Ir al contenido

Ir al índice

Glosario

A B C CH CHʼ D E F G H I J K KH L LL M N Ñ O P Q QH R S T U V W Y Z

A

 • Aaronpa wawasnin.

  Levij allchhin Aaronpa mirayninmanta kajkuna karqanku. Aaronqa Moisespa Leyninman jina ñaupaj kuraj kaj sacerdote karqa. Aaronpa wawasnenqa sacerdote ruwanasta ruwaj kanku Dioswan tinkukuna toldopi, templopi ima (1Cr 23:28).

 • ab.

  Judíos Babiloniaman presos apasqa kasqankumanta qhepata, ab nispa suticharqanku judiospa santo calendarionkumanta phishqa kaj killata. Waj calendarionkuman jinataj kay killaqa 11 kaj killa karqa. Kay killaqa julio killaj khuskanninmantapacha agosto killaj khuskanninkama karqa. Bibliapeqa mana kay killaj sutin rikhurinchu, astawanpis ‘phishqa kaj killa’ nispalla nikun (Nú 33:38; Esd 7:9). Yanapa B15 nisqata leeriy.

 • Abadón.

  Kay palabraqa hebreo parlaypi niyta munan ‘tukuchiy’. Ichá niyta munallantaj ‘tukuchinapaj lugar’. Jinapis mana uj lugarpunichu. Astawanpis parlashanman wañusqa cuerpos ismushanku, jallpʼamantaj tukushanku chaymanta (Job 26:6; 28:22; Sl 88:11; Pr 15:11). Jinapis Apocalipsis 9:11 versiculopi nin, “chinkay ukhuta qhawaj” angelqa “Abadón” sutikusqanta.

 • abib.

  Judiospa santo calendarionkumanta ñaupaj kaj killaj sutin. Waj calendarionkuman jinataj kay killaqa qanchis kaj killa karqa. Abib suteqa niyta munan ‘qʼomer espigas’. Kay killaqa marzo killaj khuskanninmantapacha abril killaj khuskanninkama karqa. Judíos Babiloniamanta kutinpusqankumanta qhepamantaj nisán nispa suticharqanku (Dt 16:1). Yanapa B15 nisqata leeriy.

 • Acaya.

  Griego Qhelqasqaspeqa parlashan Romaj ujnin provincianmanta. Chaytaj Greciaj sur ladonpi tarikorqa, capitalnintaj Corinto llajta karqa. Acaya provinciapeqa kasharqa, Peloponeso japʼiy, Grecia continental nisqaj chaupin ima (Hch 18:12). Yanapa B13 nisqata leeriy.

 • adar.

  Judíos Babiloniaman presos apasqa kasqankumanta qhepata, adar nispa suticharqanku judiospa santo calendarionkumanta 12 kaj killata. Waj calendarionkuman jinataj kay killaqa sojta kaj killa karqa. Kay killaqa febrero killaj khuskanninmantapacha marzo killaj khuskanninkama karqa (Est 3:7). Yanapa B15 nisqata leeriy.

 • adivino.

  Imachus qhepaman kananta yachayta atisqanta nej runa. Bibliaqa adivino nispa parlashan layqa sacerdotemanta, chʼaskasta qhawaj yatirismanta, wajkunamantawan (Le 19:31; Dt 18:11; Hch 16:16).

 • agradecekuna ofrenda.

  Chay ofrendataqa jaywaj kanku Diosta jatunchanapaj tukuy ima necesitasqankuta paymanta japʼisqankurayku, mana tukukuyniyoj munakuyninrayku ima. Chay ofrenda aychataqa mikhoj kanku levadurayoj tʼantatawan, mana levadurayoj tʼantatawan. Chay aychataqa chay kikin pʼunchay mikhunanku karqa (2Cr 29:31).

 • ajenjo.

  Tukuy laya qhoras kanku, manchay jaya, sinchʼi qʼapayniyojtaj. Bibliaqa ajenjowan kikinchan ima llakiykunamanchus chayachisqanta khuchichakuy jucha, esclavo kay, justiciata mana ruway, Diosta wasanchay ima. Apocalipsis 8:11 versiculopi “ajenjo” nispaqa, jaya venenomanta parlashan, chayqa sutikullantaj absintio (Dt 29:18; Pr 5:4; Jer 9:15; Am 5:7).

 • ajllay.

  Hebreo parlaypeqa niyta munan ‘aceitewan qhaqoy’, ‘jawiy’ chayri ‘jichʼay’. Uj runaman chayri imallamanpis aceitewan jichʼaykoj kanku uj sumaj ruwaypaj tʼaqasqa kananpaj. Griego Qhelqasqaspitaj chay palabrata oqharikullantaj, cieloman rinankupaj ajllasqa kajkunaman espíritu santota tʼakakusqanmanta parlanapaj (Éx 28:41; 1Sa 16:13; 2Co 1:21).

 • alabastro.

  Perfume churana botellitaspa sutin. Chaytaqa ruwaj kanku Alabastrón qayllapi kaj rumismanta, chaytaj Egiptopi kashan. Chay botellitasqa ñañu kunkitasniyoj karqanku, sumajta tapakunanpaj jina, ajinamanta may valorniyoj perfume mana jichʼakunanpaj. Tiemponmantaj ima rumimantachus chay botellitasta ruwaj kanku, chay rumitapis alabastro nispa sutichallarqankutaj (Mr 14:3).

 • alamot.

  Kay palabrataqa tocajkuna oqharej kanku, niytataj munan “doncellas”, “sipas warmis”. Alamot nispaqa ichapis aswan ñañituta takej sipaskunamanta parlashan. Maypichus alamot rikhurej chay partetaqa ichapis aswan ñañitumanta takinanku karqa, chayri aswan ñañitumanta takinankupaj jina tocananku karqa (1Cr 15:20; Sl 46:qa).

 • alfataj omegataj.

  Alfa letraqa griego alfabetopi ñaupa kaj letra, omega letrataj qhepa kaj letra. Chay palabrastaqa Diosmanta parlaspa Apocalipsis libropi kinsa kutita khuskata oqharikun. “Alfataj Omegataj” nispaqa kinsantin kutispi niyta munan, “ñaupaj kajtaj qhepa kajtaj” chantá “qallariytaj tukukuytaj” (Ap 1:8; 21:6; 22:13).

 • alma.

  Kay palabraqa hebreo parlaypi néfesh, griego parlaypitaj psykjḗ. Imapajchus Biblia kay palabrasta oqharisqanta sumajta qhawarispaqa, reparanchej kay imasmanta parlashasqanta: 1) runasmanta, 2) uywasmanta, 3) runaj chayri uywaj kausayninmanta (Gé 1:20; 2:7; Nú 31:28; 1Pe 3:20, sutʼinchaykunasnin). Ashkha religionesqa alma palabrata, mana Bibliaj nisqanman jinachu entiendenku. Imaraykuchus Bibliaqa néfesh chantá psykjḗ palabrasta oqharin jallpʼapi kausajkunamanta parlananpaj, nisunman imachus llankhayta atikusqanmanta, rikukoj imasmanta, wañoj imasmantawan. Kay Bibliapeqa chay palabrasta imachus niyta munasqanman jina traducikun, wakin versiculospeqa churakun “kausay”, “uywa”, “runa” nispa. Wakinpitaj “pay” nispa churakun, manataj “alman” nispachu. Ashkha versiculospitaj sutʼinchayninpi “alma” palabrata churakun. Wakin sutʼinchaykunapi “alma” nejtenqa, kaypi sutʼinchakusqanman jina entiendekunan tiyan. Tukuy almawan imatapis ruwana nejtenqa, tukuy kayninchejwan, tukuy sonqonchejwan, tukuy kausayninchejwantaj ruwanata nishan (Dt 6:5; Mt 22:37, sutʼinchaykunasnin). Hebreopi chayri griegopi chay palabrasta oqharikullantaj, uj runaj munayninmanta chayri yarqhachikusqanmanta parlanapaj. Chay palabrasta oqharikullantaj, wañusqa cuerpomanta chayri ayamanta parlanapaj (Nú 6:6; Pr 23:2; Isa 56:11; Ag 2:13).

 • altar.

  Uj patilla jina karqa, jallpʼamanta, rumismanta, jatun rumimanta chayri metalwan forrasqa maderamanta ruwasqa. Chay patapeqa uywa wañuchisqasta Diosman jaywaj kanku chayri inciensota qʼoshñichej kanku. Diosta yupaychana toldopi, jinallataj templopipis, ñaupaj kaj cuartopi inciensota qʼoshñichinapaj uj juchʼuy “oro altar” karqa. Chay altarqa maderamanta ruwasqa karqa, orowan forrasqataj. Patiopitaj aswan jatun altar karqa cobremanta ruwasqa, chaypitaj qʼolachina ofrendasta jaywaj kanku (Éx 27:1; 39:38, 39; Gé 8:20; 1Re 6:20; 2Cr 4:1; Lu 1:11). Yanapa B5 chantá B8 nisqata leeriy.

 • altarpa wajrasnin.

  Wakin altaresqa tawantin esquinasninkupi wajrasniyoj jina karqanku (Le 8:15; 1Re 2:28). Yanapa B5 chantá B8 nisqata leeriy.

 • allin kajta, mana allin kajta yachanamanta sachʼa.

  Kay sachʼaqa Edén huertapi karqa. Kay sachʼata Dios churarqa imachus allin, imatajchus mana allinchu kajmanta kamachiykunata churananpaj paylla derechoyoj kasqanta rikuchinanpaj (Gé 2:9, 17).

 • allinyachej.

  Iskay ukhu allinyakunankupaj yanapan. Biblia nisqanman jina Moisesqa Leypa tratonmanta allinyachej karqa, Jesustaj mosoj tratomanta allinyachej (Gál 3:19; 1Ti 2:5).

 • amén.

  Niyta munan ‘ajina kachun’, ‘ajinapuni’. Amén palabraqa hebreo parlaypi ʼamán palabramanta jamun, chaytaj niyta munan ‘mana wasanchaj’, ‘atienekunapaj jina’. “Amén” nispa nej kanku uj juramentota, uj mañakuyta chayri imata nikusqantapis allinpaj qhawaspa. Apocalipsis libropitaj “Amén” nispa Jesusmanta parlashan (Dt 27:26; 1Cr 16:36; Ap 3:14).

 • anciano, kurajkuna.

  Wiñay tukusqa runa niyta munan. Bibliapeqa “kurajkuna” palabrata oqharikun, uj comunidadpi chayri uj nacionpi autoridadmanta chantá uj cargoyoj runamanta parlanapaj. Apocalipsis libropitaj, “anciano” nispaqa cielopi tiyakojkunamanta parlashan. Griego parlaypi presbýteros palabrataqa “anciano” nispa traducikun, congregacionta ñaupajman apajkunamanta parlakojtin (Éx 4:29; Pr 31:23; 1Ti 5:17; Ap 4:4). Paykunaqa congregacionta qhawanku, ovejitasta jinataj michinku. Griego parlaypi epískopos palabraqa niyta munan sumajta qhawaspa cuiday. Chay palabrapis presbýteros palabrapis congregacionpi kikin ruwayta ruwajkunamanta parlashan. Presbýteros palabrataqa oqharikun chay ruwayta japʼejkuna wiñay tukusqa kasqankumanta parlanapaj. Epískopos palabratataj oqharikun imastachus ruwananku kasqanmanta parlanapaj (Hch 20:28; 1Ti 3:2-7; 1Pe 5:2).

 • ángel.

  Hebreo parlaypeqa malʼákh, griego parlaypitaj ágguelos. Chay iskaynin palabrastaj ‘willananpaj kachasqa’ niyta munan. Chaywanpis kachasqa espiritusmanta parlakojtenqa, “ángel” nispa traducikun (Gé 16:7; 32:3; Snt 2:25; Ap 22:8). Angelesqa may atiyniyoj espíritus kanku. Diosqa paykunata ruwarqa runamanta aswan ñaupajta. Chantapis Bibliaqa angelesmanta parlaspa nin, “waranqa waranqa Diospaj tʼaqasqas”, ‘Diospa wawasnin’, “sutʼiyay chʼaskas” nispa (Dt 33:2; Job 1:6, sutʼinchaykunasnin; 38:7). Angelesqa mana miranankupajchu ruwasqa karqanku, manachayqa sapa ujta Dios ruwarqa. Angelesqa pachaj millonesmantapis astawanraj kanku (Da 7:10). Bibliaqa nin, sapa ujninku sutiyoj kasqankuta, manataj kikinkamallachu kasqankuta. Chaywanpis kʼumuykukoj sonqo kasqankurayku, mana yupaychachikuyta munankuchu, casi tukuyninkutaj ni sutillankutapis willayta munankuchu (Gé 32:29; Lu 1:26; Ap 22:8, 9). Paykunaqa mana kikin cargoyojchu kanku, imaymana ruwanastataj ruwanku: Jehová Diospa kamachina tiyananpa ñaupaqenpi sirvinku, Diospa nisqanta willanku, kay jallpʼapi Jehovaj kamachisninta yanapanku, Diospa juiciosninta juntʼachinku, Diosmanta sumaj willaykunata willaypitaj yanapakunku (2Re 19:35; Sl 34:7; Lu 1:30, 31; Ap 5:11; 14:6). Qhepamantaj angelesqa Armagedón nisqa maqanakuypi Jesuswan khuska maqanakonqanku (Ap 19:14, 15).

 • anticristo.

  Kay palabrataqa griego parlaypi iskay imasmanta parlanapaj oqharikun. Ñaupajtaqa Cristoj contranpi kajmanta parlanapaj. Chantá llulla Cristomanta parlanapaj, nisunman ‘Cristo kani’ nejkunamanta parlanapaj. Anticristosqa kankuman Cristoman, discipulosninman ima churanakojkuna, chayri Cristoj sutinpi kachamusqa kasqankuta nejkuna, chayri Mesías kasqankuta nejkuna. Chaykunaqa kankuman runas, organizaciones chayri uj grupo runas (1Jn 2:22).

 • apóstol.

  Kay palabraqa ‘kachasqa’ niyta munan. Kay palabrataqa Jesusmanta parlanapaj, chantá wajkunata sirvinankupaj kachasqa runasmanta parlanapaj oqharikun. Jinapis kay palabrataqa astawan oqharikun Jesús ajllarqa chay 12 discipulosninmanta parlanapaj (Mr 3:14; Hch 14:14).

 • Aram, arameos.

  Aramqa Sempa ujnin wawan karqa. Paypa wawasnenqa arameos karqanku. Paykuna tiyakorqanku chay jallpʼastaj karqa Líbano orqosmantapacha Mesopotamiakama, norte ladopi Tauro orqosmantapacha sur ladopi Damascomanta aswan jaqaykama. Chay lugartaqa hebreo parlaypi Aram nej kanku, aswan qhepamantaj Siria sutita churarqanku, chaypi tiyakojkunatataj sirios nispa nej kanku (Gé 25:20; Dt 26:5; Os 12:12).

 • arameo.

  Kay idiomataqa semitas parlaj kanku, hebreo parlaymantaj rijchʼakoj, uj alfabetollayojtaj kanku. Ñaupajtaqa arameoslla chay idiomata parlaj kanku. Chaywanpis qhepamanqa Asiriapi, Babiloniapi ima arameota parlaj kanku negociosta ruwaspa, waj runaswan parlaspa ima. Persiapipis kamachejkunaqa arameo parlayllapitaj documentosta qhelqachej kanku (Esd 4:7). Esdras, Jeremías, Daniel librospa wakin partesninpis arameo parlaypi qhelqakorqa (Esd 4:8–6:18; 7:12-26; Jer 10:11; Da 2:4b–7:28).

 • arcángel.

  Kay palabraqa ‘angelespa jefenku’ niyta munan. Qallariyninpi kaj arc- letrasqa niyta munan ‘jefe’ chayri ‘kuraj kaj’. Chaytaj rikuchin ujlla arcángel kasqanta, Bibliapis ujllamanta parlan. Bibliaqa nin chay arcangelpa sutin Miguel kasqanta (Da 12:1; Jud 9; Ap 12:7).

 • Areópago.

  Atenaspa jatun loman. Chay lomaqa kashan Acropolispa noroeste ladonpi. Juzganankupaj chaypi tantakoj kanku chay juntatapis, Areópago nispallataj sutichakoj. Pablotaqa estoicos, epicúreos nisqa yachaysapa runas chayman pusarqanku imapichus creesqanta sutʼinchananpaj (Hch 17:19).

 • Armagedón.

  Hebreo parlaypeqa Har Meghiddóhn nikun, chaytaj niyta munan ‘Meguidó orqo’. Chay palabrataqa oqharikun, ‘Tukuy Atiyniyoj Diospa jatun pʼunchaynin’ guerramanta parlanapaj. Chay guerrapajtaj ‘jallpʼantinmanta reyes’ tantakunku, Jehovawan maqanakunankupaj (Ap 16:14, 16; 19:11-21). MANCHAY ÑAKʼARIY nisqata leeriy.

 • asélgueia.

  MANA PʼENQAKUSPA JUCHATA RUWAY nisqata leeriy.

 • Asia.

  Griego Qhelqasqaspeqa Romaj ujnin provincianmanta parlashan. Chay provinciapeqa kasharqa Turquiaj inti yaykuynin ladopi kaj jallpʼas, jinallataj mar kantupi kaj Samos, Patmos churuspis. Chay provinciaj capitalnenqa Éfeso karqa (Hch 20:16; Ap 1:4). Yanapa B13 nisqata leeriy.

 • Astoret.

  Cananeospa diosanku karqa. Chay diosamanta mañakoj kanku guerrapi atipanankupaj, wawasniyoj kanankupaj ima. Chay diosaqa Baal santoj warmin karqa (1Sa 7:3).

 • Aswan Santo Lugar.

  Diosta yupaychana toldopi, templopipis aswan ukhu cuarto karqa, sutikullantaj Santomanta Aswan Santo Lugar. Chay ukhupi kasharqa Diospa trato ruwasqan arca nisqa caja. Moisespa Leyninman jinaqa kuraj kaj sacerdotella watapi uj kutita chayman yaykuyta atej, Perdonta Tarina Pʼunchaypi (Éx 26:33; Le 16:2, 17; 1Re 6:16; Heb 9:3).

 • ayjon.

  Uj jatun kʼaspi karqa metal puntayoj. Chajra runasqa chaywan tʼojsispa uywata purichej kanku. Ayjontaqa yachayniyoj runaj parlasqanwan kikinchakun. Imaraykuchus parlasqanwanqa, uyarishan chay runaj sonqonta kuyurichin, sumaj yuyaychasqanta japʼikunanpaj. Bibliapeqa nin: “Ayjonta jaytʼaspaqa qanlla nanachikushanki”, nispa. Chayta nispaqa, mana kuyuriyta munaj torowan kikinchashan, mayqenchus tʼojsejtinku ayjonta jaytʼaspa paylla nanachikun chaywan (Hch 26:14; Jue 3:31).

 • aysiri.

  Wañusqaswan parlayta atisqanta nej runa (Le 20:27; Dt 18:10-12; 2Re 21:6).

 • ayuno.

  Uj tiempota mana ni imata mikhuspa kay niyta munan. Israelitasqa ayunaj kanku Perdonta Tarina Pʼunchaypi, llakiy tiempopi, jinallataj Diospa yuyaychayninta necesitaspa. Judiosqa kamacherqanku watapi tawa kutista ayunota ruwakunanta, ajinamanta pasasqanku llakiy tiemposta yuyarikunankupaj. Bibliaqa mana ninchu cristianos ayunananku kasqanta (Esd 8:21; Isa 58:6; Lu 18:12).

 • Azazel.

  Kay hebreo suteqa ichapis niyta munan ‘chinkaj chivo’. Perdonta Tarina Pʼunchaypeqa uj chivitota Azazelpaj tʼaqaj kanku. Chaymantataj chay chivitota chʼin lugarman kacharparej kanku. Chaytaqa ruwaj kanku Israel nacionpa juchasninta apakapusqanta ninankupaj, nisunman ñaupaj watamanta juchasninta (Le 16:8, 10).

B

 • Baal.

  Cananeospa diosninku. Runasqa payta cieloj dueñonta jina, parachimojta jina, poqochejta jina, mirachejta jinataj qhawaj kanku. Waj juchʼuy diosesninkutapis Baal nillajtaj kanku. Hebreo parlaypeqa niyta munan ‘dueño’, ‘patrón’ (1Re 18:21; Ro 11:4).

 • bato.

  Yakusta midinapaj. Unay tiempomanta pʼuñusta tarisqanku, chay pʼuñuspeqa “bato” nispa qhelqasqa kasharqa. Chay tarisqankuman jina yachakun uj batoqa 22 litrosniyoj jina kasqanta (5,81 gal). Chayta yachayqa yanapawanchej Bibliapi rikhurej waj medidas mashkhachus kasqanta yachanapaj, kachun yakusmanta chayri chʼaki mikhuykunamanta (1Re 7:38; Eze 45:14). Yanapa B14 nisqata leeriy.

 • bautismo, bautizay.

  Chay palabraqa ‘chʼultiy’ niyta munan, nisunman yaku ukhuman chinkaykuchiy. Jesusqa kamacherqa discipulosnin bautizakunankuta. Bibliaqa parlan Juanpa bautismonmanta, espíritu santowan bautizakuymanta, ninawan bautizakuymanta, waj bautismosmanta ima (Mt 3:11, 16; 28:19; Jn 3:23; 1Pe 3:21).

 • Belcebú.

  Satanasta chay sutiwan rejsikun, payqa demoniospa kurajnin chayri kamachejnin. Chay suteqa ichapis Baal-Zebub sutimanta jamun, ajina sutiyoj karqa Ecronpi filisteos yupaychaj kanku chay Baal (2Re 1:3; Mt 12:24).

 • brasa apaykachana.

