Hechos 24:1-27

  • Pablota tumpanku (1-9)

  • Pabloqa Felixpa ñaupaqenpi parlan (10-21)

  • Pablotaqa mana juzgaspalla iskay watata wisqʼaykunku (22-27)

24  Phishqa pʼunchayninmantaj, kuraj kaj sacerdote Ananiasqa+ Cesareaman jamorqa, pusamorqataj wakin kurajkunata, Tértulo sutiyoj abogadotawan. Paykunataj kamachej Felixpaman+ yaykuspa imamantachus Pablota juchachashasqankuta nerqanku.  Wajyajtinkutaj Tertuloqa Pablota tumpayta qallarispa Felixpa ñaupaqenpi kayta nerqa: “Wiraqochíy Félix, qannejta allinta kausakuyku. Allinta kamachisqaykirayku kay nacionpi tukuy ima allinchakushan.  Chaykunataqa tukuy tiempo, tukuynejpitaj reparayku, chayrayku mayta agradecekuyku.  Mana astawan saykʼuchisuyta munaspa, kʼacha kasqaykirayku uj chhikanta uyarinawaykuta mañarikuyku.  Noqayku yachayku kay runaqa runasta chʼajwachiyman yachasqa kasqanta.+ Payqa jallpʼantinpi tukuy judiosta oqharichishan kamachejkunaj contranta,+ ‘nazarenos’ nisqa grupomantataj* dirigente.+  Templotapis pisipaj qhawachiyta munarqa, chayrayku payta presocharqayku.+  *  Qan kikiykichus tapunki chayqa, reparanki chay nisqaykoqa cheqapuni kasqanta”, nispa.  Judiospis Pablota juchachallarqankutaj ajinapuni kasqanta nispa. 10  Chantá kamachej Felixqa, Pablo parlananpaj umanwan señata ruwarqa. Pablotaj nerqa: “Allinta yachani ashkha watastaña kay nacionpi juez kasqaykita, chayrayku tukuy sonqo parlarisaj.+ 11  Chunka iskayniyoj pʼunchayllaraj kashan Jerusalenman Diosta yupaychaj risqayqa, yachayta munaspaqa qanpuni tapuriy jinachus manachus kasqanta.+ 12  Paykunaqa mana rikuwarqankuchu piwanpis templopi siminakushajta, nitaj chʼajwata oqharichishajta ni sinagogaspipis, nillataj llajta ukhupipis. 13  Kunanpis nillataj nisuyta atinkumanchu pichus rikuwasqanta chay tumpawasqankumanta. 14  Chaywanpis kayta sutʼinchasqayki, mayqen grupotachus paykuna ‘nazarenos’ ninku, chaykunaj yachachiyninkuman jina noqaqa kausakuni, chayman jinallataj ñaupa tatasniypa Diosnintapis yupaychani.+ Creenitaj Leypi nisqanta, Profetaspa qhelqasqankutapis.+ 15  Noqapis kay runas jinallataj suyakuni, cheqan runasta, mana cheqan runastapis+ Dios kausarichimunanta.+ 16  Chayrayku kallpachakullanipuni, llimphu sonqoyoj kanaypaj Diospa ñaupaqenpi, runaspa ñaupaqenkupipis.+ 17  Jerusalenmanqa ashkha watasmanta kuterqani, qolqeta apaspa llajta masisniyta yanapanaypaj,+ Diosmantaj ofrendasta qonaypaj. 18  Chayta ruwashajtiytaj, Leyman jina llimphuchasqata templopi taripawarqanku,+ manataj ashkha runaswanchu, nitaj chʼajwata oqharichishajtachu. Asia provinciamanta wakin judiostaj chaypi kasharqanku, 19  juchayoj kani chayqa, paykunapuni jamunanku karqa ñaupaqeykipi chʼataykunawankupaj.*+ 20  Manachayrí, kaypi kajkuna nichunku, Jatun Juntaj* ñaupaqenpi kashajtiy ima juchatachus noqapi tarisqankuta. 21  Noqaqa chaupinkupi kashaspa qhaparerqani: ‘¡Wañusqas kausarimunankupi creesqayrayku kay pʼunchay ñaupaqeykichejpi juzgasqa kashani!’, nispa. Ichapis chayllamanta juchachashawanku”,+ nispa. 22  Kamachej Felixtaj Señorpa Ñanninmanta+ sumajta yachaspa, Jerusalenmanta jamojkunata kachapunanpaj nerqa: “Comandante Lisias jamojtin kay quejaykichejta chʼuwachasaj”, nispa. 23  Chantá soldadospa capitanninta kamacherqa, Pablota presollatapuni japʼinanta, amigosnin yanapayta munajtinkupis ama jarkʼananta, wakin imastapis ruwajta saqenallanta. 24  Pisi pʼunchayninmantaj, Felixqa warmin Drusilawan chayamorqa. Drusilaqa judía karqa. Felixtaj Pablota wajyachispa, Cristo Jesuspi creenamanta parlasqanta uyarerqa.+ 25  Pablota parlajta uyarispa cheqan kajmanta, munayninchejwan mana atipachikunamanta, jamoj juiciomanta ima,+ Felixqa mancharikorqa, nerqataj: “Kunanqa ripullay, tiempoy kajtin ujtawan wajyachillasqayki”, nispa. 26  Felixqa suyasharqa Pablo qolqeta pagaykunanta, chayrayku sapa kuti wajyachispa paywan parlaj. 27  Iskay watanmantaj, Felixpa cuentanmanta Porcio Festo kamachinanpaj yaykorqa. Felixtaj judioswan allinpaj qhawachikuyta munaspa,+ Pablota presollata saqerqa.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “sectamantataj”.
Kay versiculoqa wakin Bibliasllapi rikhurin. Manataj kanchu ashkha unay griego qhelqasqaspi. Yanapa A3 nisqata leeriy.
Chayri “juchachanawankupaj”.
Glosariopi Jatun Junta nisqata leeriy.