Hechos 21:1-40

  • Pablo Jerusalenman rishajtin (1-14)

  • Pablo Jerusalenman chayan (15-19)

  • Pabloqa ancianospa yuyaychasqankuta kasun (20-26)

  • Templopi chʼajwa rikhurin. Pablota presochanku (27-36)

  • Pablota runaswan parlajta saqenku (37-40)

21  Mayta waqaspa paykunata saqesqaykutawan, barcopi cheqanta rispa Cos llajtaman chayarqayku. Qʼayantintaj Rodasman chayarqayku, chaymantataj Pataraman.  Pátara llajtapeqa Fenicia llajtaman rishaj barcota tarerqayku, chayman wicharispataj purirerqayku.  Rishaspataj Chipre churuta* rikorqayku, paña ladonta pasaspataj Siriaman rillarqaykupuni. Tiro llajtaman chayaspataj barcomanta uraykorqayku cargata uraykuchinankukama.  Chaypitaj creejkunata maskʼarqayku, tarispataj paykunawan qanchis pʼunchayta qhepakorqayku. Espíritu santo paykunaman willasqanraykutaj, kutin kutita Pablota nerqanku ama Jerusalenman rinanta.+  Chay qanchis pʼunchaykuna juntʼakojtintaj, llojsispa ripusharqayku. Tukuy creejkunataj warmisnintin, wawasnintin noqaykuwan rerqanku llajtamanta jawakama. Chantá mar kantupi qonqoriykukuspa Diosmanta mañakorqayku.  Kacharpayawasqaykutawantaj barcoman wicharerqayku, paykunataj wasisninkuman kutiporqanku.  Tiromanta llojsispa Tolemaidaman chayarqayku. Tolemaidapitaj hermanosta waturikorqayku, paykunawantaj uj diata qhepakorqayku.  Qʼayantintaj Cesareaman purirerqayku. Chayman chayaspataj Felipej wasinman yaykorqayku. Sumaj willaykunata willaj Felipeqa, Jerusalenpi apostolespa ajllasqanku qanchis runasmanta ujnin karqa,+ paywantaj qhepakorqayku.  Felipeqa tawa warmi wawasniyoj karqa, tawantinkutaj solteras* karqanku, profetas jinataj willaj kanku.+ 10  Chaypi ashkha pʼunchaykunata kasqaykutawantaj, Judeamanta uj profeta Ágabo sutiyoj+ chayamorqa. 11  Noqaykuta watukoj jamuspataj Pabloj chumpinta oqharispa chakisninta, makisnintawan wataykukorqa, nerqataj: “Espíritu santoqa kayta nin: ‘Judiosqa kay chumpej dueñonta ajinata Jerusalenpi wataykonqanku,+ nacionesmanta runaspa makisninmantaj jaywaykonqanku’,+ nispa”. 12  Chayta uyarispataj, noqaykoqa chaypi kajkunawan Pablota rogakorqayku ama Jerusalenman rinanta. 13  Pablotaj niwarqayku: “¿Imaraykutaj waqaspa iskayrayachiyta munawankichejri?* Noqaqa wakichisqa kashani, mana watasqa kanallaypajchu, manachayqa Jerusalenpi Señor Jesuspa sutinrayku wañunaypajpis”,+ nispa. 14  Manaña ni imaynamanta jarkʼayta atispataj chʼinllaña karqayku, “Jehová* Diospa munaynin ruwakuchun” nispa. 15  Chaymantataj wakichikuytawan Jerusalenman rerqayku. 16  Cesareamanta wakin creejkunapis noqaykuwan rerqanku Chipremanta Mnasonpa wasinman pusanawaykupaj, imaraykuchus chaypi alojakunayku karqa. Payqa unayña creej kasqa. 17  Jerusalenman chayajtiykutaj hermanosqa kusisqa japʼikuwarqayku. 18  Qʼayantintaj Pablowan khuska Santiagojman+ rerqayku, chaypeqa tukuynin ancianos kasharqanku. 19  Pablotaj paykunata napaykuytawan kantumanta willarqa, imastachus Dios naciones ukhupi ruwasqanta paypa willayninnejta. 20  Chayta uyariytawan Diosta jatuncharqanku, Pablotataj nerqanku: “Hermanóy, qan yachanki judíos kajkunamantaqa may chhika waranqas creejkunaman tukusqankuta, tukuyninkutaj Moisespa Leyninta tukuy sonqo juntʼasqankuta.+ 21  Paykunaqa qanmanta uyarisqanku, waj nacionespi tiyakoj judiosman Moisespa Leyninta manaña kasunankuta* yachachishasqaykita, ama wawasninkuta circuncidanankuta,* nitaj costumbresman jina ruwanankuta.+ 22  Kunan, ¿imatá ruwasunri? Paykunaqa yachanqankupuni chayamusqaykita. 23  Chayrayku kay nisqaykuta ruway: Noqayku ukhupi tawa qharis tiyan, paykunaqa imatachus Diosman ruwasaj nisqankuta juntʼayta munanku. 