Seken Samuel 16:1-23

  • Jiba i spolem nem blong Mefiboset (1-4)

  • Simei i singaot trabol i kam long Deved (5-14)

  • Husae i kamtru long Absalom (15-19)

  • Advaes blong Ahitofel (20-23)

16  Taem Deved i pas bitim top blong hil ya i go,+ Jiba+ we i man blong wok blong Mefiboset+ i kam mitim hem. Hem i tekem tu dongki we i gat sadel long tufala, mo long ol dongki ya, hem i putum 200 bred, 100 kek we oli wokem long grep we i drae, 100 kek we oli mekem long ol frut,* mo wan bigfala jag blong waen.+  Nao king i talem long Jiba se: “?From wanem yu tekem ol samting ya oli kam?” Nao Jiba i talem se: “Ol dongki ya i blong famle blong king i raed long hem, ol bred mo ol frut i blong ol yang man ya oli kakae, mo waen i blong olgeta blong oli dring long draeples, taem oli taed.”+  Nao king i talem se: “?Wehem boe* blong masta blong yu?”+ Nao Jiba i talem se: “Hem i stap long Jerusalem, from we hem i talem se: ‘Tede olgeta man Isrel bambae oli givimbak rul blong papa blong mi long mi.’”+  Ale king i talem long Jiba se: “!Yu luk! Evri samting we i blong Mefiboset, naoia i blong yu.”+ Nao Jiba i talem se: “Masta mo king blong mi, mi mi man blong wok blong yu. I gud mi gohed blong mekem se yu glad long mi.”+  Taem King Deved i kamtru long Bahurim, wan man long famle blong Sol we nem blong hem Simei,+ boe blong Geraha, i kamaot mo i stap singaot trabol i kam long Deved, taem i stap kam klosap long olgeta.+  Hem i stap stonem Deved, wetem ol man blong wok blong King Deved, wetem olgeta man, mo ol strong man blong faet we oli stap long raetsaed blong Deved mo long lefsaed blong hem.  Taem Simei i singaot trabol, hem i se: “!Gowe, gowe, yu yu man blong mekem blad i ron! !Yu yu gud blong nating nomo!  Yu yu kilim i ded famle blong Sol mo yu rul long ples blong hem, taswe naoia Jehova i givimbak long yu. Mo Jehova i mekem se boe blong yu Absalom i kam king long ples blong yu. !Naoia trabol i kasem yu from we yu yu wan man blong mekem blad i ron!”+  Nao Abisae we i boe blong Jeruia,+ i talem long king se: “?From wanem ded dog+ ya i stap singaot trabol i kam long masta mo king blong mi?+ Plis yu letem mi go katemaot hed blong hem.”+ 10  Be king i talem se: “?Ol boe blong Jeruia, yufala i gat wanem bisnes long samting ya?+ Yu letem hem i singaot trabol i kam long mi,+ from we Jehova i talem long hem se:+ ‘!Yu singaot trabol i go long Deved!’ Taswe hu i gat raet blong talem se: ‘?From wanem yu stap mekem samting ya?’” 11  Nao Deved i talem long ol man blong wok blong hem wetem Abisae, se: “Naoia stret boe blong mi, we i kamaot insaed long mi, i stap lukaot mi blong kilim mi mi* ded,+ taswe mi no sapraes se man ya we i wan laen blong Benjamin,+ hem tu i mekem sem mak. !Letem hem i gohed blong singaot trabol i kam long mi, from we Jehova i talem long hem blong i mekem olsem! 12  Maet Jehova bambae i luk trabol ya blong mi,+ mo bambae Jehova i givim blesing long mi i bitim we i mekem ol trabol we man ya i talem, i kasem mi.”+ 13  Nao Deved wetem ol man blong hem oli gohed blong wokbaot i godaon long rod, mo Simei tu i stap wokbaot wetem olgeta long saed blong Deved, be hem i no stap klosap, hem i wokbaot long saed blong bigfala hil, i stap singaot trabol i kam long hem,+ mo i stap stonem olgeta mo i stap sakem das long olgeta. 14  Nao king wetem ol man we oli stap wetem hem oli kamtru long ples we oli wantem go long hem we oli taed tumas, nao oli spel smol. 15  Long taem ya, Absalom wetem olgeta man Isrel oli kamtru long Jerusalem, mo Ahitofel+ i stap wetem hem. 16  Taem fren blong Deved,* Husae+ we i laen blong Aki,+ i kam luk Absalom, hem i talem long Absalom se: “!King blong mifala, i gud yu stap longtaem!+ !King blong mifala, i gud yu stap longtaem!” 17  Nao Absalom i talem long Husae se: “?Hemia nao bigfala lav we yu gat long fren blong yu? ?From wanem yu no go wetem fren blong yu?” 18  Ale Husae i talem long Absalom se: “No, mi mi stap long saed blong man ya we Jehova wetem ol man ya mo olgeta man Isrel, oli jusumaot hem. Bambae mi stap wetem hem. 19  Mo bakegen mi talem se, ?bambae mi wok blong hu? Blong boe blong hem nomo. Bambae mi wok blong yu, olsem we mi bin wok blong papa blong yu.”+ 20  Nao Absalom i talem long Ahitofel se: “Yu givim advaes long mi.+ ?Bambae yumi mekem wanem?” 21  Ale Ahitofel i talem long Absalom se: “Yu go mekem seks wetem ol woman blong papa blong yu,+ olgeta ya we hem i lego olgeta oli stap blong lukaot long haos.*+ Olsem nao, olgeta man Isrel bambae oli save se yu mekem papa blong yu i luk yu olsem wan samting we i sting, mo olgeta we oli sapotem yu bambae oli kam strong moa.” 22  Ale oli putumap wan tent blong Absalom long ruf blong haos,+ mo Absalom i mekem seks wetem ol woman blong papa blong hem+ long fes blong olgeta man Isrel.+ 23  Long taem ya, ol man oli luk advaes blong Ahitofel+ olsem we i tok blong tru God. Deved mo Absalom tu i tinghevi long ol advaes blong Ahitofel olsem se i tok blong God.

Ol futnot

Hemia fig mo maet frut ya det tu.
NT: “smol bubu.”
NT: “sol blong mi i.”
NT: “man we Deved i trastem.”
NT: “pales.”