Hechos 8:1-40

  • Saulo creejkunata qhatiykachan (1-3)

  • Samariamanta runas Felipej willasqanta creenku (4-13)

  • Pedrotawan Juantawan Samariaman kachanku (14-17)

  • Simonqa espíritu santota rantiyta munan (18-25)

  • Etiopiamanta eunuco runa (26-40)

8  Sauloqa Estebanta wañuchisqankuta allinpaj qhawarqa.+ Chay pʼunchaymantapacha Jerusalenpi kaj congregacionta sinchʼita qhatiykachakorqa, tukuy creejkunataj chʼeqerachisqa* karqanku Judeaman, Samariaman ima. Jerusalenpeqa apostolesllaña qhepakorqanku.+  Tukuy sonqo Diosta yupaychaj runastaj Estebanta pʼampamorqanku, paymantataj maytapuni waqarqanku.  Saulotajrí congregacionta manchayta qhatiykachayta qallarerqa. Sapa wasiman yaykuspa qharista, warmista qhatataspa orqhomoj, carcelmantaj wisqʼaykuchej.+  Chay chʼeqerachisqa kajkunatajrí, maymanchus risqankupi Diospa palabranmanta sumaj willaykunata willarqanku.+  Felipeqa Samaria+ llajtaman* rerqa, chaypitaj runasman Cristomanta willayta qallarerqa.  Ashkha runastaj uj yuyaylla Felipej nisqanta uyarerqanku. Payta sumajta uyarerqanku, milagrosta ruwasqantapis rikorqanku.  Supaykunapis sinchʼita qhaparispa ashkha runasmanta llojserqanku.+ Chantapis ashkha suchus, cojos ima sanoyachisqa karqanku.  Ajinamanta chay llajtapi may kusiy karqa.  Chay llajtapeqa uj runa Simón sutiyoj karqa, payqa supaykunaj yanapayninwan tukuy imata ruwaspa, Samariapi tiyakojkunata mayta tʼukuchej, may atiyniyoj kasqantataj nej. 10  Tukuy runastaj, wajchapis qhapajpis Simonta allinta uyarispa nej kanku: “Kay runapeqa Diospa Jatun Atiynin kashan”, nispa. 11  Runasqa Simonpa nisqanta japʼikoj kanku, imaraykuchus unaymantaña payqa supaykunaj yanapayninwan imaymanasta ruwaspa paykunata tʼukuchej. 12  Jinapis Diospa Gobiernonmanta,+ Jesucristoj sutinmantawan sumaj willaykunata Felipe willajtin, ashkha qharis, ashkha warmis ima payta creespa bautizakorqanku.+ 13  Simonpis creespa bautizakullarqataj, bautizakuytawantaj Felipellawanpuni+ purerqa, señalesta, jatuchaj milagrostawan ruwasqanta rikuspataj tʼukorqa. 14  Jerusalenpi kasharqanku chay apostolesqa uyarerqanku Samariamanta runaspis Diospa palabranta japʼikusqankuta,+ chayrayku Pedrotawan Juantawan kacharqanku. 15  Paykunataj Samariaman chayaspa creejkunapaj Diosmanta mañaporqanku, espíritu santota japʼinankupaj.+ 16  Espíritu santotaqa manaraj ni mayqenninkupis japʼisqankurajchu, paykunaqa Señor Jesuspa sutinpi bautizasqalla kasqanku.+ 17  Pedrowan Juanwantaj paykunaman makisninkuta churaykorqanku,+ paykunataj espíritu santota japʼerqanku. 18  Simontajrí rikorqa creejkunaman apóstoles makisninkuta churaykojtinku espíritu santota japʼisqankuta. Chayrayku payqa apostolesman qolqeta qoyta munarqa, 19  nerqataj: “Noqamanpis chay atiyta qowaychej, pillamanpis makisniyta churaykojtiy, espíritu santota japʼinanpaj”, nispa. 20  Pedrotajrí Simonta nerqa: “Qolqeykeqa qanwan khuska tukukuchun, Diospa qhasilla qosqanta qolqewan rantiyta munasqaykirayku.+ 21  Kay ruwaypeqa mana ima ruwanayki kanchu, imaraykuchus sonqoykeqa mana allinchu kashan Diospa ñaupaqenpi. 22  Chay juchaykimanta pesachikuy, Jehová* Diosmantataj mayta mañakuy sajra munayniykita perdonasunanpaj. 