Kulingana na Marko 8:1-38

  • Yesu analisha watu elfu ine (1-9)

  • Wanaomba alama (10-13)

  • Chachu ya Wafarisayo na ya Herode (14-21)

  • Mwanaume kipofu anaponyeshwa katika Betsaida (22-26)

  • Peter identifies the Christ (27-30)

  • Kifo cha Yesu kinatabiriwa (31-33)

  • Mambo ya kufanya ili kuwa mwanafunzi wa kweli (34-38)

8  Siku hizo, kulikuwa tena watu wengi sana, na hawakukuwa na chakula. Basi, Yesu akaita wanafunzi na kuwaambia:  “Ninasikilia hawa watu wengi huruma,+ kwa sababu tayari wamekaa pamoja na mimi siku tatu (3), na hawana chakula.+  Nikiwaacha waende kwao wakiwa na njaa,* watazimia katika barabara, na wamoja kati yao wametoka mbali.”  Lakini wanafunzi wake wakamujibu: “Mutu anaweza kupata wapi mikate ya kutosha ili kushibisha watu hawa mahali hapa kwenye hakuna watu?”  Halafu akawauliza: “Muko na mikate ngapi?” Wakasema: “Saba (7).”+  Akaagiza wale watu wengi ­wakae chini. Kisha akakamata ile mikate saba (7), akatoa shukrani, akaivunja, na akaanza kuipatia wanafunzi wake waigawe, na wakaigawia wale watu wengi.+  Walikuwa pia na samaki wadogo wachache; akabariki samaki hao, kisha akaambia wanafunzi wake wagawe hao pia.  Basi wakakula na kushiba, na wakaokota vipande vyenye vilibakia na kujaza vitunga vikubwa saba (7).*+  Sasa kulikuwa wanaume elfu ine (4000) hivi. Kisha Yesu akaaga watu hao. 10  Mara moja akapanda katika mashua* pamoja na wanafunzi wake na akaenda katika eneo la Dalmanuta.+ 11  Akiwa pale Wafarisayo wakakuja na kuanza kubishana naye, wakiomba afanye alama kutoka mbinguni, ili wamujaribu.+ 12  Kwa hiyo akahuzunika sana katika roho na kusema: “Sababu gani kizazi hiki kinatafuta alama?+ Kwa kweli ninasema, kizazi hiki hakitapewa alama yoyote.”+ 13  Basi akawaacha, akapanda tena katika mashua* na kuenda ngambo ingine ya bahari. 14  Lakini, wanafunzi walisahau kubeba mikate; hawakukuwa na chakula chochote katika mashua* isipokuwa tu mukate mumoja.+ 15  Na akawaonya waziwazi na kusema: “Mufungue macho na mufanye angalisho na chachu ya Wafarisayo na chachu ya Herode.”+ 16  Basi wakaanza kubishana kwa sababu hawakukuwa na mikate. 17  Wakati alijua jambo hilo, akawaambia: “Juu ya nini munabishana kwa sababu hamuna mikate? Je, mupaka sasa hamujafahamu na kuelewa? Mioyo yenu ingali mizito kuelewa? 18  ‘Muko na macho, lakini je, hamuone? Na muko na masikio, lakini je, hamusikie?’ Je, hamukumbuke 19  wakati nilivunja ile mikate tano (5)+ kwa ajili ya wale wanaume elfu tano (5000), mulikusanya vitunga ngapi vyenye kujaa vipande?” Wakamuambia: “Kumi na mbili (12).”+ 20  “Wakati nilivunja ile mikate saba (7) kwa ajili ya wale wanaume elfu ine (4000), ni vitunga* vikubwa ngapi vyenye kujaa vipande vyenye muliokota?” Wakamuambia: “Saba.”+ 21  Basi akawaambia: “Mupaka sasa hamujaelewa?” 22  Sasa wakafika Betsaida. Akiwa pale watu wakamuletea mutu mwenye alikuwa kipofu, na wakamulilia amuguse.+ 23  Na akakamata ule kipofu mukono na kumupeleka inje ya kijiji. Akatema mate kwenye macho yake,+ kisha akaweka mikono juu yake na kumuuliza: “Unaona kitu fulani?” 24  Ule mutu akainua macho na kusema: “Ninaona watu, lakini wanaonekana kama miti yenye kutembea-tembea.” 25  Akaweka tena mikono yake juu ya macho ya mutu huyo, na akaona waziwazi. Akaanza kuona tena, na akaanza kuona muzuri kila kitu. 26  Basi akamuacha aende kwake, na kusema: “Usiingie katika kijiji.” 27  Sasa Yesu na wanafunzi wake wakaondoka na kuenda kwenye vijiji vya Kaisaria Filipi, na katika njia akaanza kuuliza wanafunzi wake, na kusema: “Watu wanasema mimi ni nani?”+ 28  Wakamuambia: “Yohana Mubatizaji,+ lakini wengine wanasema Eliya,+ na wengine, mumoja wa manabii.” 29  Na akawauliza: “Lakini ninyi munasema mimi ni nani?” Petro akamujibu: “Wewe ndiye Kristo.”+ 30  Halafu akawaamuru kabisa wasimuambie mutu yeyote juu yake.+ 31  Pia, akaanza kuwafundisha kwamba Mwana wa binadamu lazima apatwe na mateso mengi na akataliwe na wazee na wakubwa wa makuhani na waandishi na auawe,+ na kufufuliwa kisha siku tatu (3).+ 32  Kwa kweli, alisema mambo hayo waziwazi. Lakini Petro akamupeleka pembeni na akaanza kumukemea.+ 33  Yesu akageuka, akaangalia wanafunzi wake, na akamukemea Petro, na kusema: “Pita nyuma yangu, Shetani! kwa sababu unawaza mawazo ya wanadamu, lakini haiko mawazo ya Mungu.”+ 34  Sasa akaita watu wengi wamukaribie pamoja na wanafunzi wake na kuwaambia: “Kama mutu yeyote anataka kunifuata, lazima ajikane mwenyewe, achukue muti wake wa mateso* na aendelee kunifuata.+ 35  Kwa maana kila mutu mwenye anataka kuokoa uzima wake ataupoteza,* lakini kila mutu mwenye anapoteza uzima wake kwa ajili yangu na kwa ajili ya habari njema atauokoa.*+ 36  Kwa kweli, mutu atapata faida gani kama anapata ulimwengu muzima lakini anapoteza uzima wake?*+ 37  Kwa kweli, mutu anaweza kutoa nini ili apate uzima wake?*+ 38  Kwa maana kila mutu mwenye ananisikilia haya mimi na maneno yangu katika kizazi hiki chenye uzinifu* na chenye zambi, Mwana wa binadamu pia atamusikilia haya+ wakati atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika watakatifu.”+

Maelezo ya Chini

Ao “wakiwa wamefunga.”
Ao “vitunga 7 vya kubebea chakula.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “vitunga vya kubebea chakula.”
Ao “nafsi yake ataipoteza.”
Ao “nafsi yake kwa ajili yangu na kwa ajili ya habari njema ataiokoa.”
Ao “nafsi yake.”
Ao “nafsi yake.”
Tnn., “chenye hakina uaminifu.”