Hechos 13:1-52

  • Bernabetawan Saulotawan willaj kachanku (1-3)

  • Chipre churupi willanku (4-12)

  • Pisidiapi kaj Antioquiapi Pablo umallirichin (13-41)

  • Nacionesmanta kajkunaman willakunanta Dios kamachin (42-52)

13  Antioquía congregacionpi karqanku profetas, yachachejkuna ima.+ Paykunataj karqanku: Bernabé, Niger nisqa Symeón, Saulo, Cirenemanta Lucio, chantá rey Herodespa yachakoj masin Manaén.  Paykuna Jehová* Diosta yupaychashajtinku, ayunashajtinku ima, espíritu santoqa paykunata nerqa: “Bernabeta Saulotawan tʼaqapuwaychej,+ paykunata ajllakuni uj ruwayta ruwanankupaj”,+ nispa.  Paykunataj ayunaytawan Diosmanta mañakuytawan, Bernabeman, Saulomanwan makisninkuta churaykorqanku, chantá kacharpayarqanku.  Ajinamanta Bernabewan Saulowanqa espíritu santonejta kachasqa kaspa, Seleucia llajtaman rerqanku, chaymantataj barcopi Chipre churuman* rerqanku.  Salamina llajtaman chayaspataj, judiospa sinagogasninkupi Diospa palabranmanta willarqanku. Juantaj+ paykunata yanapasharqa.  Chay tukuynin churupi puriytawantaj Pafos llajtaman chayarqanku. Chaypitaj Bar-Jesús sutiyoj judiowan tinkorqanku. Chay runaqa layqa* karqa, llulla profetataj.  Chay layqa runaqa kamachej* Sergio Paulowan kasharqa, pichus yachayniyoj runa karqa chaywan. Sergio Pauloqa, Bernabeta, Saulotawan wajyarqa Diospa palabranta uyariyta munaspa.  Jinapis chay layqa runa Elimasqa,* Bernabeman, Saulomanwan churanakuyta qallarerqa, kamachej Sergio Paulo mana creenanta munaspa. (Elimas suteqa layqa niyta munan).  Saulotaj pitachus Pablo nillajtaj kanku chay, espíritu santowan juntʼa kaspa, Elimasta allinta qhawarerqa. 10  Nerqataj: “Tukuyta pantachej llulla runa, imaymana sajra kajwan juntʼasqa, Diabloj wawan,+ cheqan kajpa enemigon, ¿maykʼajkamataj Jehová* Diospa cheqan ñanninta qʼewinkiri? 11  Kunanqa Jehová* Diospa makin pataykipi kanqa, ciegoyankitaj, intej kʼanchaynintataj uj tiempota mana rikunkichu”, nispa. Chay ratopachataj Elimaspa ñawisnenqa chharpuyarqa, laqhayarqataj. Muyuykachaspataj maskʼasharqa pillapis makinmanta aysaspa pusananpaj. 12  Kamachej Sergio Paulotaj chayta rikuspa creerqa, maytataj tʼukorqa Jehová* Diospa yachachiyninmanta. 13  Chantá Pablo, paywan kajkunapis barcopi rerqanku, Pafosmanta Panfiliapi kaj Perga llajtakama. Juantajrí+ paykunata saqerparispa Jerusalenman kutiporqa.+ 14  Paykunataj Perga llajtamanta rispallapuni Pisidiapi kaj Antioquía llajtaman chayarqanku. Samarikuna pʼunchaypitaj sinagogaman+ yaykuspa tiyarikorqanku. 15  Leypis+ Profetaspa qhelqasqankupis tukuypaj leekusqantawan, sinagogapi kamachejkunaqa paykunaman nichimorqanku: “Hermanos, kallpachanawaykupaj imallatapis ninaykichej kajtenqa parlariychej”, nispa. 16  Pablotaj sayarispa makinwan señasta ruwaytawan paykunata nerqa: “Israelitas, uyariwaychej, qankunapis Diosta tukuy manchachikojkuna, uyariwaychej. 17  Israel llajtaj Diosnenqa ñaupa tatasninchejta ajllarqa. Egipto jallpʼapi forasteros jina tiyakushajtinkutaj paykunata yanaparqa, jatun atiyninwantaj chaymanta orqhomorqa.