Ufunuo kwa Yohana 7:1-17

  • Malaika ine wenye kuzuia pepo za uharibifu (1-3)

  • Wale elfu mia moja makumi ine na ine wanatiwa muhuri (4-8)

  • Kundi kubwa la watu wenye kuvaa kanzu nyeupe (9-17)

7  Kisha mambo hayo nikaona malaika ine (4) wamesimama juu ya pembe ine za dunia, wakishika kwa nguvu zile pepo ine za dunia ili upepo wowote usipite juu ya dunia ao juu ya bahari ao juu ya muti wowote.  Na nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mashariki, akiwa na muhuri wa Mungu mwenye kuishi; na akaita kwa sauti kubwa wale malaika ine (4) wenye walipewa ruhusa ya kuumiza dunia na bahari,  akisema: “Musiumize dunia ao bahari ao miti, mupaka wakati tutakuwa tumetia muhuri+ watumwa wa Mungu wetu katika mapaji ya nyuso zao.”+  Na nikasikia hesabu ya wale wenye walitiwa muhuri, elfu mia moja makumi ine na ine (144000),+ wenye walitiwa muhuri kutoka kila kabila la wana wa Israeli:+  Kutoka kabila la Yuda elfu kumi na mbili (12000) wenye walitiwa muhuri;kutoka kabila la Rubeni elfu kumi na mbili;kutoka kabila la Gadi elfu kumi na mbili;  kutoka kabila la Asheri elfu kumi na mbili (12000);kutoka kabila la Naftali elfu kumi na mbili;kutoka kabila la Manase+ elfu kumi na mbili;  kutoka kabila la Simeoni elfu kumi na mbili (12000);kutoka kabila la Lawi elfu kumi na mbili;kutoka kabila la Isakari elfu kumi na mbili;  kutoka kabila la Zabuloni elfu kumi na mbili (12000);kutoka kabila la Yosefu elfu kumi na mbili;kutoka kabila la Benyamini elfu kumi na mbili wenye walitiwa muhuri.  Kisha mambo hayo nikaona, na angalia! kundi kubwa la watu, wenye hakuna mutu mwenye aliweza kuhesabia, kutoka mataifa yote na makabila na vikundi vya watu na luga,+ wamesimama mbele ya kile kiti cha ufalme na mbele ya Mwana-Kondoo, wakiwa wamevaa kanzu za mweupe;+ na kulikuwa matawi ya mitende katika mikono yao.+ 10  Na wanaendelea kusema kwa sauti kubwa: “Wokovu wetu unatoka kwa Mungu wetu, mwenye kukaa kwenye kiti cha ufalme,+ na kwa Mwana-Kondoo.”+ 11  Malaika wote walikuwa wamesimama kuzunguka kile kiti cha ufalme na wale wazee+ na vile viumbe ine (4) vyenye uzima, na wakapiga magoti na kuinama mupaka chini mbele ya kile kiti cha ufalme na wakamuabudu Mungu, 12  wakisema: “Amina! Sifa na utukufu na hekima na shukrani na heshima na uwezo na nguvu vikuwe kwa Mungu wetu milele na milele.+ Amina.” 13  Halafu mumoja wa wale wazee akaniuliza: “Hawa wenye kuvaa kanzu za mweupe,+ ni nani na walitoka wapi?” 14  Basi mara moja nikamuambia: “Bwana wangu, wewe ndiye unajua.” Na akaniambia: “Hawa ndio wale wenye wanatoka katika ile taabu kubwa,+ na wamefua kanzu zao na kuzifanya mweupe katika damu ya Mwana-Kondoo.+ 15  Ndiyo sababu wako mbele ya kile kiti cha ufalme cha Mungu, na wanamutolea utumishi mutakatifu muchana na usiku katika hekalu lake; na Ule mwenye kukaa kwenye kiti cha ufalme+ atatandika hema yake juu yao.+ 16  Hawatakuwa na njaa na hawatakuwa na kiu tena, na jua halitawachoma ao joto lolote lenye kuunguza,+ 17  kwa sababu Mwana-Kondoo,+ mwenye kuwa katikati ya kile kiti cha ufalme, atawachunga+ na kuwaongoza kwenye chemchemi za maji* ya uzima.+ Na Mungu atapanguza kila chozi katika macho yao.”+

Maelezo ya Chini

Ao “mabubujiko ya maji.”