Seken Samuel 10:1-19

  • Deved i winim ol man Amon mo ol man Siria (1-19)

10  Biaen king blong ol man Amon+ i ded, mo boe blong hem Hanun i tekem ples blong hem, i kam king.+  Nao Deved i talem se: “Bambae mi soemaot se oltaem mi lavem Hanun we i boe blong Nahas olsem we papa blong hem i soem lav oltaem long mi.” Ale Deved i sanem ol man blong wok blong hem blong oli go leftemap tingting blong Hanun from ded blong papa blong hem. Be taem ol man blong wok blong Deved oli kam long ples blong ol man Amon,  ol prins blong ol man Amon oli talem long masta blong olgeta Hanun, se: “?Yu ting se Deved i ona long papa blong yu taem i sanem ol man ya oli kam? Hem i sanem ol man blong wok blong hem oli kam long yu blong oli luklukgud ol ples long taon ya mo blong oli spae olbaot, blong oli save kam faet mo winim yu.”  Ale Hanun i tekem ol man blong wok blong Deved, i sevemaot wansaed mustas blong olgeta+ mo i katemaot klos blong olgeta long haf, stret long as blong olgeta, mo i sanem olgeta oli go.  Taem Deved i harem nius blong samting ya, kwiktaem nomo hem i sanem sam man oli go mitim olgeta, from we olgeta ya oli sem tumas long wanem we i hapen long olgeta. Nao king i talem long olgeta se: “Yufala i stap fastaem long Jeriko+ go kasem we mustas blong yufala i gru bakegen, nao biaen yufala i kambak.”  Sam taem biaen, ol man Amon oli luksave se Deved i luk olgeta olsem wan samting we i sting, ale oli singaot sam man Siria we oli stap long Betrehob+ mo long Joba+ oli kam, nao oli pem olgeta blong oli joen wetem olgeta blong faet, mekem se i gat 20,000 soldia we oli wokbaot. Mo tu oli singaot king blong Mahaka+ wetem 1,000 man mo 12,000 man long Istob.*+  Taem Deved i harem samting ya, hem i sanem Joab mo ful ami blong hem oli go, wetem ol strong man blong faet blong hem.+  Nao ol man Amon oli go aotsaed long get blong taon, oli stanap rere long ol grup. Be ol man Siria blong Joba mo Rehob, wetem ol man Istob* mo Mahaka, olgeta oli stap olgeta nomo aotsaed long open ples.  Taem Joab i luk se ol enemi ya oli stap kam long fored blong hem mo long biaen, hem i jusum sam nambawan soldia blong Isrel mo i mekem oli stanap rere long ol grup, blong oli faet wetem ol man Siria.+ 10  Mo hem i putum brata blong hem Abisae+ blong i lidim ol narafala soldia,* mo blong i mekem olgeta oli stanap rere long ol grup, blong oli faet wetem ol man Amon.+ 11  Nao Joab i talem se: “Sipos mi no naf blong winim ol man Siria, yu mas kam blong sevem mi, mo sipos yu no naf blong winim ol man Amon, bambae mi kam sevem yu. 12  Yumi mas strong mo yumi no mas fraet blong faet+ from ol man blong yumi mo from ol taon blong God blong yumi, mo Jehova bambae i mekem samting we hem i luk se i stret.”+ 13  Nao Joab wetem ol man blong hem oli muv i go blong faet wetem ol man Siria, mo ol man Siria oli ronwe long fes blong hem.+ 14  Taem ol man Amon oli luk se ol man Siria oli ronwe, olgeta tu oli ronwe long Abisae mo oli go insaed long taon. Afta long samting ya, Joab i aot long ol man Amon mo i gobak long Jerusalem. 15  Taem ol man Siria oli luk we ol man Isrel oli winim olgeta, oli singaot ol soldia blong olgeta oli kam wanples bakegen.+ 16  Ale Hadadesa+ i singaot ol man Siria we oli stap long eria blong Reva,*+ mo Sobak we i lida blong ami blong Hadadesa, hem nao i lidim olgeta oli kam long Helam. 17  Taem Deved i harem nius blong samting ya, kwiktaem nomo hem i hivimap olgeta soldia blong Isrel, mo oli krosem Jodan Reva nao oli go long Helam. Nao ol man Siria oli stanap rere long ol grup mo oli faet agensem Deved olgeta.+ 18  Be ol man Siria oli ronwe long ol man Isrel, mo Deved i kilim i ded 700 man Siria we oli ron long jariot, mo 40,000 we oli ron long hos, mo tu, hem i kilim lida blong ami blong olgeta, hemia Sobak, mo hem i ded long ples ya.+ 19  Taem ol king mo ol man blong wok blong Hadadesa oli luk se ol man Isrel oli winim olgeta, kwiktaem nomo oli mekem pis wetem ol man Isrel mo oli stap aninit long rul blong olgeta.+ Mo ol man Siria oli fraet blong givhan long ol man Amon bakegen.

Ol futnot

NT: “ol man Tob.”
NT: “ol man Tob.”
PT: “putum ol narafala soldia long han blong Abisae.”
Hemia Yufretes Reva.