Hechos 20:1-38

  • Pablo Macedoniaman Greciamanwan rin (1-6)

  • Pabloqa Troaspi Euticota kausarichin (7-12)

  • Pabloqa Troasmanta Miletoman rin (13-16)

  • Pabloqa Efesomanta ancianoswan parlan (17-38)

    • Wasimanta wasi willaspa (20)

    • “Aswan kusisqa kanchej wajman qorispa” (35)

20  Chay chʼajwa chʼinyajtintaj, Pabloqa creejkunata wajyacherqa. Paykunata kallpachaytawantaj, “tinkunakama” nispa Macedoniaman riporqa.  Macedoniapitaj llajtamanta llajta rispa, creejkunata mayta kallpacharqa Greciaman chayanankama.  Chaypitaj Pabloqa kinsa killata qhepakorqa. Siriaman barcopi rinanpajña kashajtintaj, judiosqa wañuchinankupaj yachachinakusqanku.+ Chayrayku Pabloqa Macedonianta kutiriporqa.  Pablowan khuskataj rerqanku: Bereamanta Pirroj wawan Sópater, Tesalonicamanta Aristarcowan+ Segundowan, Derbemanta Gayo, chantá Timoteo.+ Asia provinciamantataj Tiquicowan+ Trofimowan+ rerqanku.  Paykunaqa ñaupaykuspa Troaspi suyashawarqayku.  Noqaykutaj Filiposmanta barcopi purirerqayku Mana Levadurayoj Tʼanta Fiesta+ pasayta. Phishqa diasninmantaj paykunawan Troaspi tinkorqayku, chaypitaj qanchis diasta qhepakorqayku.  Semanaj qallariynin pʼunchaypi mikhunaykupaj tantasqa kasharqayku. Pablotaj qʼayantin ripunan kasqanrayku, paykunaman yachachiyta qallarerqa, chaupi tutakamataj umalliricherqa.*  Tantasqa kasharqayku chay altopata wasipeqa, ashkha kʼanchanas karqa.  Chay wasej ventananpeqa uj joven Eutico sutiyoj tiyasharqa. Pablo parlashajtintaj puñuywan atipachikuspa sinchʼita puñurparerqa. Kinsa kaj pisomantataj pampaman urmaykorqa, wañusqatataj oqharerqanku. 10  Pablotaj uraykuspa chay jovenpa patanman siriykorqa,* chantá payta abrazaykuspa+ nerqa: “Ama llakikuychejchu, payqa kausakushan”,+ nispa. 11  Chantá Pabloqa altopata wasiman wicharispa tʼantata partiytawan mikhuyta qallarerqa. Paykunawantaj sutʼiyanankama unayta parlallarqapuni, chaymantataj riporqa. 12  Chay joventataj kausashajta pusakaporqanku, may sonqochasqataj kasharqanku. 13  Chantá barcoman wichariytawan Asón llajtaman rerqayku, Pablotaj chakillapi rerqa. Chay llajtapeqa Pablota barcoman wicharichinayku karqa kamachiwasqaykuman jina. 14  Asón llajtapi taripawajtiykutaj, Pabloqa barcoman wicharimorqa, khuskataj Mitileneman rerqayku. 15  Qʼayantintaj Mitilenemanta barcollapipuni rispa Quíos chimpaman chayarqayku, qhepan pʼunchaytaj Samosman chayaspa chaypi uj chhikanta qheparikorqayku, qʼayantintaj Miletoman chayarqayku. 16  Pabloqa Efesota+ pasallarqa, Asia provinciapi mana qhepakuyta munasqanrayku. Payqa Jerusalenman usqhayllata chayayta munarqa,+ atispaqa Pentecostés Fiesta pʼunchaypaj. 17  Chaywanpis Pabloqa Miletopi kashaspa Éfeso congregacionmanta ancianosta wajyachimorqa. 18  Chayamojtinkutaj paykunaman nerqa: “Qankunaqa allinta yachankichej, Asia provinciaman chayamusqaymantapacha imaynatachus qankuna ukhupi kausakusqayta.+ 19  Noqaqa esclavo jina waqan waqan kʼumuykukoj sonqowan Señorta sirverqani,+ ñakʼarerqanitaj judíos wañuchiyta munawasqankurayku. 