Hechos 16:1-40

  • Pabloqa Timoteota ajllan pusananpaj (1-5)

  • Pabloqa mosqoypi jina Macedoniamanta uj runata rikun (6-10)

  • Lidiaqa creejman tukupun (11-15)

  • Pablotawan Silastawan carcelman wisqʼaykunku (16-24)

  • Carcelerowan wasinpi kajkunawan bautizakunku (25-34)

  • Pabloqa mañakun kamachejkunapuni carcelmanta orqhonankuta (35-40)

16  Chantá Pabloqa Derbeman chayarqa, chaymantataj Listraman+ rerqa. Chaypeqa uj creej runa karqa Timoteo+ sutiyoj, paypa mamanqa creej judía karqa, tatantaj griego karqa.  Listrapi, Iconiopi tiyakoj hermanosqa Timoteomanta allinta parlaj kanku.  Pabloqa Timoteota pusayta munarqa, judiosraykutaj circuncidarqa.*+ Imaraykuchus chay llajtaspeqa tukuy judíos yacharqanku Timoteoj tatan griego kasqanta.  Chantá llajtamanta llajta rispa, hermanosman willarqanku imastachus Jerusalenpi kaj apostoleswan ancianoswan kamachisqankuta, chaykunata paykunapis juntʼanankupaj.+  Ajinamanta congregacionespa creeyninku sinchʼiyallarqapuni, sapa diataj creejkunaqa astawan astawan yapakusharqanku.  Chantapis paykunaqa Frigianta, Galacianta+ pasarqanku, imaraykuchus espíritu santo paykunata jarkʼarqa, ama Asia provinciapi Diospa palabranta willanankupaj.  Chantá Misiaman chayaspa, Bitiniaman+ yaykuyta munarqanku, Jesustaj Diospa espiritunnejta paykunata jarkʼarqa.  Ajinamanta Misianta pasaspa, Troasman uraykorqanku.  Chʼisintaj Pabloqa mosqoypi jina rikorqa Macedoniamanta uj runata. Chay runaqa ñaupaqenpi sayaykuspa rogakusharqa: “Macedoniaman jamuy yanaparinawaykupaj”, nispa. 10  Pablo mosqoypi jina rikusqantawan, Macedoniaman rinaykupaj wakichikorqayku, imaraykuchus repararqayku Dios wajyachiwasqaykuta, sumaj willaykunata paykunaman willamunaykupaj. 11  Ajinapi Troasmanta cheqanta Samotraciaman barcopi rerqayku, qʼayantintaj Neapolisman rerqayku. 12  Chaymantataj Filiposman+ rerqayku. Chay llajtaqa Romaj ujnin llajtan karqa,* Macedonia japʼiymanta aswan sumaj llajtan. Chaypitaj pisi pʼunchaykunata qhepakorqayku. 13  Samarikuna pʼunchaypitaj llajtaj punkunta llojsispa, mayu kantuman rerqayku, yuyarqaykutaj runasqa chaypi tantakushasqankuta Diosmanta mañakunankupaj. Tiyaykukuspataj willayta qallarerqayku chaypi tantasqa kaj warmisman. 14  Tiatira+ llajtamanta Lidia sutiyoj warmitaj uyarishawarqayku. Payqa kulli* ropasta vendej, Diostataj yupaychaj. Jehová* Diostaj paypa sonqonta kicharerqa Pabloj nisqanta japʼikunanpaj. 15  Chantá Lidiaqa bautizakorqa+ wasinmanta kajkunawan khuska, niwarqaykutaj: “Sichus qankuna yuyankichej Jehová* Diospi creesqayta chayqa, wasiyman jamuspa qheparikuychej”, nispa. Ajinamanta wasinman pusawarqaykupuni. 16  Uj pʼunchay Diosmanta mañakuna cheqaman rishaspa, uj sipas kamachiwan tinkorqayku. Payqa adivinanapaj supayniyoj karqa,+ chayrayku runaspa suertenkuta* qhawaspa patronesninta ashkha qolqeta ganachej. 17  Chay sipasqa Pablota, noqaykutawan qhatishallawarqaykupuni, qhaparispataj nisharqa: “Kay runasqa Aswan Patapi kaj Diospa kamachisnin kanku,+ paykunaqa salvación ñanmanta willashasunkichej”, nispa. 18  Ajinata qhaparispa ashkha pʼunchaykunataña qhatiwarqayku. Pablotajrí manaña aguantayta atispa, kutiriytawan sipaspi kasharqa chay supayta nerqa: “Jesucristoj sutinpi kamachiyki paymanta llojsinaykita”, nispa. Chay ratopachataj supayqa chay sipasmanta llojserqa.+ 19  Chantá sipaspa patronesnenqa manaña qolqeta gananankuta yachaspa,+ Pablotawan Silastawan japʼispa mercado plazaman qhatatarqanku, maypichus kamachejkuna kasharqanku chayman.