Hechos 6:1-15

  • Qanchis qharista ajllanku mikhunata rakʼinankupaj (1-7)

  • Estebanta qhasimanta juchachanku (8-15)

6  Chay pʼunchaykunapi creejkunaqa ashkhayasharqanku. Chaypachataj griegota parlaj judiosqa, hebreota parlaj judiospaj thutuyta qallarerqanku, sapa día mikhunata partisqankupi griegota parlaj viudasman mana jaywasqankumanta.+  Chayrayku 12 apostolesqa tukuy creejkunata wajyaspa nerqanku: “Mana allinchu kanman Diospa palabranta saqerparispa mikhunataraj rakʼinaykoqa.+  Chayrayku hermanosníy, qankuna ukhumanta allinpaj qhawasqa qanchis qharista+ ajllaychej, pikunachus Diospa espiritunwan, yachaywantaj juntʼa kashanku chaykunata,+ paykunata chay ruwayman churanaykupaj.+  Noqaykutajrí Diosmanta mañakullasqaykupuni, palabranmantapis yachachillasqaykupuni”, nispa.  Chaytaj tukuy creejkunaman allin rijchʼarqa. Chantá Estebanta ajllarqanku, payqa sinchʼi creeyniyoj karqa, espíritu santowantaj juntʼa karqa. Ajllallarqankutaj Felipeta,+ Procorota, Nicanorta, Timonta, Parmenasta, Nicolastawan. Nicolasqa Antioquiamanta karqa, payqa ñaupajta judiospa yachachiyninkuta qhatej.  Chantá chay ajllasqasta apostolesman pusamorqanku, apostolestaj Diosmanta mañakuytawan chay ajllasqasman makisninkuta churaykorqanku.+  Ajinamanta Diospa palabranqa tukuynejpi uyarikusharqa,+ Jerusalenpitaj creejkunaqa astawan astawan yapakushallarqankupuni,+ ashkha sacerdotespis creellarqankutaj.+  Estebanqa Diospa jatun khuyakuyninwan, Diospa atiyninwantaj juntʼa kaspa, jatuchaj tʼukuna imasta, milagrostawan runas ukhupi ruwasharqa.  Chantá Kacharisqas nisqa grupomanta wakin runasqa Cirenemanta, Alejandriamanta, Ciliciamanta, Asiamanta kajkunawan khuska, Estebanwan discutej rerqanku. 10  Manataj atipayta aterqankuchu. Imaraykuchus Estebanqa yachaywan, espíritu santoj yanapayninwantaj parlasharqa.+ 11  Chantá pakayllamanta wakin runasta yachaykucherqanku kayta ninankupaj: “Estebanta uyariyku Moisespa contranta, Diospa contrantapis sajrata rimashajta”, nispa. 12  Ajinata parlaspa chʼajwacherqanku runasta, kurajkunata, leymanta yachachejkunatawan. Esteban kasharqa chayman ujllata chayaspataj, munajta mana munajta japʼiytawan Jatun Juntaman* payta pusarqanku. 13  Chaymantaj llulla testigosta pusarqanku, paykunataj nerqanku: “Kay runaqa Diospa templonpa contranta, Leypa contrantawan rimashallanpuni. 14  Chantá uyarillarqaykutaj nejta, Nazareno Jesusqa kay templota urmachinanta, Moisés qowarqanchej chay kamachiykunatapis waj jinaman tukuchinanta”, nispa. 15  Jatun Juntapi tukuy tiyashajkunataj Estebanta allinta qhawarispa, rikorqanku uyanqa uj angelpa uyanman rijchʼakusqanta.

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi Jatun Junta nisqata leeriy.