Hechos 4:1-37

  • Pedrotawan Juantawan presochanku (1-4)

    • Creejkuna ukhupi qharislla phishqa waranqa kanku (4)

  • Apostolesta Jatun Juntapi juzganku (5-22)

    • “Mana chʼinlla kayta atiykumanchu” (20)

  • Diosmanta kallpata mañakunku (23-31)

  • Creejkunaqa kapuyninkuta jaywarinakoj kanku (32-37)

4  Pedrowan Juanwan runasman parlashajtillankuraj qayllaykamorqanku sacerdotes,* temploj capitannin, saduceos*+ ima.  Paykunaqa apostolespaj phiñasqa kasharqanku, tukuy runasman Jesús wañusqas ukhumanta kausarimusqanta sutʼita yachachisqankurayku.+  Chantá chʼisiyaykushasqanrayku apostolesta japʼispa qʼayantinkama wisqʼaykamorqanku.+  Paykunaj parlasqankuta uyarejkunamanta ashkhastaj creerqanku, qharisllaraj phishqa waranqa jina karqanku.+  Qʼayantintaj Jerusalenpi tantakorqanku judiospa kamachejkunasninku, kurajkunasninku, leymanta yachachejkunasninku* ima.  Chayllapitaj kasharqanku kuraj sacerdote* Anás,+ Caifás,+ Juan, Alejandro, kuraj sacerdote Anaspa waj familiasninpis.  Paykunaqa Pedrota Juantawan chaupinkuman sayaykuchispa taporqanku: “¿Ima atiywantaj chayri pejpa sutinpitaj chayta ruwankichejri?”, nispa.  Pedrotaj espíritu santowan juntʼa kaspa+ paykunaman kuticherqa: “Llajtata kamachejkuna, kurajkuna ima,  qankunaqa tapushawayku uj suchu runapaj allin kajta ruwasqaykumanta,+ yachaytataj munashankichej pichus kay runata sanoyachisqanta. 10  Chayrayku tukuyniykichej, tukuy israelitaspis kayta yachaychej: Kay runaqa Nazareno Jesucristoj sutinpi sanoyaporqa.+ Paynejtataj ladoykichejpi sano sayashan. Chay Jesusta qankunaqa rakhu kʼaspipi* wañucherqankichej,+ Diostaj wañusqas ukhumanta payta kausaricherqa.+ 11  Paymin kashan ‘qankuna wasita ruwajkuna mana valechisqaykichej rumeqa. Chay rumeqa aswan patapi kaj esquina rumiman tukupun’.+ 12  Waj runanejtaqa manapuni salvación kanchu. Kay jallpʼapitaj mana waj suti runasman qosqa kanchu+ chaynejta salvasqa kananchejpaj”,+ nispa. 13  Paykunataj mayta tʼukorqanku Pedrotawan Juantawan mana manchachikuspa parlajta rikuspa, mana yachakuyniyoj, mana kasuy runaslla kasqankuta reparaspa ima.+ Chaymantaraj repararqanku Jesuswan khuska purejkuna kasqankuta.+ 14  Chay sanoyachisqa runata paykunawan khuska sayashajta rikuspataj,+ manaña imatapis niyta aterqankuchu.+ 15  Chantá Jatun Juntaj* salanmanta kinsantinkuta jawaman llojsichispa paykunapura parlarqanku, 16  nerqankutaj: “¿Imanasuntaj kay runaswanri?+ Jerusalenpi tukuy tiyakojkunaqa yachanku paykuna uj tʼukuna milagrota ruwasqankuta,+ noqanchejtaj mana niyta atisunmanchu mana ruwasqankutaqa. 17  Amaraj chay ruwasqankuta astawan runas yachashajtinku, paykunata manchaykuchispa ninachej amaña pimanpis chay Jesuspa sutinpi parlanankuta”,+ nispa. 18  Chantá paykunata wajyaspa kamacherqanku amapuni pimanpis willanankuta, nitaj Jesuspa sutinpipis yachachinankuta. 19  Pedrowan Juanwantaj kuticherqanku: “Qankunaña qhawariychej, Diospa ñaupaqenpi qankunata kasukunaykuchus chayri Diosta kasukunaykuchus aswan allin kasqanta. 20  Noqaykoqa mana chʼinlla kayta atiykumanchu, willanaykupuni tiyan imastachus rikusqaykuta, uyarisqaykutapis”,+ nispa. 