  Oromanta, qolqe metalmanta chayri cobremanta ruwasqa karqa. Brasa apaykachanataqa apaykachaj kanku Dioswan tinkukuna toldopiwan templopiwan inciensota qʼoshñichinankupaj, uywa wañuchisqasta qʼolachinapaj altarmanta brasasta orqhonankupaj, qori candeleromanta ruphasqa mechasta orqhonankupaj ima. Brasa apaykachanataqa incienso qʼoshñichina nillajtaj kanku (Éx 37:23; 2Cr 26:19; Heb 9:4).

 • brazada.

  Yaku imayna ukhuchus kasqanta midinapaj. Uj brazadaqa 1,8 metrosniyoj (6 ft) (Hch 27:28). Yanapa B14 nisqata leeriy.

 • bul.

  Judiospa santo calendarionkumanta pusaj kaj killaj sutin. Waj calendarionkuman jinataj kay killaqa iskay kaj killa karqa. Bul suteqa niyta munan ‘qoy’ chayri ‘poqoy’. Kay killaqa octubre killaj khuskanninmantapacha noviembre killaj khuskanninkama karqa (1Re 6:38). Yanapa B15 nisqata leeriy.

C

 • cab.

  Chʼaki mikhuykunata midinapaj. Uj cabqa karqa 1,22 litros (1,11 dry qt). Chaytataj yachakun mashkhachus uj bato midisqanman jina (2Re 6:25). Yanapa B14 nisqata leeriy.

 • Caldea, caldeos.

  Qallariypeqa Caldea jallpʼas karqa Tigris, Éufrates nisqa mayuspa tinkuyninpi, chaypi tiyakojkunataj caldeos nisqa karqanku. Aswan qhepamantaj kay palabrasta oqharikoj tukuynin Babilonia nacionmanta, chaypi tiyakojkunamantawan parlanapaj. Chantapis caldeos nikullajtaj uj grupo runasta pikunachus estudiaj kanku cienciata, historiata, waj parlaykunata, chʼaskasta ima chaykunata. Chantapis chay grupo runasqa layqas karqanku, chʼaskasta qhawaj yatiristaj (Esd 5:12; Da 4:7; Hch 7:4).

 • Canaán.

  Noej allchhin karqa, Campa tawa kaj wawan. Canaanmantaqa 11 ayllus llojserqanku. Paykunaqa mar Mediterraneoj inti llojsimuy ladonpi tiyakorqanku, jallpʼasninkoj ujnin ladonpi kasharqa Egipto, ujnin ladonpitaj Siria. Tukuy jallpʼankoqa ‘Canaán jallpʼa’ nisqa karqa (Le 18:3; Gé 9:18; Hch 13:19). Yanapa B4 nisqata leeriy.

 • caña hueca.

  Caña huecaqa tukuy laya tiyan, húmedo lugarespi chayri cienegaspi wiñanku. Ashkha kutispi parlashan Arundo donax sutiyoj plantamanta (Job 8:11; Isa 42:3; Mt 27:29; Ap 11:1). MIDINA CAÑA HUECA nisqata leeriy.

 • carreta.

  Iskay ruedasniyoj karqa, chaytataj caballos aysaj kanku. Carretastaqa guerraman rinankupaj astawan apaykachaj kanku (Éx 14:23; Jue 4:13; Hch 8:28).

 • casia.

  Casia sachʼaj qaran chayri China ladomanta canela sachʼaj qaran (Cinnamomum cassia). Chay sachʼaqa canela sachʼa partellataj. Casiataqa perfumepaj apaykachaj kanku, santo aceitemanpis casiata churaj kanku (Éx 30:24; Sl 45:8; Eze 27:19).

 • cepo.

  Runasta ñakʼarichispa castiganapaj karqa. Cepoman japʼichisqa kajkunaqa mana kuyuriyta atejchu kanku. Wakin cepospeqa runaspa chakisnillanta japʼiykuchej kanku. Wakin cepospitaj chakista, makista, umatawan japʼiykuchispa cuerpota kʼumpuykuchej kanku (Jer 20:2; Hch 16:24).

 • César.

  Roma llajtapi uj apellido karqa, qhepamantaj Romapi kamachejkunata César nej kanku. Bibliaqa kay Cesarkunaj sutisninkuta oqharin: Augusto, Tiberio, Claudio. Nerón sutita mana oqharejtinpis, paypis César nisqallataj karqa. Griego Qhelqasqaspeqa César palabrata oqharikullantaj uj autoridadmanta chayri uj suyumanta parlanapaj (Mr 12:17; Hch 25:12).

 • Cielomanta Reina.

  Uj diosaj sutin karqa. Jeremiaspa tiemponpi Diosta saqerpayaj israelitas chayta yupaychaj kanku. Babiloniaj diosan Istar (chayri Astarté) kasqanta ninku. Aswan ñaupajtaqa sumeriospa diosanku Inanna chay diosallawantaj ninakoj. Inanna suteqa niyta munan ‘cielomanta reina’. Runasqa creej kanku mana cielomanta reinallachu kasqanta, manaqa warmistapis onqoj rikhurinankupaj yanapaj diosa kasqanta. Egipciospa ujnin qhelqasqankupi Astarteqa “cielomanta señora” kasqanta nin (Jer 44:19).

 • circuncisión.

  Niyta munan qharejpa jispʼananpa puntanmanta qaritanta khuchurpariy. Chaytaqa Abrahanman, mirayninmanpis ruwanankutapuni kamachikorqa. Chaywanpis cristianosmanqa mana kamachikunchu chayta ruwanankuta. Chay palabrataqa waj imasmanta parlanapajpis oqharikullantaj (Gé 17:10; 1Co 7:19; Flp 3:3). Wakin kutistaj Diosta mana yupaychaj runasta pisipaj qhawaspa nej kanku “mana circuncidasqa” nispa.

 • codo.

  Uj midina karqa, maki codomanta chaupi dedo puntakama midisqa. Israelitaspajqa uj codo 44,5 centimetrosniyoj jina karqa (17,5 in). Chaywanpis jatun codo kallarqataj, codoman uj maki tʼajlla yapaykusqa. Chaytaj 51,8 centimetrosniyoj jina karqa (20,4 in) (Gé 6:15; Lu 12:25). Yanapa B14 nisqata leeriy.

 • congregación.

  Uj grupo runas imata ruwanankupajpis uj yuyaylla tantasqa kajtinku, congregación nispa nikun. Hebreo Qhelqasqaspeqa Israel nacionmanta parlanapaj chay palabrata astawan oqharikun. Griego Qhelqasqaspitaj astawanqa oqharikun tukuy cristianosmanta parlanapaj, wakin kutistaj sapa congregacionmanta parlanapaj (1Re 8:22; Hch 9:31; Ro 16:5).

 • coral.

  Coralqa rumi jina duro, chaytaj mar yakuspi juchʼuy animalitospa tullitusninwan ruwakun. Marpeqa tiyan puka coral, yuraj coral, yana coral. Puka marpeqa may chhika corales kaj. Biblia parlan chay tiempopeqa puka coral aswan valesqa kaj, chaymanta ruwaj kanku bolitasta, waj kʼachanchanastawan (Pr 8:11, sutʼinchaynin).

 • corneta.

  Cornetaqa phukuspa waqachinapaj karqa, metalmanta ruwasqataj. Chayta waqachej kanku wakin imasta ruwanankupaj chayri takiykunapaj. Números 10:2 nisqanman jina, Jehová Diosqa kamacherqa qolqe metalmanta iskay cornetasta ruwanankuta, chayta waqachej kanku runas tantakunankupaj, campamentonkuta oqharinankupaj chayri guerraman rinankupaj. Chay cornetasqa ichapis cheqallan karqanku, mana waqachinapaj wajras jinachu, chay wajrasqa uywaspa wajrasnillanku karqa. Temploj tocanasninpipis cornetas kallarqataj, nitaj yachakunchu imaynapunichus kasqankuta. Ashkha versiculospi nin Jehová Diospa juiciosninta willakushajtin cornetata waqachisqankuta, Dios nisqanman jina waj imas ruwakunanpajpis (2Cr 29:26; Esd 3:10; 1Co 15:52; Ap 8:7–11:15).

 • coro.

  Yakusta chantá chʼaki mikhuykunata midinapaj. Uj coroqa karqa 220 litros (58,1 gal/200 dry qt). Chaytataj yachakun mashkhachus uj bato midisqanman jina (1Re 5:11, sutʼinchaynin). Yanapa B14 nisqata leeriy.

 • cortina.

  May kʼachitu awasqa tela karqa, chay telapitaj querubines bordasqa kasharqa. Chaytaj Diosta yupaychana toldopi, templopipis Santo Lugarta, Aswan Santo Lugarmanta tʼaqarqa (Éx 26:31; 2Cr 3:14; Mt 27:51; Heb 9:3). Chantapis waj cortinas kallarqataj Diosta yupaychana toldoman yaykunapi, patioman yaykunapi ima (Éx 26:36; 27:16). Yanapa B5 nisqata leeriy.

 • Cosecha Fiesta, Semanas Fiesta.

  PENTECOSTÉS nisqata leeriy.

 • cristiano.

  Chay sutitaqa Dios churarqa Jesucristoj discipulosninman (Hch 11:26; 26:28).

 • Cristo.

  Jesusta ajinata sutichakun. Griego parlaypeqa Khristós nikun. Hebreo palabramanta traducisqataj kanman “Mesías” chayri “Ajllasqa” (Mt 1:16; Jn 1:41).

CH

 • chajmay.

  Cosechajkuna saqesqankuta pallakuy niyta munan. Moisespa Leynenqa kamacherqa ama chajra kantusta cosechanankuta, aceitunastapis uvastapis mana tukuynintachu pallanankuta. Diosqa chayta kamacherqa pobres, wajchas, forasteros, wajcha wawas, viudaspis chajmakunankupaj, cosechamanta puchusqanta pallakunankupaj (Rut 2:7).

 • chajraman yaykoj onqoy.

  Ajinata sutichakun plantasman yaykoj ima onqoytapis. Bibliapi parlan chay onqoytaj ichapis karqa roya onqoy (Puccinia graminis) (1Re 8:37).

 • cheqa Dios.

  Iskay hebreo palabras kanku ha·ʼElo·hím chantá ha·ʼEl, chaykunataj “cheqa Dios” nispa traducikun. Ashkha versiculospi kay hebreo palabrasta oqharikun Jehová Dioslla cheqa Dios kasqanta rikuchinanpaj, manataj waj dioskunachu. “Cheqa Dios” nispa traducikusqanqa, chay iskay palabras hebreo parlaypi ima niytachus munasqanman jina kashan (Gé 5:22, 24; 46:3; Dt 4:39).

 • cheqan kaj.

  Bibliapeqa chay palabras rikhurin, Diospa kamachiykunasninman jina imachus allin kajmanta parlanapaj, nisunman imachus allin, imatajchus mana allinchu kasqanmanta kamachiykunaman jina (Gé 15:6; Dt 6:25; Sof 2:3; Mt 6:33).

 • chinkay ukhu.

  Griego parlaypeqa ábyssos, chaytaj niyta munan ‘may ukhu’, ‘mana taripay atina’, ‘mana tukukuyniyoj’. Griego Qhelqasqaspeqa chay palabrata oqharikun, uj lugarmanta chayri pipis japʼisqa kashasqanmanta parlanapaj. Chantapis Sepulturamanta, waj imasmantawan parlanapaj oqharikullantaj (Lu 8:31; Ro 10:7; Ap 20:3).

CHʼ

 • chʼaki mikhuy ofrenda.

  Chay ofrendasqa kanman karqa ñutʼu jakʼu, trigo jankʼa chayri cebada jankʼa, chaupinpi juskʼuyoj muyu tʼanta chayri tortilla. Chaykunatataj chayachej kanku hornopi chayri paylapi chayri mankapi.

 • chʼaskasta qhawaj yatiri.

  Chay runaqa intita, killata, chʼaskasta ima qhawan, chaykuna kuyusqankuman jina imachus qhepaman kananta willananpaj (Da 2:27; Mt 2:1).

 • chʼichipaj qhawasqa, millay imas.

  Bibliapeqa chay palabrata oqharikun imapis chayri pipis chʼichi kashasqanmanta parlanapaj chayri Diospa leyesninta pʼakisqanmanta parlanapaj. Ashkha kutispitaj oqharikun Moisespa Leyninman jina mana allinpaj qhawasqa kajmanta chayri chʼichipaj qhawasqa kajmanta parlanapaj (Le 5:2; 13:45; Hch 10:14; Ef 5:5). LLIMPHU nisqata leeriy.

 • chʼin jallpʼa.

  Bibliapeqa chayta nispa mana uj tʼiyu pampallamantachu parlashan, astawanqa mana runayoj chʼin lugaresmanta, mana poqoj jallpʼasmanta. Chaytaj kanman rumirara jallpʼas mana yakusniyoj, maypichus pastolla tiyan chay (Jer 23:10; Mr 1:4).

 • Chʼujllas Fiesta.

  Sutikullantaj Cosecha Tukukuy Fiesta. Chay fiestataqa Israelpi ruwaj kanku cosechayta tukusqankutawan, 15-21 de etanim killapi. Chay fiestapeqa mayta kusikoj kanku, Jehová Diosmantaj agradecekoj kanku chajrasninkuta poqochisqanmanta. Israelitasqa chay fiestata ruwashaspa chʼujllaspi tiyakoj kanku, Egiptomanta llojsimusqankuta yuyarikunankupaj. Qharisqa kinsa fiestaspaj Jerusalenman rinankupuni karqa, chaykunamanta ujnintaj kay fiesta karqa (Le 23:34; Esd 3:4).

D

 • Dagón.

  Filisteospa diosninku. Mana sutʼita yachakunchu ima palabramantachus chay suti jamusqanta. Jinapis wakin yachayniyoj runasqa yuyanku hebreo parlaypi dagh palabramanta jamusqanta, chaytaj niyta munan ‘pescado’ (Jue 16:23; 1Sa 5:4).

 • dárico.

  Persaspa qolqenku karqa, qorimanta ruwasqa. Sapa dárico qolqeqa pesaj 8,4 gramos (0,27 oz tr) (1Cr 29:7). Yanapa B14 nisqata leeriy.

 • Davidpa Llajtan.

  Chay sutita churarqanku Jebús llajtaman, David chay llajtata atipasqanmanta, chay llajtapitaj kamachina wasinta ruwachisqanmanta qhepata. Chay llajtataqa Sion nikullantaj. Chaytaj kashan Jerusalenpi, sureste ladopi, chay cheqataj aswan unayniyoj (2Sa 5:7; 1Cr 11:4, 5).

 • Davidpa wawan.

  Chaytaqa Jesusmanta parlanapaj astawan oqharikun, rikuchintaj Gobiernopaj trato ruwakusqanta herenciata jina pay japʼinanta. Chaytaqa Davidpa mirayninmanta kajlla japʼinan karqa (Mt 12:23; 21:9).

 • Decápolis.

  Grecia suyoj wakin llajtasnin. Ñaupajtaqa chunka llajtas karqanku. Griegopi déka palabraqa ‘chunka’ niyta munan, pólis palabrataj ‘llajta’ niyta munan. Chantapis chay sutillawantaj rejsikoj, Galilea qochaj inti llojsimuy ladonpi kaj jallpʼasta, jinallataj Jordán mayoj inti llojsimuy ladonpi kaj jallpʼastapis. Casi chay chunkantin llajtastaj chay jallpʼaspi kasharqanku. Chay llajtaspeqa negociosta ruwaj kanku, griegospa costumbresninkutapis. Jesusqa chay jallpʼasnejta pasarqa, chaywanpis mana yachakunchu chay llajtasman yaykusqantachus manachus (Mt 4:25; Mr 5:20). Yanapa A7 chantá B10 nisqata leeriy.

 • demonio, supay.

  Sajra espíritu, mana rikukoj cuerpoyoj, may atiyniyojtaj. Génesis 6:2 versiculopeqa, ‘Diospa wawasnin’ nispa sutichan, Judas 6 versiculopitaj ‘ángeles’ nispa sutichan. Diosqa mana sajrastachu paykunata ruwarqa. Chay angelesqa Noej tiemponpi Diosta mana kasukorqankuchu, Satanaswan khuskataj Jehovaj contranpi oqharikorqanku. Ajinapi Diospa enemigosninman tukorqanku (Dt 32:17; Lu 8:30; Hch 16:16; Snt 2:19).

 • denario.

  Romanospa qolqenku karqa, qolqe metalmanta ruwasqa, 3,85 gramostaj pesaj (0,124 oz tr). Chay qolqej ujnin uyanpeqa Cesarpa uyan kasharqa. Uj día trabajomantaqa uj denariota pagaj kanku. Judiosqa romanos mañasqanku “impuestota” chay qolqewan pagaj kanku (Mt 22:17; Lu 20:24). Yanapa B14 nisqata leeriy.

 • Diablo.

  Griego Qhelqasqaspeqa Satanasta ajinata sutichakun, niytataj munan ‘qhasimanta tumpaj’ chayri ‘llullakuspa malpi quedachiy’. Satanastaqa Diablo sutiwan rejsikun, Jehová Diosta qhasimanta tumpasqanrayku. Payqa llullakuspa parlarqa Diospa contranpi, sumaj palabranpa contranpi, santo sutinpa contranpiwan (Mt 4:1; Jn 8:44; Ap 12:9).

 • Diosman jaywasqa tʼantas.

  DIOSPA ÑAUPAQENPI KAJ NISQA TʼANTA nisqata leeriy.

 • Diosmanta Qhelqasqa.

  Diospa Palabranmanta qhelqasqas. Kay palabrasqa Griego Qhelqasqasllapi rikhurin (Lu 24:27; 2Ti 3:16).

 • Diospa contranta oqharikuy.

  Kay palabrasqa griego parlaypi apostasía nikun, chaytaj niyta munan ‘karunchakuy’. Chantapis niyta munallantaj ‘llojsipuy’, ‘saqepuy’, ‘contranpi oqharikuy’. Griego Qhelqasqaspeqa, cheqa yupaychaymanta llojsipojkunamanta parlanapaj chay palabrata oqharikun (Pr 11:9; Hch 21:21, sutʼinchaynin; 2Te 2:3).

 • Diospa Gobiernon.

  GOBIERNO nisqata leeriy.

 • Diospaj tʼaqasqa kasqanta rikuchej santa señal.

  Oro puritumanta uj lliphipishaj cinta jina karqa. Chaypitaj hebreopi kay jina qhelqasqa kasharqa: “Jehová Diosmin llimphoqa”. Kuraj kaj sacerdotej uma maytʼunanpa ñaupajninpi watasqa karqa (Éx 39:30). Yanapa B5 nisqata leeriy.

 • Diospa ñaupaqenpi kaj nisqa tʼanta.

  Iskay sukʼaspi sukʼasqa tʼantas karqa, sapa sukʼapi sojta tʼantas (tukuyninpi 12 tʼantas). Sukʼasqa karqa Diosta yupaychana toldopi, templopipis Santo Lugarpa mesanpi. Sutikullantaj “sukʼasqa tʼantas”, “Diosman jaywasqa tʼantas”. Chay ofrendataqa sapa samarikuna pʼunchay cambiakoj mosoj tʼantawan. Chay cambiasqanku tʼantataqa sacerdoteslla mikhoj kanku (2Cr 2:4; Mt 12:4; Éx 25:30; Le 24:5-9; Heb 9:2). Yanapa B5 nisqata leeriy.

 • Diospa sutinpi parlaj runa.

  Diosqa chay runaman munayninta rejsichin, ñawisninta kicharin, waj runas mana entiendesqanku imasta rikunanpaj chayri entiendenanpaj. Hebreo parlaypeqa ‘rikuy’ niyta munaj palabramanta jamun, chayqa kanman ñawiswanpuni rikuy chayri mana. Runasqa Diospa sutinpi parlaj runata tapukoj kanku, ima problemapi kaspapis sumajta yuyaychachikunankupaj (1Sa 9:9).

 • Diospa trato ruwasqan arca.

  Acacia maderamanta ruwasqa caja karqa, orowan forrasqataj. Chay arcataqa jallchʼaj kanku Dioswan tinkukuna toldoj Aswan Santo Lugarninpi, aswan qhepamantaj Salomonpa ruwasqan temploj Aswan Santo Lugarninpi. Chay arcaj tapanqa oro puromanta ruwasqa karqa, patanpi iskay querubinesniyoj uyapura qhawanasqas. Chay arca ukhupi jallchʼasqa karqa Chunka Kamachiykunasniyoj iskay pʼalta rumis (Dt 31:26; 1Re 6:19; Heb 9:4). Yanapa B5 chantá B8 nisqata leeriy.

 • Diospa yuyarichisqasnin.

  Chaykunaqa kankuman Dios llajtanman qosqan leyes, kamachiykuna, kʼamisqasninpis. ‘Kutin kutita yuyarichiy’ niyta munaj palabramanta jamun (Sl 19:7).

 • Diosta manchachikuy.

  Niyta munan Diosta tukuy sonqo respetay, sonqontapis nanachiyta manchachikuy. Diosta manchachikunchej payta munakusqanchejrayku, paypi creesqanchejrayku. Kamachisnenqa Diosta manchachikusqankurayku payta yupaychanku, leyesnintapis kasukunku (Sl 111:10; Pr 8:13; 2Co 7:1).

 • Diosta tukuy sonqo yupaychay.

  Niyta munan Jehová Diosta may jatunpaj qhaway, yupaychay, sirviy ima, payllata tukuy imata kamachejta jina qhawaspa (1Ti 4:8; 2Pe 1:6).

 • Diosta yupaychana toldo.

  Israelitasqa Egiptomanta llojsimusqankumanta qhepaman Diosta yupaychanankupaj chay toldota apaykachaj kanku. Chay toldo ukhumanqa churaj kanku Jehová Diospa trato ruwasqan arcata. Chay toldopi ofrendasta jaywaj kanku, Diostataj yupaychaj kanku. Wakin versiculospi Dioswan tinkukuna toldo nikullantaj. Marcoswan sayachisqa karqa, lino telaswantaj qhatasqa, chay telaspeqa querubines bordasqa karqa. Iskay cuartosniyoj karqa: ñaupaj kajqa Santo Lugar sutikorqa, iskay kajtaj Aswan Santo Lugar (Jos 18:1; Éx 25:9). Yanapa B5 nisqata leeriy.

