Hechos 17:1-34

  • Pablowan Silaswan Tesalonicapi yachachinku (1-9)

  • Pablowan Silaswan Bereapi yachachinku (10-15)

  • Pabloqa Atenaspi yachachin (16-22a)

  • Pabloqa Areopagopi yachachin (22b-34)

17  Chaymanta Anfípolis llajtanta, Apolonia llajtanta pasaspa Tesalónica llajtaman chayarqanku.+ Chaypeqa judiospa ujnin sinagoganku karqa.  Pablotajrí yachasqa kasqanman jina chay sinagogaman yaykorqa.+ Chaypitaj kinsa samarikuna pʼunchaykunapi judiosta sumajta tʼukurichispa yachacherqa Diosmanta Qhelqasqata allinta entiendenankupaj.+  Pabloqa sumajta sutʼincharqa, Diosmanta Qhelqasqapitaj rikucherqa Cristoqa ñakʼarinanpuni kasqanta,+ wañusqas ukhumantapis kausarimunanpuni kasqanta.+ Paykunamantaj nerqa: “Chay Jesusmin Cristoqa, pimantachus noqa willashaykichej chay”, nispa.  Chayraykutaj paykunamanta wakenqa creejkunaman tukorqanku, Pabloman, Silasmantaj+ ujchakorqanku. Ajinata ruwallarqankutaj Diosta yupaychaj may chhika griegospis, allinpaj qhawasqa ashkha warmispis.  Judiostajrí paykunamanta envidiakuspa,+ mercado plazapi puriykachaj sajra runasta tantaykorqanku. Paykunawan chʼajwata rikhurichispataj llajtantinta oqharicherqanku. Chantá Jasonpa wasinman ujllata yaykorqanku, Pablota, Silastawan chay runasman jaywaykuyta munaspa.  Paykunata mana tarispataj Jasonta, wakin hermanostawan qhatataspa aparqanku llajtata kamachejkunaman, qhaparispataj nerqanku: “Tukuynejpi chʼajwata rikhurichej runasqa, kaypiñataj kashanku.+  Jasontajrí paykunata wasinman wajyarikun. Tukuyninkutaj Cesarpa kamachiykunasninman churanakunku, ninkutaj Jesús sutiyoj waj rey kasqanta”,+ nispa.  Chayta uyarispataj runaspis, llajtata kamachejkunapis mancharikorqanku.  Chantá Jasonmanta, chay waj hermanosmantawan, qolqeta garantiata jina orqhospa kachariporqanku. 10  Hermanosqa chay tutapacha Pablotawan Silastawan Berea llajtaman kacharqanku. Jaqayman chayaspataj paykunaqa judiospa sinagogankuman yaykorqanku. 11  Bereapi kaj judiostajrí, Tesalonicapi tiyakojkunamanta nisqaqa astawan yachakuyta munaj kanku, chayrayku paykunaqa Diospa palabranta tukuy sonqo japʼikorqanku. Diosmanta Qhelqasqatataj sapa día allinta estudiaj kanku, chay uyarisqanku jinachus manachus kasqanta yachanankupaj. 12  Chayrayku paykunamanta ashkhas creejkunaman tukorqanku. Griegos ukhumanta allinpaj qhawasqa ashkha warmis, jinallataj wakin qharispis creejkunaman tukullarqankutaj. 13  Tesalonicamanta judiostajrí, yacharqanku Pabloqa Berea llajtapipis Diospa palabranta willashasqanta. Chayrayku Bereaman rispa runasta chʼajwacherqanku paykunaj contrankupi oqharikunankupaj.+ 14  Hermanostaj chay ratopacha Pablota, waj hermanostawan mar kantuman kacharqanku.+ Timoteowan Silaswantaj Bereapi qhepakorqanku. 15  Pablowan rejkunaqa Atenaskama payta pusarqanku. Chantá Pabloqa paykunata nerqa Silastawan Timoteotawan+ usqhayllata payman kachanankuta. Chantá paykunaqa kutiporqanku. 16  Pabloqa Atenaspi Silastawan Timoteotawan suyasharqa, chay llajta tukuy laya* santoswan juntʼa kasqanta rikuspataj mayta rabiakorqa. 17  Chayrayku Pabloqa Diosmanta Qhelqasqapi allinta tʼukurichispa sinagogapi judiosman yachacherqa, jinallatataj Diosta yupaychaj waj runasmanpis. Mercado plazapi kajkunamanpis sapa día yachachillarqataj. 