23  Reparayki envidiawan juntʼa kasqaykita, sajra kajllatapunitaj ruwayta munasqaykita”,* nispa. 24  Simontaj nerqa: “Qankuna Jehová* Diosmanta mañaripuwaychej ari, ama imapis chay niwasqaykichejmanta chayamunawanpaj”, nispa. 25  Paykunaqa Jehová* Diospa palabranmanta parlaytawan, tukuynejpi willaytawantaj Jerusalenman kutiporqanku. Ñanta rej jinataj, Samariaj ashkha ranchosninpipis sumaj willaykunata willallarqankutaj.+ 26  Jehová* Diospa angelnintaj+ Felipeta nerqa: “Wakichikuspa sur ladoman* riy, Jerusalenmanta Gazaman uraykushan chay ñanman”, nispa. (Chay ñanqa chʼinnejta pasan). 27  Felipeqa wakichikuytawan rishaspa, Etiopiamanta eunuco* runata rikorqa. Chay eunuco runaqa Etiopiamanta reina Candacej kamachiyninpi autoridad karqa. Chay reinaj qhapaj kapuyninmantataj cargoyoj karqa. Payqa Jerusalenman Diosta yupaychaj risqa.+ 28  Carretanpi llajtanman kutipushaspataj profeta Isaiaspa qhelqasqanta jatunmanta leesharqa. 29  Chantá Diosqa espíritu santonnejta Felipeman nerqa: “Jaqay carretaman qayllaykuy”, nispa. 30  Felipetaj carretaj ladonta correrqa, uyarerqataj eunucota profeta Isaiaspa qhelqasqanta jatunmanta leeshajta, taporqataj: “¿Entiendenkichu leeshasqaykita?”, nispa. 31  Eunucotaj nerqa: “¿Imaynatataj entiendesaj mana pipis sutʼinchawajtinri?”, nispa. Chantá Felipeta rogakorqa wicharispa ladonpi tiyaykunanta. 32  Diosmanta Qhelqasqata leesharqa chay cheqaqa ajinata nisharqa: “Paytaqa ovejata jina ñakʼanaman* aparqanku, imaynatachus cordero* chʼinllamanta millmanta ruthuchikun, ajinallatataj paypis chʼinlla kakorqa.+ 33  Payqa kʼumuykachachisqa karqa, nitaj justiciata ruwaporqankuchu.+ Kay jallpʼamanta kausayninta qhechusqankurayku, ¿pitaj willanqa pejpa mirayninmantachus kasqantari?”,+ nispa. 34  Eunucotaj Felipeta nerqa: “Willariway ari, ¿pimantataj profeta parlashanri? ¿Pay kikinmantachu chayri waj runamantachu?”, nispa. 35  Felipetaj Jesusmanta sumaj willaykunata willarqa, chay eunuco runa leesharqa chaymantapacha qallarispa. 36  Ñanta rishaspataj chayarqanku maypichus ashkha yaku karqa chayman. Eunucotaj Felipeta nerqa: “¡Qhawariy! Kaypi yaku tiyan. ¿Imajtintaj mana bautizakuymanchuri?”, nispa. 37  * 38  Eunucoqa carretata sayachinanta kamacherqa. Felipewan eunucowantaj uraykuspa yakuman yaykorqanku, Felipetaj payta bautizarqa. 39  Yakumanta llojsimusqankutawantaj Jehová* Diospa espiritonqa Felipeta usqhayllata waj ladoman pusarqa. Eunucoqa manaña payta rikorqachu, kusisqataj ñanninta riporqa. 40  Felipetajrí Asdodman chayarqa, sumaj willaykunatataj tukuy llajtaspi willallarqapuni Cesareaman+ chayanankama.

Sutʼinchaykunasnin

Chʼeqerachiy: waj lugarespi ninku tʼaqarachiy.
Ichá nillanmantaj “Samariaj ujnin llajtanman”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Chayri “juchaj esclavontaj kasqaykita”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Chayri “ura ladoman”.
Chayri “autoridadniyoj”.
Ñakʼay: waj lugarespi ninku degollay, wañuchiy.
Cordero nispaqa parlashan uj watayojmanta chayri aswan uñitamanta.
Kay versiculoqa wakin Bibliasllapi rikhurin. Manataj kanchu ashkha unay griego qhelqasqaspi. Yanapa A3 nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.