 • Dioswan tinkukuna toldo.

  Chay sutita oqharikun Moisespa toldo wasinpaj, Diosta yupaychana toldopajpis, mayqentachus chʼin jallpʼapi ruwarqanku chaypaj (Éx 33:7; 39:32).

 • discípulo.

  Waj runaj yachachisqan. Griego Qhelqasqaspi kay palabrata oqharikun Cristopi creej runamanta parlanapaj chayri Cristoj yachachisqanta qhatej runamanta parlanapaj. Chantapis oqharikullantaj Juan Bautistaj yachachisqanta qhatejkunamanta parlanapaj, jinallataj fariseospa, Moisespa yachachisqanta qhatejkunamanta parlanapajpis (Mt 10:1; 28:19; Lu 5:33; Jn 9:28).

 • dracma.

  Griego Qhelqasqaspeqa griegospa qolqenkumanta parlashan. Chay qolqeqa qolqe metalmanta ruwasqa karqa, chay tiempopitaj 3,4 gramos pesaj (0,109 oz tr). Hebreo Qhelqasqaspeqa qori dracmasmanta parlan, chay qolqeqa persaspa tiemponkumanta karqa, dárico qolqewan kikin valorniyoj (Ne 7:70; Mt 17:24). Yanapa B14 nisqata leeriy.

E

 • Edom.

  Isaacpa wawan Esaujpata ujnin sutin. Paymanta miraj runasqa Seir orqosta japʼikaporqanku. Chay kashan Wañusqa qochamanta golfo Áqaba nisqakama. Chay lugartaj Edom sutiwan rejsisqa karqa (Gé 25:30; 36:8). Yanapa B3 chantá B4 nisqata leeriy.

 • efá.

  Chʼaki mikhuykunata midinapaj. Efá nikullajtaj imapichus uj efata midej kanku chayta. Uj efaqa yakusta midinapaj batowan kikillan karqa, nisunman 22 litrosniyoj (20 dry qt) (Éx 16:36; Eze 45:10). Yanapa B14 nisqata leeriy.

 • efod.

  Uj mandil jina karqa. Chaytataj sacerdotes churakoj kanku. Kuraj kaj sacerdotej efodnenqa aswan sumaj ruwasqa karqa. Chay efodpa ñaupaqenmanqa uj pecherata churaj kanku, chay pecherapitaj karqa 12 valorniyoj rumis (Éx 28:4, 6). Wakin kutistaj mana sacerdoteschu kajkunapis efodta churakullajtaj kanku (1Sa 2:18; 2Sa 6:14). Yanapa B5 nisqata leeriy.

 • Efraín.

  Josejpa iskay kaj wawanpa sutin. Tiempo pasasqanman jinataj Israel ayllusmanta ujninta kay sutiwan rejsej kanku. Israel tʼaqakusqantawantaj Efraín sutiwan rejsikorqa Israelmanta chunka ayllusta, imajtinchus Efraín ayllu aswan rejsisqa karqa (Gé 41:52; Jer 7:15).

 • elul.

  Judíos Babiloniaman presos apasqa kasqankumanta qhepata, elul nispa suticharqanku judiospa santo calendarionkumanta sojta kaj killata. Waj calendarionkuman jinataj kay killaqa 12 kaj killa karqa. Kay killaqa agosto killaj khuskanninmantapacha septiembre killaj khuskanninkama karqa (Ne 6:15). Yanapa B15 nisqata leeriy.

 • epicúreos.

  Greciamanta yachaysapa Epicuroj yachachisqanta qhatejkuna (341-270 J.n.j.). Paykunaqa yachachej kanku munasqallanchejta kausayninchejpi maskʼanata (Hch 17:18).

 • era.

  Granota chayri trigota trillanapaj lugar. Eraqa lomitapi muyu pampita kaj, maypichus wayra correj chaypi (Mt 3:12). TRILLAY nisqata leeriy.

 • espelta.

  Uj laya trigo (Triticum spelta). Kay trigojtaqa mana qaritan orqhokuyta atikullajchu (Éx 9:32).

 • espíritu.

  Hebreo parlaypi rúaj palabra, griego parlaypitaj pnéuma palabra. Chaykunataj “espíritu” nispa traducikun, ashkha imastaj niyta munan. Chaykunataj kanman mana rikukoj imas, kuyoj kallpa ima. Hebreopi, jinallataj griegopipis chay palabrasta oqharikun kaykunamanta parlanapaj: 1) wayramanta, 2) jallpʼapi kausajkunaj samayninkumanta, 3) imachus runaj sonqonpi kasqanmanta, mayqenchus tanqan imallatapis parlananpaj chayri ruwananpaj, 4) ima willaypis mana rikukoj kallpamanta jamusqanmanta, 5) mana rikukoj cuerpoyoj kajkunamanta, chantá 6) Diospa atiyninmanta, chayri espíritu santomanta (Éx 35:21; Sl 104:29; Mt 12:43; Lu 11:13).

 • espíritu santo.

  Mana rikukoj jatun atiy. Diosqa chay atiywan munayninta juntʼan. Chay atiyta santo nikun Jehová Diosmanta jamusqanrayku. Diosqa may llimphu, cheqan kajtapunitaj ruwan. Chantapis Diosqa chay atiyninwan llimphu imasta ruwan (Lu 1:35; Hch 1:8).

 • esquina rumi.

  Chay rumitaqa churaj kanku uj wasej esquinanman, maypichus puraj lado perqas tinkoj chaypi. Chay rumeqa iskaynin perqasta sumajta ujchaykoj, sumajtataj japʼej. Cimientopi esquina rumeqa aswan importante karqa. Jatuchaj wasispaj, llajtaspa perqasninpajpis aswan duro rumista esquinasninman churakoj. Jallpʼaj cimientosninmanta parlanapajpis esquina rumita oqharikullantaj. Bibliapi nillantaj cristiana congregacionpa “cimientopi esquina” rumenqa Jesús kasqanta, congregaciontaj uj wasi jina kasqanta (Ef 2:20; Job 38:6).

 • estoicos.

  Greciapi yachaysapa runaspaj escuelanku karqa. Paykunaqa creej kanku runasqa yachayninkuman jina, ruwasqa kasqankuman jinataj kausaspa kusiyta tarinankuta. Chantapis nej kanku yachayniyoj runapajqa nanay, imawan kusirikuypis mana imapischu kasqanta (Hch 17:18).

 • etanim.

  Judiospa santo calendarionkumanta qanchis kaj killaj sutin. Waj calendarionkuman jinataj kay killaqa ñaupaj kaj killa karqa. Kay killaqa septiembre killaj khuskanninmantapacha octubre killaj khuskanninkama karqa. Judíos Babiloniamanta kutinpusqankumanta qhepamantaj tisri nispa suticharqanku (1Re 8:2). Yanapa B15 nisqata leeriy.

 • Etiopía.

  Egiptoj sur ladonpi kaj ñaupa nación. Chay nacionqa kay tiempomanta Egiptoj aswan sur ladonpi kasharqa chantá kay tiempo Sudán nacionmanta norte ladonpa khuskanninkama karqa. Wakin kutisqa Etiopía sutita oqharikun, manataj hebreopi Cus nisqa sutintachu (Est 1:1).

 • Éufrates.

  Aswan jatun mayu, aswan rejsisqataj. Asiaj suroeste ladonpi kashan, Mesopotamiaj iskay jatun mayusninmanta ujnin. Éufrates sutitaqa ñaupajta oqharikun Génesis 2:14 versiculopi. Kay mayoqa Edén huertapi kaj tawa mayusmanta ujnin karqa. Wakin kutistaj Bibliapi ‘Mayu’ nispalla nin (Sl 72:8). Kay mayoqa Israel nacionpa jallpʼasninpa norte ladonmanta linden karqa (Gé 15:18; Ap 16:12). Yanapa B2 nisqata leeriy.

 • eunuco.

  Capasqa qhari niyta munan. Chay qharistaqa kamachina wasipi reinata chayri reypa tanta warmisninta qhawanankupaj churaj kanku. Chay palabrataqa oqharikullantaj, reypa kamachina wasinpi autoridadmanta parlanapaj, mana capasqa kajtinpis. Chay palabrata oqharikullantaj Diospa ‘Gobiernonrayku mana casarajkunamanta’ parlanapaj. Chayta nispaqa Diospaj astawan llankʼananpaj, munayninwan mana atipachikoj runamanta parlashan (Mt 19:12; Est 2:15; Hch 8:27).

F

 • faraón.

  Egiptomanta reyesta faraón nej kanku. Bibliapeqa phishqa faraonespa sutisninku rikhurin: Sisac, So, Tirhacá, Nekó, Hofrá ima. Waj faraonespa sutisninkutajrí mana rikhurinchu. Abrahanpa, Moisespa, Josejpa tiemponkupi kaj faraonespa sutisninkupis nillataj rikhurinchu (Éx 15:4; Ro 9:17).

 • fariseos.

  Ñaupa cristianospa tiemponkupi judiospa religionninkuta qhatejkuna karqanku, may rejsisqastaj. Mana sacerdotespa mirayninmantachu kaspapis, Leyta tukuy imapi juntʼaj kanku, ñaupa costumbrestapis leyta jinallataj juntʼaj kanku (Mt 23:23). Paykunaqa griegospa costumbresninkuman churanakoj kanku. Leyta, ñaupa costumbrestapis sumajta rejsisqankurayku, runasta mandaj kanku (Mt 23:2-6). Wakin fariseosqa Jatun Juntamanta karqanku. Paykunaqa Jesuswan sapa kuti churanakoj kanku samarikuna pʼunchaymanta, ñaupa costumbresmanta, chantá juchasapaswan impuesteroswan masichakusqanmanta. Wakin fariseosqa cristianosman tukorqanku, Tarso llajtamanta Saulo jina (Mt 9:11; 12:14; Mr 7:5; Lu 6:2; Hch 26:5).

 • Filistea, filisteos.

  Israelpa sur ladonpi kasharqa, mar kantupi. Cretamanta ripojkuna chay lugarpi tiyakorqanku. Davidqa filisteosta atipaykorqa, jinapis paykunaqa waj nación jinallapuni karqanku, Israel nacionpa enemigosnintaj (Éx 13:17; 1Sa 17:4; Am 9:7). Yanapa B4 nisqata leeriy.

G

 • Galaad.

  Chay sutiwan rejsikoj Jordán mayoj inti llojsimuy ladonpi kaj sumaj jallpʼasta. Chay jallpʼasqa kasharqanku Jaboc mayoj norte ladonpi, sur ladonpi ima. Wakin kutisqa Galaad sutita oqharikoj Jordán mayoj inti llojsimuy ladonpi kaj israelitaspa tukuynin jallpʼasninkumanta parlanapaj. Chay jallpʼaspi tiyakoj kanku Rubén ayllu, Gad ayllu, Manasespa khuskan ayllun ima (Nú 32:1; Jos 12:2; 2Re 10:33). Yanapa B4 nisqata leeriy.

 • gobierno.

  Uj reypa gobiernon, kallanmantaj uj reypa kamachisqan jallpʼas, chay jallpʼaspi tiyakojkunapis. Diospa Gobiernon nispaqa Dioslla kamachej kasqanmanta parlashan. Gobiernonpi reytaj Wawan Cristo Jesús (Mt 12:28; Lu 4:43; 1Co 15:50).

 • granada.

  Kay frutaqa manzanaman rijchʼakun, uranpi uj tʼikayoj jina. Granadaqa rakhu qarayoj, ukhunpitaj poqoysitonqa tʼuna sara jina, yaku yakitulla, pukitas chayri rosaditos. Kuraj kaj sacerdotej mana mangasniyoj azul ropanpa ura kantonqa granadaswan tʼikanchasqa karqa. Temploj pilaresninpa patanpi karqa chay pʼuñuspis granadaswan kʼachanchasqa karqa, chay iskay pilarespa sutenqa karqa Jakín chantá Boaz (Éx 28:34; Nú 13:23; 1Re 7:18).

 • griego.

  Grecia suyupi tiyakoj runaspa parlayninku. Chantapis griego nillajtaj kanku Greciamanta kaj runata chayri ñaupa tatasnin Greciamanta kajtin. Griego Qhelqasqaspi chay palabrata oqharikullantaj, mana judío kajkunamanta parlanapaj chayri pikunachus griegota parlaj kanku, costumbresninkutapis qhatej kanku chaykunamanta parlanapaj (Joe 3:6; Jn 12:20).

 • guerá.

  Uj gueraqa pesarqa 0,57 gramos (0,01835 oz tr). Chaytaj karqa 0,05 siclos (Le 27:25). Yanapa B14 nisqata leeriy.

 • guitit.

  Takinapaj chayri tocanapaj uj tono, mana yachakunchu imachus niyta munasqanta. Kay palabraqa ichapis hebreo parlaypi gath palabramanta jamun. Wakin runasqa yuyanku vinota ruwashaspa takinku chay tonoman rijchʼakusqanta, imajtinchus gath palabraqa uva saruna niyta munan (Sl 81:qa).

H

 • Hades.

  Kay palabraqa griegopi kashan, hebreo parlaypitaj “Seol”. Chay palabrata “Sepultura” nispa traducikun, ñaupaj kaj letritan mayusculapi kajtintaj, maypichus tukuy wañusqas kashanku chaymanta parlashan. SEPULTURA nisqata leeriy.

 • hebreo.

  Ñaupajtaqa Abranta (Abrahanta) hebreo nej kanku, qayllanpi kaj amorreoswan mana pantachikunankupaj. Qhepamantaj allchhin Jacobpa mirayninmanta kajkunata hebreos nej kanku, parlayninkupis hebreo nisqa karqa. Jesuspa tiemponpeqa hebreo parlayta arameo palabraswan chajruta parlaj kanku. Cristopis discipulosninpis hebreota parlaj kanku (Gé 14:13; Éx 5:3; Hch 26:14).

 • Hermes.

  Griegospa diosninku karqa, Zeuspa wawan. Hermestaqa diosespa sutinpi willajta jina qhawaj kanku, sumajta parlaj diosta jinataj. Chayrayku Pablotaqa Listrapi kashajtin, pantachikuspa Hermes nerqanku (Hch 14:12).

 • Herodes.

  Uj familiaj apellidon karqa, paykunaqa judiosta kamacherqanku, Romamanta rey churasqanrayku. Jatun kamachej Herodesqa rejsisqa karqa Jerusalenpi templota watejmanta sayarichisqanrayku, Jesusta wañuchiyta munaspa qhari wawitasta wañurachinankuta kamachisqanrayku (Mt 2:16; Lu 1:5). Wawasnin Herodes Arquelao, Herodes Antipas imaqa tatanku kamacherqa chay jallpʼasta kamachinankupaj churasqa karqanku (Mt 2:22). Antipasqa chay jallpʼaspa khuskanpa khuskannillanta kamacherqa, jinapis “rey” nisqa karqa. Payqa gobernarqa Cristo kinsa wata khuskanniyojta willashajtin, Hechos capítulo 12 willan chay tiempokama (Mr 6:14-17; Lu 3:1, 19, 20; 13:31, 32; 23:6-15; Hch 4:27; 13:1). Chaymanta qhepatataj Jatun kamachej Herodespa allchhin Herodes Agripa I nisqata Diospa angelnin wañucherqa, pisi tiempollata kamachisqantawan (Hch 12:1-6, 18-23). Chantá wawan Herodes Agripa II kamachiyta qallarerqa, kamacherqataj judíos Romaj contranpi oqharikorqanku chay tiempokama (Hch 23:35; 25:13, 22-27; 26:1, 2, 19-32).

 • Herodesta qhatejkuna.

  Paykunataqa herodianos nikullantaj. Paykunaqa suyunkuta may jatunpaj qhawaj kanku, Romaj atiyninpi Herodes nisqa kamachejkunamantaj kutisqa kaj kanku. Ichapis wakin saduceosqa herodianos partidollataj karqanku. Herodianosqa Jesusman churanakunankupaj fariseoswan ujchaykukorqanku (Mr 3:6).

 • higayón.

  Kay palabrataqa takejkunawan tocajkunawan rejsej kanku. Salmo 9:16 versiculopeqa ichapis nishan arpata uj chhikanta rakhumanta waqachinata chayri uj chhikanta chʼinyarichinata, ajinamanta tʼukuriyta atinapaj.

 • hin.

  Yakusta midinapaj. Hin nikullajtaj imapichus uj hinta midej kanku chayta. Uj hinqa 3,67 litrosniyoj karqa (7,75 pt). Chayta yachakun ñaupa tiempomanta qhelqaj Josefo nisqanman jina. Payqa nerqa uj hinqa iskay congios atenienses kasqanta (Éx 29:40). Yanapa B14 nisqata leeriy.

 • Hinón wayqʼo.

  Griego parlaypeqa Gehena nikun, chaytaj kasharqa ñaupa Jerusalenpa sur ladonpi, suroeste ladonpiwan (Jer 7:31). Chay lugarqa llajtaj jawanpi kasharqa, qʼopata ruphachinapaj. Profetas willasqankuman jinaqa, wañusqaspa cuerponkuta chay wayqʼoman wijchʼunanku karqa (Jer 7:32; 19:6). Mana imapis rikuchinchu chay wayqʼoman kausashaj animalesta chayri kausashaj runasta wijchʼusqankuta, chaypi ruphachinankupaj chayri ñakʼarichinankupaj. Chayrayku chay wayqʼoqa mana ninakunchu, mana rikukoj lugarpi almas ninapi wiñaypaj ñakʼarishasqankuta nisqankuwan. Jesuswan discipulosninwanqa chay palabrata oqharerqanku wiñaypaj castigomanta parlanankupaj, chaytaj sutikun ‘iskay kaj wañuy’, nisunman wiñaypaj chinkachisqa kay (Ap 20:14; Mt 5:22; 10:28).

 • hisopo.

  Juchʼuy ramitasniyoj, tʼuna laqhesniyoj planta karqa. Chaywanqa chʼajchoj kanku yawarta chayri yakuta imallatapis llimphuchanankupaj. Ichapis mejorana siria nisqa planta karqa (Origanum maru, Origanum syriacum). Juan 19:29 versiculopeqa ichapis uj ramaman chayri durra nisqa plantaj kʼaspinman wataykusqa mejorana plantamanta parlashan. Durra nisqa plantaqa sorgo nisqa plantasmanta ujnin (Sorghum vulgare), jatun kʼaspiyojtaj. Chayrayku kʼallku vinoman chhapusqa esponjata chay kʼaspiwan Jesuspa siminman qayllaykucherqanku (Éx 12:22; Sl 51:7).

 • homer.

  Chʼaki mikhuykunata midinapaj. Uj homerqa yakusta midinapaj corowan kikillan karqa, nisunman 220 litrosniyoj (200 dry qt). Chaytataj yachakun mashkhachus uj bato midisqanman jina (Le 27:16). Yanapa B14 nisqata leeriy.

 • Horeb, Horeb orqo.

  Sinaí orqota muyuykoj orqos. Sinaí orqoj ujnin sutin (Éx 3:1; Dt 5:2). Yanapa B3 nisqata leeriy.

 • horno.

  Hornoqa karqa metalesta unuyachinapaj, chantapis tʼurumanta yurusta, waj imastawan chayachinapaj. Biblia parlan chay tiempopeqa hornota ruwaj kanku ladrillomanta chayri rumimanta. Chantapis kallajtaj wakin hornos tʼantata chayri mikhunasta chayachinapaj (Gé 15:17; Da 3:17; Ap 9:2).

I

 • Ilírico.

  Romaj ujnin provincian, Greciaj noroeste ladonpi kasharqa. Pabloqa Diosmanta willashaspa chay karu provinciakama chayarqa. Chaywanpis mana yachakunchu chaypi willasqantachus manachus (Ro 15:19). Yanapa B13 nisqata leeriy.

 • impuesto.

  Chaytaqa uj nación chayri uj kamachej pagaj waj nacionman chayri waj kamachejman kamachiyninpi kasqanta rikuchinanpaj, ajinamanta mana guerrapi kanankupaj chayri yanapachikunanpaj (2Re 3:4; 18:14-16; 2Cr 17:11). Runamantapis impuestota pagakullajtaj (Ne 5:4; Ro 13:7).

 • incienso.

  Sumaj qʼapayniyoj chajrusqa aceites, chantá sumaj qʼaparishaj sachʼaspa waqaynin. Chaytaj pisimanta pisi ruphaspa ima munayta qʼaparej. Diosta yupaychana toldopi, templopi ima qʼoshñichinankupajqa, tawa imaswan chajruspa sumaj inciensota wakichej kanku. Chaytaqa tutamanta, chʼisin ima Santo Lugarpi kaj incienso altarpi qʼoshñichej kanku. Perdonta Tarina Pʼunchaytaj Aswan Santo Lugarpi qʼoshñichej kanku. Chaytaj Diospa kamachisninpa allinpaj qhawasqa mañakuyninkuwan ninakorqa. Cristianosmanqa mana kamachikunchu inciensota qʼoshñichinankuta (Éx 30:34, 35; Le 16:13; Ap 5:8).

 • Israel.

  Diosqa chay sutita Jacobman churarqa. Qhepamantaj Jacobpa mirayninmanta kajkunata chay sutiwan rejsikorqa. Jacobpa 12 wawasninpa mirayninkumanta kajkunataqa kay sutiswan rejsikullantaj: Israelpa wawasnin, Israel nación, Israel llajta, Israelmanta qharis chayri israelitas nispa. Norte ladomanta chunka ayllusniyoj naciontapis Israel sutillawantaj rejsikorqa, mayqenkunachus sur ladopi kajkunamanta tʼaqakorqanku chaykunata. Aswan qhepamantaj ajllasqa cristianospaj chay sutita oqharikorqa, “Diospa llajtan Israelmanta kanku” nispa (Gál 6:16; Gé 32:28; Hch 4:10; Ro 9:6).

