Hechos 25:1-27

  • Festoqa Pablota juzgan (1-12)

    • “César juzganawanta munani” (11)

  • Festoqa rey Agripaman Pablomanta willan (13-22)

  • Pablota rey Agripaj ñaupaqenman pusanku (23-27)

25  Festoqa+ Judea provinciaman chayamuspa kamachiyta qallarerqa. Kinsa pʼunchayninmantaj Cesareamanta Jerusalenman rerqa.  Chantá kuraj sacerdoteswan allinpaj qhawasqa judioswanqa, kamachej Festojman rispa Pabloj contranpi parlarqanku.+ Rogakorqankutaj  Pablota Jerusalenman pusachinanta. Ajinapis paykunaqa yachachinakusharqanku Pablota ñanpi suyaykuspa wañuchinankupaj.+  Kamachej Festorí paykunaman kuticherqa Pabloqa Cesareallapi presochasqa kananta, pisi pʼunchaykunamantawantaj paypis jaqayman kutipushasqanta.  Nillarqataj: “Chay runa juchayojpuni chayqa, qankuna ukhumanta kurajkuna, noqawan khuska rispa jaqaypi uyanchamuchunku”,+ nispa.  Kamachej Festoqa, pusaj chayri chunka pʼunchayta Jerusalenpi kaytawan Cesareaman kutiporqa. Qʼayantintaj juzgana tiyanapi tiyaykuspa, Pablota pusamunankuta kamacherqa.  Pablo yaykumojtintaj, Jerusalenmanta jamoj judiosqa Pablota muyuykuspa jatun juchasmanta tumparqanku, nitaj rikuchiyta aterqankuchu jinachus manachus kasqanta.+  Pablotajrí kuticherqa: “Noqaqa mana ima juchatapis ruwanichu judiospa Leyninkoj contranta, nitaj temploj contranta, nillataj Cesarpa contrantapis”,+ nispa.  Festotaj judioswan allinpaj qhawachikuyta munaspa+ Pablota taporqa: “¿Munawajchu Jerusalenman riyta, chaypitaj kay imasmanta ñaupaqeypi juzgasqa kayta?”, nispa. 10  Pablotajrí kuticherqa: “Cesarpa juzgadonpi kashani, kaypi juzgasqa kanay tiyan. Mana ima sajratapis judiospa contranta ruwanichu, qanpis chaytaqa sutʼita reparashanki. 11  Sichus sajra runa kani chayqa, wañuchisqa kanaypaj jinataj ima juchatapis ruwarqani chayqa,+ mana niymanchu ama wañuchinawankutaqa. Chay tumpawasqanku mana cheqachu kajtenqa, ni pi paykunaman jaywaykuyta atiwanchu paykunata kusichinallanpajqa. César juzganawanta munani”,+ nispa. 12  Festotaj yuyaychaj runasninwan parlaytawan Pablota nerqa: “César juzgasunanta munanki chayqa, Cesarman rinki”, nispa. 13  Ashkha pʼunchaykunasninmantaj, rey Agripaqa Berenicewan khuska Cesareaman jamorqanku Festota waturikoj. 14  Chaypi uj mashkha pʼunchaykunata qhepakunanku kajtintaj, Festoqa rey Agripaman ajinata Pablomanta willarqa: “Kaypi uj preso kashan Felixpa saqesqan. 15  Jerusalenpi kashajtiytaj, kuraj sacerdotesqa, judiospa kurajkunankuwan khuska+ pay juchayoj kasqanta niwarqanku, mañakuwarqankutaj castiganayta. 16  Noqatajrí paykunaman nerqani romanospa leyninkuman jinaqa, mana pitapis jaywaykullaykuchu wajkunata kusichinallaykupajqa, manaraj tumpajkuna uyanchashajtinku, nitaj tumpasqa runapis kutichikushajtenqa.+ 17  Kayman chayamojtinkutaj, qʼayantinpacha juzgana tiyanapi tiyaykuspa chay runata pusachimorqani. 18  Tumpajkuna sayaykojtinkutaj, noqaqa yuyarqani ima sajramantachá juchachanankuta, manataj ajinachu kasqa.+ 19  Paykunaqa Pablowan japʼinakusqanku religionnillankumanta,+ chantá Jesús sutiyoj wañusqa runamanta, pimantachus Pablo nin kausashasqanta chaymanta.+ 20  Chayta imaynatachus chʼuwachanayta mana yachaspataj, Pablota taporqani Jerusalenman riyta munasqantachus manachus, chaypi chay imasmanta juzgasqa kananpaj.+ 21  Pablotaj mañakorqa presollapuni kananta Augusto* juzganankama,+ chayrayku presollapuni kananta kamacherqani Cesarman pusachinaykama”, nispa. 22  Agripataj Festota nerqa: “Noqapis munayman chay runata uyariyta”,+ nispa. Festotaj payta nerqa: “Qʼaya payta uyarinki”, nispa. 23  Qʼayantintaj Agripawan Berenicewanqa may maylla jamuspa juzgadoman yaykorqanku, comandanteswan, llajtamanta allinpaj qhawasqa runaswan khuska. Chantá Festoqa kamacherqa Pablota pusamunankuta, ajinapitaj Pablota ñaupaqenman pusaykorqanku. 24  Festotaj nerqa: “Rey Agripa, tukuy kaypi kajkunapis: Kaymin chay runaqa, pimantachus tukuy judíos Jerusalenpi, jinallataj kaypipis qhaparispa mañakuwanku wañuchisqa kananta chay.+ 25  Noqataj repararqani ni ima juchanpis kasqanta wañuchisqa kananpaj jinaqa.+ Chayrayku Augusto juzgananta munajtin, payman kachanayta nerqani. 26  Chaywanpis Wiraqochiymanqa mana imatapis paymanta qhelqayta atinichu. Chayrayku ñaupaqeykichejman payta pusamuni. Rey Agripa, qanpa ñaupaqeykiman pusamuni allinta tapunaykipaj. Ajinamanta imallatapis qhelqayta atinaypaj. 27  Noqapajqa mana allinchu uj presota apachinay, imamantachus tumpasqa kasqanta mana sutʼinchaspallaqa”, nispa.

Sutʼinchaykunasnin

Augustoqa mana sutichu, manaqa Romamanta jatun kamachejta Augusto nillajtaj kanku.