+ 18  Tawa chunka watasta jina chʼin jallpʼapi kashajtinkutaj paykunawan pacienciakorqa.+ 19  Canaán jallpʼapi qanchis nacionesta chinkachiytawan, chay jallpʼasta israelitasman qoporqa herenciata jina.+ 20  Tukuy chaytaj 450 wataspi jina karqa. ”Chaymantataj Diosqa juecesta paykunapaj churarqa, profeta Samuelpa tiemponkama.+ 21  Chaymanta qhepaman israelitasqa uj reyta mañakorqanku.+ Diostaj Benjamín ayllumanta,* Quispa wawan Saulta paykunaman qorqa reyninku kananpaj.+ Saultaj 40 watasta israelitasta kamacherqa. 22  Chantá Diosqa Saulta orqhoytawan, Davidtañataj reyninku kananpaj qorqa.+ Paymantataj Dios nerqa: ‘Jesejpa wawan Davidta tarini+ sonqoypa munasqanman jina,+ payqa tukuy ima nisqayta ruwanqa’, nispa. 23  Diosqa nisqanman jina Davidpa mirayninmanta uj salvajta Israelpaj jataricherqa, chaytaj Jesús.+ 24  Manaraj Jesús jamushajtin, Juanqa Israel llajtantinman willarqa: ‘Bautizakuychej, juchasniykichejmanta pesachikusqaykichej sutʼi kananpaj’,+ nispa. 25  Juanqa willayninta tukuchashaspaña kayta niyta yachaj: ‘¿Pi kasqaytataj yuyankichejri? Mana Cristochu kani. Qhepaytaqa waj jamushan, manataj chakisninmanta jukʼutasnillantapis* phaskaranaypaj jinachu kani’,+ nispa. 26  ”Hermanos, Abrahanpa mirayninmanta kajkuna, qankuna ukhupi Diosta manchachikojkunapis, Diosqa kay salvacionmanta willayta apachimuwarqanchej.+ 27  Jerusalenpi tiyakojkunapis, paykunata kamachejkunapis mana repararqankuchu chay salvadorta. Jinapis payta juzgaspaqa Profetaspa nisqankuta juntʼarqanku,+ chaykunatataj paykunaqa sapa samarikuna pʼunchaypi jatunmanta leenku. 28  Mana ima juchatapis paypi tarerqankuchu wañuchinankupaj jinaqa,+ chaywanpis Pilatomanta mañakorqanku wañuchisqa kananta.+ 29  Paymanta tukuy ima qhelqasqa kajta juntʼaytawantaj, rakhu kʼaspimanta* uraykuchispa sepulturaman ayanta* pʼampamorqanku.+ 30  Diostajrí Jesusta wañusqas ukhumanta kausaricherqa.+ 31  Jesustaj ashkha pʼunchaykunata discipulosninman rikhurerqa, pikunachus Galileamanta Jerusalenman paywan khuska wicharerqanku chaykunaman. Kunantaj paykunaqa Jesusmanta runasman willashanku.+ 32  ”Ajinamanta noqaykoqa sumaj willaykunata qankunaman willashayku, imatachus ñaupa tatasninchejman Dios qonanta nisqanmanta. 33  Pikunachus paykunaj wawasninku kanchej, chaykunapaj Diosqa chay nisqanta tukuysitunta juntʼan Jesusta kausarichispa,+ iskay kaj salmopi qhelqasqa kasqanman jina. Chaypi nin: ‘Qanmin waway kanki, kunanmanta jaqaymanqa tatayki kasaj’,+ nispa. 34  Diosqa wañusqas ukhumanta Jesusta kausarichimorqa, manaña jaykʼaj ismoj cuerpoyoj kananpaj. Payqa nerqa: ‘Qankunata munakusqaykichej, Davidta munakuyki nisqayman jina. Chay nisqayqa atienekunapaj jina’,+ nispa. 35  Chayrayku waj salmopi nillantaj: ‘Mana saqenkichu, kasukusojpa cuerpon ismunanta’,+ nispa. 36  Davidqa tukuy kausayninpi Diosta sirverqa,* wañupojtintaj* ñaupa tatasninpa qayllanpi pʼampasqa karqa, cuerpontaj ismuporqa.