Ir al contenido

Ir al índice

A1

¿Imaynatá Bibliata traducikun?

Bibliataqa unayña qhelqarqanku hebreo parlaypi, arameo parlaypi, griego parlaypi ima. Kunankamataj Bibliaqa tukuynin chayri wakin librosnillan 3.000 kuraj parlaykunapiña kashan. Kay tiempo­peqa ashkha runas manaña entiendenkuchu ima parlaypichus Biblia qhelqakorqa chay ñaupa parlaykunata. Chayrayku parlayninkuman traducisqa Bibliasllata leeyta atinku. ¿Imaynatataj Bibliata traducikunan tiyan? ¿Imaynatataj Mosoj Jallpʼapi Kausajkunapaj Diospa Palabran Bibliata traducikorqa?

Wakenqa ichá yuyankuman sapa palabritata traducikojtin, ñaupa qhelqasqasman jina kasqanta. Versión Interlineal nisqa Bibliasqa ajina ruwasqa kashanku. Jinapis sapa palabritata traducikojtenqa mana ñaupa qhelqasqaspa nisqanman jinapunichu kanman. Imaraykuchus chayta nisqanchejta qhawarina.

 • Idiomasqa mana kikinchu kanku, imaraykuchus mana kikintachu palabrasta sukʼakun, mana kikin palabrasniyojchu kanku, nitaj kikintachu parlakun. Hebreo parlaymanta yachaj profesor Samuel Driver nin: “Uj idiomaqa waj idiomamanta uj jina, imaraykuchus mana kikintachu palabrasta sukʼakun, manataj kikin palabrasniyojchu. Mana chayllachu, [...] sapa idiomapi imatapis waj jinamanta nikun”, nispa. Runasqa mana tukuy idiomaspichu kikinta piensanku. Chayrayku profesor Samuelqa nin: “Imatapis sapa idiomapi waj jinamanta nikun”, nispa.

 • Bibliaqa qhelqasqa karqa hebreopi, arameopi, griegopi ima. Kay tiempopeqa mana mayqen idiomapis chay ñaupa parlaykunaman rijchʼakunchu, imajtinchus mana kikin palabrasniyojchu kanku, nitaj kikintachu palabrasta sukʼakun. Chayrayku sapa palabritata traducikojtenqa mana sutʼichu kanman, wakin kutistaj imatachus niyta munasqanta pantasqata entiendechinman.

 • Uj palabra sapitallan kajtenqa ashkha imasta entiendekunman, jinapis imatachus niyta munasqanqa aswan sutʼi entiendekun ladosninpi kaj palabraswan.

Wakin versiculostaqa atikunman traduciyta palabritamanta palabrita. Jinapis ajinata traducispaqa sumajta qhawarina tiyan allintachus manachus entiendekusqanta.

Kunanqa qhawarinachej palabritamanta palabrita traducikojtin, wakin versículos pantasqata entiendekuyta atisqanta.

 • Bibliapeqa puñuy chantá puñukapuy palabrasqa entiendekunman puñunamantapuni parlashasqanta, manachayrí wañupuymanta parlashasqanta (Mateo 28:13; Hechos 7:60, sutʼinchaynin). Kay palabras wañuymanta parlanapaj oqharikojtenqa, allin kanman traducikunan ‘wañuypi puñukapuy’ nispa, ajinamanta mana pantasqata entiendekunanpaj (1 Corintios 7:39, sutʼinchaynin; 1 Tesalonicenses 4:13; 2 Pedro 3:4).

 • Efesios 4:14 versiculopi apóstol Pabloj qhelqasqanqa, palabritamanta palabrita ajinata traducikunman: “Runas dadoswan pujllasqankunejta”, nispa. Chay tiempo runasqa ajinata nej kanku dadoswan pujllaspa engañaymanta parlaspa. Jinapis ajinata traducikojtenqa ashkha idiomaspi mana entiendekunmanchu. Chayrayku aswan sutʼita entiendekunman ajinata traducikojtin: ‘Chʼaukiyaj runaspa llulla yachachiyninku’, nispa.

 • Romanos 12:11 versiculota griego parlaymanta sapa palabrita­ta traducikojtenqa ninman “espiritupi tʼimpushanku” nispa. Kay versículo sutʼi entiendekunanpajqa kay Bibliapi ajinata traducikun: “Espíritu santo sonqoykichejta kʼajarichichun”, nispa.

 • MATEO 5:3

  Griegopi nin: “Espiritumanta pisisqas”

  Niyta munan: “Diosta necesitasqankuta reparakojkuna”

  Jesús Orqopi Yachachisqanmanta uj parteta wakin Biblias ajinata traducinku: “Kusikuyniyojmin kanku wajcha sonqoyoj kasqankuta reparakojkunaqa”, nispa (Mateo 5:3, Diosmanta Qhelqasqa). Chaytaj mana sutʼichu, mana Jesús nerqa jinapunichu. Jesusqa yachachisharqa kusisqa kayqa mana kapuwasqanchej imasmantachu jamusqanta, manachayqa Diospa yanapanta necesitasqanchejta reparakuymanta (Lucas 6:20). Chayrayku aswan sutʼi, maychus kajtaj ajinata traducikunan: “Kusisqa kanku Diosta necesitasqankuta reparakojkunaqa” chayri “cusiskas cancu sonkoncupi Diosmanta pisiskas caskancuta khawacojcunaka”, nispa (Mateo 5:3, Dios Parlapawanchej).

