Hechos 1:1-26

  • Teofilopaj qhelqasqa (1-5)

  • Kay jallpʼaj tukuy kʼuchusnintinpi willankichej (6-8)

  • Jesús cieloman ripun (9-11)

  • Discípulos tantakunku (12-14)

  • Matiasta ajllanku Judaspa cuentanmanta (15-26)

1  Teofilóy, noqaqa ñaupaj qhelqasqaypi sutʼincharqaniña imastachus Jesús ruwasqanta, yachachisqanta ima,+  cieloman oqharisqa karqa chay pʼunchaykama.+ Niraj cieloman oqharisqa kashaspataj espíritu santonejta kamachiykunata qorqa ajllasqa apostolesninman.+  Wañusqamanta kausarinpuspataj ashkha kutista apostolesninman rikhurerqa, kausarimusqantapuni yachanankupaj.+ Tawa chunka pʼunchaykunapi ashkha kutista paykunaman rikhurerqa, Diospa Gobiernonmantataj parlarqa.+  Jesusqa apostolesninwan tantasqa kashaspa kayta kamacherqa: “Ama Jerusalenmanta ripuychejchu.+ Suyallaychejpuni imatachus Tatay qosaj nerqa chayta juntʼananta,+ mayqentachus noqa willarqaykichej chayta.  Juanqa yakuwan bautizarqa, kaymanta pisi pʼunchaykunamantaj qankunaqa espíritu santowan bautizasqa kankichej”,+ nispa.  Chantá apostolesqa tantasqa kashaspa Jesusta taporqanku: “Señor, ¿kunanchu Israelpa gobiernonta watejmanta sayarichinki?”,+ nispa.  Jesustaj kuticherqa: “Maykʼajchus chayri ima horachus imapis kanantaqa Tatallay niyta atin, qankunaqa mana chayta yachanaykichejchu tiyan.+  Chaywanpis espíritu santo qankunaman jamojtin atiyta japʼinkichej,+ noqamantataj testigos jina willankichej+ Jerusalenpi,+ tukuy Judeapi, Samariapi,+ jinallataj kay jallpʼaj tukuy kʼuchusnintinpi”,+ nispa.  Jesusqa chayta niytawan cieloman oqharisqa karqa apostolesnin qhawashajtinku. Chantá payta phuyu pʼampaykorqa, manañataj rikorqankuchu.+ 10  Apostolesqa Jesús ripushajtin cielota qhawaspallapuni kasharqanku. Jinallapitaj iskay runas yuraj ropasniyoj+ qayllankupi rikhurerqanku, 11  nerqankutaj: “Galileamanta runas, ¿imaraykutaj cielota qhawashankichejri? Jesusqa qankuna ukhumanta cieloman ripunña. Payqa imaynatachus cieloman ripojta rikorqankichej, ajinallatataj kutimonqa”,* nispa. 12  Chantá paykunaqa Olivos nisqa orqomanta Jerusalenman kutiporqanku.+ Chay orqoqa Jerusalén qayllapi kashan, uj kilometropi jinalla.* 13  Jerusalenman chayaspataj, apostolesqa maypichus alojasqa kasharqanku chay wasej alto patanman wicharerqanku. Chaypitaj kasharqanku: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Alfeoj wawan Santiago, Simón pitachus nej kanku “imatapis tukuy sonqo ruwarqon” nispa chay, chantá Santiagoj wawan Judas.+ 14  Tukuyninkutaj tantakojpuni kanku uj sonqolla Diosmanta mañakunankupaj. Wakin warmispis paykunawan khuska kasharqanku,+ chantá Jesuspa hermanosninpis+ maman Mariapis. 15  Chay pʼunchaykunallapitaj hermanosqa 120 jina tantasqa kasharqanku. Pedrotaj chaupinkupi sayaykuspa paykunata nerqa: 16  “Hermanosníy, espíritu santoj yanapayninwan imatachus David nisqanqa juntʼakunanpuni tiyan. Payqa Judasmanta parlarqa,+ pichus Jesusta japʼichinanpaj soldadosta pusarqa chaymanta.+ 17  Judasqa noqayku ukhumanta ujnin karqa,+ noqaykuwan khuskataj Diosta sirverqa. 18  Chay Judasqa sajrata ruwasqanmanta qolqeta japʼisqanwan+ jallpʼata ranterqa, ura umayojmanta urmaykamuspataj wijsanta phatachikorqa, chʼunchulasninpis thallikorqa.+ 19  Jerusalenpi tukuy tiyakojkunaqa chayta yacharqanku. Chayrayku chay jallpʼata parlayninkupi Akéldama nispa suticharqanku, chaytaj niyta munan: ‘Yawar jallpʼa’. 20  Salmos libropi qhelqasqa kashan: ‘Wasenqa chʼin qhepakuchun, amañataj pipis chaypi tiyakuchunchu’,+ nispa. Nillantaj: ‘Kamachej cargontapis waj japʼichun’,+ nispa. 21  Chayrayku uj runata ajllanayku tiyan. Chay runaqa kanan tiyan Señor Jesús noqayku ukhupi ruwanasninta ruwashajtin noqaykuwan purejkunamanta, 22  Jesusta Juan bautizasqanmantapacha,+ cieloman ripusqan pʼunchaykama.+ Chantapis chay runaqa noqayku jina Jesús kausarimusqanta rikoj kanan tiyan”,+ nispa. 23  Ajinamanta iskay runaspa sutisninkuta oqharerqanku ajllanankupaj. Ujnenqa José sutiyoj Barsabás nisqa karqa, pitachus Justo nillajtaj kanku chay, ujnintaj Matías karqa. 24  Chantá kay jinata Diosmanta mañakorqanku: “Diosniyku Jehová,* qanqa tukuypa sonqonta rejsinki,+ rikuchiwayku ari kay iskay runasmanta mayqentachus ajllasqaykita, 25  Judaspa cuentanmanta sirvisunanpaj, apostoltaj kananpaj.+ Judasqa ruwanasninta saqerparerqa munayninta ruwananpaj”, nispa. 26  Chantá suerteta* choqarqanku,+ suertetaj Matiaspaj llojserqa. Ajinapi payqa 11 apostolesman yapakorqa.*

Sutʼinchaykunasnin

Griego parlaypeqa nin, “jamonqa”.
Griego parlaypeqa nin, “uj samarikuna pʼunchay puriypi jinalla”. Samarikuna pʼunchaypi uj judioqa ajinallata purinan karqa.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Glosariopi suerte nisqata leeriy.
Chayri “11 apostoleswan yupasqa karqa”. Yupasqa nispaqa parlashan 11 apóstoles jinallataj kasqanmanta.