20  Manataj imatapis pakarqaykichejchu, astawanpis qankunapaj imachus allin kasqanta willarqaykichej. Chantapis yachacherqaykichej tukuypa rikunanta,+ wasimanta wasi+ willaspa ima. 21  Chantapis allinta sutʼincharqani judiosman, griegosmanpis, juchasninkumanta pesachikuspa+ Diosman kutirikunankuta, Señorninchej Jesuspitaj creenankuta.+ 22  Kunantaj Diospa espiritunta kasuspa, Jerusalenman rishani, manataj yachanichu imachus noqawan jaqaypi kananta. 23  Kayllata yachani: Espíritu santoqa sapa llajtapi kutin kutita niwan wisqʼasqa kanayta, ñakʼarinayta ima.+ 24  Chaywanpis kausayniytaqa mana valorniyojpajchu qhawani, astawanpis imatachus ruwayta munasqayta juntʼayta munani, jinallataj Señor Jesusmanta japʼisqay ruwanatapis juntʼayta munani.+ Chay ruwaytaj kashan Diospa jatun khuyakuyninmanta sumaj willaykunata allinta sutʼinchanay. 25  ”Qankuna ukhupi Diospa Gobiernonmanta willaspa purerqani. Jinapis kunanmantapacha manaña ujtawan rikuwankichejñachu. 26  Chayrayku kunan pʼunchay kayta yachanaykichejta munani: Pillapis mana salvakojtenqa, mana juchayojchu kasaj.+ 27  Imaraykuchus ni imata pakaspa Diospa tukuy munayninta willarqaykichej.+ 28  Qankuna kikiykichejta allinta qhawakuychej,+ jinallataj tukuy oveja tropatapis. Espíritu santoqa chay tropa ukhupi qankunata ancianos kanaykichejpaj churasorqachej,+ Diospa congregacionninta michinaykichejpaj,+ mayqentachus Wawanpa yawarninwan ranterqa chayta.+ 29  Noqa yachani ripusqaytawan chaupiykichejman phiña atojkuna* yaykumunankuta,+ tropatataj mana khuyanankuta. 30  Chantapis qankuna ukhullamantataj runas rikhurenqanku, cheqa kajta qʼewispa creejkunata paykunaj qhepankuta pusanankupaj.+ 31  ”Chayrayku rijchʼarisqallapuni kaychej, yuyarikuychejtaj imaynatachus kinsa wata juntʼata+ tuta pʼunchay, waqan waqantaj sapa ujniykichejta mana saykʼuspa yuyaychasqaymanta. 32  Kunanqa Diospa makinman saqeykichej, jatun khuyakuyninmanta palabranman ima. Chay palabraqa qankunata kallpachasonqachej, yanapasonqachejtaj tukuy ajllasqaswan khuska herenciata japʼinaykichejpaj.+ 33  Noqaqa ni pejpa qolqenta, ni qorinta, nitaj ropantapis munapayarqanichu.+ 34  Astawanpis qankuna yachankichej kay makisniywan trabajasqayta, noqapis, noqawan kajkunapis mana pisichikunaykupaj.+ 35  Chay tukuy ruwasqaywan rikucherqaykichej,+ imaynatachus pisi kallpayojkunata yanapanaykichej kasqanta. Señor Jesuspa nisqantapis yuyarikunaykichej tiyan, pay nerqa: ‘Aswan kusisqa kanchej wajman qorispa,+ qorichikunamanta nisqaqa’, nispa”. 36  Chayta niytawan Pabloqa tukuynin ancianoswan khuska qonqoriykukuspa Diosmanta mañakorqa. 37  Chantá tukuyninku mayta waqarikorqanku, Pablota abrazaykuspataj muchʼaykorqanku. 38  Paykunaqa may llakisqa kasharqanku, Pablo manaña ujtawan rikunankuta nisqanmanta.+ Chantá barcokama payta compañarqanku.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “discursota qorqa”.
Siriy: waj lugarespi ninku winkuy.
Griego parlaypeqa nin, “lobos”. Loboqa atojman rijchʼakun, aswan jatuntaj.