wakenqa watejmanta bautizakunku (1-7)

  • Pablo yachachisqanmanta (8-10)

  • Supaykuna churanakojtinkupis ashkhas creenku (11-20)

  • Efesopi chʼajwa (21-41)

19  Corintopi Apolos+ kashajtin, Pabloqa orqosninta rispa Efesoman+ chayarqa, chaypitaj wakin creejkunawan tinkorqa.  Paykunatataj taporqa: “¿Creejkunaman tukupushaspa, espíritu santota japʼerqankichejchu?”,+ nispa. Paykunataj kuticherqanku: “Imaynatachus espíritu santota japʼinamantaqa mana uyarillarqaykupischu”, nispa.  Pablo tapullarqataj: “Chanta, ¿ima bautismowantaj bautizakorqankichejri?”, nispa. Paykunataj kuticherqanku: “Juanpa bautismonwan”,+ nispa.  Pablotaj nerqa: “Juanqa runasta bautizarqa juchasninkumanta pesachikusqanku sutʼi kananpaj.+ Chay runasmantaj nerqa paypa qhepanta jamoj Jesuspi creenankuta”,+ nispa.  Chayta uyariytawan Señor Jesuspa sutinpi bautizakorqanku.  Paykunaman Pablo makisninta churaykojtintaj espíritu santota japʼerqanku,+ waj parlaykunapitaj parlayta qallarerqanku, profetas jinataj willarqanku.+  Tukuyninkutaj 12 qharis karqanku.  Chantá Pabloqa sinagogaman yaykorqa,+ mana manchachikuspataj kinsa killa juntʼata yachacherqa Diospa Gobiernonmanta umallirichispa,* allinta tʼukurichispa ima.+  Wakintajrí manapuni creeyta munarqankuchu. Tukuy runaspa ñaupaqenpitaj Señorpa Ñanninpa+ contranpi sajrata rimarqanku. Chayrayku Pabloqa chaymanta riporqa,+ creejkunatataj Tiranoj escuelanman pusarqa, chay escuelaj salanpitaj sapa día umallirichej.* 10  Ajinata ruwarqa iskay wata juntʼata. Chayrayku Asia provinciapi tiyakoj tukuy judíos, tukuy griegospis Señorpa palabranta uyarerqanku. 11  Diostajrí Pablonejta tʼukuna milagrosta ruwashallarqapuni.+ 12  Runasqa Pabloj ima pañuelollantapis, chayri ima ropallantapis onqosqasman apaj kanku,+ onqosqastaj sanoyapoj kanku, supaykunapis runasmanta llojsej kanku.+ 13  Wakin judiostajrí, runasmanta supaykunata qharqospa purej kanku. Paykunaqa Señor Jesuspa sutinta oqharispa, supaykunata qharqoyta munallarqankutaj. Paykunaqa kay jinata nej kanku: “Pablo willashan chay Jesuspa sutinpi kamachiykichej llojsinaykichejta”,+ nispa. 14  Chayta ruwaj kanku, kuraj sacerdote judío Escevaj qanchis qhari wawasnin. 15  Ujnin supaytaj paykunaman kuticherqa: “Noqaqa Jesustawan+ Pablotawan+ rejsini. Qankunarí, ¿pikunataj kankichej?”, nispa. 16  Chantá supayniyoj runaqa paykunaman phinkiykuspa mayta maqaykorqa tukuyninkuta atipanankama. Chay runastaj qʼalaslla, sinchʼi maqasqastaj chay wasimanta ayqekorqanku. 17  Efesopi tiyakoj tukuy judíos, tukuy griegospis chayta yachaspa mayta mancharikorqanku. Señor Jesuspa sutintaj jatunchasqallapuni karqa. 18  Creejkunamanta ashkhastaj, jamuspa tukuypa ñaupaqenpi juchasninkuta sutʼita rimarerqanku, sajra ruwasqasninkutapis willakorqanku. 19  Chantapis pikunachus layqeriosta ruwaj kanku chaykunamanta ashkhas, librosninkuta tantaykuspa tukuypa ñaupaqenpi ruphaykucherqanku.+ Chay ruphachisqanku libros mashkhachus valesqanta yupaspataj, yacharqanku 50.000 qolqe valesqanta. 20  Ajinata Jehová* Diospa palabranqa tukuynejman chayasharqa, aswan ashkha runastaj creesharqanku.*+ 21  Chay tukuy imas qhepata Pabloqa Macedonianta,+ Acayanta rispa Jerusalenman rinanta nerqa.+ Chantá nillarqataj: “Jaqayman riytawan Romamanpis rinallaytaj tiyan”,+ nispa. 22  Chayrayku Macedoniaman iskay yanapajkunasninta kacharqa: Timoteotawan+ Erastotawan.+ Pablotaj Asia provinciapi uj tiempotawan qhepakorqa. 23  Chaypachallataj Señorpa Ñanninrayku+ uj jatun chʼajwa oqharikorqa.