Hechos 10:1-48

  • Uj ángel Corneliota parlapayan (1-8)

  • Pedroqa mosqoypi jina rikun llimphuchasqa animalesta (9-16)

  • Pedroqa Corneliota watukamun (17-33)

  • Pedro sumaj willaykunata willan mana judío kajkunaman (34-43)

    • ‘Diosqa tukuy runasta uj rejllata qhawan’ (34, 35)

  • Nacionesmanta kajkunaqa espíritu santota japʼinku, bautizakunkutaj (44-48)

10  Cesarea llajtapi uj runa karqa Cornelio sutiyoj. Payqa italiano nisqa tropapi* uj capitán* karqa.  Cornelioqa Diosta manchachikoj, tukuy familianpis Diosta yupaychaj. Payqa wajchasta khuyakuspa yanapaj, Diosmantapis mayta mañakullajpuni.  Las tres de la tarde chayta,+ mosqoypi jina sutʼita rikorqa Diospa angelninta, maypichus kasharqa chayman yaykumojta. Chay angeltaj nerqa: “Cornelio”, nispa.  Corneliotaj angelta allinta qhawarispa mancharikorqa, nerqataj: “¿Imataj Señorníy?”, nispa. Angeltaj nerqa: “Diosqa mañakusqaykita uyarisunki, wajchasta yanapasqaykitapis rikun.+  Kunanqa Jope llajtaman runasta kachay, Simonta wajyamunankupaj, pitachus Pedro nillankutaj chayta.  Payqa mar qayllapi alojakushan, suela ruwaj Simonpa wasinpi”, nispa.  Chay parlapayaj ángel ripusqantawantaj, Cornelioqa wajyarqa iskay kamachisninta, Diosta manchachikoj soldadontawan.  Paykunaman tukuy imata willaytawantaj, Jope llajtaman kacharqa.  Qʼayantintaj chay runas ñanta rishaspa Jope llajtaman qayllaykushajtinkuña, Pedroqa chaupi pʼunchayta jina terrazaman* wicharerqa Diosmanta mañakunanpaj. 10  Anchata yarqhachikuspataj mikhuyta munarqa. Mikhunata waykʼunankukamataj, payqa mosqoypi jina rikorqa+ 11  cielota kicharisqata. Chantá rikullarqataj cielomanta jatun lino sabanata jina jallpʼaman uraykamushajta, tawantin puntasninmanta warkhusqata. 12  Chay sabanapitaj karqa tukuy laya* animales: tawa chakisniyoj animales, kataris, lagartos, pʼisqos ima. 13  Uj angeltaj payta nerqa: “Pedro, ¡sayariy! Ujnin animalta wañuchispa mikhuy”, nispa. 14  Pedrotaj nerqa: “Ni imarayku Señor. Ni jaykʼaj mikhorqanichu leyman jina mana mikhuna imastaqa, nitaj chʼichipaj qhawasqa imastapis”,+ nispa. 15  Chay angelqa nillarqataj: “Imastachus Dios llimphuchasqantaqa amaña chʼichi niychu”, nispa. 16  Chay ángel ujtawan parlamojtintaj, chay ratopacha jatun lino sabanaqa cieloman oqharisqa karqa. 17  Pedroqa tʼukusharqa mosqoypi jina rikusqan ima niytachus munasqanpi. Jinallapitaj Cornelioj kachamusqan runasqa, tapukuspa Simonpa wasi punkunman chayamorqanku.+ 18  Wasiyojta wajyaspataj taporqanku, Simón Pedro chaypichus manachus alojasqa kashasqanta. 19  Pedro mosqoypi jina rikusqanpi tʼukushajtillanraj, Diospa espiritun+ payta nerqa: “Kinsa runas maskʼashasunku. 20  Kunanqa sayarispa uraykuy, paykunawantaj mana iskayrayaspa rillay, imaraykuchus noqa paykunataqa kachamuni”, nispa. 21  Pedrotaj uraykuspa chay runasta nerqa: “Noqa kani pitachus maskʼashankichej chay. ¿Imapí yanapariykichejman?”, nispa. 22  Paykunataj kuticherqanku: “Soldadospa capitannin Cornelio+ kachamuwayku. Payqa cheqan runa, Diostataj manchachikun, tukuy judiostaj paymanta allinta parlanku. Diosqa ajllasqa angelninnejta Cornelioman nerqa wasinman wajyachisunanta, qanpa parlasqaykita uyarinanpaj”, nispa. 23  Pedrotaj paykunata wasi ukhuman pasaykucherqa. Chaypitaj chay chʼisi puñukorqanku. Qʼayantintaj Pedroqa sayariytawan paykunawan rerqa. Jope llajtamanta wakin hermanospis paywan rillarqankutaj. 24  Minchhantintaj Cesareaman chayarqanku. Chaypitaj Cornelioqa paykunata suyasharqa, wajyachimusqataj familiaresninta, munasqa amigosnintawan. 25  Pedro yaykushajtintaj Cornelioqa taripaj llojsimorqa, ñaupaqenmantaj qonqoriykukorqa payta jatunchananpaj. 26  Pedrotaj Corneliota aysarispa nerqa: “Sayariy, noqapis qan jina runallataj kani”,+ nispa. 