Hechos 23:1-35

  • Pabloqa Jatun Juntaj ñaupaqenpi parlan (1-10)

  • Señorqa Pablota kallpachan (11)

  • Pablota wañuchinankupaj yachachinakunku (12-22)

  • Pablota Cesareaman pusanku (23-35)

23  Pabloqa Jatun Juntapi* kajkunata allinta qhawarispa nerqa: “Hermanosníy, kunankamaqa Diospa ñaupaqenpi may llimphu sonqoyoj kausakuni”,+ nispa.  Chayrayku kuraj kaj sacerdote Ananiasqa, Pabloj qayllanpi kajkunata kamacherqa Pablota siminpi laqʼanankuta.  Pablotaj Ananiasta nerqa: “Puraj uya,* Dios qanta laqʼasonqa. Qanqa Leyman jina juzganawaykipaj tiyaykukunki. Chanta, ¿qanllatajchu Leyta pʼakispa laqʼanawankuta kamachinki?”, nispa.  Chay qayllapi kajkunataj Pablota nerqanku: “¿Diospa kuraj kaj sacerdotenwanchu ajinata siminakushanki?”, nispa.  Pablotaj nerqa: “Hermanosníy, mana yacharqanichu payqa kuraj kaj sacerdote kasqanta, qhelqasqa kashan: ‘Ama sajrata rimankichu llajtaykipi kamachejpajqa’,+ nispa”.  Chantá Pabloqa Jatun Juntapi kajkunamanta wakin saduceos, wakintaj fariseos kasqankuta yachaspa, sinchʼita qhaparerqa: “Hermanosníy, noqaqa fariseo kani,+ fariseospa wawan. Noqataqa wañusqas kausarimunankuta suyakusqayrayku juzgashawanku”, nispa.  Chayta nisqanraykutaj, fariseosqa saduceoswan siminakuyta qallarerqanku, chaypi tantakojkunataj iskayman tʼaqakorqanku.  Imaraykuchus saduceosqa ninku kausarimuy mana kasqanta, nitaj angelespis.* Fariseostajrí chay imasqa kasqantapuni ninku.+  Chayrayku manchayta chʼajwarqanku. Fariseospa gruponkumantataj wakin leymanta yachachejkunaqa sayarispa sinchʼita siminakorqanku, nerqankutaj: “Kay runapeqa mana ima sajratapis tariykuchu, ichapis paytaqa uj espíritu* chayri uj ángel parlapayarqa”,+ nispa. 10  Manchaytapuni japʼinakojtinkutaj, comandanteqa manchachikorqa Pablota wañuchinankumanta.* Chayrayku soldadosta kamacherqa jamuspa chay runaspa chaupinkumanta Pablota orqhonankuta, soldadospa cuartelninkumantaj pusanankuta. 11  Chay chʼisitaj Señorqa Pabloman rikhurispa nerqa: “Pablo, ¡kallpachakuy!+ Imaynatachus Jerusalenpi noqamanta allinta sutʼincharqanki, ajinallatataj Romapipis sutʼinchanki”,+ nispa. 12  Sutʼiyamojtintaj, judiosqa juraspa yachachinakorqanku Pablota wañuchinankukama mana mikhunankuta, nitaj ujyanankuta, chayta mana juntʼajtinkutaj maldecisqa kanankuta. 13  Ajinata juraspa yachachinakoj runasqa, 40 kuraj karqanku. 14  Chay runastaj kuraj sacerdotesman, kurajkunamanwan rispa nimorqanku: “Noqaykoqa juraspa parlaykuña Pablota wañuchinaykukama ni imata mikhunaykuta, mana chayta juntʼajtiykutaj maldecisqa kanaykuta. 15  Kunantaj qankuna, Jatun Juntamanta kajkunawan khuska, comandantemanta mañamuychej Pablota ñaupaqeykichejman pusachimunanta, astawan tapuyta munaj jinalla. Noqaykutaj manaraj qayllaykamushajtin, suyaykusqayku payta wañuchinaykupaj”, nispa. 16  Pabloj hermananpa wawantaj, Pablota suyaykunankupaj yachachinakusqankuta uyarerqa, soldadospa cuartelninman rispataj Pabloman willamorqa. 