Hechos 9:1-43

  • Sauloqa Damascoman rin (1-9)

  • Señorqa Ananiasta kachan Saulota yanapananpaj (10-19a)

  • Sauloqa Damascopi Jesusmanta willan (19b-25)

  • Sauloqa Jerusalenman rin (26-31)

  • Pedroqa Eneasta sanoyachin (32-35)

  • Pedroqa Dorcasta kausarichin (36-43)

9  Sauloqa munarqa Señorpi creejkunata ñakʼarichiyta, wañuchiyta ima.+ Chayrayku kuraj kaj sacerdoteman rerqa,  paymantataj ordenta mañakorqa, Damascopi kaj sinagogaspi* rikuchimunanpaj. Ajinamanta Señorpa Ñanninpi kajkunata tarispa,+ Jerusalenman watasqasta apamunanpaj, qharista jinallataj warmistapis.  Sauloqa ñanta risharqa, Damasco llajtaman qayllaykushajtintaj cielomanta ujllata uj kʼanchay muyuyninpi lliphipirerqa.+  Paytaj pampaman urmaspa uj parlayta uyarerqa: “Saulo, Saulo, ¿imaraykutaj qhatiykachashawankiri?”, nispa nejta.  Saulotaj taporqa: “Señor, ¿pitaj kankiri?”, nispa. Paytaj nerqa: “Jesús kani,+ pitachus qhatiykachashanki chay.+  Kunanqa sayarispa llajtaman yaykuy, chaypi uj runa nisonqa imatachus ruwanaykita”, nispa.  Saulowan rej runasqa mayta mancharispa mana parlallaytapis aterqankuchu. Paykunaqa parlamojllata uyarerqanku, nitaj pitapis rikorqankuchu.+  Sauloqa pampamanta sayarerqa, ñawisnin kicharisqa kashajtinpis ni imata rikorqachu. Chayrayku makinmanta aysaspa Damasco llajtaman pusarqanku.  Kinsa pʼunchay juntʼatataj ni imata rikorqachu,+ mana mikhorqachu, nitaj imatapis tomarqachu. 10  Damasco llajtapitaj uj creej runa karqa Ananías sutiyoj.+ Señortaj mosqoypi jina rikhurispa payta nerqa: “Ananías”, nispa. Paytaj kuticherqa: “Kaypi kashani Señor”, nispa. 11  Señortaj nerqa: “Sayarispa Cheqan calle nisqaman riy, maskʼamuytaj Judaspa wasinpi Tarsomanta+ Saulo sutiyoj runata. Sauloqa kunitan Diosmanta mañakushan. 12  Payqa mosqoypi jina Ananías sutiyoj runata rikorqa, yaykuspa makisninta payman churaykushajta, watejmanta rikuyta atinanpaj”,+ nispa. 13  Ananiastaj nerqa: “Señor, ashkha runasmantaña uyarini chay runaqa Jerusalenpi kaj discipulosniykita* anchata ñakʼarichisqanta. 14  Kaymanpis jamun kuraj sacerdotesmanta ordenta qochikuspa, sutiykita tukuy oqharejkunata japʼichinanpaj”,*+ nispa. 15  Señortaj nerqa: “Rillay, chay runataqa noqa ajllakuni+ noqamanta willananpaj nacionesman,+ reyesman,+ Israelpa wawasninmanpis. 16  Noqaqa payman sutʼita rikuchisaj may jinatachus sutiyrayku ñakʼarinanta”,+ nispa. 17  Chantá Ananiasqa rispa chay wasiman yaykorqa, Sauloman makisninta churaykuspataj nerqa: “Saulo, hermanóy, ñanta jamushajtiyki rikhurisorqa chay Señor Jesusmin kachamuwan watejmanta rikuyta atinaykipaj, espíritu santowantaj juntʼasqa kanaykipaj”,+ nispa. 18  Chay ratopachataj Sauloj ñawisninmanta pescado escamas jina tʼakarakorqa, watejmantataj rikorqa, jatarispataj bautizachikorqa. 19  Chantá mikhuspa kallpachakorqa. Sauloqa Damascopi kaj creejkunawan pisi pʼunchaykunallata qhepakorqa.+ 20  Chaymantapachataj sinagogaspi willayta qallarerqa Jesusqa Diospa Wawanpuni kasqanta. 21  Saulota tukuy uyarejkunaqa tʼukuspa nisharqanku: “¿Manachu kay runaqa Jerusalenpi mayta qhatiykacharqa Jesuspa sutinta oqharejkunata?+ ¿Manachu kaymanpis jamorqa paykunata presochaspa kuraj sacerdotesman watasqata apananpaj?”,+ nispa. 22  Saulotajrí aswan sumajtaña yachachisharqa, Damascopi tiyakoj judiostataj mayta tʼukuchisharqa, sutʼita rikuchispa Jesusqa Cristopuni kasqanta.+ 23  Unayninmantaj judiosqa yachachinakorqanku Saulota wañuchinankupaj.