Hechos 18:1-28

  • Pabloqa Corintopi willan (1-17)

  • Pabloqa Siriapi kaj Antioquiaman kutin (18-22)

  • Pabloqa Galaciaman Frigiamanwan rin (23)

  • Apolos yanapachikun (24-28)

18  Chantá Pabloqa Atenas llajtamanta rispa Corinto llajtaman chayarqa.  Chaypitaj tinkorqa Áquila+ sutiyoj judiowan. Payqa Pontomanta karqa, chaypachallaraj warmin Priscilawan Italiamanta chayamusqanku, imaraykuchus Claudioqa kamachisqa tukuy judíos Roma llajtamanta ripunankuta. Pablotaj paykunata watukamorqa,  wasinkupitaj qhepakorqa kikin oficioyoj kasqanrayku, paykunawantaj llankʼarqa+ toldosta* ruwaspa.  Pabloqa sapa samarikuna pʼunchay+ sinagogapi+ umallirichej.* Payqa judiospata, griegospata yuyayninkuta tijrachej paykuna creenankupaj.  Silaswan+ Timoteowan+ Macedoniamanta chayamojtinkutaj, Pabloqa Diospa palabranta willaspallaña purerqa, judiosman sutʼinchaspa Jesusqa Cristopuni kasqanta.+  Judiostajrí Pablowan churanakuspa sajrata rimashallarqankupuni. Chayrayku Pabloqa ropanta thalarakuspa+ paykunaman nerqa: “Mana salvakojtiykichejqa, qankunallataj juchayoj kankichej.+ Noqaqa mana juchayojchu kasaj.+ Kunanmantapachaqa nacionesmanta kajkunaman risaj”,+ nispa.  Sinagogamanta llojsipuspataj Ticio Justo sutiyojpa wasinman yaykorqa. Chay runaqa Diosta yupaychaj, wasintaj sinagogaj ladonpi kasharqa.  Sinagogapi kamachej Crispotaj,+ wasinpi tukuy kajkunawan khuska Señorpi creerqa. Corintomanta kajkunapis sumaj willaykunata uyarispa, ashkhas creeyta qallarerqanku, bautizakorqankutaj.  Uj tutataj Señorqa mosqoypi jina Pablota nerqa: “Ama manchachikuychu. Parlallaypuni, amataj chʼinyakuychu. 10  Noqamin qanwan kashani,+ manataj pipis imanasonqachu. Kay llajtapeqa ashkha runasraj noqapi creenqanku”, nispa. 11  Ajinamanta Pabloqa Corintopi qhepakorqa wata sojta killayojta, Diospa palabranmanta yachachispa. 12  Acaya provinciapi Galión kamachishajtin,* judiosqa uj yuyaylla Pabloj contranpi oqharikuspa juzgadoman payta pusarqanku, 13  nerqankutaj: “Kay runaqa waj jinamanta Diosta yupaychanata runasman yachachishan, manataj leyman jinachu”, nispa. 14  Pablo parlananpajña kashajtintaj, Galionqa judiosta nerqa: “Sichus kay runa ima sajratapis, chayri ima jatun juchatapis ruwanman karqa chayqa, noqaqa pacienciawan uyariykichejman karqa. 15  Jinapis qankunaqa palabrasmanta, sutismanta, leyniykichejmanta ima chʼajwashankichej.+ Chaykunataqa qankunapuralla allinchaychej. Noqaqa mana juez kayta munanichu chay imasmantaqa”, nispa. 16  Chayta niytawan juzgadomanta paykunata qharqorqa. 17  Chantá sinagogamanta kamachej Sóstenes+ sutiyoj runata tukuyninku japʼispa juzgadoj ñaupaqenpi maqarqanku. Galiontajrí mana chayman satʼikuyta munarqachu. 18  Pabloqa Corintopi ashkha pʼunchaykunatawanraj qhepakorqa. Chantá hermanosman ripushasqanta nerqa, barcopitaj Siriaman rerqa, Priscilawan Aquilawan khuska. Cencreas+ llajtapitaj umanta pʼajlachikorqa, Diosman imatachus ruwasaj nisqanta juntʼananpaj. 19  Éfeso llajtaman chayaspataj, Pabloqa Priscilata, Aquilatawan chaypi saqerqa, chantá sinagogaman yaykuspa, judiosta yachacherqa allinta tʼukurichispa.+ 20  Judiostaj Pablota quedarikunanta nerqanku, paytaj mana munarqachu. 21  Ripushaspataj paykunata nerqa: “Jehová* Dios munajtenqa, ujtawan kutimusaj”, nispa. Chantá barcopi Efesomanta riporqa. 22  Cesareaman chayaspataj, Jerusalenman wicharerqa congregacionta watukoj, chaymantataj Antioquiaman uraykorqa.+ 23  Antioquiapi uj chhikanta kariytawantaj, llajtamanta llajta rerqa Galacia jallpʼanta, Frigianta ima,+ tukuy creejkunata kallpachaspa.+ 24  Chaypacha Efesoman chayamorqa uj judío Apolos+ sutiyoj. Payqa Alejandriamanta karqa, sumajtataj parlaj, Diosmanta Qhelqasqatapis allinta rejsej. 25  Apolosqa, Jehová* Diospa ñanninpi yachachisqa kasqa, Diospa espiritunwan juntʼa kaspataj sonqo kʼajaywan maychus kajta Jesusmanta parlasharqa, yachachisharqataj. Chaywanpis payqa Juanpa bautismollanta rejserqa. 26  Apolosqa mana manchachikuspa sinagogapi parlasharqa. Payta uyarispataj Priscilawan Aquilawanqa+ wasinkuman pusarqanku, chaypitaj Diospa ñanninmanta aswan sutʼita yachacherqanku. 27  Apolos Acayaman riyta munasqanrayku, Efesomanta hermanosqa Acayapi kaj hermanosman cartata qhelqarqanku, Apolosta tukuy sonqo japʼikunankupaj. Apolostaj Acayaman chayaspa Diospa jatun khuyakuyninrayku creejkunata mayta yanaparqa. 28  Tukuypa ñaupaqenpi tukuy sonqo sumajta sutʼincharqa judiosqa pantasqa kashasqankuta, Diosmanta Qhelqasqapitaj rikucherqa Jesusqa Cristopuni kasqanta.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “carpasta”.
Chayri “discursota qoj”.
Griego parlaypeqa nin, “procónsul kashajtin”. Glosariopi procónsul nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.