17  Pablotaj soldadospa ujnin capitanninta wajyaspa nerqa: “Kay joventa comandanteman pusaripuway, imatachá willanan kashan”, nispa. 18  Capitantaj chay joventa comandanteman pusaspa nerqa: “Presochasqa Pabloqa wajyawaspa kay joventa qanman pusamunayta niwan, imatachá willasonqa”, nispa. 19  Comandantetaj chay joventa wajnejman makinmanta aysaspa, sapallanpi taporqa: “¿Imatataj willanawayki tiyan?”, nispa. 20  Chay joventaj nerqa: “Judiosqa yachachinakunku qanmanta mañakunankupaj Pablota qʼaya Jatun Juntaman pusachinaykita, payta astawan tapuyta munaj jinalla.+ 21  Qanqa ama paykunata kasuychu. Tawa chunkamanta aswan ashkha runas yachachinakuspa Pablota suyaykonqanku. Paykunaqa juraspa parlankuña Pablota wañuchinankukama mana mikhunankuta, nitaj ujyanankuta, mana juntʼajtinkutaj maldecisqa kanankuta.+ Kunanqa wakichisqaña kashanku, ninallaykitaña suyaspa”, nispa. 22  Comandantetaj chay joventa kachapushaspa nerqa: “Ama pimanpis ninkichu kayta willawasqaykita”, nispa. 23  Chantá comandanteqa, soldadospa iskay capitanesninta wajyachispa nerqa: “Iskay pachaj soldadosta wakichiychej, jinallataj caballospi purej soldadostapis qanchis chunkata, lanzasniyoj soldadostataj iskay pachajta, kunan chʼisi las nueveta jina Cesareaman rinankupaj. 24  Caballosta wakichiychej Pablota apanapaj, ajinamanta kamachej Felixpaman allillan chayananpaj”, nispa. 25  Chantá uj cartapi kay jinata qhelqarqa: 26  “Noqa Claudio Lisias, qanta napaykamuyki may sumaj kamachej Félix. 27  Kay runataqa judíos japʼispa wañuchinankupajña kashasqanku, noqatajrí romano kasqanta yachaspa,+ soldadosniywan khuska payta orqhomorqani.+ 28  Imamantachus juchachashasqankuta yachayta munaspataj, Jatun Juntankuman+ pusacherqani. 29  Chaypitaj yacharqani Leyninkoj imasnillanmanta juchachasqankuta,+ manataj ima juchanpis kasqachu wañuchisqa kananpaj jinaqa, nillataj presochasqa kananpaj jinapis. 30  Payta wañuchinankupaj yachachinakusqankuta yachaytawankamataj,+ qanman pusachimuyki. Chay juchachajkunatapis kamachini ñaupaqeykipi uyanchanankuta”, nispa. 31  Chantá soldadosqa comandante kamachisqanman jina, chay chʼisipacha Pablota Antípatris llajtaman pusarqanku.+ 32  Qʼayantintaj caballospi purej soldadosllaña Pablota pusarqanku. Wakin soldadostaj cuartelninkuman kutiporqanku. 33  Caballospi purej soldadosqa Cesarea llajtaman chayaspa, kamachej Felixman cartata jaywarqanku, Pablotapis ñaupaqenman pusarqanku. 34  Kamachej Felixtaj chay cartata leerqa, Pablotataj taporqa mayqen provinciamantachus kasqanta. Pablotaj Ciliciamanta kasqanta nerqa.+ 35  Chantá Pablota nerqa: “Juchachasojkuna chayamojtinku uyarisqayki”,+ nispa. Chaymantataj kamacherqa Herodespa kamachina wasinpi Pablota wisqʼaykunankuta.

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi Jatun Junta nisqata leeriy.
Chayri “Yurajchasqa perqa”.
Chayri “ni angelpis ni espiritupis”.
Glosariopi espíritu nisqata leeriy.
Chayri “Pablota mitharpanankuta yuyaspa”.