18  Chantá wakin yachaysapa epicúreos,* estoicos* ima, Pablowan siminakorqanku. Wakintaj nisharqanku: “¿Imamantá parlashan kay chʼajwakuri?”, nispa. Wajkunataj nisharqanku: “Kay runaqa waj llajtaspi kaj dioskunamantasina parlashan”, nispa. Chayta nerqanku sumaj willaykunata Jesusmanta, wañusqas kausarimunankumantawan willasqanrayku.+ 19  Chantá Pablota japʼispa Areopagoman* pusarqanku, nerqankutaj: “¿Willawaykumanchu imachus chay mosoj yachachiy kasqanta? 20  Parlasqaykimanta wakin imastaqa mana jaykʼajpis uyarerqaykuchu. Chayrayku yachayta munayku imatachus nishasqaykita”, nispa. 21  Tukuy Atenas llajtayojkuna, waj llajtasmanta Atenasman jamoj forasterospis, tiempoyoj kaspaqa mosoj imasllamanta parlayta, uyariytapis munaj kanku. 22  Chantá Pabloqa Areópago+ chaupipi sayaykuspa nerqa: “Atenas llajtayojkuna, qhawasqayman jina qankunaqa astawansina dioskunata yupaychankichej waj runasmanta nisqaqa.+ 23  Llajtaykichejpi purishaspaqa allinta qhawarerqani imastachus yupaychankichej chaykunata, uj altartapis rikuni ‘mana rejsisqa diosman’ nisqa qhelqasqayojta. Chay Diosmanta noqaqa willashaykichej, pitachus mana rejsispalla yupaychankichej chaymanta. 24  Kay mundota, chaypi tukuy ima kajtawan ruwaj Diosqa cielojta, kay jallpʼajtawan Señornin.+ Chayrayku payqa mana runaj makinwan ruwasqa templospichu tiyakun,+ 25  nitaj runaj yanapayninta suyanchu imatapis necesitanman jinaqa.+ Diosqa tukuy runasman kausayta qon, samayta,+ tukuy imastawan. 26  Payqa uj runallamanta+ tukuy laya runasta miracherqa jallpʼantinpi tiyakunankupaj.+ Payqa señalasqa tiemposta churarqa, nerqataj maypichus runas tiyakunankuta.+ 27  Diosqa chayta ruwarqa payta maskʼanankupaj, tariytapuni munaspa maskʼajtinkutaj tarinankupaj.+ Payqa mana karupichu kashan sapa ujninchejmanta. 28  Imaraykuchus paynejta kausanchej, kuyunchej, kanchejtaj. Qankuna ukhumanta wakin qhelqajkunapis nerqanku: ‘Noqanchejpis paypa wawasnin* kanchej’, nispa. 29  ”Chayrayku Diospa wawasnin* kasqanchejrayku,+ mana yuyananchejchu tiyan Diosqa qoriman, chayri qolqeman, chayri rumiman rijchʼakusqanta. Nillataj yuyanachu runaj yuyasqanman jina ruwasqa kasqantaqa.+ 30  Ñaupa tiempospi runasqa mana yachaspalla chay imasta ruwaj kanku,+ Diostajrí chay ruwasqankuta qhawallarqa. Kunantajrí tukuynejpi, tukuy runasta nishan juchasninkumanta pesachikunankuta. 31  Diosqa uj pʼunchayta ajllanña, cheqan kajman jina kay mundomanta runasta juzgananpaj+ churasqan runanejta. Payta wañusqas ukhumanta kausarichimuspataj tukuy runasman uj garantiata qon”,+ nispa. 32  Wañusqas kausarimunankumanta parlajta uyarispa wakin runasqa Pablota asipayarqanku,+ wakintaj nerqanku: “Ujllapiwanña chay imasmanta parlawasqayku”, nispa. 33  Chantá Pabloqa riporqa. 34  Wakin runastajrí Pabloman ujchakorqanku, creejkunamantaj tukorqanku. Chay creejkunamanta ujnin karqa Dionisio, payqa Areópago juzgadopi juez karqa, chantá Dámaris sutiyoj warmi, wajkuna ima.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “tukuy rijchʼaj”.
Glosariopi epicúreos nisqata leeriy.
Glosariopi estoicos nisqata leeriy.
Glosariopi Areópago nisqata leeriy.
Chayri “miraynin”.
Chayri “miraynin”.