Hechos 11:1-30

  • Pedroqa Corneliomanta apostolesman willan (1-18)

  • Bernabewan Saulowan Siriapi kaj Antioquiaman rinku (19-26)

    • Creejkunaqa cristianos sutiwan rejsisqa kanku (26)

  • Ágabo willan yarqhay kananta (27-30)

11  Judeapi kasharqanku chay apostoleswan hermanoswanqa, uyarerqanku nacionesmanta kajkunapis Diospa palabranta japʼikusqankuta.  Pedro Jerusalenman risqantawantaj, circuncisionta* munajkunaqa payta rimarqanku.*+  Nerqankutaj: “Mana circuncidasqa runaspa wasinkuman yaykusqanki, paykunawantaj mikhusqanki”, nispa.  Pedrotaj paykunaman tukuy imata kantumanta sutʼincharqa. Pay nerqa:  “Jope llajtapi kashaspa Diosmanta mañakushajtiy, mosqoypi jina rikorqani cielomanta jatun lino sabanata jina uraykamushajta, tawantin puntasninmanta warkhusqata, ñaupaqeymantaj chayamorqa.+  Chayta allinta qhawaykuspataj tukuy laya* animalesta rikorqani: tawa chakisniyoj animalesta, kʼita animalesta, katarista, lagartosta, pʼisqosta ima.  Uj angelpa parlasqantataj uyarerqani, pay niwarqa: ‘Pedro, ¡sayariy! Ujnin animalta wañuchispa mikhuy’, nispa.  Noqataj nerqani: ‘Ni imarayku Señor. Ni jaykʼaj simiymanqa chayarqachu, leyman jina mana mikhuna imasqa, nitaj chʼichipaj qhawasqa imaspis’, nispa.  Angeltaj cielomanta nimullawarqataj: ‘Imastachus Dios llimphuchasqantaqa amaña chʼichi niychu’, nispa. 10  Chay ángel ujtawan parlamojtintaj, chay tukuy imas cieloman oqharisqa karqa. 11  Jinallapi maypichus kasharqayku chay wasiman kinsa runas chayamorqanku. Paykunataqa Cesareamanta kachamusqanku noqata maskʼanawankupaj.+ 12  Diospa espirituntaj niwarqa mana iskayrayaspa paykunawan rinayta. Kay sojta hermanospis noqawan rillarqankutaj, tukuyniykutaj Cornelioj wasinman yaykorqayku. 13  ”Paytaj willawarqayku imaynatachus uj angelta wasinpi rikusqanta, chay angeltaj payta nisqa: ‘Jope llajtaman runasta kachaspa Simonta wajyachimuy, pitachus Pedro nillankutaj chayta.+ 14  Paytaj nisonqa imaynatachus qan tukuy familiaykiwan salvasqa kanaykichejta’, nispa. 15  Parlayta qallarisqaytawantaj, paykunaqa espíritu santota japʼerqanku, imaynatachus noqanchejpis qallariypi japʼerqanchej ajinata.+ 16  Chayta rikuspataj Señorpa nisqanta yuyarikorqani, payqa niyta yachaj: ‘Juanqa yakuwan bautizarqa,+ qankunatajrí espíritu santowan bautizasqa kankichej’,+ nispa. 17  Chayrayku sichus Diosqa Señor Jesucristopi creejkunaman qowarqanchej chay regalollatataj paykunamanpis qorqa chayqa, ¿pitaj noqa kasqani Diosta jarkʼanaypajri?”,+ nispa. 18  Chayta uyarispa hermanosqa manaña imatapis nerqankuchu.* Astawanqa Diosta jatuncharqanku, nerqankutaj: “Diosqa munan nacionesmanta kajkunapis juchasninkumanta pesachikunankuta, ajinamanta kausayta japʼinankupaj”,+ nispa. 19  Esteban wañuchisqa kasqantawan, waj creejkuñataj ñakʼarichisqa karqanku. Chayrayku chay creejkunaqa chʼeqerachisqa* karqanku+ Feniciaman, Chipreman, Antioquiaman ima. Sumaj willaykunatataj judiosllaman willarqanku.+ 20  Wakin creejkunataj Chipremanta, Cirenemantawan, Antioquiaman rerqanku. Griegota parlaj runasmantaj willarqanku Señor Jesusmanta sumaj willaykunata. 21  Jehová* Dios paykunawan kasqanraykutaj ashkha runas creerqanku, Señormantaj kutirikorqanku.+ 22  Chaytataj yacharqanku Jerusalén congregacionpi. Chayrayku Bernabeta+ Antioquiaman kacharqanku. 23  Bernabetaj Antioquiaman chayaytawan, mayta kusikorqa Dios jatun khuyakuyninta creejkunaman qosqanta rikuspa. Tukuytataj kallpachayta qallarerqa, Señorta tukuy sonqo kasukunallankupajpuni.+ 24  Bernabeqa kʼacha runa karqa, espíritu santowan juntʼa, sinchʼi creeyniyojtaj. Chayrayku ashkha runas Señorpi creerqanku.+ 25  Chantá Bernabeqa Tarsoman rispa, Saulota tarinankama maskʼamorqa.+ 26  Tarispataj Antioquiaman pusamorqa. Chaypitaj wata juntʼata creejkunawan* khuska tantakorqanku, ashkha runasmantaj yachacherqanku. Chaymantapacha Antioquiamanta creejkunaqa Diospa munayninman jina cristianos sutiwan rejsisqa karqanku.+ 27  Chay pʼunchaykunapitaj Jerusalenmanta profetas+ jamorqanku Antioquiaman. 28  Paykunamanta ujninkoqa Ágabo sutiyoj karqa,+ payqa espíritu santoj yanapayninwan nerqa, manchay yarqhay jallpʼantinpi kananta.+ Chaytaj juntʼakorqa Claudio kamachishajtin. 29  Chantá Antioquiamanta creejkunaqa, parlarikorqanku sapa uj atisqankuman jina+ yanapata apachinankupaj+ Judeapi tiyakoj hermanosman. 30  Ajinatapunitaj ruwarqanku. Hermanosqa Bernabewan Saulowan chay tantasqanku yanapata ancianosman apacherqanku.+

Sutʼinchaykunasnin

Circunciday niyta munan qharejpa jispʼananpa puntanmanta qaritanta khuchurpariy. Glosariopi circuncisión nisqata leeriy.
Chayri “paywan siminakorqanku”.
Chayri “tukuy rijchʼaj”.
Griego parlaypeqa nin, “chʼinyaporqanku”.
Chʼeqerachiy: waj lugarespi ninku tʼaqarachiy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “congregacionwan”.