21  Kamachejkunawan kurajkunawantaj paykunata watejmanta manchaykuchiytawan kacharipullarqanku ni imamanta jasutʼiyta atispa. Chantapis paykunaqa runasta manchachikorqanku,+ imaraykuchus tukuy runas Diosta jatunchasharqanku chay milagrota rikusqankumanta. 22  Chay milagrowan sanoyachisqa suchu runaqa 40 kuraj watasniyojña karqa. 23  Kacharisqankutawantaj Pedrowan Juanwanqa creejkunaman willamorqanku imastachus kuraj sacerdoteswan kurajkunawan nisqankuta. 24  Chayta uyarispataj uj sonqolla Diosmanta mañakorqanku: “Tukuyta Kamachej Señor, qanqa cielota, kay jallpʼata, mar qochata, chaykunapi tukuy ima kajtawan ruwarqanki.+ 25  Qan parlarqanki ñaupa tatayku kamachiyki Davidnejta, payqa espíritu santoj yanapayninwan+ nerqa: ‘¿Imaraykutaj naciones chʼajwanku? ¿Imaraykutaj runas qhasi manakaj imaspi yuyanku? 26  Kay jallpʼamanta reyesqa Jehová* Diospa contranpi oqharikunankupaj wakichikunku, ajllasqanpa* contranpiwan. Kamachejkunapis paykunaj contrankupi uj runa jinalla tantaykukunku’,+ nispa. 27  Ajinapunitaj karqa, Herodeswan Poncio Pilatowanqa,+ kay llajtapi tantakorqanku waj nacionesmanta runaswan israelitaswan ima, qanpaj tʼaqasqa kamachiyki Jesuspa contranpi, pitachus qan ajllarqanki chaypa contranpi.+ 28  Paykunaqa tantakorqanku ñaupajmantaña nisqaykiman jina ruwanankupaj. Chay imasqa ruwakorqa atiyniykirayku, munayniykiman jinataj.+ 29  Kunanqa Jehová* Diosníy, qhawariy manchachiyta munawasqaykuta, kamachisniykitataj yanapariwayku ari, mana manchachikuspa palabraykimanta willanallaykupajpuni. 30  Chaykamataj atiyniykiwan sanoyachillaypuni, milagrostawan tʼukuna imastawan ruwallaypuni+ qanpaj tʼaqasqa kamachiyki Jesuspa sutinnejta”,+ nispa. 31  Diosmanta tukuy sonqo mañakusqankutawantaj,* maypichus tantasqa kasharqanku chay waseqa kharkaterqa, tukuyninkumantaj espíritu santo juntʼaykorqa.+ Ajinamanta Diospa palabranta mana manchachikuspa willarqanku.+ 32  Chay ashkha creejkunaqa uj sonqolla, uj yuyayllataj karqanku, manataj mayqenninkupis nejchu kapuynenqa paypata kasqanta, manachayqa tukuy imasninku tukuyninkupaj karqa.+ 33  Apostolestaj sumaj yachaywan willallarqankupuni Señor Jesús kausarimusqanmanta,+ Diostaj paykunata maytapuni bendicerqa. 34  Paykuna ukhupeqa manapuni pipis pisichikojchu.+ Tukuy jallpʼasniyoj chayri wasisniyoj kajkunaqa, chay kapuyninkuta vendej kanku. Chay vendesqanku qolqeta apamuspataj, 35  apostolesman jaywaj kanku.+ Apostolestaj sapa ujman jaywaj kanku necesitasqankuman jina.+ 36  Paykuna ukhupitaj Chipre churumanta* uj levita* karqa José sutiyoj, apostolestaj payta Bernabé+ nispa suticharqanku. (Chaytaj niyta munan “sonqochaj wawa”). 37  Bernabeqa jallpʼanta vendeytawan, chay qolqeta apamuspa apostolesman jaywarqa.+

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi sacerdote nisqata leeriy.
Glosariopi saduceos nisqata leeriy.
Glosariopi leymanta yachachejkuna nisqata leeriy.
Glosariopi kuraj sacerdote nisqata leeriy.
Chayri “postepi”.
Glosariopi Jatun Junta nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Chayri “Cristonpa”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Chayri “rogakusqankutawantaj”.
Chayri “islamanta”.
Glosariopi levita nisqata leeriy.