J

 • Jacob.

  Isaacpatawan Rebecajtawan wawanku karqa. Qhepamantaj Diosqa Jacobman Israel sutita churarqa. Jacobqa Israel nacionpa tatan karqa (sutikullarqankutaj israelitas, qhepamantaj judíos). Jacobqa 12 wawasniyoj karqa. Paykuna, mirayninku ima Israelpa 12 ayllusninman tukorqanku. Jacob sutitaqa Israel nacionpaj chayri Israel llajtapaj oqharikullajpuni (Gé 32:28; Mt 22:32).

 • Jah.

  Kayqa Aswan Patapi kaj Diospa sutin, Jehová niyta munan (Éx 15:1, 2). Kay suteqa hebreopi Tetragramatonmanta khuskannillan יהוה (YHWH), nisunman yohdh (י) chantá he’ (ה). Jah suteqa Hebreo Qhelqasqaspi 50 kutista rikhurin, 26 kutistaqa sapitallan rikhurin, 24 kutistataj “aleluya” palabrapi rikhurin. Aleluya palabraqa niyta munan “Jahta jatunchay”. Kay Bibliapeqa Jah ninanmanta Jehová nispa churakun. Jinapis sutʼinchaykunasninpi Jah nispa churakun, mayqen versiculospichus Jah rikhurin chaykunapi.

 • Jatun Junta.

  Judiospa aswan atiyniyoj juzgadonku karqa, Jerusalenpitaj kasharqa. Jesuspa tiemponpi Jatun Juntapeqa 71 runas karqanku. Chaypi kasharqanku kuraj kaj sacerdote, ñaupajta kuraj kaj sacerdotes karqanku chaykuna, kuraj kaj sacerdotespa familiasninkumanta kajkuna, kurajkuna, ayllusmanta kamachejkuna, familiasmanta uma kajkuna, leymanta yachachejkunapis (Mr 15:1; Hch 5:34; 23:1, 6).

 • jatun khuyakuy.

  Griego parlaypeqa, imapis may sumaj, kʼacha kaywantaj juntʼa kasqan niyta munan. Chay palabrataqa astawan oqharikun, uj regalota may kʼacha kaspa qoymanta chayri kusiywan qoymanta parlanapaj. Diospa jatun khuyakuyninmanta parlajtenqa, Dios kʼacha kaspa, nitaj ni imata kutichipunata suyaspa imatapis qosqanta nishan. Diosqa jatun khuyakuyninrayku runasman may ashkhata qon, mana michʼakuspa, jatun munakuywan, kʼacha kaywantaj. Griego palabrataqa “yanapay” chayri “tukuy sonqo imatapis qoy” nispa traducikullantaj. Jatun khuyakuyniyojqa imatapis wajman qon chayta qoyta munasqanrayku. Chayta japʼej runataj mana imata ruwaspalla chayta japʼin chayri mana chayta japʼinanpaj jina kaspa (2Co 6:1; Ef 1:7).

 • Jedutún.

  Takinapaj chayri tocanapaj uj tono, mana yachakunchu imachus niyta munasqanta. Kay palabraqa rikhurin kay Salmospa qallariyninpi 39, 62, 77. Kay palabra chay salmospa qallariyninpi rikhurisqanqa ichapis kanku kamachiykuna, imaynatachus takinamanta chayri imaynatachus tocanamanta. Uj levita Jedutún sutiyoj karqa, payqa tocayta yachaj. Chayrayku Jedutún nispaqa ichapis parlashan pay jina chayri wawasnin jina tocanamanta, manachayri ima tocanawanchus paykuna tocaj kanku chaymanta.

 • Jehová.

  Kay sutitaqa ajinata quechuaman traducikun Tetragrámaton nisqamanta. Tetragramatonqa hebreopi tawa letras, chaytaj Diospa sutin. Kay Bibliapeqa Diospa sutin 7.000 kutismanta astawan rikhurin. Yanapa A4 chantá A5 nisqata leeriy.

 • Jesuspa kutimunan tiempo.

  Griego Qhelqasqaspeqa wakin cheqaspi oqharikun Jesucristo Rey jina kutimunan tiempomanta parlanapaj. Chaytaj qallarerqa cielopi rey jina churasqa kasqanmantapacha, kay mundoj qhepa pʼunchaykunasninkamataj kashan. Cristoj kutimunan tiempoqa mana jamusqantawan chay ratito kutipusqantachu niyta munan, astawanqa uj tiempo kananta (Mt 24:3).

 • jucharayku ofrenda.

  Chay ofredataqa jaywaj kanku pantaj runas kasqankurayku mana cuentata qokuspalla juchallikusqankumanta. Imaymana uywasta jaywaj kanku juchankumanta perdonta tarinankupaj. Wakenqa uj torota jaywaj kanku, wakintaj iskay paloma irpasllata, qhapaj kasqankuman jina, wajchas kasqankuman jina (Le 4:27, 29; Heb 10:8).

 • Judá.

  Jacobpatawan Leajtawan tawa kaj wawanku karqa. Jacobqa niraj wañupushaspa nerqa Judaj mirayninmanta uj jatun kamachej jamunanta, unaytataj kamachinanta. Jesusqa kay jallpʼapi kashaspa Judaj mirayninmanta karqa. Chantapis Judá palabrata oqharikullajtaj, Judá ayllumanta parlanapaj, aswan qhepamantaj Judá nacionmanta parlanapaj. Chay naciontaqa sur ladomanta gobierno nikullajtaj. Chay nacionqa karqa Judá aylluwan Benjamín aylluwan, chantá sacerdoteswan levitaswan ima. Jallpʼasninkutaj kasharqa sur ladopi, maypichus Jerusalenwan templowan kasharqa chaypi (Gé 29:35; 49:10; 1Re 4:20; Heb 7:14).

 • judío.

  Judá ayllumanta runa. Judío palabrata oqhariyta qallarerqanku chunka ayllusniyoj Israel nación atipachikusqankumanta qhepaman (2Re 16:6). Babiloniaman presos apasqa kasqankumanta kutipoj israelitastapis, judíos nillajtaj kanku ima ayllumanta kajtinkupis (Esd 4:12). Aswan qhepamantaj tukuynejpi israelitasta judíos nej kanku, waj nacionesmanta runaswan mana pantachikunankupaj (Est 3:6). Apóstol Pabloqa judío palabrata oqharerqa congregación ukhupi uj rejlla kasqanchejta sutʼinchananpaj, ima llajtayoj kajtinchejpis (Ro 2:28, 29; Gál 3:28).

 • jueces.

  Paykunataqa Jehová Dios churarqa nacionninta salvananpaj. Chaypachaqa Israelpi manaraj reyes karqankuchu (Jue 2:16).

 • juicio pʼunchay.

  Chayqa kashan uj pʼunchay chayri uj tiempo, maypachachus Diosqa uj grupo runasmanta, nacionesmanta chayri tukuy runasmanta cuentata mañanqa chay. Ichapis chay tiempopi wañuchisqa kanankupaj juzgasqa kajkunaqa wañuchisqa kanqanku. Wakintajrí chay juiciopi salvasqa kaspa wiñay kausayta japʼiyta atenqanku. Jesucristowan apostolesninwanqa jamoj ‘Juicio Pʼunchaymanta’ parlarqanku, mayqenpichus kausashajkunata, unay wañusqastapis juzgakonqa chaymanta (Mt 12:36).

 • juramento.

  Imapis cheqa kasqanta rikuchinapaj uj juramentota ruwakun chayri imata ruwanata chayri mana ruwanata ninapaj. Uj juramentotaqa astawan Diosman ruwakun. Jehovaqa Abrahanwan trato ruwasqanta juntʼanantapuni rikuchinanpaj uj juramentota ruwarqa (Gé 14:22; Heb 6:16, 17).

 • juzgana tiyana.

  Wakin juzgana tiyanasqa uj plataforma jina karqa jawallapi, gradasnintataj wicharikoj. Kamachejkunaqa chaypi tiyaykukuspa runasman parlamoj kanku, imatachus ruwakunantataj willaj kanku. ‘Diospa juzgana tiyanan’, ‘Cristoj juzgana tiyanan’ nispaqa niyta munan Jehová Dios runasta juzgananpaj wakichisqan imas (Ro 14:10, sutʼinchaynin; 2Co 5:10; Jn 19:13).

K

 • Kacharichina Wata.

  Aswan sumaj wata karqa. Israelitas Sumaj Jallpʼaman yaykusqankumantapacha sapa 50 watas Kacharichina Wata karqa. Chay watapeqa mana jallpʼata tarpunankuchu karqa, hebreo esclavostapis kacharipunanku karqa. Chantapis herencia jallpʼasta kutichipunanku karqa, mayqenkunachus vendesqa karqanku chaykunata. Kacharichina Wataqa watantin fiesta karqa, imajtinchus chay wataqa kacharichisqa karqanku. Israel nacionqa imaynatachus qallariypi Dios rikhuricherqa ajinaman watejmanta tukoj (Le 25:10).

 • kacharichisqa runa, mana esclavo kaj runa.

  Romanospa kamachiyninpi, mana esclavo kaj runaqa nacekusqanmantapacha mana esclavochu karqa, romano kasqanraykutaj derechosniyoj karqa. Chaywanpis kacharichisqa runaqa esclavo kayninmanta kacharichisqa karqa. Leyesman jina kacharichisqa kaspaqa, romanoman tukoj, chaywanpis mana autoridad kayta atejchu. Mana leyesman jinachu kacharichisqa kajtintaj, esclavo kasqallanmanta kacharichisqa karqa, nitaj uj romano jinachu derechosniyoj karqa (1Co 7:22).

 • kacharichiy, pagay, rantiy.

  Preciota pagakun pitapis kacharichinapaj, preso apasqa kasqanmanta, castigomanta, ñakʼarinanmanta, juchamanta chayri imata ruwanan kasqanmantapis. Mana qolqetapunichu pagaj kanku (Isa 43:3). Pagaj kanku kay imas kajtin: Israelpeqa kuraj qhari wawaspis uywaspa ñaupaj kaj orqo uñasninkupis Jehová Diospata karqa, payta yupaychanallapaj oqharina kaj. Chaymanta kacharichinapajqa pagananku karqa uj kacharichina preciota (Nú 3:45, 46; 18:15, 16). Sichus uj waka wajrajpuni, mana wisqʼasqa kasqanraykutaj pitapis wañuchej chayqa, dueñonqa mana wañuchisqa kananpaj kacharichina preciota paganan karqa (Éx 21:29, 30). Pillapis uj runata chejnikuspa wañuchejtintaj manaña ima pagotapis pagayta atejchu kacharichisqa kananpajqa (Nú 35:31). Bibliaqa nin Cristo kausayninwan pagasqanta kasukoj runasta juchamanta, wañuymantapis kacharichinanpaj, chay kacharichiytaj aswan importante (Sl 49:7, 8; Mt 20:28; Ef 1:7).

 • kamachina vara.

  Chayqa uj bastón chayri kʼaspi. Chaytataj uj kamachej apaykachaj atiyniyoj kasqanta rikuchinanpaj (Gé 49:10; Heb 1:8).

 • kausarimuy.

  Wañusqamanta kausarimuy niyta munan. Griego parlaypi anástasis palabraqa niyta munan ‘jatariy’ ‘oqhariy’. Bibliaqa parlan jisqʼon runas kausarimusqankumanta, ujnenqa karqa Jesús, pitachus Jehová kausarichimorqa. Elías, Eliseo, Jesús, Pedro, Pablo runasta kausaricherqanku chaypis Diospa atiyninwan kausaricherqanku. Jallpʼapi “cheqan runasta, mana cheqan runastapis Dios kausarichimunanta” Biblia nisqanqa, juntʼakunanpuni tiyan Jehová Diospa munaynin ruwakunanpaj (Hch 24:15). Bibliaqa nillantaj wakenqa cieloman rinankupaj kausarimunankuta, chaytataj sutichan ‘ñaupajta kausarimuy’, ‘ñaupaj kaj kausarimuy’ nispa. Chay kausarimojkunaqa kanku Jesuspa hermanosnin, Diospa espiritunwan ajllasqa kajkuna (Flp 3:11; Ap 20:5, 6; Jn 5:28, 29; 11:25).

 • kausay sachʼa.

  Edén huertamanta ujnin sachʼa. Bibliaqa mana ninchu kay sachʼaj poqoynin kausayta qoyta atisqanta. Astawanpis kay sachʼaqa uj garantía jina karqa wiñay kausayta japʼinapaj, ajinamanta pillatapis chay sachʼaj poqoyninta Dios mikhojta saqenman karqa chayqa, chay runaqa wiñaypaj kausayta atinman karqa (Gé 2:9; 3:22).

 • kay mundoj imasnin.

  Ajina traducikun griego parlaypi aiṓn palabra kay mundopi imaschus pasasqanmanta parlakojtin, chayri imaynachus uj tiempo kasqanmanta parlakojtin. Bibliapi ‘kay mundoj imasnin’ nejtenqa, parlashan imaynachus kay mundo uj tiempopi kasqanmanta, imaynatachus runas chay tiempopi kausasqankumantawan (2Ti 4:10). Diosqa Leypa tratonta ruwaspa uj tiempota qallaricherqa chaytataj wakin runasqa sutichanku israelitaspa tiemponku chayri judiospa tiemponku nispa. Chaymantataj Diosqa Jesucristonejta, wañuyninnejtawan uj tiempota rikhurichillarqataj chaytaj ajllasqa cristianospaj astawan karqa. Leypa traton kashajtin imaschus ruwakoj chaykunawan ninakoj imasqa, chay tiempopi ruwakuyta qallarerqa. Wakin versiculospitaj ‘kay mundoj imasnin’ nispaqa uj tiempopi imaschus kasqanmanta, imaschus pasasqanmanta parlashan chayri qhepaman imaschus kananmanta, imaschus pasananmanta parlashan (Mt 24:3; Mr 4:19; Ro 12:2; Heb 9:26). KAY MUNDOJ IMASNINPA TUKUKUYNIN nisqata leeriy.

 • kay mundoj imasninpa tukukuynin.

  Satanás kamachishan chay imaspa tukukuynin tiempomanta parlashan. Cristoj kutimunan tiempopis, kikin tiempollapitaj kashan. Angelesqa Jesús kamachisqanman jina, “cheqan runasmanta sajra runasta tʼaqanqanku” (Mt 13:40-42, 49). Jesuspa discipulosnenqa mayta yachayta munarqanku maykʼajchus ‘kay mundoj imasninpa tukukuynin’ kananta (Mt 24:3). Jesusqa niraj cieloman kutipushaspa discipulosninman nerqa, chay tiempokama paykunawan kananta (Mt 28:20). KAY MUNDOJ IMASNIN nisqata leeriy.

 • Kemós.

  Moabitaspa aswan rejsisqa diosninku (1Re 11:33).

 • killa rikhuriy.

  Judiospa calendarionkupeqa sapa killaj ñaupaj kaj dian karqa. Chay diaqa tantakoj kanku, mikhunasta waykʼoj kanku, jaywanasta jaywaj kanku. Tiemponmantaj nacionnintinpi fiesta karqa, chantapis chay diaqa mana trabajajchu kanku (Nú 10:10; 2Cr 8:13; Col 2:16).

 • kislev.

  Judíos Babiloniaman presos apasqa kasqankumanta kutinpusqankutawan, kislev nispa suticharqanku judiospa santo calendarionkumanta jisqʼon kaj killata. Waj calendarionkuman jinataj kay killaqa kinsa kaj killa karqa. Kay killaqa noviembre killaj khuskanninmantapacha diciembre killaj khuskanninkama karqa (Ne 1:1; Zac 7:1). Yanapa B15 nisqata leeriy.

 • kulli.

  Bibliaqa ashkhata kulli colorta oqharin. Manataj uj colorsitupunichu kanman, astawanqa ashkha clase pukas, chaytaj kanman imaynatachus, imawantajchus tiñisqankuman jina. Chayrayku kulli nispaqa parlashanman allin pukamanta, lilamanta, moradomanta chaykunaman rijchʼakoj coloresmantawan (Éx 25:4; Nú 4:13; Eze 27:7, 16; Da 5:7, 29; Mr 15:17, 20; Lu 16:19; Ap 17:4). May valesqa kasqanrayku qhapaj kaywan, jatunpaj qhawasqa kaywan, reypa familianmanta kaywan ninakoj.

 • kuraj kaj sacerdote.

  Moisespa Leyninman jinaqa chay sacerdote aswan importante karqa. Israelitaspa sutinpi Dioswan parlaj, chay ujnin sacerdotestataj kamachej. “Kuraj sacerdote” nillajtaj kanku (2Cr 26:20; Esd 7:5). Paylla Aswan Santo Lugarman yaykuyta atej, nisunman Diosta yupaychana toldoj aswan ukhu cuartonman, aswan qhepamantaj temploj aswan ukhu cuartonman. Chaymanqa watapi uj kutillata yaykoj Perdonta Tarina Pʼunchaypi. Jesucristotapis kuraj kaj sacerdote nikullantaj (Le 16:2, 17; 21:10; Mt 26:3; Heb 4:14).

 • kuraj kamachej.

  Kanman reypa wawan, kamachina wasipi cargoyoj, Israel ayllusmanta kuraj kamachej, sumaj cargoyoj autoridad chayri soldadospa comandanten (Gé 12:15; 1Cr 27:22; Est 3:12; Jer 38:17).

 • kuraj sacerdote.

  Hebreo Qhelqasqaspeqa kuraj kaj sacerdoteta kuraj sacerdote nikullantaj. Griego Qhelqasqaspitaj kuraj sacerdotes nispaqa aswan atiyniyoj sacerdotesmantasina parlashan. Ichá chay grupopeqa kasharqanku manaña kuraj kaj sacerdoteschu kajkuna, sacerdotespa 24 tʼaqasninkumanta kamachejkuna ima (2Cr 26:20; Esd 7:5; Mt 2:4; Mr 8:31).

 • kuraj wawa.

  Astawanqa uj qharej kuraj qhari wawanmanta parlanapaj oqharikun (mana uj warmej kuraj qhari wawanmantachu). Jaqay tiempospi kuraj qhari wawataqa familianpi may sumajpaj qhawaj kanku. Tata wañupojtenqa kuraj qhari wawan familianpi tata jina kaj. Uywaspa ‘ñaupaj kaj uñasninku’ nispataj ñaupaj kaj orqo uñasninkumanta parlashan (Éx 11:5; 13:12; Gé 25:33; Heb 1:6).

 • kuyuchisqa ofrenda.

  Kay ofrendata jaywashaspa sacerdoteqa, ichapis makisninta churaj chay ofrendata japʼisharqa chay runaj makisnin uraman, chantá “kayman jaqayman” kuyuchej. Chayri ichapis sacerdotella chay ofrendata kuyuchej. Ajinata ruwaj kanku jaywanasta Jehová Diosman rikuchinankupaj jina (Le 7:30).

KH

 • khuchichakuy jucha.

  Griego parlaypeqa nin pornéia, chay palabratataj oqharikun, tukuy laya khuchichakuymanta parlanapaj, mayqenkunachus mana Diospa leyninman jinachu chaykunamanta. Chaytaj kanman qhenchachakuy, pagorayku khuchichakuy, mana casarakuspalla qhariwarmi jina puñuykuy, qharipura chayri warmipura khuchichakuy, animaleswan khuchichakuy ima. Apocalipsis libroqa parlan llulla religioneswan ninakoj khuchi warmimanta, mayqenchus “Jatun Babilonia” sutikun chaymanta. Chay warmita khuchi warmi nispa nikun atiytawan qolqetawan japʼinanpaj kay mundomanta kamachejkunawan puriykusqanrayku (Ap 14:8; 17:2; 18:3; Mt 5:32; Hch 15:29; Gál 5:19). KHUCHI WARMI, PAGORAYKU KHUCHICHAKOJ QHARI nisqata leeriy.

 • khuchi warmi, pagorayku khuchichakoj qhari.

  Wajkunawan puñuykoj kanku, astawanqa qolqerayku. Griego parlaypi pórnē palabraqa ‘vendey’ niyta munaj palabramanta jamun. Moisespa Leyninpeqa kamacherqa mana kananta pagorayku khuchichakoj qharis, warmispis. Jehová Diospa toldonpi, templonpipis mana japʼejchu kanku pagorayku khuchichakusqankumanta qolqeta, waj nacionespa religionesninkupitajrí pagorayku khuchichakuspa qolqeta tantaj kanku (Dt 23:17, 18; 1Re 14:24). Bibliapeqa khuchi warmi palabrata oqharillantaj kaykunamanta parlananpaj, uj runamanta, uj nacionmanta, uj organizacionmantapis, pikunachus Diosta sirvisqankuta nispapis santosta yupaychanku chaykunamanta. Apocalipsis libropeqa llulla religioneswan ninakoj “Jatun Babilonia” nisqata khuchi warmi nispa sutichan. Ajinata sutichan gobiernoswan tratota ruwasqanrayku, atiyniyoj kananpaj, qolqeyoj kananpajpis (Ap 17:1-5; 18:3; 1Cr 5:25).

 • khuska mikhurikuy ofrenda.

  Chay ofrendataqa Jehovaman jaywaj kanku paywan allinpi kayta munaspa. Chaytataj mikhoj kanku: ofrendata apamoj, familianmanta kajkuna, chay ofrendata Diosman jaywaj sacerdote, sirvisharqanku chay sacerdotespis. Jehovamanqa chayaj chay uywaj wiranta qʼolachisqanku qʼapay, yawarninpis, mayqenchus kausaywan ninakoj chay. Sacerdoteswan, chay ofrendata apamojkunawanqa, Jehovawanpis khuska tiyaykuspa mikhushankuman jina kaj, paywan allillan kasqanku yachakunanpaj (Le 7:29, 32; Dt 27:7).

 • kʼuyuna libro.