+ 24  Saulotajrí chay yachachinakusqankuta yacharqa. Judiosqa tuta pʼunchay llajta punkuspi wateqasharqanku Saulota wañuchinankupaj. 25  Chayrayku discipulosnenqa Saulota tutan jatun canastapi llajta perqaj ventananta uraykucherqanku.+ 26  Jerusalenman chayaspataj+ Sauloqa creejkunawan tantakuyta munarqa. Paykunatajrí tukuyninku payta manchachikorqanku, imaraykuchus mana creerqankuchu Sauloqa Jesuspi creesqantaña. 27  Chantá Bernabeqa+ Saulota yanapaj jamuspa apostolesman pusarqa. Paykunamantaj allinta willarqa Sauloqa ñanpi Señorta rikusqanta,+ Señortaj paywan parlasqanta, Damasco llajtapipis Jesuspa sutinpi mana manchachikuspa willasqanta.+ 28  Ajinamanta Sauloqa paykunawan qhepakorqa. Jerusalén llajtantinpitaj paykunawan khuska purerqa, Señorpa sutinpitaj mana manchachikuspa willarqa. 29  Chantapis churanakuspa parlarqa griegota parlaj judioswan. Paykunarí ashkha kutispi wañuchiyta munarqanku.+ 30  Chayta yachaspa hermanosqa Saulota Cesareaman pusarqanku, chaymantataj Tarsoman kacharqanku.+ 31  Chantá creejkunaqa* tukuy Judeapi, Galileapi, Samariapi ima,+ qhatiykachasqa kasqankumanta samarerqanku, creeyninkutaj astawan sinchʼiyasharqa. Paykunaqa Jehová* Diosta manchachikuspa kausakusharqanku, espíritu santomanta kallpata japʼisqankuman jinataj.+ Chayrayku astawan yapakusharqanku. 32  Pedroqa tukuynejta purimorqa, Lida llajtapi+ tiyakoj creejkunamanpis rillarqataj. 33  Chaypitaj tarerqa Eneas sutiyoj runata, payqa suchu kasqanrayku pusaj watastaña camapi kashasqa. 34  Pedrotaj payta nerqa: “Eneas, Jesucristo sanoyachisunki.+ Sayariy, camaykitataj mastʼay”,+ nispa. Eneastaj chay ratopacha sayarerqa. 35  Chantá Lida llajtapi, jinallataj Sarón pampapi tukuy tiyakojkunaqa Eneasta rikuspa, Señorman kutirikorqanku. 36  Chaypacha Jope llajtapi uj creej warmi tiyakorqa Tabita sutiyoj, griego parlaypitaj Dorcas* sutiyoj. Payqa ashkha allin ruwanasta ruwaj, wajchastapis mayta yanapaj. 37  Lida llajtapi Pedro kashajtintaj Dorcasqa onqoykuspa wañuporqa. Cuerponta mayllaspataj altopata wasiman apaspa siriykuchimorqanku.* 38  Jope llajtaqa Lida llajtamanta mana karupichu karqa, creejkunataj Lida llajtapi Pedro kashasqanta yachaspa, iskay runasta kacharqanku nimunankupaj: “Ama jina kaspa usqhayllata jamuy ari”, nispa. 39  Pedrotaj sayarispa chay rato paykunawan rerqa. Chayajtintaj altopata wasiman wicharicherqanku, tukuy viudastaj waqaspa Pedroman qayllaykorqanku, rikucherqankutaj ima ropastachus Dorcas kausashaspallaraj ruwarqa chaykunata. 40  Pedrotajrí tukuyta jawaman llojsicherqa,+ qonqoriykukuspataj Diosmanta mañakorqa. Chantá wañusqa cuerpota qhawarispa nerqa: “Tabita, ¡sayariy!”, nispa. Tabitataj ñawisninta kicharerqa, Pedrota rikuytawankamataj tiyaykamorqa.+ 41  Pedrotaj makinmanta aysarispa sayaricherqa, chantá creejkunata, viudastawan wajyaspa, Tabitata kausashajta paykunaman rikucherqa.+ 42  Chaytaj tukuy Jope llajtapi yachakorqa, ashkha runastaj Señorpi creerqanku.+ 43  Pedrotaj Jope llajtapi unayta quedakorqa, suela ruwaj Simonpa wasinpi.+

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi sinagoga nisqata leeriy.
Chayri “yachachisqasniykita”. Glosariopi discípulo nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “wataykunanpaj”, “cadenaswan wataykunanpaj”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “congregacionqa”.
Griego parlaypi Dorcas sutipis, arameo parlaypi Tabita sutipis niyta munan taruka.
Siriy: waj lugarespi ninku winkuy.