Hechos 27:1-44

  • Pabloqa barcopi Romaman puririn (1-12)

  • Sinchʼi wayra barcota apaykachan (13-38)

  • Barco phirikun (39-44)

27  Italiaman+ barcopi rinayku yachakorqa chaypacha, Pablota, waj presostawan Julioman jaywaykorqanku. Julioqa Augusto nisqa tropa soldadospata ujnin capitannin karqa.  Adramitiomantaqa uj barco puririnanpajña kasharqa, Asia provinciaj kantusninpi kaj puertosman, chay barcoman wicharispataj rerqayku. Aristarcopis+ noqaykuwan rillarqataj, payqa Macedoniapi kaj Tesalónica llajtamanta karqa.  Qʼayantenqa Sidonman chayarqayku, Juliotaj Pablowan kʼacha kasqanrayku saqellarqa amigosninta waturikamojta, imallapipis amigosnin yanaparinankupaj.  Sidonmanta llojsispataj, wayramanta jarkʼakunaykupaj Chipre churoj* qayllallanta barcopi rerqayku, imajtinchus anchatapuni ñaupaqeykumanta wayramusharqa.  Ajinamanta mar qochallantapuni rerqayku, Ciliciaj kantunta, Panfiliaj kantunta, chayarqaykutaj Liciapi kaj Mira llajtaj puertonman.  Chaypitaj soldadospa capitannin Julioqa Alejandriamanta uj barcota tarerqa Italiaman llojsishajta, chaymantaj wicharichiwarqayku.  Ashkha pʼunchaykunata allillanmanta rispa ñakʼayta Cnido llajtaman chayarqayku. Ñaupaqeykumanta anchata wayramusqanraykutaj, Cretaj qayllanta rillarqaykupuni Salmone chaynejta.  Cretaj kantullantapuni ñakʼayta rispataj, Sumaj Puertos nisqaman chayarqayku, chaytaj Lasea llajtaj qayllanpi kasharqa.  Ancha qheparisqaña karqayku, manañataj barcopi rinapaj jinañachu karqa, Perdonta Tarina Pʼunchaypi+ ayunanapis pasaporqaña. Chayrayku Pabloqa paykunata yuyaycharqa: 10  “Runa masis, reparani rinanchejqa mana allinchu kasqanta, risun chayqa barco yakuman chinkaykunman, cargatapis pierdesunman, noqanchejpis wañusunman”, nispa. 11  Soldadospa capitannintaj, Pablota kasunantaqa, barcota purichej runata, barcoj dueñontawan kasorqa. 12  Chay puertoqa mana allinchu karqa chiri tiempopi kanapaj. Chayrayku casi tukuyninku munarqanku barcopi rillaytapuni, atispaqa Fenicekama, chaypi chiri tiempota pasanankupaj. Fenice puertoqa Cretapi kasharqa, inti llojsimuy qhawarisqa. 13  Sur ladomanta* tumpallata wayramusqanrayku, Feniceman chayayta yuyarqanku, chayrayku barco sayachina ganchosta yakumanta aysamuytawankama, Creta churu qayllallanta rerqanku. 14  Manaraj karuta rishajtiykutaj euroaquilón nisqa sinchʼi wayra oqharikorqa. 15  Ñaupaqeykumanta sinchʼita wayramusqanraykutaj kayman jaqayman barcota apaykachasharqa, ni imaynamanta barcota cheqanchayta atispataj, wayrallawanña apachikorqayku. 16  Chay wayramantataj tumpata jarkʼariwarqayku Cauda nisqa juchʼuy churu, chay qayllanta rejtiyku. Chaypitaj barco aysamusharqa chay juchʼuy boteta ñakʼayta japʼerqayku. 17  Chay juchʼuy boteta wicharichisqankutawantaj, barcota waskhaswan matʼita wataykorqanku. Sirte* tʼiyusman satʼiykukuyta manchachikuspataj, barcoj telasninta juchʼuyyachinankupaj waskhasninta aysarqanku, ajinamanta wayrallawanña apachikorqayku. 18  Sinchʼi wayra apaykachawasqaykuraykutaj, qʼayantenqa wakin cargasta yakuman wijchʼuykorqanku barcota chhallayachinankupaj. 19  Minchhantintaj barcoj wakin imasnintapis yakuman wijchʼuykullarqankutaj. 20  Ashkha pʼunchaykunataña ni intita, ni estrellastapis rikorqaykuchu. Sinchʼita paramusharqa, wayramusharqataj, chayrayku yuyarqayku manaña salvakunaykuta. 21  Barcopi kajkunaqa unaytaña mana mikhusqa kasharqanku. Chayrayku Pabloqa chaupinkupi sayaykuspa nerqa: “Runa masis, sichus Cretamanta mana jamunapaj yuyaychasqayta kasuwankichejman karqa chayqa, mana kay jinata ñakʼarishasunmanchu karqa, nitaj imatapis yakuman wijchʼuykusunmanchu karqa.