  Qaramanta chayri papiro nisqa totoramanta ruwasqa jatun hoja karqa, uj lado uyallanpi qhelqasqa kaj, kurajtaqa kʼaspiman kʼuyusqa kaj. Diosmanta Qhelqasqaqa kʼuyuna librospi qhelqasqa, copiasqataj karqa. Bibliata qhelqashajtinku librosqa kʼuyuna libroslla karqa (Jer 36:4, 18, 23; Lu 4:17-20; 2Ti 4:13).

L

 • langosta.

  Uj laya saltamontes kanku, ashkha ukhupunitaj maymanpis rinku. Moisespa Leyninman jinaqa llimphupaj qhawasqa karqanku, chayrayku mikhuyta atikoj. May chhika langostas juntʼaykojtinkoqa mana allinchu karqa, imaraykuchus tukuy imata mikhukapuspa qʼarallata saqej kanku (Éx 10:14; Mt 3:4).

 • layqerios.

  Wakin runas creenku uj runa wañupojtin espiritun mana wañusqanta. Chay espiritutaj runaswan parlayta atisqanta uj runanejta, nisunman uj aysirinejta. Griego parlaymanta farmakía palabraqa “layqerios” nispa traducikun, chaytaj griegopi niyta munan “drogasta apaykachay”. Farmakía palabraqa layqeriosmanta parlanapaj oqharikoj, imaraykuchus ñaupa tiempopi layqeriosta ruwajkunaqa, demoniospa atiyninta mañakunankupaj drogakoj kanku (Gál 5:20; Ap 21:8).

 • lepra onqoy.

  Runaspa aycha qarankupi uj millay onqoy karqa. Bibliapeqa lepra nispa mana kay tiempopi kaj lepra onqoyllamantachu parlashan, imaraykuchus unay lepraqa ropasman, wasismanpis chimpaykoj (Le 14:54; Lu 5:12).

 • leptón.

  Griego Qhelqasqas qhelqakorqa chay tiempopeqa judiospa aswan juchʼuy qolqesitunku karqa, cobremanta chayri broncemanta ruwasqa (Mr 12:42; Lu 21:2). Yanapa B14 nisqata leeriy.

 • levadura.

  Chayqa masata chayri yaku imasta poqochinanpaj churakun. Astawanqa karqa poqosqa masamanta puchitu waj masata poqochinapaj. Bibliaqa levadurata kikinchan juchawan, ismoj imaswan ima. Chay palabrata oqharikullantaj imapis mana reparayllata wiñaspa tukuynejman chayasqanmanta parlanapaj (Éx 12:20; Mt 13:33; Gál 5:9).

 • Leví, levita.

  Jacobpatawan Leajtawan kinsa kaj wawanku karqa. Levij mirayninpis Leví ayllu nisqa karqa. Levij kinsantin wawasninmanta kinsa grupo levitas rikhurerqanku. Wakin kutisqa levitas nispa tukuy Leví ayllumanta parlashan, jinapis mana Aaronpa mirayninmanta kaj sacerdotesmantawanchu. Leví ayllumanta kajkunaqa Sumaj Jallpʼapi mana ima jallpʼatapis japʼerqankuchu. Paykunaqa chay waj ayllus japʼisqanku jallpʼaspi, 48 llajtasta japʼerqanku (Dt 10:8; 1Cr 6:1; Heb 7:11).

 • Leviatán.

  Yakupi kausaj animal. Ichapis kanman karqa yakupi kausajkunamanta uj laya animal. Job 3:8 chantá 41:1 versiculospi ichapis cocodrilomanta parlashan chayri yakupi kausaj waj jatun kallpasapa animalmanta. Salmo 104:26 versiculopi ichapis uj laya ballenamanta parlashan. Wakin versiculospitaj kikinchanapaj Leviatán sutita oqharin, nitaj yachakunchu ima animalmantachus parlashasqanta (Sl 74:14; Isa 27:1).

 • ley.

  Ñaupaj kaj letritan mayusculapi qhelqasqa kajtenqa Moisespa Leyninmanta chayri Bibliaj ñaupaj phishqa librosninmanta parlashan. Minusculapi qhelqasqa kajtintaj Moisespa Leyninpi kaj wakin kamachiykunamanta chayri leypa yuyaychayninmanta parlashan (Nú 15:16; Dt 4:8; Mt 7:12; Gál 3:24).

 • leymanta yachachejkuna, qhelqeri.

  Hebreo Qhelqasqasta copiayta yachaj runa. Jesús kay jallpʼapi kashajtenqa leymanta yachachejkuna palabrasta oqharikoj, Leyta sumajta rejsej runasmanta parlanapaj. Paykunaqa Jesusman churanakorqanku (Esd 7:6, sutʼinchaynin; Mr 12:38, 39; 14:1).

 • Líbano, Líbano orqos.

  Líbano jallpʼaspi iskay fila orqosmanta ujnin. Líbano orqosqa inti yaykuy ladopi kashan, Antilíbano orqostaj inti llojsimuy ladopi. Chay iskay fila orqos chaupipitaj sumaj jallpʼas tiyan. Líbano orqosqa casi mar Mediterráneo kantumantapacha qallarin, aswan jatuchaj orqosnintaj 1.800 metrosniyoj chantá 2.100 metrosniyoj (6.000 chantá 7.000 ft). Unay tiemposqa Líbano orqospi jatuchaj cedro sachʼas karqa, chaytataj chay qaylla nacionesqa mayta munarej kanku (Dt 1:7; Sl 29:6; 92:12). Yanapa B7 nisqata leeriy.

 • log.

  Yakusta midinapaj. Kay medidaqa Bibliapi parlakun chay medidasmanta aswan pisi kaj medida karqa. Judiospa Talmud libronku nisqanman jina uj log karqa 0,083 hines. Chayman jina tanteaspataj yachakun uj log 0,31 litrosniyoj kasqanta (0,66 pt) (Le 14:10). Yanapa B14 nisqata leeriy.

 • Loma.

  Hebreo parlaypeqa Miló, chay palabrataj jamun ‘juntʼachiy’ niyta munaj palabramanta. Septuaginta nisqataj “llajtita” nispa traducin kay palabrata. Mana yachakunchu imapunichus kasqanta. Ichapis Davidpa Llajtan maypichus kasqanta chayri imayna ruwasqachus kasqanta nishan (2Sa 5:9; 1Re 11:27).

LL

 • llajtaman wicharinapaj takiy.

  Kayqa rikhurin Salmos 120-134 qallariykunasninpi. Kay palabras imachus niyta munasqanmanta ashkha sutʼinchaykuna tiyan. Jinapis ashkhas yuyanku kay 15 salmostaqa israelitas kusiywan takisqankuta Jerusalenman wicharishaspa kinsa jatuchaj fiestasta ruwanankupaj. Jerusalenqa Judá orqospi kasharqa.

 • llimphu.

  Bibliapeqa “llimphu” nispa mana cuerpo llimphu kanallanmantachu parlashan, manaqa kausayninchejpi, Diospa ñaupaqenpi mana chʼichiyoj, mana imanasqa, llimphu kanamanta. Moisespa Leyninpeqa llimphu nispa ley nisqanman jina llimphu kanamanta parlasharqa (Le 10:10; Sl 51:7; Mt 8:2; Snt 1:27).

 • llimphu kay, santo kay.

  Jehová Diosmin santoqa, tukuy imapi llimphu kasqanrayku, tukuy ima ruwasqanpi llimphutaj santotaj kasqanrayku (Éx 28:36; 1Sa 2:2; Pr 9:10; Isa 6:3). Runaspaj (Éx 19:6; 2Re 4:9), uywaspaj (Nú 18:17), cosaspaj (Éx 28:38; 30:25; Le 27:14), lugarespaj (Éx 3:5; Isa 27:13), pʼunchaykunapaj, wataspaj (Éx 16:23; Le 25:12), ruwaykunapajpis (Éx 36:4) hebreo parlaypi chay palabrata oqharejtenqa niyta munan santo Diospaj tʼaqasqa kasqankuta, payllapaj kasqankuta, Jehová Diosta yupaychanallapaj oqharina kasqanta. Griego Qhelqasqaspipis “llimphu” palabrata oqharejtenqa Diospaj tʼaqasqa kasqallantataj niyta munan. Uj runa llimphu kausayniyoj kasqanta ninapajpis chay palabrallatataj oqharikun (Mr 6:20; 2Co 7:1; 1Pe 1:15, 16).

M

 • Macedonia.

  Greciaj norte ladonpi karqa, Alejandro Magno kamachishajtintaj may rejsisqaman tukorqa. Romanos niraj japʼikapushajtinku ni pejpa atiyninpipis karqachu. Apóstol Pablo Europaman ñaupaj kutirayku rishajtin, Macedoniaqa Romaj ujnin provincian karqa. Pabloqa kinsa kutita chay provinciaman rerqa (Hch 16:9). Yanapa B13 nisqata leeriy.

 • machón, pilar.

  Wakin pilarestaqa ruwarqanku imatapis yuyarikunankupaj. Salomonqa templota, waj kamachina wasistawan pilaresniyojta ruwacherqa. Diosta mana yupaychaj runaspis pilaresta ruwarqanku chayta yupaychanankupaj. Israelitaspis wakin kutis paykuna jinallataj ruwarqanku (Jue 16:29; 1Re 7:21; 14:23). PILAR PATAPI PʼUÑU nisqata leeriy.

 • mahalat.

  Ichapis kay palabrataqa tocanapaj chayri takinapaj oqharikoj. Kay palabraqa Salmos 53 chantá 88 qallariykunasninpi rikhurin. Ichapis kay palabraqa hebreo parlaypi ‘llauchhiyay’ chayri ‘onqoykuy’ niyta munaj palabramanta jamun. Chay iskay salmostaj llakiy imasmanta parlan, chayrayku ichapis mahalat palabraqa niyta munanman llakiy tonoyoj chayri waqanapaj jina kasqanta.

 • maki cuarta.

  Uj medida karqa, machu dedoj puntanmantapacha uña deditoj puntankama midikoj, makita kichasqata japʼispa. Uj codoqa midej 44,5 centímetros (17,5 in), chayman jina uj maki cuartaqa midinman 22,2 centímetros (8,75 in) (Éx 28:16; 1Sa 17:4). Yanapa B14 nisqata leeriy.

 • makista churay.

  Uj runamanqa makisninkuta churaj kanku, uj sumaj llankʼayta qonankupaj chayri bendecinankupaj, jampinankupaj chayri espíritu santota japʼinankupaj. Wakin kutisqa makisninkuta uywasman churallajtaj kanku, niraj Diosman jaywanata jina jaywashaspa (Éx 29:15; Nú 27:18; Hch 19:6; 1Ti 5:22).

 • Malcam.

  Ichapis Mólek diosllataj karqa. Chay diosqa ammonitaspa aswan rejsisqa diosninku karqa (Sof 1:5). MÓLEK nisqata leeriy.

 • maldeciy.

  Uj runata chayri imatapis mana allin qhatirinanta niy. Mana kikinchu insultaywan chayri sinchʼita phiñakuspa parlaywan. Uj maldiciontaqa ruwakun mana allin qhatirinanta nikojtin. Dios maldicejtin chayri paypa kachasqan runa maldicejtin, chay maldicionqa mana qhasillachu, juntʼakunpuni (Gé 12:3; Nú 22:12; Gál 3:10). Wakin kutistaj uj juramentota mana juntʼajtinku uj maldición castigo jina kaj (Ne 10:29).

 • maná.

  Chayqa israelitaspa mikhunanku karqa 40 watasta chʼin jallpʼapi kashajtinku. Chay mikhunataqa Jehová paykunaman qorqa. Maná mikhunaqa milagronejta sapa paqarin pampapi rikhurej, chhullaj uranpi, samarikuna pʼunchaylla mana rikhurejchu. Israelitasqa ñaupaj kutirayku chayta rikuspa, “¿imataj kayri?” nerqanku, hebreopeqa “¿man huʼ?” nerqanku (Éx 16:13-15, 35). Wakin versiculospeqa nin ‘cielomanta trigo’ (Sl 78:24), ‘cielomanta tʼanta’ (Sl 105:40), ‘angelespa tʼantanku’ nispa (Sl 78:25). Jesuspis maná nisqa mikhunamantaqa kikincharispa parlarqa (Jn 6:49, 50).

 • mana circuncidasqa.

  CIRCUNCISIÓN nisqata leeriy.

 • Mana Levadurayoj Tʼanta Fiesta.

  Israelitaspa kinsa jatun fiestasninkumanta ujnin karqa. Pascua pasayta qallarej, 15 de nisán pʼunchaypi, qanchis diastataj ruwakoj. Chay fiestapeqa mana levadurayoj tʼantallata mikhoj kanku, Egiptomanta llojsimusqankuta yuyarikunankupaj (Éx 23:15; Mr 14:1).

 • mana pʼenqakuspa juchata ruway.

  Griego parlaypeqa asélgueia. Chay palabrataqa, Diospa leyesninta pʼakispa jatun juchata ruwasqamanta parlanapaj oqharikun. Chayta ruwaj runaqa mana pʼenqayniyoj, mana manchikuyniyoj, mana respetoyojtaj. Chay jina runaqa autoridadta, leyesta, kamachiykunata mana respetanchu, pisipajtaj qhawan. Asélgueia nispaqa mana juchʼuy imaspi pantayllamantachu parlashan (Gál 5:19; 2Pe 2:7).

 • mana tukukoj munakuy.

  Hebreo parlaymanta jésedh palabraqa niyta munan mana tukukoj munakuy, mana tukukoj kʼacha kay. Bibliaqa kay palabrata oqharispa kay jinata munakojmanta parlan: nisqanta juntʼayta munaspa munakojmanta, tukuy sonqo munakojmanta, mana wasanchaspa munakojmanta, pitachus munakun chayman sumaj kʼaskasqa kajmanta ima. Kay jésedh palabrataqa traducikun ‘munakuy’, ‘khuyakuy’, ‘kʼacha’ nispa. Bibliaqa kay jina palabrasta astawan oqharin Dios runasta munakusqanmanta, khuyakusqanmanta chayri runaswan kʼacha kasqanmanta parlananpaj. Kay jina palabrasta oqharillantaj uj runa waj runata munakusqanmanta, khuyakusqanmanta, chayri waj runawan kʼacha kasqanmanta parlananpaj (Gé 32:10; Éx 34:6; Rut 3:10).

 • manchay ñakʼariy.

  “Ñakʼariy” nispa traducikun chay palabraqa griegopi niyta munan, imapis kajtin may jina llakiypi chayri phutiypi kay. Jesusqa nerqa Jerusalenpi ni jaykʼaj jina “manchay ñakʼariy” kananta. ‘Jatun kayninwan jamojtintaj’ tukuy runaspaj manchay ñakʼariy kananta nillarqataj (Mt 24:21, 29-31). Pablo nerqa chay manchay ñakʼariyta Dios apamunanta ‘payta mana rejsejkunawan pagachikunanpaj, jinallataj Señorninchej Jesusmanta sumaj willaykunata mana kasukunkuchu chaykunawanpis’, Dios ajinata juzgasqantaj cheqanpuni kanqa. Apocalipsis 19 capitulopeqa, Jesús cielomanta soldadoswan jamushasqanta nin maqanakunankupaj ‘millay phiña animalwan, jallpʼamanta reyeswan, paykunaj soldadosninkuwan’ ima (2Te 1:6-8; Ap 19:11-21). Bibliaqa nin chay manchay ñakʼariymanta ‘may chhika runas’ llojsimunankuta (Ap 7:9, 14). ARMAGEDÓN nisqata leeriy.

 • manka llutʼa.

  Manka llutʼaqa tʼurumanta mankasta, vasosta, platosta, waj imastawan ruwan. Hebreo parlaypeqa “ruwaj” niyta munan. Imaynatachus manka llutʼaqa tʼurumanta imatapis ruwayta atillan, ajinallatataj Jehovapis runaswan, nacioneswan imatapis munayninman jina ruwayta atillan (Isa 64:8; Ro 9:21).

 • maqanakuna ropa.

  Soldadospa maqanakuna ropanku karqa. Kaykunataj karqa: montera, pechera, chumpi, chaki senqa jarkʼakuna, jarkʼakuna escudo ima (1Sa 31:9; Ef 6:13-17).

 • maskil.

  Mana yachakunchu kay palabra ima niytachus munasqanta, rikhurintaj 13 Salmospa qallariyninpi. Ichapis niyta munan ‘rikushasqanmanta takiy’. Wakintaj waj palabraman rijchʼakusqanta yuyanku, mayqenchus traducikun ‘allin yachaywan sirviy’ chayman (2Cr 30:22; Sl 32:qa).

 • medos, Media.

  Jafetpa wawan Madaijpa mirayninmanta karqanku. Paykunaqa Iranpa lomarara pata pampasninpi llajtachakorqanku, Media suyumantaj tukorqanku. Medosqa Babiloniamanta kajkunaman ujchaykukorqanku Asiriata atipanankupaj. Chaypacha Persia provinciaqa medospa japʼiyninpi kasharqa. Jinapis Ciro contrankuta oqharikojtin, Mediamanta kajkunaqa Persiaman ujchaykukorqanku, iskayninkutaj Medopersia nisqa nación karqanku. Paykunaqa reciellanraj rikhurej Babilonia nacionta atipaykorqanku 539 watapi J.n.j. Pentecostés 33 watapeqa wakin medos Jerusalenpi kasharqanku (Da 5:28, 31; Hch 2:9). Yanapa B9 nisqata leeriy.

 • Merodac.

  Babilonia llajtamanta aswan rejsisqa dios. Maypachachus rey Hammurabi, pichus Babiloniapaj kamachiykunata churaj chay, Babiloniata nacionpa capitalninman tukucherqa chaypacha, Merodacqa (chayri Mardukqa) aswan rejsisqaman tukorqa, ñaupa diosesmantapis aswan rejsisqaman. Chantá babiloniospa panteonninkumanta kuraj kaj diosninku karqa. Aswan qhepamantaj sutinta cambiarqanku Belu sutiman, chaytaj niyta munan ‘dueño’. Chaymantataj Bel sutiwan rejsisqa karqa (Jer 50:2).

 • Mesías.

  Chay palabraqa hebreo parlaymanta jamun, niytataj munan “ajllasqa”. Cristo palabrapis chayllatataj niyta munan, chaytaj griego parlaymanta jamun (Da 9:25; Jn 1:41).

 • midina caña hueca.

  6 codosniyoj karqa. Codopi midisqa kajtenqa 2,67 metrosniyoj karqa (8,75 ft), jatun codopi midisqa kajtintaj 3,11 metrosniyoj karqa (10,2 ft) (Eze 40:3, 5; Ap 11:1). Yanapa B14 nisqata leeriy.

 • miktam.

  Kay hebreo palabraqa sojta salmospa qallariyninpi rikhurin (Sl 16, 56-60). Kay palabra ima niytachus munasqanta mana yachakunchu. Kay palabraqa ichapis “anotachikuy” palabraman rijchʼakun.

 • milagros.

  Imastachus runas mana ruwayta atinkuchu chay ruwaykuna kanku, chaykunataqa atiyniyoj kajlla ruwayta atin. Bibliapeqa wakin versiculospi ‘señales’, ‘tʼukuna imas’ ‘imaymana milagros’ nishan (Éx 4:21; Hch 4:22; Heb 2:4).

 • Milcom.

  Ammonitaspa diosninku, ichapis Molekllataj karqa (1Re 11:5, 7). Salomonqa gobernayta tukuchashaspaña pata lugaresta ruwacherqa chay llulla diosta yupaychananpaj. MÓLEK nisqata leeriy.

 • milla.

  Kay medidaqa Griego Qhelqasqaspi Mateo 5:41 versiculollapi rikhurin. Ichapis romano milla nisqamanta parlashanman, mayqenchus 1.479,5 metros midin (4.854 ft). Yanapa B14 nisqata leeriy.

 • mina.

  Ezequiel libropeqa mané nishan. Minaqa pesanapaj karqa, qolqetaj karqa. Unayniyoj imasta tarisqankuman jina yachakun, uj minaqa 50 siclosniyoj kasqanta, uj siclotaj 11,4 gramos pesarqa. Chayman jina tanteaspataj yachanchej Hebreo Qhelqasqas parlan chay minaqa 570 gramosniyoj kasqanta (18,35 oz tr). Ichapis kallarqataj waj mina kamachina wasipi apaykachanapaj, imaynachus waj codopis kallarqataj ajina. Griego Qhelqasqaspeqa uj mina 100 dracmas karqa, 340 gramostaj pesarqa (10,9 oz tr). Uj talentoqa karqa 60 minas (Esd 2:69; Lu 19:13). Yanapa B14 nisqata leeriy.

 • mirra.

  Sachʼaj waqaynin karqa, sumajtataj qʼaparej. Mirrataqa imaymana juchʼuy sachʼasmanta chayri Commiphora nisqa khishka sachʼasmanta orqhoj kanku. Chaytaqa santo aceitemanpis churaj kanku. Mirrataqa ropasman chayri phullusman churaykoj kanku sumajta qʼaparinanpaj, cuerpopaj aceitesman, cremasmanpis churallajtaj kanku. Ayasmanpis mirrata churaj kanku (Éx 30:23; Pr 7:17; Mr 15:23; Jn 19:39).

 • Moisespa Leynin.

  Chay Leytaqa Jehová Moisesnejta qorqa Israel llajtaman, Sinaí chʼin pampapi, 1513 watapi Jesús niraj jamushajtin. Bibliaj ñaupaj phishqa librosnintaqa astawan Ley nispa nikun (Jos 23:6; Lu 24:44).

 • Mólek.

  Ammonitaspa diosninku. Ichapis chayllataj karqa Malcam, Milcom chayri Moloc sutiyoj. Mólek palabraqa ichapis mana uj santoj sutinpunichu karqa. Ichapis chay palabrata oqharej kanku diosesninkumanta parlanankupaj. Moisespa Leynenqa nerqa, pichus Mólek diosman wawanta jaywajqa wañuchisqa kananta (Le 20:2; Jer 32:35; Hch 7:43).

 • molino rumi.