24  Paykunata pusaspa Leyman jina paykunawan khuska llimphuchakamuy, qolqetataj churapuy umankuta pʼajlachikunankupaj. Chaywanqa tukuy yachanqanku qanmanta uyarisqankoqa mana cheqachu kasqanta, manachayqa yachanqanku maychus kajta purishasqaykita, Moisespa Leynintapis juntʼashasqaykita.+ 25  Nacionesmanta creejkunamanqa uj yuyayllaman chayaspa cartata apacherqanchejña, willachispa qhesachanankuta santosman jaywasqa imasta,+ yawarta,+ sipisqa* animalesta,+ khuchichakuy juchata*+ ima”, nispa. 26  Qʼayantintaj Pabloqa chay tawa qharista pusaspa, paykunawan khuska Leyman jina llimphuchakamorqa.+ Chantá temploman yaykuspa willamorqa Leyman jina llimphuchakusqanku pʼunchaykuna maykʼajchus juntʼakunanta, jinallataj maykʼajchus sacerdote sapa ujninkupaj Diosman jaywanata qonan kasqanta. 27  Chay qanchis pʼunchaykuna juntʼakunanpaj kashajtin, Asiamanta judiosqa, Pablota templopi rikuspa, tukuy runasta chʼajwacherqanku, Pablotataj japʼerqanku. 28  Qhaparerqankutaj: “Israelita runas, ¡yanapawayku! Kay runaqa tukuynejpi yachachishan llajtanchejpa contranta, Leypa contranta, kay temploj contrantapis. Mana chayllachu, griegostapis temploman pusaykamuspa Diospa templonta chʼichichan”,+ nispa. 29  Chayta nerqanku Pablota llajtapi rikusqankurayku Éfeso llajtayoj Trofimowan+ khuska purishajta, yuyarqankutaj Pabloqa Trofimota temploman pusaykusqanta. 30  Ajinamanta llajtantinpi chʼajwa oqharikorqa, ashkha runastaj ujllata correykuspa Pablota japʼerqanku, qhatataspataj templomanta orqhorqanku. Chay ratopachataj punkusta wisqʼaykorqanku. 31  Pablota wañuchiyta munashajtinkutaj, soldadospa comandantenman willachisqanku tukuy Jerusalenpi chʼajwa oqharikusqanta. 32  Comandantetaj chay ratopacha soldadosta, capitanesninkutawan pusariykukuspa, chay chʼajwa chaupiman correrqa. Runastaj comandantetawan soldadostawan rikuspa, manaña Pablota maqarqankuchu. 33  Chantá comandanteqa qayllaykuspa Pablota presocharqa, soldadostataj kamacherqa iskay cadenaswan wataykunankuta.+ Chantá Pablota taporqa pichus kasqanta, imatachus ruwasqantapis. 34  Runastajrí qhaparisharqanku ujkuna uj jinata, ujkunataj waj jinata. Chay jinapuni chʼajwa kasqanraykutaj, comandanteqa mana yacharqachu imamantachus chʼajwashasqankuta. Chayrayku soldadospa cuartelninman Pablota pusanankuta kamacherqa. 35  Gradasman chayaspañataj, soldadosqa Pablota oqharispa aparqanku, chay runas maqayta munasqankurayku. 36  Chay runasqa paykunaj qhepankuta rispa qhaparisharqanku: “¡Wañuchiychej!”, nispa. 37  Soldadospa cuartelninkuman apaykunankupajña kashajtinkutaj, Pabloqa comandanteta taporqa: “¿Uj chhikanta qanwan parlariymanchu?”, nispa. Comandantetaj nerqa: “Griegota parlayta yachasqankeqa. 38  ¿Manachu qanqa Egiptomanta chay runa kanki, pichus manaraj unaychu chʼajwata oqharichispa tawa waranqa runa wañuchista chʼin pampaman pusarqa chay?”, nispa. 39  Pablotaj kuticherqa: “Noqaqa judío kani,+ Ciliciapi kaj Tarsomanta,+ chay llajtaqa may rejsisqa. Ama jina kaychu, runaswan parlajta saqellaway ari”, nispa. 40  Parlajta saqejtintaj Pabloqa gradaspi sayaykuytawan runasta chʼinyacherqa makisninwan señasta ruwaspa. Chʼinyajtinkutaj hebreo parlaypi+ chay runasman nerqa:

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “islata”.
Griego parlaypeqa nin, “doncellas”.
Chayri “sonqoyta wawayachinkichejri”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Chayri “Moisespa contranpi oqharikunankuta”.
Circunciday niyta munan qharejpa jispʼananpa puntanmanta qaritanta khuchurpariy. Glosariopi circuncisión nisqata leeriy.
Chayri “jeqʼeqasqa”, “mana yawarnin suruchisqa”.
Griego parlaypeqa nin, pornéia. Glosariopi khuchichakuy jucha nisqata leeriy.