+ 24  Demetrio sutiyoj plateroqa Artemispa templonman rijchʼakoj juchʼuy templitosta qolqe metalmanta ruwaspa ashkha qolqeta ganaj. Paywan khuska llankʼajkunapis ashkha qolqeta ganallajtaj kanku.+ 25  Demetrioqa paywan khuska llankʼajkunata, chay kikin trabajoyojkunatawan tantaykuspa nerqa: “Wiraqochis, qankuna allinta yachankichej kay oficionchejwan ganakusqanchejta. 26  Chantapis rikushankichej, uyarishankichejtaj, chay Pabloqa mana kay Éfeso llajtallapichu+ yachachishan. Manachayqa casi tukuy Asia provinciantinpi yachachin runaj makinwan ruwasqa dioskunaqa mana dioskunapunichu kasqankuta. Chaywantaj ashkha runaspa yuyayninkuta tijrachin.+ 27  Chaytaj noqanchejpajqa mana allinchu. Imaraykuchus mana llankʼaynillanchejchu chinkapunman, manachayqa jatun diosa Artemispa templonpis manaña jatunpajchu qhawasqa kanman. Artemistaqa tukuy Asia provinciantinpi, tukuy jallpʼantinpi runas yupaychanku. Pablo chay imasta nisqanraykutaj manaña yupaychasqachu kanqa”, nispa. 28  Demetrioj nisqanta uyarispa chay runasqa mayta phiñakorqanku, qhapariytataj qallarerqanku: “¡Efesiospa Artemisnenqa may jatunmin!”, nispa. 29  Chayrayku llajtapi uj jatun chʼajwa rikhurerqa. Runasqa tukuyninku oqharikuspa Gayotawan Aristarcotawan+ qhatataspa teatroman yaykorqanku. Paykunaqa Macedoniamanta karqanku, Pablowantaj viajaj kanku. 30  Pablotajrí chay teatroman yaykuyta munarqa, creejkunataj mana rejta saqerqankuchu. 31  Fiestasta, atipanakustawan wakichejkunamanta wakenqa Pablowan kʼachas karqanku, paykunataj willachimorqanku amapuni teatroman yaykunanta. 32  Tantakamojkunaqa mayta chʼajwasharqanku. Wakenqa uj jinata qhaparisharqanku, wakintaj waj jinata. Ashkha runastaj mana yachallarqankupischu imapajchus tantakamusqankuta. 33  Paykunataj Alejandrota chaupinkumanta orqhomorqanku, judiostaj tanqaspa ñaupajman aparqanku. Chantá Alejandroqa makisninwan señasta ruwarqa chaypi kaj runasman parlananpaj. 34  Chay runastajrí Alejandro judío kasqanta reparaytawan, iskay horata jina uj kunkalla tukuyninku qhaparerqanku: “¡Efesiospa Artemisnenqa may jatunmin!”, nispa. 35  Llajtamanta alcaldeqa chay runasta ñakʼayta chʼinyachiytawan nerqa: “Éfeso llajtayojkuna, tukuy yachanku noqanchej Éfeso llajtayojkunaqa jatun Artemispa templonpata, cielomanta urmaykamoj santonpatawan guardiasnin kasqanchejta. 36  Chayqa ajinapuni, chayrayku chʼinlla kakuychej, amataj imatapis mana allinta yuyaychakuspaqa ruwaychejchu. 37  Kay runastaqa qhasillata apamunkichej, paykunaqa ni templosmantapis suwankuchu, nitaj diosa Artemisninchejpajpis sajrata rimankuchu. 38  Chayrayku sichus Demetrio,+ jinallataj paywan khuska llankʼajkunapis kay runasta demandayta munanku chayqa, paykuna yachanku ima diaschus juzgados kichakusqanta, yachallankutaj chaypaj kamachejkuna* kasqanta, ajinamanta sapa ujninku uyarichikunankupaj. 39  Waj imasmantawan parlayta munankichej chayqa, leyman jina juntapi sutʼinchasqa kanan tiyan. 40  Kay pʼunchay chʼajwasqaykichejmanta pajtataj romanos juchachawasunman, paykunaj contrankupi oqharikushasqanchejta yuyaspa. Noqanchejtaj chaymanta tumpawajtinchej ni imata kutichikuyta atisunchu”, nispa. 41  Chayta niytawan alcaldeqa chay runasta kachaporqa.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “discursota qospa”.
Chayri “discursosta qoj”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Chayri “astawantaj sinchʼiyasharqa”.
Griego parlaypeqa nin, “procónsules”. Glosariopi procónsul nisqata leeriy.