  Jakʼunapaj muyu rumi karqa, ujnin muyu rumi pataman churasqa. Uran kaj rumej chaupinpeqa uj estacata churaj kanku, patanpi kaj rumi muyunanpaj. Jaqay tiempospeqa casi tukuy wasispi maki molinos tiyaj, chay molinostataj warmis muyuchej kanku. Israelitasqa tʼantata ruwakunankupaj sapa día jakʼoj kanku, chayrayku Moisespa Leynenqa mana saqejchu molinota chayri molinoj pata ruminta prendata jina japʼikapunankuta. Aswan jatuchej molinospis chayman rijchʼasqallataj karqanku, uywastaj muyuchej kanku (Dt 24:6; Mr 9:42).

 • Moloc.

  MÓLEK nisqata leeriy.

 • mut-laben.

  Salmo 9 qallariyninpi rikhurej palabra. Costumbreman jinaqa niyta munan ‘qhari wawa wañupusqanmanta’. Wakin runasqa yuyanku kay salmota takinapaj sumaj rejsisqa tonoj sutin kasqanta chayri ichapis qallariyninpi kaj palabras kasqanta.

N

 • nardo.

  May valesqa qʼaparishaj puka aceite, orqhokuntaj espicanardo plantamanta (Nardostachys jatamansi). May valesqa kasqanrayku mana ancha valesqa aceiteswan chajroj kanku, wakin kutistaj nardo aceite nispa waj aceitesllata vendej kanku. Marcoswan Juanwanqa nerqanku “nardo puro” aceitewan Jesusman jichʼaykusqankuta (Mr 14:3; Jn 12:3).

 • Nazareno.

  Jesustaqa Nazareno nej kanku Nazaret llajtamanta kasqanrayku. Ichapis Nazareno palabraqa Isaías 11:1 versiculopi hebreo parlaypi “pʼutumojtaj” nishan chay palabraman rijchʼakunman. Tiemponmantaj Jesuspa discipulosninta nazarenos nillajtaj kanku (Mt 2:23; Hch 24:5).

 • nazareo.

  Hebreopi “ajllasqa”, “jaywasqa”, “tʼaqasqa” niyta munaj palabramanta jamun. Iskay clase nazareos kaj: paykunallamanta nazareo kanankuta nejkuna, Dios ajllasqanrayku nazareo kajkunapis. Qharispis warmispis Jehovaman niyta atej kanku nazareo kanankuta uj tiempota. Paykunallamanta nazareo kanankuta nejkunaqa kay kinsa imasta mana ruwanankuchu karqa: mana alcoholta tomanankuchu karqa, nitaj uva sajchʼaj poqoynintapis mikhunankuchu karqa, ni chaymanta ima ruwasqatapis tomanankuchu karqa, manallataj chujchankuta kʼutukunankuchu karqa, nillataj wañusqatapis llankhanankuchu karqa. Dios ajllasqanrayku nazareo kajkunaqa tukuy kausayninkupi nazareo kaj kanku, Jehová Diostaj nej imastachus ruwanankuta, mana ruwanankutapis (Nú 6:2-7; Jue 13:5).

 • nefilim.

  Manchay sajra runas karqanku, angelespa wawasninku. Niraj Jatun Para kashajtin angelesqa runasman tukuspa, runaspa warmi wawasninkuwan puñuykorqanku, wawasninkutaj chay nefilimkuna karqanku (Gé 6:4).

 • nehilot.

  Chay palabraqa rikhurin Salmo 5 capituloj qallariyninpi, nitaj yachakunchu imapunichus niyta munasqanta. Wakenqa yuyanku phukuspa tocanapaj kasqanta, hebreopi jalíl palabraman rijchʼachisqankurayku, chay palabraqa ‘qena’ niyta munan. Ichapis kallanmantaj karqa uj takiypa tonon.

 • netineos.

  Chay runasqa mana israelitaschu karqanku, templopitaj sirvej kanku. Hebreo parlaypeqa niyta munan ‘entregasqas’, templopi trabajanankupaj entregasqas kasqankurayku. Ichapis ashkhasqa gabaonitaspa miraynin karqanku, pikunatachus Josué “churarqa llantʼeros kanankupaj, yakutataj aysamunankupaj. Chayta ruwananku karqa israelitaspaj, Jehová Diospa altarninpajwan” (Jos 9:23, 27; 1Cr 9:2; Esd 8:17).

 • nina qocha.

  Mana uj qochapunichu. Bibliaqa ‘azufrewan laurashaj nina qochamanta’ parlan. Chay qochata nikullantaj ‘iskay kaj wañuy’ nispa. Chaymanqa wijchʼuykusqa kanku juchasninkumanta mana pesachikojkuna, Diablo, wañuy, Sepultura chayri Hades ima. Ninaqa mana ruphaykuyta atinmanchu mana rikukoj cuerpota, ni wañuytapis, nillataj Hadestapis. Chaytaj sutʼita rikuchin chay qochaqa wiñaypaj chinkachisqa kaymanta uj kikinchay kasqanta, manataj wiñaypaj ñakʼarina lugarchu (Ap 19:20; 20:14, 15; 21:8).

 • nina wañuchina.

  Qorimanta chayri cobremanta ruwasqa karqa, Dioswan tinkukuna toldopi chantá templopi apaykachanapaj. Nina wañuchinaqa ichapis rijchʼakorqa mechasta kʼutunapaj tijeraman (2Re 25:14).

 • nisán.

  Abib killaj mosoj sutin karqa Babiloniaman judíos apasqa kasqankumanta qhepaman. Judiospa santo calendarionkupeqa ñaupaj kaj killa karqa, waj calendarionkupitaj qanchis kaj killa karqa. Nisán killaqa khuskan marzomanta, khuskan abrilkama karqa (Ne 2:1). Yanapa B15 nisqata leeriy.

Ñ

 • ñakʼarina kʼaspi.

  Kay palabrastaqa griegopi staurós palabramanta traducikun. Chay palabratataj oqharikun uj sayasqa rakhu kʼaspimanta parlanapaj. Ajina rakhu kʼaspipi Jesusta wañucherqanku. Mana imapis rikuchinchu staurós palabraqa cruz niyta munasqanta. Cruztaqa llulla diosesta yupaychajkuna, niraj Cristo jallpʼaman jamushajtin unaymantapacha apaykachajñapuni kanku. ‘Ñakʼarina kʼaspi’ palabrasqa griego parlaypi staurós palabra imachus niyta munasqanwan kikinpuni. Imajtinchus staurós palabrataqa oqharikullantaj Jesuspa discipulosnin ñakʼarichisqa kanankumanta, sufrinankumanta, pʼenqaypi rikhurichisqa kanankumanta parlanapaj (Mt 16:24; Heb 12:2). RAKHU KʼASPI nisqata leeriy.

 • ñan.

  Bibliaqa kay palabrata oqharin, uj ruway chayri uj laya kausay Jehovaj ñaupaqenpi allin chayri mana allin kasqanmanta parlanapaj. Jesucristoj discipulosnintataj nej kanku ‘Señorpa Ñanninpi’ kashasqankuta, imaraykuchus Jesucristopi creesqankuman jina, pay jinataj kausakoj kanku (Hch 19:9).

 • ñaupajmantaña yachay.

  Griego parlaypeqa prógnōsis (pro palabraqa niyta munan ‘ñaupaj’, gnṓsis palabrataj niyta munan ‘yachay’) (Hch 2:23; 1Pe 1:2). Prógnōsis palabraqa niyta munan niraj imapis kashajtin ñaupajmantaña yachay. Bibliapeqa chay palabrata oqharikun casi Ruwawajninchej Jehová Diosllamanta parlanapaj, imatachus ruwayta munasqanmantawan.

 • ñaupaj poqoy.

  Cosechamanta ñaupaj kaj poqoy, imallamantapis ñaupaj kaj. Jehová Diosqa Israel nacionta kamacherqa paypaj tʼaqapunankuta kuraj wawasninkuta, uywaspa ñaupaj kaj uñasninkuta, jallpʼapi poqosqanmantapis ñaupaj kaj poqoyta. Israelitasqa nacionnintin ñaupaj kaj poqoyninkuta Diosman jaywaj kanku Mana Levadurayoj Tʼanta Fiestapi, Pentecostés Fiestapiwan. Cristota, ajllasqa cristianostapis ñaupaj poqoy kasqankuta nikullantaj (1Co 15:23; Dt 26:10; Pr 3:9, sutʼinchaynin; Ap 14:4).

O

 • ofrenda, jaywana.

  Diosman jaywasqa ofrenda, agradecekunankupaj, arrepientekusqankuta rikuchinankupaj, paywan watejmanta allin kayta munasqankuta rikuchinankupajpis. Abelmantapacha runasqa imaymana ofrendasta, uywastapis Diosman munasqankurayku jaywaj kanku. Moisespa Leynin kamachisqanman jinataj ofrendasta jaywanankupuni karqa. Jesús mana juchayoj kausayninta ofrendata jina qosqanraykutaj manaña necesitakorqachu uywasta ofrendata jina jaywanankoqa. Jinapis cristianosqa waj imasta ruwaspa ofrendata jina Diosman jaywashallankupuni (Gé 4:4; Heb 13:15, 16; 1Jn 4:10).

 • omer.

  Chʼaki mikhuykunata midinapaj karqa, chayqa kanman karqa 2,2 litros (2 dry qt) chayri uj efata chunkaman tʼaqasqamanta ujnin parten (Éx 16:16, 18). Yanapa B14 nisqata leeriy.

 • ónice, ónix.

  Valorniyoj rumi karqa, ágata rumismanta ujnin duro rumi chayri uj laya calcedonia rumi, colorcitosniyoj. Chay rumeqa kay colorespi tiyan: yurajwan yanawan, yurajwan cafewan, yurajwan pukawan, yurajwan oqewan chayri yurajwan qʼomerwan. Kay rumitaqa kuraj kaj sacerdotej ropasninman churarqanku (Éx 28:9, 12; 1Cr 29:2; Job 28:16).

P

 • pakakuna llajta.

  Levitaspa llajtanku. Chaymanqa ayqekoj pichus mana munaspalla runata wañuchej, ajinamanta wañojpa vengakojnin ama payta wañuchinanpaj. Tukuynin Sumaj Jallpʼapeqa sojta pakakuna llajtas karqanku. Chay llajtastaqa Jehová nisqanman jina Moisés ajllarqa, aswan qhepamantaj Josué ajllarqa. Uj ayqekoj runa pakakuna llajtaman chayajtenqa, imaraykuchus ayqekusqanta llajta punkupi kurajkunaman willaj, paykunataj kʼachamanta chay runata japʼikoj kanku. Wañuchiytapuni munaspa wañuchej runasqa mana chay llajtapi pakakojchu kanku. Chayrayku pichus chay llajtaman ayqekojqa rikuchinan karqa mana munaspalla runa masinta wañuchisqanta. Chaypajtaj maypichus wañucherqa chay llajtapi juzgasqa kanan karqa. Mana juchayojchu kasqanta nejtinkutaj pakakuna llajtaman kutichipoj kanku. Chay runaqa pakakuna llajtamanta mana llojsinanchu karqa wañupunankama chayri kuraj kaj sacerdote wañupunankama (Nú 35:6, 11-15, 22-29; Jos 20:2-8).

 • pakasqa yachay.

  Diospa munayninmanta yachachiy. Chaytaqa Dios pakasqata japʼin maychus tiemponkama, sutʼinchantaj pikunamanchus sutʼinchayta munan chaykunallaman (Mr 4:11; Col 1:26).

 • pantasqarayku ofrenda.

  Kay ofrendataqa uj runa ruwaj kikin juchasninrayku. Jucharayku jaywaj kanku chay waj ofrendasmantaqa tumpa uj jina karqa. Kay ofrendataqa jaywaj Diospa contranta juchallikusqanta reparakusqanrayku, chayri pitapis Leypa tratonpi nisqanman jina ruwananta mana saqesqanta reparakusqanrayku, chayri juchallikusqanrayku imastachus pierdesqanta watejmanta ruwajta saqenankuta mañakuspa, castigontapis pisiyachinankuta mañakuspa (Le 7:37; 19:22; Isa 53:10).

 • papiro nisqa totora.

  Chay plantaqa yakupi wiñan, totoramantaj rijchʼakun. Papiromantaqa ruwaj kanku canastasta, barcosta, waj imastawan. Papiromantaqa papelman rijchʼakojta ruwallajtaj kanku qhelqanankupaj, ashkha kʼuyuna librosqa papiromanta karqa (Éx 2:3).

 • paraíso.

  May kʼachitu huerta. Ñaupaj kaj paraisotaqa Jehová Dios Adanpaj, Evapajwan Edenpi ruwarqa. Jesusqa rakhu kʼaspipi clavasqaña kashaspa ladonpi kaj ujnin suwaman paraisomanta parlarqa, chaywantaj nisharqa kay jallpʼaqa uj paraisoman tukunanta. 2 Corintios 12:4 versiculopi paraíso nispaqa jamoj paraisomanta parlashanman, Apocalipsis 2:7 versiculopitaj cielopi kaj paraisomanta parlashanman (Can 4:13; Lu 23:43).

 • Pascua.

  Pascua Fiestataqa watapi uj kutita ruwakoj abib killaj (aswan qhepaman nisán sutikorqa) 14 pʼunchayninpi, israelitas Egiptomanta kacharichisqa kasqankuta yuyarikunankupaj. Uj corderota chayri uj chivitota wañuchispa kankaj kanku, chaytataj jaya qhorastawan mana levadurayoj tʼantatawan mikhoj kanku (Éx 12:27; Jn 6:4; 1Co 5:7).

 • pata lugar.

  Uj lomapi, uj orqopi chayri uj patillapi yupaychana lugar karqa. Wakin kutis chay lugarespi Diosta yupaychaj kanku chaypis, astawanqa chay lugarespi waj dioskunata yupaycharqanku (Nú 33:52; 1Re 3:2; Jer 19:5).

 • patio.

  Diosta yupaychana toldoj pationqa telaswan muyurisqa karqa. Aswan qhepamantaj temploj pationqa perqawan muyurisqa karqa. Qʼolachina ofrendaspaj altarqa Diosta yupaychana toldoj pationpi kasharqa, templopitaj ukhu pationpi (yanapa B5, B8 chantá B11 nisqata leeriy). Bibliapeqa wasispa patiosninmanta parlallantaj, kamachina wasispa patiosninmantapis (Éx 8:13; 27:9; 1Re 7:12; Est 4:11; Mt 26:3).

 • pechera.

  Valorniyoj rumisniyoj bolsillo jina karqa. Chaytataj Israelmanta kuraj kaj sacerdote pechon pataman churakoj, Santo Lugarman yaykunanpaj. Sutikoj “juzgana pechera” Urimwan Tumimwan chay ukhupi kasqankurayku. Urimpi Tumimpi yachakoj imatachus Jehová Dios nisqan (Éx 28:15-30). Yanapa B15 nisqata leeriy.

 • Pentecostés.

  Tukuynin judío qharis Jerusalenpi kinsa jatuchaj fiestasta ruwananku karqa chaykunamanta iskay kaj fiesta karqa. Hebreo Qhelqasqaspeqa Cosecha Fiestamanta chayri Semanas Fiestamanta parlan, Griego Qhelqasqaspitaj chay fiestata Pentecostés nispa sutichan. Pentecostesqa niyta munan ‘phishqa chunka kaj [día]’, chay fiestatataj ruwaj kanku 16 de nisanmanta 50 diasninman (Éx 23:16; 34:22; Hch 2:1).

 • Perdonta Tarina Pʼunchay.

  Chay pʼunchayqa israelitaspaj aswan santo karqa. Chay pʼunchayqa sutikullantaj Yom Kipur, chay sutitaj hebreo parlaypi yohm hakkippurím palabrasmanta jamun, chaytaj niyta munan ‘tapana pʼunchay’. Chaytataj ruwaj kanku 10 de etanim pʼunchaypi. Chay tantakunanku pʼunchayqa santo karqa, ayunota ruwanankupajtaj. Chantapis chay pʼunchayqa samarikuna pʼunchay karqa, nitaj ima trabajotapis ruwanankuchu karqa (Le 23:27, 28). Sapa wata chay pʼunchaylla kuraj kaj sacerdote yaykoj Dioswan tinkukuna toldomanta Aswan Santo Lugarman, aswan qhepa wataspitaj templomanta Aswan Santo Lugarman. Chaypitaj jaywaj uywa wañuchisqaspa yawarninta paypa juchasninrayku, waj levitaspa juchasninkurayku, tukuy runaspa juchasninkurayku ima. Chay jaywanasqa Jesús kausayninta qosqanwan ninakorqa, chaywantaj tukuy runas juchasninkumanta perdonta tariyta atinku wiñaypaj wiñaynintinpaj. Ajinamanta tukuy runas atinkuman Jehová Dioswan allinyakuyta (Le 5:10; 23:28; Col 1:20; Heb 9:12).

 • perdonta tarina tapa.

  Trato ruwasqamanta arcaj tapan. Chay arcaj ñaupaqenpi kuraj kaj sacerdoteqa jucharayku ofrendasmanta yawarta chʼajchoj Perdonta Tarina Pʼunchaypi. Chay palabraqa hebreo parlaypi niyta munan ‘[juchata] pʼampay’ chayri ‘[juchata] chinkachiy’. Chay tapaqa oromanta ruwasqa karqa, patanpitaj iskay querubines kasharqanku ujnin uj kantunpi, ujnintaj ujnin kantunpi. Wakin kutispitaj perdonta tarina tapataqa “tapa” nispalla nikun (Éx 25:17-22; 1Cr 28:11, sutʼinchaynin; Heb 9:5, sutʼinchaynin). Yanapa B5 nisqata leeriy.

 • Persia, persas.

  Uj nación karqa, chay nacionmanta runastaj persas karqanku. Medoswan ayllupurasina karqanku, iskayninkumanta casi khuskatapuni parlakun. Qallariypi persasqa Iranpa pata pampasninpa suroestellanpi tiyakorqanku. Persasqa medosta atiparqanku Ciro el Grande Persiata kamachishajtin (ñaupa tiempomanta yachaj runasqa ninku tatanqa persa kasqanta, mamantaj meda). Jinapis ujchasqa atiyniyoj nación jina karqanku. Ciroqa Babilonia nacionta japʼikaporqa 539 watapi J.n.j., preso kasharqanku chay judiostataj jallpʼasninkuman kutipunankuta saqerqa. Persaspata atiyniyoj nacionninkoqa inti llojsimuy ladopi Indo mayumantapacha inti yaykuy ladopi Egeo markama karqa. Judiosqa persaspa atiyninpi karqanku Alejandro Magno persasta atipanankama 331 watapi J.n.j. Persaspata atiyniyoj nacionninku rikhurinanqa Daniel mosqoypi jina rikusqanpi willakusharqa. Persiamanta parlakullantaj Esdras, Nehemías, Ester librospi (Esd 1:1; Da 5:28). Yanapa B9 nisqata leeriy.

 • pesachikuy.

  Bibliaqa pesachikuy chayri arrepientekuy nispa parlashan, uj runa sonqonpi mayta llakikuspa yuyayninta cambiasqanmanta, chaytaj kanman ñaupa kausayninmanta, pantaykusqanmanta chayri imallatapis mana ruwasqanmanta. Tukuy sonqo pesachikusqanqa kausayninta cambiasqanpi rikukun (Mt 3:8; Hch 3:19; 2Pe 3:9).

 • pilar patapi pʼuñu.

  Chayqa pilarpa pata puntanta kʼachanchanapaj karqa. Salomonpa ruwachisqan temploj ñaupaqenpeqa iskay pilares karqa kikinkamalla. Ujnin pilarpa sutenqa karqa Jakín, ujninpatataj Boaz. Chay pilarespa patankupitaj jatuchaj pʼuñus karqa (1Re 7:16). Yanapa B8 nisqata leeriy.

 • pim.

  Uj peso karqa. Chayta filisteos cobraj kanku herramientasta filochasqankumanta. Israelpi ñaupa imasta tarinankupaj allashaspa rumi pesosta tarisqanku, pim palabraj unay hebreo letrasninwan. Kurajtaqa pesasqanku 7,8 gramos (0,2508 oz tr), chaytaj kanman 0,67 siclos jina (1Sa 13:20, 21).

 • pornéia.

  KHUCHICHAKUY JUCHA nisqata leeriy.

 • prefecto.

  Babiloniospa gobiernonkupi autoridad karqa, satrapamanta aswan pisi atiyniyoj. Biblia nisqanman jina prefectosqa Babiloniamanta kamachina wasipi yachayniyoj runasta kamachej kanku. Mediamanta rey Darío kamachishajtinpis prefectos kallarqataj (Da 2:48; 6:7).

 • prenda.

  Chaytaqa garantía nillankutaj. Moisespa Leyninpeqa prendamanta kamachiykuna kallarqataj nacionmanta wajchasta, mana piniyojkunatapis yanapananpaj (Éx 22:26; Eze 18:7).

 • procónsul.

  Uj provinciapi aswan atiyniyoj kamachej karqa, Romamanta senadorespa atiyninpi kaj. Atiyniyoj karqa leyesta juntʼachinanpaj, soldadostapis kamachinanpaj. Senadorespa atiyninpi kajtinpis, provincianpeqa aswan atiyniyoj kamachej karqa (Hch 13:7; 18:12, sutʼinchaynin).

 • profeta.

  Diosqa uj profetanejta willan imatachus ruwananta. Profetasqa Diospa sutinpi parlaj kanku, mana qhepaman imachus kanallantachu willaj kanku, willallajtaj kanku Jehová Diospa yachachisqasninta, kamachisqasninta, castigosnintapis (Am 3:7; 2Pe 1:21).

 • Profetas.