 • Ashkha versiculospi hebreo parlaymanta qin·ʼáh palabraqa traducikun ‘celosakuy’ chayri ‘envidiakuy’ nispa (Proverbios 6:34; Isaías 11:13). Jinapis chay palabraqa allin imasmanta parlanapaj oqharikullantaj. Wakin versiculospi oqharikun, Jehová Dios “sonqo kʼajaywan” kamachisninta jarkʼasqanmanta parlanapaj, manachayrí Jehová “payllata yupaychanata” munasqanmanta parlanapaj (Éxodo 34:14; 2 Reyes 19:31; Ezequiel 5:13; Zacarías 8:2). Kay palabraqa oqharikullantaj imayna sonqowanchus kamachisnin Diosta yupaychasqankumanta parlanapaj, chantapis Diosta wasanchajkunata mana qhawakullasqankumanta parlanapaj (Salmo 69:9; 119:139; Números 25:11).

 • Hebreopi yadh palabraqa “maki” niyta munan. Chaytataj traducikun ‘kʼacha kay’, ‘mandonpi’, “atiyninpi” nispa, chantá waj jinasmantawan

  Hebreo parlaypi maki palabraqa ashkha imasmanta parlanapaj oqharikun. Wakin versiculospi kay palabrata traducikun ‘kʼacha kay’, ‘mandonpi’, “atiyninpi” nispa (1 Reyes 10:13; 2 Crónicas 17:15; Proverbios 18:21). Chayrayku kay Bibliapeqa chay palabrata ashkha imaynasmanta traducikorqa.

Kaykama yachakunchej Bibliata traduceyqa mana sapa palabritata traduciyllachu kasqanta. Chayrayku traducejkunaqa allin yuyaywan ajllananku tiyan ima palabrastachus churanankuta, ñaupa qhelqasqaspi imatachus nisqanta maychus kajta entiendechinanpaj. Chantapis leeyta atinapaj jinalla kananpajqa, imaynatachá parlayninkupi palabrasta sukʼanku chayman jina traducinanku tiyan.

Chantapis Bibliata traducishaspaqa mana imatapis cambiarpanallachu tiyan. Sichus uj traductor pay entiendesqanman jinalla yapaykuspa chayri pisiyachispa Bibliata traducinman chayqa, manaña ñaupa qhelqasqasman jinachu kanman. Wakin imastataj yuyasqanman jinalla yapaykunman, wakin sumaj imastataj orqhorparinman. Ajina traducisqa Bibliasqa ichapis leenapaj kʼachitus kankuman, jinapis mana runasta yanapanchu Bibliaj nisqanta yachanankupaj.

Wakin traductoresqa imapichus creesqankuta Bibliaman yapaykunkuman. Mateo 7:13 versiculoqa nin: “Wañuyman pusaj ñanqa jatun”, nispa. Wakin traductoresqa kay versiculopi infierno nispa churanku, ichapis infiernopi creesqankurayku. Jinapis griego parlaypi churakorqa chay palabraqa chinkay niyta munan.

Bibliata traducejkunaqa kayta mana qonqanankuchu tiyan: Bibliaqa qhelqakorqa tukuy runas entiendenankupaj jina, campo runaspis, ovejasta michejkunapis, pescadorespis entiendenankupaj (Nehemías 8:8, 12; Hechos 4:13). Chayrayku sumaj traducisqa Bibliaqa, llampʼu sonqoyoj runasta yanapan Diospa Palabranta entiendenankupaj, paykuna maymanta kajtinkupis. Chayrayku Bibliata traducejkunaqa ajllananku tiyan sutʼita entiendekoj palabrasta, runas parlanku chay palabrasta, facilta leenapaj jina palabrasta, manataj churanankuchu tiyan mana rejsisqa palabrasta.

Ashkha mosoj Bibliaspi mana Diospa sutin Jehová rikhurinchu. Chay Bibliasta traducejkunaqa Diosta mana manchachikuspa Bibliamanta Diospa sutinta orqhorqanku, chay suti unay ñaupa qhelqasqaspi rikhurishajtinpis (yanapa A4 nisqata leeriy). Ashkha Bibliaspi Diospa sutin rikhurinanmantaqa Señor nishallan. Wakin Bibliastaj mana sutʼitachu willan Diosqa sutiyoj kasqanta. Wakin Bibliaspeqa Juan 17:26 nin: “Noqaqa paykunaman pichus kasqaykita rejsicherqani”, nispa. Juan 17:6 versiculopitaj nin: “Noqa pichus kasqaykita rejsicherqani”, nispa. Jinapis ñaupa qhelqasqasman jina traducisqa Bibliaqa kay jinata nin: “Paykunaman sutiykita rejsicherqani”, chantá “sutiykita rejsicherqani kay mundomanta qowasqayki runasman”, nispa.

Inglés parlaypi Diospa Palabran Bibliata ñaupaj kutirayku orqhoshajtinku, chay Bibliaj qallariyninpi nerqa: “Kay Bibliataqa mana yapaykuspa, nitaj pisiyachispa traducerqayku. Bibliaj qallariyninmantapacha tukukuyninkama mayta kallpachakorqayku imatachá ñaupa qhelqasqas nishan chay kikinta traducinaykupaj. Chaytaqa ruwarqayku inglespi sutʼi kajtin, manataj pantasqata entiendechejtin”, nispa. Chayrayku Diospa Palabran Bibliata Ruwaj Comisionqa allinta qhawarerqa ima palabrastachus churananta, ñaupa qhelqasqasman jina kananpaj, leeyta atinapaj jinalla kananpaj, manataj pantasqata entiendechinanpaj. Chayrayku kay Bibliaqa leeyta atinapaj jinalla, ñaupa qhelqasqasman jinapunitaj (1 Tesalonicenses 2:13).