Ir al contenido

Ir al índice

A7-F

Jesús jallpʼapi kasqanmanta: Jordán mayu inti llojsimuy ladopi willasqan

MAYKʼAJ

MAYPI

KAY KARQA

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

32 wata Temploj Pʼunchayninpa Fiesta pasayta

Jordán mayu chimpamanta Betaniapi

Maypichus Juan bautizaj chayman rin. Ashkhas Jesuspi creenku

     

10:40-42

Pereapi

Jerusalenman rishaspa llajtaspi, ranchospi yachachin

   

13:22

 

Kʼullku punkunta yaykunankuta nin. Jerusalenmanta llakikun

   

13:23-35

 

Ichapis Pereapi

Kʼumuykukoj sonqo kayta, mana jatunchakuyta ima yachachin. Wajyarisqaspa achakisninkumanta kikinchay

   

14:1-24

 

¿Imatá ruwana Jesusta qhatikunapaj?

   

14:25-35

 

Chinkasqa ovejamanta, chinkasqa qolqemanta, chinkasqa qhari wawamanta kikinchay

   

15:1-32

 

Mana allin mayordomomanta, qhapaj runamantawan Lazaromantawan kikinchay

   

16:1-31

 

Mana juchaman urmachinamanta, perdonanamanta, creeyniyoj kanamanta yachachin

   

17:1-10

 

Betaniapi

Lázaro wañupun, Jesustaj kausarichin

     

11:1-46

Jerusalenpi, Efrainpi

Jesusta wañuchinankupaj yachachinakunku. Pay ripun

     

11:47-54

Samariapi, Galileapi

10 lepra onqoyniyoj runasta sanoyachin. Imaynatachus Diospa Gobiernon jamunanta willan

   

17:11-37

 

Samariapi chayri Galileapi

Viuda mañakusqanmanta, fariseomantawan impuesteromantawan kikinchay

   

18:1-14

 

Pereapi

Casarakuymanta, divorciomantawan parlan

19:1-12

10:1-12

   

Wawasta bendecin

19:13-15

10:13-16

18:15-17

 

Qhapaj runa tapukun. Uva huertapi trabajajkuna uj rejllata pagota japʼejkunamanta kikinchay

19:16–20:16

10:17-31

18:18-30

 

Ichapis Pereapi

Wañunanmanta 3 kutitaña willan

20:17-19

10:32-34

18:31-34

 

Santiagowan Juanwan Gobiernopi allin lugarta mañakunku

20:20-28

10:35-45

   

Jericopi

Llajtanta pasashaspa iskay ciegosta qhawarichin. Zaqueoj wasinman yaykun. Qolqeta mirachejkunamanta kikinchay

20:29-34

10:46-52

18:35–19:28