  Ñaupaj kaj letritan mayusculapi kajtenqa parlashan Hebreo Qhelqasqaspa ujnin partenmanta. Judiosqa Hebreo Qhelqasqasta kay kinsaman tʼaqaj kanku: Moisespa Leynin, Profetas, Salmos. Profetas partepeqa kasharqa Hebreo Qhelqasqasmanta profetaspa qhelqasqasninku, chaykunamanta wakintaqa nej kanku Ñaupaj Profetas (Josuemanta Reyeskama) (Lu 24:44; Jn 6:45; Hch 26:27). “Leypis Profetaspa qhelqasqankupis” nispaqa tukuynin Hebreo Qhelqasqasmanta parlashan (Mt 7:12; 22:40).

 • proverbio.

  Uj nisqa kanman chayri uj juchʼuy cuentito jina. Sumaj yachaywan nisqa kasqanrayku sumaj imasta yachachin chayri pisi palabrasllapi sumaj cheqan yachayta qon. Bibliaj proverbiosnenqa as umata muyuchikunapaj jina kanman chayri tʼukurispa entiendenapaj jinaraj. Miskʼi parlaywan cheqanta yachachin, wakin kutitaj kikincharispa yachachin. Wakin nisqastaqa oqharej kanku wakin runasta asipayanapaj chayri pisipaj qhawanapaj (Ec 12:9; 2Pe 2:22, sutʼinchaynin).

 • Purim.

  Uj fiesta karqa, sapa watataj ruwaj kanku adar killaj 14, 15 pʼunchaykunasninpi, reina Esterpa tiemponpi judíos salvasqa kasqankuta yuyarikunankupaj. Purím palabraqa mana hebreo parlaypichu kashan, niytataj munan ‘suertes’. Purim Fiesta chayri suertes fiesta sutikun Hamán purta (nisunman suerteta) choqasqanrayku, ima diachus judiosta wañurachinankuta yachananpaj (Est 3:7; 9:26).

Q

 • qallariynin.

  Wakin salmospa qallariyninpi rikhurej palabras. Chay palabrasqa willashan pichus chay salmota qhelqasqanta, imachus chay tiempo pasasqanta, imayna tonopichus takinata chayri tocanata, imapajchus qhelqakusqanta ima (Sl 3, 4, 5, 6, 7, 30, 38, 60, 92, 102, qallariykunasninta leeriy).

 • qara bota.

  Vinota, yakuta, lecheta jallchʼanapaj karqa. Ruwasqataj karqa uj cabraj chayri uj ovejaj tukuynin qaranmanta. Vino jallchʼasqaqa manchayta poqoykun, chayrayku mosoj qara botaspi jallchʼakoj, aysakuyta atisqanrayku. Maukʼa qara botastarí chojru kasqanrayku phataykuchej (Jos 9:4; Mt 9:17).

 • qarapi qhelqasqas.

  Karqa oveja qaramanta, cabra qaramanta chayri uña waka qaramanta, chaypitaj qhelqaj kanku. Papiromanta nisqaqa astawan aguantaj, Bibliamanta kʼuyuna librosqa qaramanta karqa. Pablo Timoteota qarapi qhesqasqasta apanpuwanki nisqanqa ichapis Hebreo Qhelqasqaspa wakin partesnin karqa. Wañusqa qochapi tarisqanku qhelqasqasmanta wakenqa qarapi qhelqasqas karqanku (2Ti 4:13).

 • querubín.

  Jatun cargoyoj ángel, importante ruwaykunatataj ruwan. Manataj uj serafinwan kikinchu (Gé 3:24; Éx 25:20; Isa 37:16; Heb 9:5).

QH

 • qhashqa tela.

  Chay qhashqa telawanqa ruwaj kanku sacostapis costalestapis chʼaki mikhuykunata jallchʼanapaj. Yana cabra pelomanta awaj kanku, chaytataj churakoj kanku llakisqa kasqankuta rikuchinankupaj (Gé 37:34; Lu 10:13).

 • qhawaj guardia.

  Chay runaqa tutan qhawaj runasta ni ima pasananpaj, nitaj runaspa kapuyninkupis chinkananpaj, ima kajtintaj runasman willaj. Qhawaj guardiasqa qhawaj kanku torre patamanta, llajta perqa patamanta ima, ajinamanta llajtaman qayllaykamoj runasta karupiña rikoj kanku. Ejercitopitaj chay runastaqa guardias nillaj kanku chayri qhawajkuna nej kanku. Profetasqa chay qhawaj guardiasman rijchʼakoj kanku, imajtinchus Israel nacionman willaj kanku tukuchisqa kananku chayamushasqanta (2Re 9:20; Eze 3:17).

 • qhenchachakuy.

  Uj qhari chayri uj warmi casado kashaspa, wajwan puñuykusqan (Éx 20:14; Mt 5:27; 19:9).

 • qhepa pʼunchaykuna.

  Bibliapi imaschus qhepaman kananmanta parlaspa ‘qhepa pʼunchaykuna’ chayri ‘tukukuy pʼunchaykuna’ palabrasta oqharin uj tiempomanta parlananpaj, tukukunanpajña kashajtin imaschus kananmantapis parlananpaj (Eze 38:16; Da 8:17; Hch 2:17). Imamantachus parlasqanman jina, pisi wataslla kanman chayri ashkha watas. Bibliapeqa astawan parlan kay tiempoj ‘qhepa pʼunchaykunasninmanta’, chaytaj kashan Jesuspa mana rikukoj kutimuynin tiempopi (2Ti 3:1; Snt 5:3; 2Pe 3:3).

 • qʼolachina ofrenda.

  Uywa wañuchisqata altarpi qʼolachej kanku, tukuynin uywata Diosman jaywaj kanku. Kay ofrendata jaywajqa uywaj ni imanta japʼejchu, toropis kachun, carneropis kachun, chivopis kachun, jurkʼutapis kachun, paloma irpapis kachun (Éx 29:18; Le 6:9).

R

 • Rahab.

  Job, Salmos, Isaías librospi Rahab sutita oqharin mana runamanta parlananpajchu (mana Josué libropi Rahabmanta parlan chayllatajchu). Job libropi Rahab nispaqa mar qochamanta may chhikan animalmanta parlashan. Waj textospitaj Egiptota chay chhikan animalwan kikinchashan (Job 9:13; Sl 87:4; Isa 30:7; 51:9, 10).

 • rakhu kʼaspi.

  Uj sayasqa kʼaspi, mayqenpichus juchachasqa runata warkhuykoj kanku chay. Wakin nacionespeqa chayta ruwaj kanku juchachakoj runata wañuchinankupaj, chayri wañusqa cuerpota kʼaspiman warkhuykoj kanku wajkuna mana chay juchata ruwanankupaj, chayri tukuypa ñaupaqenpi chay wañusqa pʼenqaypi rikhurinanpaj. Asiriosqa guerrapi mana khuyakusqankurayku rejsisqa karqanku, paykunaqa presosta japʼej kanku chay runasta filochasqa kʼaspiswan wijsankumanta pechonkukama pasachispa warkhuykoj kanku. Judiospa leyninkuman jinatajrí, jatun juchasta ruwajkunata, nisunman Diospa contranta rimajkunata chayri santosta yupaychajkunata, ñaupajtaqa rumiswan chʼanqaykuspa chayri waj jinamanta wañuchej kanku. Chantá ayasninkuta kʼaspiman chayri sachʼaman warkhuykoj kanku ama wajkuna kikinta juchallikunankupaj (Dt 21:22, 23; 2Sa 21:6, 9). Romanosqa uj juchayoj runata kausashajta kʼaspiman wataykoj kanku. Chaypitaj chay runaqa wañunankama ashkha diasta ñakʼarej nanaywan, yaku chʼakiywan, yarqhaywan, ruphaywantaj. Wakin juchachasqa runastataj makisninkuta, chakisninkutawan kʼaspiman clavaykoj kanku wañunankupaj, imaynatachus Jesusta clavarqanku ajinata (Lu 24:20; Jn 19:14-16; 20:25; Hch 2:23, 36). ÑAKʼARINA KʼASPI nisqata leeriy.

 • reypa sutinpi willaj.

  Kamachina wasipi llankʼaj runa. Payqa tukuy runasman willaj leyesta, reypa kamachiykunasninta ima (Da 3:4).

 • runaj wawan.

  Hebreo Qhelqasqaspeqa Ezequielta, Danieltawan “runaj wawan” nispa nikun. Chayta nikun wañoj runaslla kaspapis, Diospa nisqanta willasqankurayku (Eze 3:17; Da 8:17). Runaj Wawan palabrasqa 80 kutista jina evangeliospi rikhurin, Jesusmanta parlananpaj. Chayta nispataj rikuchin Jesusqa runa jina nacekusqanta, manataj runaman tukoj angelchu kasqanta. Rikuchillantaj Daniel 7:13, 14 versiculospi nisqanta Jesús juntʼananta (Mt 19:28; 20:28).

 • ruwasaj nisqankumanta ofrenda.

  Wakin kuti imatapis ruwasaj nejtinku chay ofrendatawan aparimoj kanku (Le 23:38; 1Sa 1:21).

S

 • sacerdote.

  Sacerdoteqa Diospa sutinpi runasman parlaj. Paykunaman yachachej pichus Dios kasqanta, Diospa leyesnintapis. Chantapis runaspa sutinpi Diosman ofrendasta jaywaj, paykunaj sutinkupi parlaj, paykunapajtaj mañapoj. Niraj Moisespa Leynin kashajtin sapa familiamanta uma kajqa familianpaj sacerdote jina kaj. Ley nisqanman jinataj Leví ayllumanta Aaronpa familianmanta qharislla sacerdotes karqanku. Ujnin levita qharistaj paykunata yanapaj kanku. Mosoj tratota ruwakojtintaj Diospa llajtan Israel sacerdotes nacionman tukorqa, Kuraj Kaj Sacerdotenkutaj Jesucristo (Éx 28:41; Heb 9:24; Ap 5:10).

 • saduceos.

  Judiospa religionninkumanta uj atiyniyoj secta karqa. Wakin saduceosqa sacerdotes karqanku, wakintaj chay sacerdotespa familiankumanta karqanku, wakintaj Jatun Juntamanta karqanku, temploj ruwanasninpitaj may atiyniyoj karqanku. Mana allinpajchu qhawaj kanku fariseospa may chhika costumbresninkuta, wakin imaspi creesqankutapis. Mana creejchu kanku wañusqas kausarimunankuta, nillataj ángeles kasqantapis. Jesusmanpis churanakoj kanku (Mt 16:1; Hch 23:8).

 • salmo.

  Diosta yupaychanapaj takiy. Tocanaswan takikoj Jehová Diosta yupaychanapaj. Ajinata takej kanku Jerusalenpa templonpi Diosta yupaychashaspa (Lu 20:42; Hch 13:33; Snt 5:13).

 • Salomonpa Corredornin.

  Jesuspa tiemponpi templopi machonesniyoj corredor karqa, jawa patioj inti llojsimuy ladonpi. Runasqa yuyaj kanku chay corredorqa Salomonpa templonmanta kasqanta. Jesusqa chayninta purerqa chiri tiempopi, ñaupa cristianospis chaypi tantakoj kanku Diosta yupaychanankupaj (Jn 10:22, 23; Hch 5:12). Yanapa B11 nisqata leeriy.

 • Samaria.

  Norte ladomanta chunka ayllus Israel nación jina kashajtin 200 watasta capitalnin karqa. Tukuynin jallpʼasninkutapis Samaria nej kanku. Chay llajtaqa Samaria sutiyoj orqollapitaj ruwasqa karqa. Jesuspa tiemponpi Samariaj norte ladonpeqa Galilea kasharqa, sur ladonpitaj Judea. Jesusqa mana Samariapi tiyakojkunaman willajchu. Wakin kutilla chayninta pasaspa runaswan parlarqa. Pedroqa Diospa Gobiernonpa iskay kaj llavenwan kicharinmanpis jina karqa samaritanos espíritu santota japʼishajtinku (1Re 16:24; Jn 4:7; Hch 8:14). Yanapa B10 nisqata leeriy.

 • samarikuna pʼunchay.

  Biblia nisqanman jina judiospa sapa semana samarikuna pʼunchayninku karqa, kunanqa chayta sabbat nillankutaj. ‘Samarikuy’ chayri ‘ruwayta saqey’ niyta munaj hebreo palabramanta jamun. Judiospa semanankumanta qanchis kaj pʼunchay karqa (viernesta inti yaykupusqanmantapacha sabadota inti yaykupunankama). Samarikuna pʼunchaypeqa mana ima trabajotapis ruwanankuchu karqa, sacerdoteslla Diosta yupaychana wasipi ruwanasta ruwayta atej kanku. Watapi fiestasta ruwaj kanku chay pʼunchaykunatapis samarikuna pʼunchaykunata jinallataj qhawaj kanku. Kallajtaj samarikuna wataspis: qanchis kaj wata, phishqa chunka kaj watapis. Samarikuna wataspeqa jallpʼasta samarichej kanku, nitaj hebreo masisninkumanta manusninkuta cobrajchu kanku. Moisespa Leyninpi kamachisqanman jina samarikuna pʼunchayqa juntʼayta atinapaj jinalla karqa. Religionta kamachejkunatajrí ashkha kamachiykunata yapaykorqanku, may chhika kasqanraykutaj Jesuspa tiemponpeqa mana tukuyninta juntʼayta atejñachu kanku (Éx 20:8; Le 25:4; Lu 13:14-16; Col 2:16).

 • samaritanos.

  Qallariypeqa samaritanos nej kanku norte ladopi kaj chunka ayllusniyoj nacionmanta israelitasta. Jinapis asiriosqa Samariata japʼikaporqanku 740 watapi J.n.j., chaymantaj forasterosta aparqanku, chaykunatapis samaritanos nillajtaj kanku. Jesuspa tiemponpitaj manaña paykunatachu samaritanos nej kanku. Astawanqa samaritanos nej kanku Sichempa muyuyninpi, Samariaj muyuyninpi religionmanta uj sectamanta kajkunata. Chay sectamanta kajkunaj creenciasninkoqa mana judiospa creenciasninkuwan kikinchu karqa (Jn 8:48).

 • santo, santosta yupaychay.

  Uj santoqa rikukoj imaspata chayri mana rikukoj imaspata rijchʼaynin. Chaytataj runas yupaychanku. Bibliapeqa santosta yupaychay nispa parlashan imallatapis jatunpaj qhawaymanta, chayta munakuymanta, chay sonqolla kaymanta, chayri uj santotapuni yupaychaymanta (Sl 115:4; Hch 17:16; 1Co 10:14).

 • Santo Lugar.

  Diosta yupaychana toldopi, templopipis ñaupaqenpi aswan jatun cuarto. Mana kikinchu Aswan Santo Lugarwanqa, mayqenchus aswan ukhupi kaj cuarto karqa chaywan. Diosta yupaychana toldoj Santo Lugarninpeqa kasharqa oromanta candelero, incienso qʼoshñichina oro altar, Diospa ñaupaqenpi kaj nisqa tʼantayoj mesa, oromanta ruwasqa waj imaspis. Temploj Santo Lugarninpitaj kasharqa oromanta altar, kallarqataj oromanta chunka candeleros, Diospa ñaupaqenpi kaj nisqa tʼantayoj chunka mesaspis (Éx 26:33; Heb 9:2). Yanapa B5 chantá B8 nisqata leeriy.

 • sapa chunkamanta uj, diezmo.

  Imamantapis sapa chunkamanta ujta qosqanku chayri pagasqanku, astawanqa Diosta yupaychanapaj (Mal 3:10; Dt 26:12; Mt 23:23). Moisespa Leyninpi kamachisqanman jinaqa, israelitas jallpʼata poqochisqankumanta, uywasninku mirasqanmantapis sapa chunkamanta ujta levitasman sapa wata qonanku karqa, chaywan kausakunankupaj. Levitaspis chay japʼisqankumanta sapa chunkamanta ujta Aaronpa mirayninmanta kaj sacerdotesman qonanku karqa, chaywan kausakunankupaj. Waj imaspajpis sapa chunkamanta ujta qollajtaj kanku. Cristianosmanqa mana kamachikunchu diezmota qonankuta.

 • Satanás.

  Chayqa Diospa aswan jatun enemigon Diablo. Satanás suteqa hebreo parlaypi ‘churanakoj’ niyta munaj palabramanta jamun (Job 1:6; Mt 4:10; Ap 12:9).

 • sátrapa.

  Babiloniapis Persiapis atiyniyoj nación kashajtinku, uj satrapaqa uj provinciata reypa sutinpi kamachej. Paytaqa rey churaj kuraj kaj kamachej kananpaj (Esd 8:36; Da 6:1).

 • sea.

  Chʼaki mikhuykunasta midinapaj karqa. Yaku midinapaj uj bato mashkhachus midisqanman jina, uj seaqa karqa 7,33 litros (6,66 dry qt) (2Re 7:1, sutʼinchaynin). Yanapa B14 nisqata leeriy.

 • sebat.

  Judíos Babiloniaman apasqa kasqankumanta qhepaman, judiospa santo calendarionkupeqa chunka ujniyoj killa karqa, waj calendarionkupitaj phishqa kaj killa karqa. Chay killaqa karqa enero khuskan killamantapacha, febrero khuskan killakama (Zac 1:7). Yanapa B15 nisqata leeriy.

 • secta.

  Uj yachachiyta chayri uj runata qhatej grupo kanku, uj jina creenciasniyoj. Chay palabraqa oqharikoj judiosmanta iskay tʼaqaspaj: fariseospaj, saduceospajpis. Cristianostapis ‘secta’ chayri ‘nazarenos sectamanta’ kasqankuta nej kanku, ichapis ajinata nej kanku judiosmanta tʼaqakusqankuta yuyaspa. Tiemponmantaj congregación ukhupi sectas rikhurerqa, Apocalipsis nisqanman jina ujnenqa karqa ‘Nicolaspa sectan’ (Hch 5:17; 15:5; 24:5; 28:22; Ap 2:6; 2Pe 2:1, sutʼinchaykunasnin).

 • sélah.

  Chay palabrataqa takiykunapaj chayri recitanapaj oqharikoj. Chay palabraqa Salmospiwan Habacucpiwan rikhurin. Ichapis takishaspa, chayri tocashaspa, chayri iskayninpi uj chhikata samarisqankuta sélah nej kanku, chʼinllamanta tʼukurinankupaj chayri tukuy sonqo takisqanku sutʼi yachakunanpaj. Septuagintapeqa diápsalma palabrata oqharin, chaytaj niyta munan ‘interludio musical’ (Sl 3:4; Hab 3:3).

 • sellana anillo.

  Chay jina sellotaqa dedonkuman churakoj kanku, manachayrí uj qʼaytuwan kunkankuman warkhuykukoj kanku. Chay jina sellostaqa kamachejkunalla chayri autoridadeslla churakoj kanku (Gé 41:42). SELLO nisqata leeriy.

 • sello.

  Chaywan sellaj kanku (astawanqa tʼurupi chayri cerapi), chaypi yachakoj imapis dueñoyoj kasqanta, original kasqanta chayri uj acuerdoman chayasqankuta. Ñaupa tiempo sellosqa duros karqanku (rumimanta, marfilmanta chayri maderamanta). Letrasnin chayri dibujosnenqa tijrasqamanta ruwasqa karqa. Imapis selloyoj chayri sellasqa kasqanta nejtenqa niyta munan original kasqanta, dueñoyoj kasqanta, pakasqa kasqanta chayri ni pi yachasqanta (Éx 28:11; Ne 9:38; Ap 5:1; 9:4).

 • seminit.

  Chay palabrataqa takiykunapi oqharikun, niytataj munan ‘pusaj kaj’. Ichá aswan rakhuta tocasqankuta chayri aswan rakhuta takisqankuta seminit nej kanku. Tocanaspeqa ichapis karqa aswan rakhu tonos. Takiykunapitaj ichapis niyta munaj aswan rakhuta tocanankuta, ajina rakhullatataj takinankutapis (1Cr 15:21; Sl 6:qa; 12:qa).

 • señal.

  Uj señalqa kanman uj ima, ima ruwasqallapis, ima pasasqanpis, tʼukunapaj jina ima kasqanpis. Chayqa kanman imachus kashasqanta chayri imachus qhepaman kananta rikuchinanpaj (Gé 9:12, 13; 2Re 20:9; Mt 24:3; Ap 1:1, sutʼinchaynin).

 • Señorpa Cenan.

  Chay cenataqa mana levadurayoj tʼantawan vinowan ruwakun. Tʼantaqa Cristoj cuerponwan ninakun, vinotaj yawarninwan. Chay cenataqa Jesuspa wañuyninta yuyarinapaj ruwakun. Bibliaqa cristianosta kamachin chay cenata ruwanankuta. Chayrayku Jesuspa Wañuyninta Yuyarinapaj Tantakuy nispa sutichakullantaj (1Co 11:20, 23-26).

 • Seol.

  Kay palabraqa hebreo parlaypi kashan, griego parlaypitaj “Hades” nin. Chay palabrata “Sepultura” nispa traducikojtin, ñaupaj kaj letritantaj mayusculapi kajtin, maypichus tukuy wañusqas kashanku chaymanta parlashan, mana uj runaj sepulturanmantachu (Gé 37:35, sutʼinchaynin; Sl 16:10, sutʼinchaynin; Hch 2:31). SEPULTURA nisqata leeriy.

 • sepultura.

  Ñaupaj kaj letritan minusculapi kajtenqa uj runaj sepulturallanmanta parlashan. Ñaupaj kaj letritan mayusculapi kajtintaj hebreopi Seol nishan, griegopitaj Hades. Chay palabrastataj Bibliaqa oqharin maypichus wañusqas kashanku chaymanta parlanapaj chayri wañusqas mana imatapis ruwasqankumanta, nitaj imatapis yachasqankumanta parlanapaj (Gé 47:30; Ec 9:10; Hch 2:31).

 • seqʼoy.

  Griego Qhelqasqaspeqa niyta munan, puntanpi watasqasniyoj chayri filosniyoj seqʼonawan seqʼoy (Jn 19:1).

 • serafín.

  Serafinesqa ángeles kanku, cielopi Jehová Diospa kamachina tiyananpa muyuyninpi kashanku. Hebreo parlaypi serafím palabraqa ‘kʼajarejkuna’ niyta munan (Isa 6:2, 6).