+ 37  Diospa kausarichimusqan Jesuspa cuerponrí mana ismuporqachu.+ 38  ”Hermanos, noqa willashaykichej Diosqa Jesusnejta juchasniykichejta pampachananta.+ 39  Diosqa Jesusnejllatataj creejkunatapis mana juchayoj kasqankuta niyta atin.+ Moisespa Leynintajrí+ mana juchaykichejta chinkachiyta atinchu. 40  Chayrayku sumajta qhawarikuychej Profetaspa qhelqasqanku ama qankunapi juntʼakunanpaj. Chay qhelqasqapi nin: 41  ‘Qhawaychej asipayajkuna, qankunaqa tʼukunkichej, wañunkichejtaj. Noqaqa uj ruwayta ruwashani kausashajtillaykichejraj. Chay ruwayta pillapis kantumanta willasunkichejman chaypis, manapuni creewajchejchu’, nispa”.+ 42  Pablowan Bernabewan sinagogamanta llojsimushajtinku, runasqa rogakorqanku qhepan samarikuna pʼunchaypi, chay imasmanta paykunaman parlarinankuta. 43  Sinagogapi tantakuy tukukusqantawantaj, Pablotawan Bernabetawan ashkha judíos qhaterqanku, judiospa yachachiyninta qhatejkuna ima. Pablowan Bernabewantaj paykunata kallpacharqanku Diospa jatun khuyakuyninta siga japʼinankupaj jina imatapis ruwanankuta.+ 44  Qhepan samarikuna pʼunchaytaj, casi tukuy llajtantin tantakorqanku Jehová* Diospa palabranta uyarinankupaj. 45  Judiostajrí chay chhika runasta rikuspa Pablowan chhoqonakorqanku. Parlasqanmanta sajrata rimaspataj churanakorqanku.+ 46  Chantá Pablowan Bernabewanqa mana manchachikuspa paykunaman nerqanku: “Diospa palabranqa qankunamanraj ñaupajta willasqa kanan karqa.+ Qankunatajrí mana uyariyta munankichejchu, ajinamanta rikuchinkichej wiñay kausayta mana japʼinaykichejpaj jinachu kasqaykichejta. Chayrayku nacionesmanta kajkunaman Diospa palabranta willamusqayku.+ 47  Jehová* Diosqa kay jinata kamachiwarqayku: ‘Nacionespaj kʼanchay kanaykipaj churarqayki, jallpʼaj karu kʼuchusninkama salvacionmanta willanaykipaj’,+ nispa”. 48  Chayta uyarispa nacionesmanta kajkunaqa kusikorqanku, nerqankutaj Jehová* Diospa palabranqa sumaj kasqanta. Wiñay kausayta japʼinankupaj allin sonqoyoj kajkunataj creerqanku. 49  Chantapis Jehová* Diospa palabranqa tukuy chay jallpʼaman chayasharqa. 50  Judiostajrí Diosta yupaychaj qhapaj warmista, llajtamanta allinpaj qhawasqa runastawan chʼajwacherqanku. Paykunataj oqharikuspa Pablota, Bernabetawan qhatiykacharqanku,+ jallpʼankumantataj qharqorqanku. 51  Pablowan Bernabewantaj paykunaj contranpi chakisninkumanta jallpʼata thalarakuspa, Iconioman riporqanku.+ 52  Creejkunatajrí kusiywan,+ espíritu santowantaj juntʼasqa karqanku.

Sutʼinchaykunasnin

Yanapa A5 nisqata leeriy.
Chayri “islaman”.
Chayri “brujo”.
Griego parlaypeqa nin, “procónsul”. Glosariopi procónsul nisqata leeriy.
Elimas nispaqa 6 versiculopi Bar-Jesús nisqa runallamantataj parlashan.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.
Chayri “abarcasnillantapis”.
Chayri “sachʼamanta”.
Chayri “cuerponta”.
Chayri “Diospa munayninta ruwarqa”.
Griego parlaypeqa nin, “puñukapojtintaj”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.