Kulingana na Marko 1:1-45

  • Yohana Mubatizaji anahubiri (1-8)

  • Yesu anabatizwa (9-11)

  • Shetani anamujaribu Yesu (12, 13)

  • Yesu anaanza kuhubiri Galilaya (14, 15)

  • Wanafunzi wa kwanza wanaitwa (16-20)

  • Roho muchafu anafukuzwa (21-28)

  • Yesu anaponyesha wagonjwa wengi kule Kapernaumu (29-34)

  • Yesu anasali mahali kwenye hakuna watu (35-39)

  • Mutu mwenye ukoma anaponyeshwa (40-45)

1  Mwanzo wa habari njema juu ya Yesu Kristo, Mwana wa Mungu:  Kama vile imeandikwa katika kitabu cha nabii Isaya: “(Angalia! Ninatuma mujumbe wangu mbele yako,* mwenye atatayarisha njia yako.)+  Sauti ya mutu mwenye kusema kwa sauti kubwa katika jangwa: ‘Mutayarishe njia ya Yehova!* Munyooshe barabara zake.’”+  Yohana Mubatizaji alikuwa katika jangwa, akihubiri ubatizo wenye kuonyesha kutubu kwa ajili ya musamaha wa zambi.+  Na eneo lote la Yudea na wakaaji wote wa Yerusalemu walikuwa wanakuja kwake, na aliwabatiza* katika Muto Yordani, na walikuwa wanaungama zambi zao waziwazi.+  Sasa Yohana alivaa nguo za manyoya ya ngamia na mukaba* wa ngozi kuzunguka kiuno chake,+ na alikuwa anakula nzige na asali ya pori.+  Na alikuwa anahubiri: “Kisha mimi, mutu fulani mwenye nguvu kunipita anakuja, na sistahili kuinama ili kufungua kamba za viatu vyake.+  Mimi niliwabatiza ninyi kwa maji, lakini yeye atawabatiza ninyi kwa roho takatifu.”+  Katika siku hizo Yesu akakuja kutoka Nazareti ya Galilaya, na Yohana akamubatiza katika Yordani.+ 10  Na mara moja wakati alipanda kutoka katika maji, akaona mbingu zikifunguka, na roho ikishuka juu yake kama njiwa.+ 11  Na sauti ikatokea mbinguni: “Wewe ni Mwana wangu, mupendwa; nimekukubali.”+ 12  Na mara moja roho ikamuchochea kuenda katika jangwa. 13  Basi akakaa siku makumi ine (40) katika jangwa, akijaribiwa na Shetani.+ Alikuwa pamoja na wanyama wa pori, lakini malaika walikuwa wanamutumikia.+ 14  Sasa, kisha Yohana kukamatwa, Yesu akaenda Galilaya,+ akihubiri habari njema ya Mungu+ 15  na kusema: “Wakati wenye uliwekwa umetimia, na Ufalme wa Mungu umekaribia. Mutubu,+ na mukuwe na imani katika habari njema.” 16  Wakati alikuwa anatembea pembeni ya Bahari ya Galilaya, aliona Simoni na Andrea ndugu ya Simoni+ wakitupa nyavu zao* katika bahari,+ kwa maana walikuwa wavuvi wa samaki.+ 17  Kwa hiyo Yesu akawaambia: “Munifuate, na mimi nitawafanya ninyi kuwa wavuvi wa watu.”+ 18  Na mara moja wakaacha nyavu zao* na kumufuata.+ 19  Kisha kuenda mbele kidogo, akamuona Yakobo mwana wa Zebedayo na Yohana ndugu yake; walikuwa katika mashua* yao wakitengeneza nyavu zao,*+ 20  na bila kukawia akawaita. Basi wakaacha baba yao Zebedayo katika mashua* pamoja na wafanyakazi na wakamufuata Yesu. 21  Na wakaenda Kapernaumu. Wakati tu Sabato ilianza, akaingia katika sinagogi na akaanza kufundisha.+ 22  Na wakashangazwa na namna yake ya kufundisha, kwa maana alikuwa anawafundisha kama mutu mwenye mamlaka, hapana kama waandishi.