 • siclo.

  Hebreospa pesonku, jinallataj qolqenkoj valornin. Pesarqa 11,4 gramos (0,403 oz, 0,367 oz tr). “Santo lugarpi mashkhachus uj siclo pesasqanman jina” nispaqa, nishanman peso cabal kananta chayri Diosta yupaychana toldopi jallchʼasqa sicloj pesonwan kikin kananta. Ichapis kamachina wasipi sicloqa uj jina pesoyoj karqa chayri ichapis kamachina wasipi uj siclota jallchʼaj kanku siclo pesosta chayman igualachinankupaj (Éx 30:13). Yanapa B14 nisqata leeriy.

 • siervo ministerial.

  Griegomanta diákonos palabrataqa astawan “kamachi” palabrawan traducikun, wakin versiculospitaj “siervo ministerial” palabraswan. Siervos ministerialesqa congregacionmanta ancianosta yanapanku. Chay ruwayta japʼinankupajqa, imatachus Biblia siervos ministerialespaj kamachin chayta juntʼananku tiyan (1Ti 3:8-10, 12).

 • sinagoga.

  Chay palabraqa niyta munan ‘tantakuy’ chayri ‘jatun tantakuy’. Casi tukuynin rikhurej versiculospi uj wasimanta chayri uj lugarmanta parlashan, chaypeqa judíos tantakoj kanku Diosmanta Qhelqasqasta leenankupaj, yuyaychaykunata japʼinankupaj, Diosmanta mañakunankupaj chayri predicanankupaj. Jesuspa tiemponpeqa Israelpi sapa llajtapi uj sinagoga karqa, aswan jatuchaj llajtaspitaj mana uj sinagogallachu karqa (Lu 4:16; Hch 13:14,15).

 • Sion, Sion orqo.

  Sumaj perqasniyoj Jebús llajtaj sutin. Chaypi tiyakorqanku jebuseos, Jerusalenpa sureste lado lomanpitaj kasharqa. Davidqa chay llajtata japʼikapuytawan chaypi kamachina wasinta ruwarqa, chayrayku sutikorqa “Davidpa Llajtan” (2Sa 5:7, 9). David arcata chayman apajtin, chay orqoqa Jehová Diospaj tʼaqasqa lugarninman tukorqa. Aswan qhepamantaj chay sutita oqharikoj Moria orqopi templo kasharqa chaymanta parlanapaj, wakin kutitaj oqharikoj tukuynin Jerusalén llajtamanta parlanapaj. Griego Qhelqasqaspeqa astawan oqharikun kikinchanapaj (Sl 2:6; 1Pe 2:6; Ap 14:1).

 • Siria, sirios.

  ARAM, ARAMEOS nisqata leeriy.

 • Sirte.

  Libiaj kantunpi mar qochaj yakusninta Sirte nej kanku. Chaytaj iskay kʼuchusniyoj, manataj ukhuchu, Africaj norte ladonpitaj kashan. Unay tiempospi barcosta apaykachajkunaqa mayta manchachikoj kanku chayninta pasayta, yaku qholchoqeyasqanwan ukhunmanta tʼiyus kaypi jaqaypi tantakusqanrayku (Hch 27:17). Yanapa B13 nisqata leeriy.

 • siván.

  Judíos Babiloniaman apasqa kasqankumanta qhepaman, judiospa santo calendarionkupeqa kinsa kaj killa karqa, waj calendarionkupitaj jisqʼon kaj killa karqa. Chay killaqa karqa mayo khuskan killamantapacha, junio khuskan killakama (Est 8:9). Yanapa B15 nisqata leeriy.

 • suerte.

  Unay tiempoqa suerteta orqhoj kanku imatachus ruwanankuta yachanankupaj. Chaypajtaj rumisitusta chayri juchʼuy maderitasta tʼimpinkuman chayri uj imitallamanpis churaykuspa, sumajta thalaykoj kanku. Suertetaj llojsej chaymanta ujnin tʼakakojtin chayri ujta orqhojtinku. Chayta ruwanankupajqa wakin kutis Diosmantaraj mañakoj kanku. Biblia qhelqakorqa chay parlaykunapeqa suerte palabra niyta munanman ‘herenciayki’ chayri ‘qanpata’ (Pr 16:33; Isa 57:6; Mt 27:35).

 • sumaj willaykuna.

  Griego Qhelqasqaspeqa niyta munan Diospa Gobiernonmanta, jinallataj Jesucristopi creeynejta salvasqa kanamanta sumaj willaykuna (Lu 4:18, 43; Hch 5:42; Ap 14:6).

 • sutʼiyay chʼaska.

  Chay chʼaskaqa inti llojsimuy ladopi rikhurin niraj inti llojsimushajtin. Ajinapi sutʼiyamushasqantaña willan (Ap 22:16; 2Pe 1:19).

T

 • takichej.

  Salmos libropeqa chayta nispa parlashan pichus takinankupaj wakichejmanta, takejkunata kamachejmanta, ensayachejmanta, takej levitasta wakichejmanta ima. Chantapis payllataj takejkunata kamachej wajkunapaj takishajtinku (Sl 4:qallariynin; 5:qallariynin).

 • talento.

  Hebreospa aswan llasa pesonku, aswan valorniyoj qolqenkutaj. Uj talentoqa pesarqa 34,2 kilos (75,5 lb, 91,75 lb tr, 1.101 oz tr). Griegospa talentonkoqa aswan juchʼuylla karqa, pesarqataj 20,4 kilos (44,8 lb, 54,5 lb tr, 654 oz tr) (1Cr 22:14; Mt 18:24). Yanapa B14 nisqata leeriy.

 • tamuz.

  1) Ñaupaj kaj letritan mayusculapi kajtenqa uj diospa sutin, pimantachus Jerusalenpi Diosta wasanchaj warmis waqarqanku chay. Wakenqa yuyanku Tamuzqa uj rey kasqanta, wañusqanmantaña diosninkuta jina qhawasqankuta. Sumeriospa qhelqasqasninkupi Dumuzi sutiyoj rikhurin, mirachej diosa Inannaj qosan chayri amanten kasqantataj nin (Inannaqa babiloniospa diosanku Istarllataj) (Eze 8:14). 2) Judíos Babiloniaman apasqa kasqankumanta qhepaman, judiospa santo calendarionkupeqa tawa kaj killa karqa, waj calendarionkupitaj chunka kaj killa karqa. Chay killaqa karqa junio khuskan killamantapacha, julio khuskan killakama. Yanapa B15 nisqata leeriy.

 • tanta warmi.

  Uj qhari ashkha warmiswan casarakojtenqa, iskay kaj warmita tanta warmi nej kanku. Tanta warmisqa esclavaspuni kaj kanku (Éx 21:8; 2Sa 5:13; 1Re 11:3).

 • Tarsis barcos.

  Ñaupajtaqa ajinata nej kanku ñaupa Tarsisman rej barcosta (kay tiempopi Tarsisqa España). Aswan qhepamantaj ajinata nej kanku karusman rej jatuchaj barcosta. Salomonpis Jehosafatpis ajina barcospi negociosta ruwarqanku (1Re 9:26; 10:22; 22:48).

 • Tártaro.

  Griego Qhelqasqaspeqa parlashan Noej tiemponmanta mana kasukoj ángeles carcelpi jina wisqʼasqa kasqankumanta. Kay 2 Pedro 2:4 versiculopeqa “juchallikoj angelesta” Tártaro nisqa carcelman wijchʼuykukusqanta nin. Griegopeqa tartaróō nin, chaytaj niyta munan Tartaroman wijchʼuykuy. Chay versiculopi nisqanqa mana niyta munanchu griegos yuyaj kanku chay Tartaroman wijchʼusqa kasqankutaqa. Astawanqa niyta munan Dios chay angelesta cielomanta, ruwanasninkumantawan wijchʼumusqanta. Chay angelesqa laqhapi jina kashanku, Diospa kʼancharishaj munayninmanta karunchasqa kasqankurayku. Laqhapi jina kashasqankoqa rikuchillantaj imachus paykunawan kananta. Bibliaqa nin, kamachejninku Diablo Satanaswan khuska wiñaypaj chinkachisqa kanankuta. Chayrayku Tartaropi kashasqankuta nisqanqa, chay oqharikoj ángeles may pʼenqaypi rikhurisqankuta rikuchin. Tártaro palabraqa mana kikinchu Apocalipsis 20:1-3 versiculospi ‘chinkay ukhu’ nisqanwanqa.

 • tebet.

  Judíos Babiloniaman apasqa kasqankumanta qhepaman, judiospa santo calendarionkupeqa chunka kaj killa karqa, waj calendarionkupitaj tawa kaj killa karqa. Chay killaqa karqa diciembre khuskan killamantapacha, enero khuskan killakama. Chay killataqa astawan ‘chunka kaj killa’ sutichakun (Est 2:16). Yanapa B15 nisqata leeriy.

 • telar.

  Qʼaytuswan awanapaj marco, telasta awanapaj (Isa 19:9).

 • templo, toldo wasi.

  Astawanqa yupaychanapaj tʼaqasqa lugar, uj santo lugar. Chay palabrastaqa astawan oqharikun Diosta yupaychana toldomanta parlanapaj chayri Jerusalenpi chay toldoj cuentanmanta templota ruwakorqa chay templomanta parlanapaj, mayqenchus israelitaspa yupaychananku lugar karqa chaymanta. Ñaupaj kaj templotaqa Salomón ruwarqa, chaytataj babilonios thuñerqanku. Qhepan kaj templotataj israelitas Babiloniamanta kutimusqankumantaña Zorobabel ruwarqa. Aswan qhepamantaj Herodes el Grande chay templota allinchacherqa. Bibliapeqa wakin lugarespi templota ‘Jehovaj wasin’ nillantaj (Esd 1:3; 6:14, 15; 1Cr 29:1; 2Cr 2:4; Mt 24:1). Chay palabrasta oqharikullantaj Jehová Dios cielopi tiyakusqan lugarmanta parlanapaj (Éx 25:8, 9; 2Re 10:25; 1Cr 28:10; Ap 11:19). Yanapa B8 chantá B11 nisqata leeriy.

 • Temploj Pʼunchayninpa Fiestan.

  Kay fiestata ruwaj kanku templota llimphuchakusqanta yuyarikunankupaj, imajtinchus Antíoco Epífanes templota chʼichichasqa. Chay fiestaqa 25 de kislev killapi qallarej, pusaj pʼunchaytataj ruwakoj (Jn 10:22).

 • tenazas.

  Oromanta ruwasqa karqanku. Chaykunaqa ichapis pinzasman rijchʼakorqanku. Chaykunataqa Dioswan tinkukuna toldopi, templopi ima apaykachaj kanku, mecherosta wañuchinankupaj (Éx 37:23).

 • terafim.

  Wasi dioses chayri wasi santos karqanku, chaykunata tapukoj kanku imachus kananta yachanankupaj (Eze 21:21). Wakin terafim santosqa runa jina, runa chhikan karqanku, wakintaj aswan juchʼuylla (Gé 31:34; 1Sa 19:13, 16). Mesopotamiapi wakin imasta tarisqankuman jina, yuyanku familiapi herenciata japʼinapajqa terafimniyoj kana kasqanta (ichapis Raquelqa chayrayku tatanpa terafim santonta apakaporqa). Israelpitaj manasina chay costumbre karqachu. Jinapis juecespa reyespa tiemponkupeqa terafim santosta yupaycharqanku. Rey Josiastaj terafim santosta phirerqa waj imastawan khuska (Jue 17:5; 2Re 23:24; Os 3:4).

 • tisri.

  ETANIM nisqata chantá yanapa B15 nisqata leeriy.

 • trato.

  Imatapis ruwanapaj chayri manaña ruwanapaj uj acuerdo chayri uj contrato jina. Chay tratoqa ruwasqa kanman Dioswan runaswan chayri runaspura. Wakin kuteqa chay acuerdota ruwasqankuta ujnin partella ruwanan tiyan (ujnillan ruwasaj nisqan trato, ujnillan nin imatapis ruwananta). Wakin kutistaj chay acuerdota ruwasqankuta iskaynin partes ruwananku tiyan (iskayninku ruwasaj nisqanku trato). Bibliaqa mana Dioswan runaswan tratota ruwasqallankumantachu parlan, parlallantaj runaspura tratota ruwasqankumanta, aylluspura, nacionespura chayri grupospura. Aswan jatun tratosqa kanku Dios Abrahanwan trato ruwasqan, Davidwan trato ruwasqan, Israel nacionwan trato ruwasqan (Leypa traton), Diospa llajtan Israelwan trato ruwasqanpis (mosoj trato) (Gé 9:11; 15:18; 21:27; Éx 24:7; 2Cr 21:7).

 • trillay.

  Granomanta trigomanta chayri waj imasmanta qarantawan kʼaspisnintawan orqhonapaj saruchikun. Pisilla kajtenqa uj jatun kʼaspiwan wajtaj kanku, ashkha kajtintaj uywaswan aysachej kanku trillota chayri rodillosta. Chaywan erapi saruchej kanku (Le 26:5; Isa 41:15). ERA nisqata leeriy.

 • tʼuna paja.

  Granojta trigojta chayri waj imaspata qaritan chayri pajan. Chaytaj trillaspa wayrachejtinku llojsin. Wakin versiculospeqa chayman rijchʼakoj palabrata oqharikun imapis mana valorniyoj kasqanta ninanpaj, pisipaj qhawasqa kasqanta ninanpaj (Sl 1:4, sutʼinchaynin; Job 21:18; Mt 3:12).

U

 • uma maytʼuna.

  Umata maytʼukunapaj tela karqa, uj kʼachanchana jina karqa. Kuraj kaj sacerdotej uma maytʼunanqa linomanta ruwasqa karqa, ñaupajninpitaj azul qʼaytuwan watasqa oro cinta karqa. Uj reyqa coronan urapi uma maytʼunayoj karqa. Jobqa nerqa justicianqa uma maytʼunan jina kasqanta (Éx 28:36, 37; Job 29:14; Eze 21:26).

 • Urim, Tumim.

  Ichapis rumisitus karqanku. Kuraj kaj sacerdoteqa Urimta Tumimtawan apaykachaj Jehovaj munayninta yachayta atinanpaj, nacionnintinpaj imatapis ruwakunan kajtin. Suerteta orqhoyman rijchʼakorqa. Kuraj kaj sacerdoteqa pecheranpi apaj Diosta yupaychana toldoman yaykunanpaj. Babilonios Jerusalenta thuñisqankumantapacha niñasina Urimta Tumimtawan apaykachajchu kanku (Éx 28:30; Ne 7:65).

 • uva saruna.

  Jatun rumipi chʼeqosqa iskay tʼoqos karqa, ujnin tʼoqoqa urapi karqa, ujnintaj aswan patapi. Pata tʼoqomanta, ura tʼoqoman pasananpajqa uj larqʼeta karqa. Uvasta pata kaj tʼoqopi sarusqankuman jina, uva yakoqa ura kaj tʼoqoman suroj. Uva saruna palabrastaqa oqharikullantaj Diospa juicionmanta parlanapaj (Isa 5:2; Ap 19:15).

V

 • vino ofrenda.

  Chay ofrendataqa chʼajchoj kanku altarman, casi tukuynin waj ofrendastawan khuska jaywaj kanku. Pabloqa chay ofrendawan kikinchakorqa cristiano hermanosninta tukuy atisqanta yanapayta munasqanrayku (Nú 15:5, 7; Flp 2:17).

W

 • wajra.

  Uywaspa wajrasnintaqa ujyanapaj vasota jina apaykachaj kanku, chantá aceiteta, tintata, qʼapaj imasta waqaychanankupajpis. Chantapis wajrasta tocaj kanku, waqachejtaj kanku imallapis kasqanta willanankupaj (1Sa 16:1, 13; 1Re 1:39). Wajra palabrataqa oqharikullantaj kallpamanta, llajtata japʼikapuymanta, atipanamanta ima parlanapaj (Dt 33:17; Miq 4:13; Zac 1:19).

 • wakichikuna pʼunchay.

  Samarikuna pʼunchaypa ñaupaj pʼunchaynin. Chay pʼunchayqa judíos tukuy imata wakichej kanku samarikuna pʼunchaypaj. Wakichikuna pʼunchayqa viernesta tukukapoj inti yaykupusqantawan, chaymantataj samarikuna pʼunchay qallarej. Judiospajqa uj pʼunchay qallarej chʼisiyaykuyta, qʼayantin chʼisiyaykuykamataj kaj (Mr 15:42; Lu 23:54).

 • wañuchej onqoy.

  Ima onqoyllapis kanman, usqhayllata ashkha runasman chimpaspa wañurachinman. Astawanqa Diospa castigonmanta parlananpaj oqharikun (Jer 24:10; Eze 38:22, 23).

 • warakʼa.

  Qaramanta ruwasqa karqa chayri animalespa ankusninmanta, totoramanta chayri animal pelomanta. Warakʼaj pampanman rumita churaj kanku. Chantá warakʼaj ujnin puntanta makinkuman wataykukoj kanku. Ujnin puntantataj dedosnillankuwan japʼej kanku, warakʼashaspa kacharinankupaj. Unay tiempopeqa warakʼasniyoj soldados kajpuni kanku ejercitopi (Jue 20:16; 1Sa 17:50).

 • watejmanta rantikapoj.

  Chay runaqa derechoyoj kaj chayri obligasqa kaj qaylla familianta esclavo kasqanmanta kacharichinanpaj chayri rantikapunanpaj, chayri qaylla familianpa jallpʼanta chayri herencianta rantikapunanpaj (Le 25:25-27, 47-54). Kikinta ruwallajtaj kanku qaylla familiankoj viudanwan casarakuspa, wañojpa miraynin mana chinkananpaj (Rut 4:7-10).

 • wayrachiy.

  Granota chayri trigota wayrachispa chʼuwachaj kanku. Biblia parlan chay tiempospeqa ñaupajta trillaj kanku granojta chayri trigojta qaranta orqhonankupaj, kʼaspisnintataj llampʼuyachinankupaj. Chaymantataj palawan chayri jurkawan pataman qhallaspa wayrachej kanku. Ajinapi pajata wayra apakapoj poqoynillantaj erapi quedakoj (Rut 3:2; Isa 30:24; Lu 3:17). TʼUNA PAJA chantá TRILLAY nisqata leeriy.

Y

 • yugo.

  Uj runaj hombrosninman churaj kanku, puraj lado kantusninmantaj qʼepista warkhuykoj kanku apananpaj. Uywaspajpis kʼaspimanta yugo kallarqataj, chaytataj iskay uywaspa kunkasninkuman wataykoj kanku (astawanqa wakasman), armata aysanankupaj chayri carretata aysanankupaj. Esclavosqa llasa qʼepista yugospi apaj kanku, chayrayku yugo palabraqa ninakun esclavos kaywan, waj runaj atiyninpi kaywan, ñakʼarichisqa kaywan, sufriywanpis. Yugota pʼakiy chayri phaskaray nejtenqa niyta munan esclavo kaymanta, ñakʼarichisqa kaymanta, sinchʼita trabajaymantapis kacharichikuy (Le 26:13; Mt 11:29, 30).

 • yupaychana kʼullu poste.

  Hebreo parlaymanta palabraqa (ʼasheráh) kay imasmanta parlanapaj oqharikunman: 1) cananeospa mirachej diosanku Aserawan ninakoj yupaychana kʼullu postemanta, 2) chay diosaj rijchʼayninwan ruwasqa santomanta. Sayaj postes kankuman karqa, astawanqa kʼullumanta ruwasqa. Ichapis mana llajllasqa kʼulluslla karqanku chayri sachʼaslla (Dt 16:21; Jue 6:26; 1Re 15:13).

 • yupaychana rumi pilar.

  Kay jina pilaresqa astawan rumimanta ruwasqa karqanku. Chay pilarestaqa ichapis ruwaj kanku Baalpa parten nispa chayri waj diosespa partesninku nispa (Éx 23:24).

 • yuraj incienso.

  Boswellia sachʼasmanta orqhosqa waqay karqa. Qʼolachejtinkoqa miskʼita qʼaparej. Kay yuraj inciensowan santo inciensota wakichej kanku, Diosta yupaychana toldopaj, templopajpis. Yuraj inciensotaqa churallajtaj kanku chʼaki mikhuy ofrendas pataman, Santo Lugarpi Diospa ñaupaqenpi kaj nisqa tʼantas patamanpis, sapa sukʼa pataman (Éx 30:34-36; Le 2:1; 24:7; Mt 2:11).

 • yuyarikunapaj sepultura.

  Uj wañusqata pʼampakun chay lugar. Griego parlaypeqa nin mnēméion, chay palabraqa “yuyarikuy” palabramanta jamun. Yuyarikunapaj sepultura nispaqa chay wañusqa yuyarisqa kasqanta nishan (Jn 5:28, 29, sutʼinchaynin).

Z

 • Zeus.

  Griegospa aswan kuraj diosninku. Listrapeqa Bernabeta Zeus dioswan pantachikorqanku. Listra qayllapi ashkha ñaupa qhelqasqasta tarisqankupeqa parlashan “Zeuspa sacerdotesninmanta”, “inti dios Zeusmantawan”. Pablo Malta churumanta viajarqa chay barcoj ñaupaqenpeqa “Zeuspa Wawasninpa rijchʼayninku churasqa karqa”, chay wawasnenqa karqanku gemelos, Castorwan Poluxwan (Hch 14:12; 28:11).

 • ziv.

  Judiospa santo calendarionkumanta iskay kaj killaj sutin karqa, waj calendarionkupitaj pusaj kaj killa karqa. Ziv killaqa khuskan abrilmanta, khuskan mayokama karqa. Judiospa Talmud nisqa libronkupi, Babiloniaman presos apasqa kasqankumanta qhepaman waj libros qhelqakusqanpipis iyar sutiwan rikhurin (1Re 6:37). Yanapa B15 nisqata leeriy.