Seken Samuel 17:1-29

  • Husae i spolem advaes blong Ahitofel (1-14)

  • Deved i kasem woning; hem i ronwe long Absalom (15-29)

    • Basilae mo ol narafala oli karem ol samting i kam (27-29)

17  Nao biaen Ahitofel i talem long Absalom se: “Plis, yu letem mi jusum 12,000 man blong mifala i go ronem Deved tede long naet.  Bambae mi kasem hem taem hem i taed mo i no moa gat paoa,+ nao bambae mi mekem hem i fraet, mo olgeta man we oli stap wetem hem bambae oli ronwe, ale bambae mi kilim king nomo i ded.+  Biaen bambae mi tekem olgeta man oli kambak long yu. Olgeta ya oli save kambak long yu, be hemia i dipen long samting we bambae i hapen long man ya we yu stap lukaotem hem. Nao evri man bambae oli stap long pis.”  Nao Absalom wetem olgeta elda blong Isrel oli luk se tingting ya i gud.  Be Absalom i talem se: “Plis yufala i singaot Husae+ we i laen blong Aki i kam, mo yumi harem wanem we bambae hem i talem.”  Ale Husae i kam luk Absalom. Mo Absalom i talem long hem se: “Hemia advaes we Ahitofel i talem. ?Bambae yumi folem advaes ya? Sipos nogat, yu talem.”  Nao Husae i talem long Absalom se: “!Advaes we Ahitofel i talem i no save givhan long yumi naoia!”+  Nao Husae i gohed i se: “Yu yu savegud se papa blong yu wetem ol man blong hem oli ol strong man,+ mo naoia oli kros olsem wan mama bea we i lusum ol pikinini blong hem.+ Mo tu, papa blong yu i wan man blong faet,+ mo bambae hem i no stap wetem ol man long naet.  Naoia hem i stap haed long wan hol blong ston* no long wan narafala ples,+ mo sipos hem i faswan blong atakem yumi, ol man we oli harem bambae oli talem se: ‘!Ol man we oli folem Absalom oli lus!’ 10  Nating sipos i gat sam man we oli no fraet mo hat blong olgeta i olsem hat blong laeon,+ be bambae oli fraet tumas, from we evri man Isrel oli save se papa blong yu i wan strong man,+ mo ol man we oli stap wetem hem oli no man blong fraet. 11  Advaes blong mi hemia: I gud yu singaot olgeta man Isrel, stat long Dan kasem long Bereseba oli kam wanples,+ nao bambae oli plante olsem sanbij long solwota,+ mo yu mas lidim olgeta oli go long faet. 12  Bambae yumi kam agensem hem long weples we yumi faenem hem, mo bambae yumi atakem hem olsem we wota blong naet i foldaon long graon, nao hem wetem ol man we oli stap wetem hem bambae oli ded, i no gat wan long olgeta bambae i laef i stap. 13  Sipos hem i go haed long wan taon, bambae yumi evriwan long Isrel yumi tekem ol rop mo yumi go long taon ya, nao bambae yumi pulumaot taon ya i godaon long vali, gogo i no moa gat wan ston blong taon ya i stap.” 14  Nao Absalom wetem olgeta man Isrel oli talem se: “!Advaes blong Husae we i laen blong Aki, i gud moa+ long advaes blong Ahitofel!” Hemia from we Jehova i wantem* spolem gudfala advaes blong Ahitofel,+ blong bambae Jehova i mekem se trabol i kasem Absalom.+ 15  Biaen, Husae i talem long tufala pris ya Jadok mo Abiata+ se: “Hemia advaes we Ahitofel i talem long Absalom mo ol elda blong Isrel, mo hemia advaes we mi mi talem. 16  Naoia yutufala i mas sanem tok i go hariap long Deved blong wonem hem se: ‘Tede long naet, yu no mas stap long ples we oli krosem* blong go long draeples, be yu mas krosem reva kwiktaem, sipos no, king wetem olgeta man we oli stap wetem hem bambae oli lus.’”+ 17  Jonatan+ mo Ahimahaj+ tufala i stap long Enrogel,+ from we tufala i no wantem se ol man oli luk we tufala i go insaed long taon, taswe wan gel blong wok i go talem olgeta tok ya long tufala, nao tufala i go blong talemaot long King Deved. 18  Be i gat wan yang man i luk tufala nao i go talemaot long Absalom. Taswe tufala i aot kwiktaem mo tufala i kasem haos blong wan man long Bahurim.+ Man ya i gat wan wel long yad blong hem, ale tufala i go insaed long wel ya, 19  mo waef blong man ya i kavremap top blong wel ya long wan kaliko, mo i putum ol sid we oli brokbrok antap long hem, mo i no gat man i save samting ya. 20  Nao ol man blong wok blong Absalom oli kam luk woman ya long haos blong hem, mo oli askem se: “?Wehem Ahimahaj mo Jonatan?” Nao woman ya i talem se: “Tufala i pas long ples ya nao tufala i go long reva.”+ Nao ol man ya oli lukaot tufala be oli no faenem tufala, ale oli gobak long Jerusalem. 21  Afta we ol man ya oli gobak, tufala i kamaot long wel ya mo tufala i go talemaot long King Deved se: “Yu girap mo yu krosem reva ya kwiktaem, from we hemia advaes we Ahitofel i talem agens long yu.”+ 22  Wantaem nomo Deved wetem olgeta man we oli stap wetem hem, oli girap mo oli krosem Jodan Reva. Nao taem i brok delaet, olgeta evriwan oli gokros finis long Jodan Reva. 23  Taem Ahitofel i luk se oli no folem advaes blong hem, hem i putum sadel long wan dongki mo i gobak long haos blong hem, long taon blong hem.+ Afta we hem i stretem olgeta samting long haos blong hem,+ hem i go hangem nek blong hem.+ Ale hem i ded mo oli berem hem long ples we oli berem ol bubu blong hem. 24  Long taem ya, Deved i go long Mahanaem,+ mo Absalom wetem olgeta man Isrel, oli gokros long Jodan Reva. 25  Absalom i putumap Amasa+ blong i tekem ples blong Joab+ blong lidim ol ami. Amasa ya i boe blong Itra, wan man Isrel we i bin mekem seks wetem Abigel,+ we i gel blong Nahas mo i sista blong Jeruia, mama blong Joab. 26  Absalom wetem ol man Isrel oli mekem kamp blong olgeta long ples ya Gilead.+ 27  Taem Deved i kamtru long Mahanaem, Sobi we i boe blong Nahas we i wan man Raba+ long Amon, mo Makiri+ we i boe blong Amiel blong Lodebara, mo Basilae+ wan man Rogelim long Gilead, 28  oli kam wetem ol bed, ol besin, ol sospen we oli wokem long klei, ol wit, ol bale, ol flaoa, ol sid we oli rusum, ol bigfala bin, ol bin ya lentil, ol sid we oli draemap, 29  mo hani, bata, ol sipsip, mo ol jis. Oli karem olgeta samting ya i kam mo oli givim long Deved mo ol man blong hem blong oli kakae,+ from we oli talem se: “Ol man ya oli hanggri, oli taed, mo oli tosta long draeples.”+

Ol futnot

NT: “wan hol” no “wan krik.”
NT: “jusum blong.”
MNT: “open ples long draeples.”