+ 23  Wakati uleule kulikuwa mutu mumoja katika sinagogi lao mwenye alikuwa chini ya nguvu za roho muchafu, na akasema kwa sauti kubwa: 24  “Tuko na shida gani na wewe, Yesu Munazareti?+ Je, umekuja kutuharibu? Ninajua kabisa wewe ni nani, Mutakatifu wa Mungu!”+ 25  Lakini Yesu akamukemea, na kusema: “Nyamaza, na umutoke!” 26  Na ule roho muchafu, kisha kumutikisa-tikisa sana mutu huyo na kufanya makelele kwa sauti yake yote, akatoka ndani yake. 27  Basi, watu wote wakashangaa sana na wakaanza kuzungumuza kati yao, na kusema: “Ni jambo gani hili? Ni fundisho mupya! Anaamuru kwa mamlaka hata roho wachafu, na wanamutii.” 28  Basi habari juu yake ikaenea haraka kila mahali katika eneo lote la Galilaya. 29  Halafu wakatoka kwenye sinagogi na kuenda kwenye nyumba ya Simoni na Andrea, na walikuwa pamoja na Yakobo na Yohana.+ 30  Sasa mama-mukwe wa Simoni+ alikuwa amelala akiwa na ugonjwa wa homa, na mara moja wakamuambia Yesu juu yake. 31  Yesu akamuendea, akamukamata kwenye mukono na kumuinua. Homa ikamutoka, na akaanza kuwatumikia. 32  Kisha mangaribi kufika, wakati jua lilikuwa limeshuka, watu wakaanza kumuletea wote wenye walikuwa wagonjwa na wenye walikuwa na pepo wachafu;+ 33  na muji wote ulikuwa umekusanyika palepale kwenye mulango. 34  Basi akaponyesha watu wengi wenye walikuwa na magonjwa mbalimbali,+ na akafukuza pepo wachafu wengi, lakini hakukuwa anaruhusu pepo hao wachafu waseme, kwa maana walijua kuwa yeye ni Kristo.* 35  Asubui sana, wakati kulikuwa kungali giza, akaamuka na kuenda inje, na akaenda mahali kwenye hapakukuwa watu, na kule akaanza kusali.+ 36  Lakini, Simoni na wale wenye walikuwa pamoja naye wakamutafuta sana, 37  wakamupata na kumuambia: “Kila mutu anakutafuta.” 38  Lakini akawaambia: “Tuende mahali pengine, katika miji ya karibu, ili nihubiri kule pia, kwa maana hiyo ndiyo sababu nimekuja.”+ 39  Na akaenda, akihubiri katika masinagogi yao katika Galilaya yote na akifukuza pepo wachafu.+ 40  Kule pia mutu fulani mwenye ukoma akakuja kwake, akamulilia hata kwa kupiga magoti, na kumuambia: “Kama tu unataka, unaweza kunifanya nikuwe safi.”+ 41  Halafu akasikia huruma, na akanyoosha mukono wake, akamugusa na kumuambia: “Ninataka! Kuwa safi.”+ 42  Mara moja ule ukoma ukamutoka, na akakuwa safi. 43  Kisha, akamupatia maagizo makali na mara moja akamuacha aende, 44  na kumuambia: “Fanya angalisho, usimuambie mutu yeyote jambo lolote, lakini uende ujionyeshe kwa kuhani na utoe kwa ajili ya kutakaswa kwako mambo yenye Musa aliagiza,+ ili kuwa ushahidi kwao.”+ 45  Lakini kisha kuondoka, mutu huyo akaanza kutangaza sana jambo hilo na kueneza sana habari hiyo, na hivyo Yesu hangeweza tena kuingia waziwazi katika muji wowote, lakini alibakia inje mahali kwenye hapakukuwa watu. Hata hivyo, watu waliendelea kuja kwake kutoka kila upande.+

Maelezo ya Chini

Tnn., “mbele ya uso wako.”
Ao “aliwatumbukiza; aliwazamisha.”
Ao “mushipi.”
Ao “makila yao.”
Ao “makila yao.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “makila yao.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao pengine, “walijua yeye ni nani.”