Hechos 22:1-30

  • Pabloqa runaspa ñaupaqenpi parlan (1-21)

  • Pabloqa romano kasqanta nin (22-29)

  • Jatun Junta tantakun (30)

22  “Hermanosníy, tatasníy, uyariwaychej. Noqa willasqaykichej imaynachus kasqanta”,+ nispa.  Hebreo parlaypi Pablota parlajta uyarispataj chay runasqa astawan chʼinyarqanku. Pablotaj nerqa:  “Noqaqa judío kani,+ Ciliciapi kaj Tarso+ llajtapitaj nacekorqani. Kay Jerusalén llajtapi Gamaliel+ yachachiwarqa, payqa ñaupa tatasninchej japʼerqanku chay Leyta allinta juntʼanayta yachachiwarqa.+ Qankuna jinallataj noqapis Diosta tukuy sonqo yupaycharqani.+  Señorpa Ñanninpi kajkunatataj wañuchisqa kanankupaj qhatiykacharqani. Qharista, warmistapis japʼichispa watachej kani, carcelesmantaj wisqʼachej kani.+  Kuraj kaj sacerdotepis, juntamanta kurajkunapis kikillantataj willasunkichejman. Paykunamanta ordenta qochikorqani Damascopi kaj hermanosta presochanaypaj. Jaqaymantaj risharqani chaypi kajkunata watasqata Jerusalenman apamuspa jasutʼichinaypaj.  ”Jaqayman rishajtiytaj, chaupi pʼunchayta jina Damascoman qayllaykushajtiy, ujllata cielomanta uj jatun kʼanchay muyuyniypi lliphipirerqa.+  Pampaman urmaspataj parlamuwajta uyarerqani: ‘Saulo, Saulo, ¿imaraykutaj qhatiykachashawankiri?’, nispa.  Noqataj kuticherqani: ‘Señor, ¿pitaj kanki?’, nispa. Paytaj niwarqa: ‘Noqa kani Nazareno Jesús, pitachus qhatiykachashanki chay’, nispa.  Noqawan rejkunataj chay kʼanchaytaqa rikorqankupuni, parlamuwasqantataj mana entienderqankuchu. 10  Chantá taporqani: ‘Señor, ¿imatataj ruwasajri?’, nispa. Señortaj niwarqa: ‘Sayarispa Damascoman riy, chaypitaj nisonqanku imatachus ruwanaykita’,+ nispa. 11  Chay kʼanchay sinchʼita lliphipisqanraykutaj ni imata rikuyta aterqanichu. Noqawan rejkunataj makiymanta aysaspa Damascoman pusawarqanku. 12  ”Damascopi uj runa karqa Ananías sutiyoj, payqa Diosta manchachikoj Ley nisqanman jina, chaypi tiyakoj judiostaj paymanta allinta parlaj kanku. 13  Ananiasqa waturikoj jamuwarqa, ñaupaqeypi sayaykuspataj niwarqa: ‘Saulo, hermanóy, ñawisniyki watejmanta rikuchun’, nispa. Chay ratopachataj qhawarerqani, Ananiastataj rikorqani.+ 14  Paytaj niwarqa: ‘Ñaupa tatasninchejpa Diosnenqa ajllakusunki paypa munayninta rejsinaykipaj, cheqan kajta ruwaj Jesusta rikunaykipaj,+ nisqantataj uyarinaykipaj. 15  Qanqa paypa testigon kanki, tukuy runasman willanaykipaj imastachus rikusqaykita, uyarisqaykitawan.+ 16  Kunanqa, ¿imatataj suyashanki? Sayarispa bautizakuy, juchasniykimantataj llimphuchakuy+ Jesuspa sutinta oqharispa’,+ nispa. 17  ”Jerusalenman kutimuspataj,+ templopi Diosmanta mañakushajtiy mosqoypi jina 18  Señorta rikorqani nishawajta: ‘Usqhayta kunanpacha Jerusalenmanta llojsiy, imaraykuchus noqamanta willasqaykitaqa mana uyarisonqankuchu’,+ nispa. 19  Noqataj nerqani: ‘Señor, paykunaqa allinta yachanku, sinagogamanta sinagoga rispa, qanpi creejkunata carcelman wisqʼachisqayta, jasutʼichisqaytapis.+ 20  Testigoyki Estebanta wañuchishajtinkupis chaypi kasharqani, wañuchishasqankutapis allinpaj qhawarqani, chay wañuchejkunaj mantosninkutapis qhawapusharqani’,+ nispa. 21  Chaywanpis payqa niwarqa: ‘Rillayña, noqaqa karu nacionesman kachasqayki’,+ nispa”. 22  Chay runastaj chaykamalla Pablota uyarerqanku. Chantá qhaparerqanku: “¡Wañuchiychej chay runata! ¡Wañunan tiyan!”, nispa. 23  Runasqa qhaparispallapuni mantosninkuta choqarasharqanku, jallpʼatapis pataman qhallarasharqanku.*+ 24  Chayrayku comandanteqa soldadospa cuartelninman Pablota apanankuta kamacherqa. Nerqataj jasutʼispa rimarichinankuta, allinta yachananpaj imaraykuchus ajinata runas Pabloj contranpi qhaparishasqankuta. 25  Seqʼonankupaj wataykojtinkutaj, Pabloqa chaypi sayashaj soldadospa capitanninta nerqa: “¿Leyman jina atikullanchu romano runata mana juzgaspalla* jasutʼichiy?”,+ nispa. 26  Capitantaj chayta uyarispa comandanteman willamorqa: “¡Chay runaqa romano kasqa! ¿Imatataj ruwayta yuyashankiri?”, nispa. 27  Comandantetaj Pablo kasharqa chayman rispa payta taporqa: “Niway, ¿romanochu kanki?”, nispa. Pablotaj “arí” nerqa. 28  Comandantetaj kuticherqa: “Noqaqa romano kanaypaj ashkha qolqeta pagarqani”, nispa. Pablotaj nerqa: “Noqatajrí nacekusqaymantapacha romano kani”,+ nispa. 29  Pablota jasutʼispa rimarichinanku karqa chay runasqa chay ratopacha ithirerqanku. Comandantetaj Pabloqa romanopuni kasqanta yachaspa mancharikorqa, imaraykuchus cadenaswan payta wataykuchisqa.+ 30  Qʼayantintaj comandanteqa imaraykupunichus judíos juchachasqankuta yachayta munaspa Pablota kacharicherqa, kamacherqataj kuraj sacerdotes, tukuy Jatun Juntantin* tantakunankuta. Pablota pusachimuspataj paykunaj chaupinkuman sayaykucherqa.+

Sutʼinchaykunasnin

Qhallay: waj lugarespi ninku qhalliy.
Chayri “mana juchachaspalla”.
Glosariopi Jatun Junta nisqata leeriy.