+ 20  Chay llajtata kamachejkunaman pusaspataj nerqanku: “Kay runasqa judíos kanku, llajtanchejtataj chʼajwachishanku.+ 21  Waj jina yachachiykunata yachachishanku, chaytataj romanosqa mana japʼikuyta atisunmanchu, nitaj ruwaytapis”, nispa. 22  Runastaj ujllata paykunaj contranta oqharikorqanku. Llajtata kamachejkunataj kamacherqanku, ropasninkuta lluchʼuspa paykunata varaswan seqʼonankuta.+ 23  Manchayta seqʼoykuytawantaj carcelman paykunata wisqʼaykucherqanku, carcelerotataj kamacherqanku sumajta qhawananta ama ayqenankupaj.+ 24  Carcelerotaj chay jinata kamachisqankurayku aswan ukhuman paykunata wisqʼaykorqa, chakisninkutataj cepoman* japʼiykucherqa. 25  Chaupi tutata jinataj Pablowan Silaswanqa Diosmanta mañakusharqanku, takispataj Diosta alabasharqanku,+ presostaj paykunata uyarisharqanku. 26  Chantá ujllata jallpʼaqa sinchʼita kharkaterqa, carcelpa cimientosninpis kuyurerqanku. Chay ratopachataj punkusqa kicharikorqanku, tukuynin presospa cadenasninkutaj phaskarakorqanku.+ 27  Carcelerotaj rijchʼariytawan cárcel punkusta kichasqasta rikuspa, yuyarqa presos ayqesqankuta, espadanta orqhospataj wañuchikuyta munasharqa.+ 28  Pablotajrí sinchʼita qhaparispa nimorqa: “¡Ama wañuchikuychu! Tukuyniyku kaypi kakushayku”, nispa. 29  Carcelerotaj kʼanchanasta qochikuspa usqhay usqhayta yaykorqa, kharkatitispataj Pablojpa, Silaspa ñaupaqenkuman qonqoriykukorqa. 30  Paykunata jawaman orqhospataj taporqa: “Wiraqochisníy, ¿imatataj ruwanay tiyan salvasqa kanaypajri?”, nispa. 31  Paykunataj kuticherqanku: “Señor Jesuspi creey, salvasqataj kanki, qanpis wasiykipi kajkunapis”,+ nispa. 32  Chantá payman, tukuy wasinpi kajkunamanpis Jehová* Diospa palabranta willarqanku. 33  Carcelerotaj chay tutapacha paykunata pusaspa nanasqasninkuta jamperqa. Chay ratopachataj paywan tukuy familianwan bautizakorqanku.+ 34  Carceleroqa Pablota, Silastawan wasinman pusaykuspa, paykunaman mikhunata jaywarerqa. Payqa mayta kusikorqa wasinpi tukuy kajkunawan khuska Diospi creesqanmanta. 35  Llajtata kamachejkunaqa tutamanta guardiasta kacharqanku carcelerota nimunankupaj: “Chay runasta kacharipuy”, nispa. 36  Carcelerotaj chay nisqankuta Pabloman willamorqa: “Llajtata kamachejkunaqa runasta kachamunku iskayniykichej kacharisqa kanaykichejpaj. Kunanqa llojsispa allillanta rerqapuychej”, nispa. 37  Pablotaj paykunaman willacherqa: “Noqaykutaqa romanos kashajtiyku mana juchachaspalla* tukuypa ñaupaqenpi seqʼochiwayku,+ carcelmantaj wisqʼaykuwayku. Kunanqa, ¿pakayllamantachu kacharipushawayku? ¡Mana jinachu kanqa! Paykuna kikin jamuchunku orqhonawaykupaj”, nispa. 38  Guardiastaj llajtata kamachejkunaman chay nisqankuta willamorqanku. Kamachejkunataj mancharikorqanku, Pablowan Silaswan romanos kasqankuta yachaspa.+ 39  Chayraykutaj jamuspa Pablomanta, Silasmantawan mañakorqanku ama phiñakunankuta, carcelmanta orqhospataj, nerqanku chay llajtamanta ripunankuta. 40  Pablowan Silaswantaj carcelmanta llojsispa Lidiaj wasinman rerqanku, hermanoswan tinkuspataj paykunata kallpacharqanku,+ chantá riporqanku.

Sutʼinchaykunasnin

Circunciday niyta munan qharejpa jispʼananpa puntanmanta qaritanta khuchurpariy. Glosariopi circuncisión nisqata leeriy.
Filipos llajtaqa mana Italiaj japʼiyninpichu kasharqa. Jinapis chay llajtapi tiyakojkunaqa Italiapi tiyakojkuna jinallataj derechosniyoj karqanku.
Chayri “morado”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Glosariopi suerte nisqata leeriy.
Glosariopi cepo nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Chayri “mana juzgaspalla”.