Hechos 14:1-28

  • Iconiopi wakin uyarinku, wakintaj churanakunku (1-7)

  • Listrapi Pablotawan Bernabetawan dioskunawan pantachikunku (8-18)

  • Pabloqa rumiswan chʼanqaykusqankumanta kutirikun (19, 20)

  • Congregacionesta kallpachanku (21-23)

  • Siriapi kaj Antioquiaman kutinku (24-28)

14  Iconiopeqa Pablowan Bernabewan judiospa sinagogankuman yaykorqanku. Sumajta willasqankuraykutaj ashkha judíos, jinallataj ashkha griegospis creerqanku.  Mana creej judiostajrí, nacionesmanta kajkunata yachaykucherqanku, hermanospa contrankupi oqharikunankupaj.+  Pablowan Bernabewantajrí Iconiopi uj tiempota qhepakorqanku. Paykunataqa Jehová* Dios kallpacharqa mana manchachikuspa willanankupaj. Diosqa atiyninwan milagrosta, tʼukuna imastawan ruwarqa, chay willasqankuta allinpaj qhawasqanrayku.+ Chay willayqa Diospa jatun khuyakuyninmanta willay kashan.  Chay llajtayoj runastajrí iskayman tʼaqakorqanku, ujkunaqa judiosman kutikorqanku, ujkunataj apostolesman.  Chantá nacionesmanta kajkunaqa, judioswan kamachejkunasninkuwan ima yachachinakorqanku Pablotawan Bernabetawan maqaykunankupaj, rumiswantaj chʼanqaykunankupaj.+  Chayta yachaspa Pablowan Bernabewanqa ayqerqanku Licaoniapi kaj llajtasman, Listraman, Derbeman, chay llajtaspa muyuyninman ima.+  Chaypitaj sumaj willaykunata willallarqankupuni.  Listra llajtapeqa uj runa chukusqa kasharqa, payqa nacekusqanmantapacha suchu kasqa, nitaj jaykʼajpis purisqachu.  Chay runaqa Pabloj parlasqanta uyarisharqa. Pablotaj chay runata allinta qhawarispa repararqa sanoyapunanpaj creeyniyoj kasqanta.+ 10  Chantá jatunmanta nerqa: “¡Sayariy!”, nispa. Chay suchu runataj ujta phinkirispa sayarerqa, puriytataj qallarerqa.+ 11  Pabloj ruwasqanta rikuspataj ashkha runasqa Licaonia parlaypi qhaparerqanku: “¡Runaman tukuspa dioskuna noqanchejman uraykamunku!”,+ nispa. 12  Chantá Bernabeta Zeus nispa suticharqanku, Pablotataj Hermes nispa, pay astawan parlasqanrayku. 13  Zeuspa templonqa llajta yaykunapi kasharqa, sacerdotentaj torosta, guirnaldastawan llajta punkuman apamorqa, chay ashkha runaswan khuskataj torosta wañuchispa Pablota, Bernabetawan yupaychayta munarqa. 14  Apóstol Bernabewan, apóstol Pablowanqa chayta yachaspa ropasninkuta llikʼirakorqanku, runas chaupiman correykuspataj jatunmanta nerqanku: 15  “¡Runa masis! ¿Imaraykutaj kay imasta ruwashankichejri? Noqaykupis qankuna jina runaslla kayku.+ Sumaj willaykunata qankunaman willashayku, kay qhasi manakaj imasta saqespa kausaj Diosman kutirikunaykichejpaj, pichus cielota, kay jallpʼata, mar qochata, chaykunapi tukuy ima kajtawan ruwarqa chay Diosman.+ 16  Payqa ñaupa tiempopi tukuy nacionesta munayninkuta ruwajta saqellarqa.+ 17  Chaywanpis Diosqa allin imasta ruwaspa qankunawan rejsichikorqa.+ Payqa cielomanta qankunapaj parachimun, ashkhata poqochin,+ mikhuna patapi uywasunkichej, sonqoykichejtataj kusiywan juntʼachin”,+ nispa. 18  Chayta nispataj ñakʼayta kasuchikorqanku chay runaswan, ama torosta wañuchispa paykunata yupaychanankupaj. 19  Jinallapi Antioquiamanta, Iconiomantawan wakin judíos chayamorqanku, chay runastataj yachaykucherqanku Pabloj contranta oqharikunankupaj.+ Chayrayku Pablota rumiswan chʼanqaykorqanku, wañusqa kasqanta yuyaspataj llajtamanta jawaman qhatatarqanku.+ 20  Creejkuna qayllaykojtinkutaj Pabloqa sayarispa llajtaman watej yaykullarqataj. Qʼayantintaj Bernabewan khuska Derbeman rerqa.+ 21  Chay llajtapitaj sumaj willaykunata willarqanku, ashkha runastataj yanaparqanku creejkunaman tukunankupaj. Chantá kuterqanku Listraman, Iconioman, Antioquiaman ima. 22  Chay llajtaspitaj creejkunata kallpacharqanku+ creesqankupi sinchʼita sayanankupaj, nerqankutaj: “Noqanchejqa tukuy imasta ñakʼarinanchejpuni tiyan Diospa Gobiernonman yaykunapaj”,+ nispa. 23  Chantapis sapa congregacionpi ancianosta churarqanku.+ Paykunaqa Diosmanta mañakorqanku, ayunarqanku,+ Jehová* Diospa makinmantaj paykunata saqerqanku, paypi creesqankurayku. 24  Chaymantataj Pisidianta pasaspa Panfiliaman chayarqanku,+ 25  Perga llajtapi Diospa palabranmanta willaytawantaj Atalia llajtaman rerqanku. 26  Ataliamantataj barcopi Antioquiaman rerqanku. Chay llajtapi hermanosqa aswan ñaupajtaña Diospa bendicionninta paykunapaj mañapusqanku, ajinamanta kay tukusqanku ruwayta juntʼanankupaj.+ 27  Antioquiaman chayaspataj, congregacionta tantaykuspa willarqanku ashkha imasta paykunanejta Dios ruwasqanta, nacionesmanta kajkuna creenankupajtaj punkuta kicharisqanta.+ 28  Chaypitaj creejkunawan unayta qhepakorqanku.

Sutʼinchaykunasnin

Yanapa A5 nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.