27  Pedroqa Corneliowan parlaspa wasinman yaykorqa, chaypitaj ashkha runasta tantasqata rikorqa. 28  Paykunatataj nerqa: “Qankunaqa allinta yachankichej, leyman jinaqa uj judío mana waj llajtayoj runaman qayllaykuyta atinchu,+ nitaj parlapayaytapis. Diostajrí reparachiwan ama pitapis chʼichipaj qhawanayta.+ 29  Chayrayku wajyachimuwasqaykichejtawan mana iskayrayaspa jamuni. Kunanqa yachayta munayman imapajchus wajyachiwasqaykichejta”, nispa. 30  Corneliotaj kuticherqa: “Tawa pʼunchayña kashan, kay horasta jina, las tres de la tarde chayta wasiypi Diosmanta mañakusharqani. Chayllapitaj uj runa lliphipej ropayoj ñaupaqeypi rikhurerqa, 31  niwarqataj: ‘Cornelio, Diosqa mañakusqaykita uyarisunki, wajchasta khuyakuspa yanapasqaykitapis rikun. 32  Chayrayku Jope llajtaman runasta kachaspa Simón Pedrota wajyachimuy. Payqa mar qayllapi alojasqa kashan, suela ruwaj Simonpa wasinpi’,+ nispa. 33  Chayrayku kamachisniyta kachamorqaykipacha, qantaj walejta jamurinki. Kunanqa tukuyniyku kaypi kashayku Diospa ñaupaqenpi, imastachus Jehová* Dios kamachisorqa ninawaykuta, chay tukuy imasta uyarinaykupaj”, nispa. 34  Pedrotaj chayta uyariytawan nerqa: “Kunanqa allinta reparani, Diosqa tukuy runasta uj rejllata qhawasqanta.+ 35  Payqa allinpaj qhawan mayqen nacionllamantapis payta manchachikojta, allin kajtataj ruwajta.+ 36  Payqa israelitasman uj willayta apachimorqa. Chay willaytaj karqa Jesucristonejta Dioswan allinyakunamanta sumaj willaykuna.+ Chay Jesusmin tukuypa Señornin.+ 37  Qankunaqa yachankichej imamantachus tukuynin Judeapi parlakusqanta. Chaytaqa parlayta qallarikorqa Galileapi,+ Juan bautismomanta willarqa chay qhepata. 38  Nazaret llajtayoj Jesusmanta parlashani. Paytaqa Dios espíritu santowan+ ajllarqa, atiytataj qorqa. Ajinamanta Jesusqa tukuynejta purerqa allin kajta ruwaspa, sanoyachispataj Diabloj atiyninpi tukuy ñakʼarejkunata,+ Dios paywan kasqanrayku.+ 39  Noqaykutaj testigos kayku chay tukuy imasta judiospa suyunkupi, Jerusalenpipis ruwasqanmanta. Judiostajrí rakhu kʼaspiman* warkhuspa payta wañucherqanku. 40  Diostaj payta kinsa pʼunchayninman kausarichimorqa,+ saqerqataj runas rikunankuta. 41  Chaywanpis mana tukuy runaspunichu rikorqanku, manachayqa noqallayku. Noqaykoqa paywan mikhorqayku, ujyarqaykutaj wañuymanta kausarimusqantawan. Noqaykutaqa ñaupajmantaña Dios churawarqayku Jesusta rikunaykupaj, paymantataj parlanaykupaj.+ 42  Paytaj kamachiwarqayku runasman willanaykuta, allintataj sutʼinchanaykuta,+ payta Dios churasqanta kausajkunata, jinallataj wañusqastapis juzgananpaj.+ 43  Jesusmantaqa tukuy profetas sutʼincharqanku,+ Jesuspi tukuy creejkunaj juchasninku sutinnejta perdonasqa kananta”,+ nispa. 44  Pedro parlashajtillanraj, Diospa palabranta tukuy uyarejkunaqa espíritu santota japʼerqanku.+ 45  Pedrowan jamoj circuncidasqa* creejkunaqa mayta tʼukusharqanku, nacionesmanta kajkunapis Diospa qhasilla qosqan espíritu santota japʼishasqankumanta. 46  Paykunaqa uyarerqanku tukuy laya parlaykunapi parlashasqankuta, Diostataj jatunchashasqankuta.+ Pedrotaj nerqa: 47  “Kay runasqa noqanchej jinallataj espíritu santota japʼinku. ¿Atinmanchu pillapis jarkʼayta yakuwan mana bautizachikunankupaj?”,+ nispa. 48  Chantá Pedroqa Jesucristoj sutinpi bautizachikunankuta kamacherqa.+ Chay qhepatataj paykunaqa Pedrota nerqanku uj mashkha diasta paykunawan quedarikunanta.

Sutʼinchaykunasnin

Chayqa Romaj ejercitonmanta uj tropa karqa 600 soldadosniyoj.
Chayri “centurión”. Centurionpa cargonpeqa pachaj soldados karqanku.
Chayri “wasi pataman”.
Chayri “tukuy rijchʼaj”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Chayri “sachʼaman”.
Circunciday niyta munan qharejpa jispʼananpa puntanmanta qaritanta khuchurpariy. Glosariopi circuncisión nisqata leeriy.