+ 22  Kunantaj sonqochakuychej, manamin mayqenniykichejpis wañunkichejchu, barcolla phirikonqa. 23  Chʼiseqa pitachus yupaychani chay Diospa angelnin+ rikhuriwarqa, 24  niwarqataj: ‘Pablo, ama manchachikuychu, Cesarpa ñaupaqenman chayankipuni.+ Diosqa mana wañojta saqenqachu qanwan khuska barcopi tukuy rejkunata’, nispa. 25  Chayrayku sonqochakuychej runa masis, noqa creeni Dios niwasqanman jinapuni kananta. 26  Jinapis wayraqa uj churuman wijchʼurpariwasunchej”,+ nispa. 27  Adria nisqa marpi 14 tutastaña wayra apaykachawasqaykumanta, barcopi trabajajkunaqa chaupi tutata repararqanku jallpʼaman qayllaykushasqaykuta. 28  May jina ukhuchus yaku kasqanta midispataj, yacharqanku 20 brazadas* kasqanta, uj chhikantawan rispataj watejmanta miderqanku, yacharqankutaj 15 brazadasllaña* kasqanta. 29  Chhankaman takakunaykuta manchikuspataj, barcoj qhepanmanta tawa sayachina ganchosninta yakuman kachaykorqanku, usqhayta sutʼiyamunantataj suyarqanku. 30  Barcopi trabajajkunaqa ayqeyta munaspa, barcoj ñaupaqenmanta sayachina ganchosninta kachaykoj jinalla juchʼuy boteta yakuman uraykuchisharqanku. 31  Pablotaj capitanman, soldadosmanwan nerqa: “Kay runaschus mana barcopi qhepakonqanku chayqa, mana salvakuyta atinkichejchu”,+ nispa. 32  Chayrayku soldadosqa chay juchʼuy botej waskhasninta kʼuturparispa, yakuman kachaykorqanku. 33  Sutʼiyamunanpajña kashajtintaj Pabloqa mikhunankupaj tukuyman ajinata nerqa: “Kunanwanqa 14 diastaña yanapata suyakushankichej, mana mikhusqataj kashankichej. 34  Imallatapis mikhurikuychej, chayqa allinniykichejpaj kanqa, manataj umaykichejmanta ni uj chujchallaykichejpis chinkanqachu”, nispa. 35  Chayta niytawantaj, Pabloqa tʼantata oqharispa tukuypa rikunanta Diosman graciasta qorqa, partispataj mikhuyta qallarerqa. 36  Ajinamanta tukuyninku sonqochakuspa mikhorqanku. 37  Barcopeqa tukuyniyku karqayku 276 runas.* 38  Sajsakuspataj, barcota chhallayachinankupaj trigota yakuman wijchʼuykorqanku.+ 39  Sutʼiyamojtintaj, may jallpʼamanchus chayashasqankuta mana yacharqankuchu,+ mar kantupi tʼiyu pampallata rikorqanku, atikojtintaj chayman barcota chayachiyta munarqanku. 40  Chayrayku sayachina ganchosninpa waskhasninta kʼuturparispa yakupi saqerparerqanku, barco apaykachana kʼaspistapis tumpata phaskararqanku. Chantá ñaupaj ladopi kaj telata sayachejtinku, wayraqa mar kantuman barcota apasharqa. 41  Barcotajrí ujllata yaku ukhupi kaj tʼiyuman ñaupaqenmanta mana kuyuriyniyojta satʼiykukorqa. Chantá qhepanmanta yaku wajtamuspa barcota phiriyta qallarerqa.+ 42  Chayrayku soldadosqa presosta wañuchiyta munarqanku ni mayqenninku waytʼaspa* ayqenankupaj. 43  Soldadospa capitannintaj Pablo mana wañuchisqa kananta munaspa, mana chayta ruwajta saqerqachu. Waytʼayta yachajkunatataj kamacherqa waytʼaspa ñaupajta jallpʼaman llojsinankuta. 44  Mana waytʼayta yachajkunatataj nerqa qhepankuta rinankuta tablasmanta japʼikuspa, wakintaj barcomanta ima pʼakisqallamantapis japʼikuspa. Ajinamanta tukuyniyku jallpʼaman kausashaj chayarqayku.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “islaj”.
Chayri “Uranejmanta”.
Glosariopi Sirte nisqata leeriy.
Chayqa 36 metros jina. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Chayqa 27 metros jina. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Chayri “almas”. Glosariopi alma nisqata leeriy.
Chayri “nadaspa”.