Kulingana na Marko 14:1-72

  • Makuhani wanafanya mupango wa kumuua Yesu (1, 2)

  • Mafuta yenye marashi yanamwangwa juu ya Yesu (3-9)

  • Yuda anamusaliti Yesu (10, 11)

  • Pasaka ya mwisho (12-21)

  • Chakula cha Mangaribi cha Bwana kinaanzishwa (22-26)

  • Yesu anasema kwamba Petro atamukana (27-31)

  • Yesu anasali akiwa Getsemane (32-42)

  • Yesu anakamatwa (43-52)

  • Anasamba mbele ya Sanhedrini (53-65)

  • Petro anamukana Yesu (66-72)

14  Sasa ilikuwa siku mbili mbele ya+ Pasaka+ na Sikukuu ya Mikate Yenye Haina Chachu.+ Na wakubwa wa makuhani na waandishi walikuwa wanatafuta njia ya kumukamata kwa ujanja na kumuua;+  kwa maana walikuwa wanasema: “Tusimukamate kwenye sikukuu; pengine watu wanaweza kutokeza fujo.”  Na wakati alikuwa Betania akikula chakula* katika nyumba ya Simoni mwenye ukoma, mwanamuke fulani akakuja na chupa ya alabasta yenye kuwa na mafuta yenye marashi, nardo ya kweli, ya bei sana. Akaivunja ili kuifungua chupa hiyo na akaanza kuyamwanga juu ya kichwa cha Yesu.+  Halafu wamoja wakakasirika na kuambiana: “Sababu gani mafuta haya yenye marashi yamepotezwa bure?  Kwa maana mafuta haya yenye marashi yangeuzishwa kwa dinari* zaidi ya mia tatu (300) na feza hizo zipewe maskini!” Na wakamukasirikia* sana ule mwanamuke.  Lakini Yesu akasema: “Mumuache. Sababu gani munataka kumusumbua? Amenifanyia tendo la muzuri.+  Kwa maana maskini muko nao sikuzote,+ na munaweza kuwatendea mema kila wakati munataka, lakini hamutakuwa na mimi sikuzote.+  Amefanya kile ameweza; amemwanga mbele ya wakati mafuta yenye marashi kwenye mwili wangu, kwa ajili ya maziko yangu.+  Kwa kweli ninawaambia ninyi, kila mahali kwenye habari njema itahubiriwa katika ulimwengu wote,+ jambo lenye mwanamuke huyu alifanya litasemwa pia ili kumukumbuka.”+ 10  Na Yuda Iskariote, mumoja wa wale Kumi na Mbili (12), akaenda kwa wakubwa wa makuhani ili kumusaliti kwao.+ 11  Wakati walisikia jambo hilo, wakafurahi na wakaahidi kumupatia feza.+ Basi akaanza kutafuta nafasi ya kumusaliti. 12  Sasa siku ya kwanza ya Mikate Yenye Haina Chachu,+ wakati walikuwa wanatoa zabihu ya Pasaka kulingana na desturi,+ wanafunzi wake wakamuuliza: “Ni wapi unataka tuende tukutayarishie ili ukule Pasaka?”+ 13  Halafu akatuma wawili kati ya wanafunzi wake na kuwaambia: “Muende katika muji, na mwanaume mumoja mwenye kubeba mutungi wa maji atakutana na ninyi. Mumufuate,+ 14  na mahali popote ataingia, muambie mwenye nyumba, ‘Mwalimu anasema: “Kiko wapi chumba cha wageni chenye ninaweza kukulia ndani Pasaka pamoja na wanafunzi wangu?”’ 15  Na atawaonyesha chumba kikubwa cha juu, chenye kuwa na vifaa na kiko tayari. Mufanye ndani matayarisho kwa ajili yetu.” 16  Basi wanafunzi wakaenda, wakaingia katika muji na kukikuta kama vile aliwaambia, na wakafanya matayarisho ya Pasaka. 17  Wakati ilikuwa mangaribi, akakuja pamoja na wale Kumi na Mbili (12).+ 18  Na wakati walikuwa wamekaa kwenye meza wakikula, Yesu akasema: “Kwa kweli ninawaambia ninyi, mumoja wenu mwenye anakula pamoja na mimi atanisaliti.”+ 19  Wakaanza kuhuzunika na kila mumoja alikuwa anamuambia: “Ni mimi?” 20  Akawaambia: “Ni mumoja wa wale Kumi na Mbili (12), ule mwenye anatia mukono wake katika bakuli pamoja na mimi.+ 21  Kwa maana Mwana wa binadamu anaenda zake, kama vile iliandikwa juu yake, lakini ole wake ule mutu mwenye anamusaliti Mwana wa binadamu!+ Ingekuwa muzuri zaidi kwa mutu huyo kama hangezaliwa.”+ 22  Na wakati waliendelea kula, akakamata mukate, akatoa baraka, akauvunja, na akawapatia, na kusema: “Mukamate; huu unamaanisha mwili wangu.”+ 23  Na akakamata kikombe, akatoa shukrani na kuwapatia, na wote wakakunywa divai yenye ilikuwa katika kikombe hicho.+ 24  Na akawaambia: “Hii inamaanisha ‘damu yangu+ ya agano,’+ yenye itamwangwa kwa ajili ya wengi.+ 25  Kwa kweli ninawaambia ninyi, sitakunywa tena divai ya muzabibu hata kidogo mupaka ile siku nitaikunywa ikiwa mupya katika Ufalme wa Mungu.” 26  Mwishowe, kisha kuimba sifa,* wakatoka na kuenda kwenye Mulima wa Mizeituni.+ 27  Na Yesu akawaambia: “Ninyi wote mutakwazika, kwa maana imeandikwa: ‘Nitapiga muchungaji,+ na kondoo watatawanyika.’+ 28  Lakini kisha kufufuliwa, nitawatangulia kuingia Galilaya.”+ 29  Hata hivyo, Petro akamuambia: “Hata kama wengine wote wanakwazika, mimi sitakwazika.”+ 30  Halafu Yesu akamuambia: “Kwa kweli ninakuambia kwamba leo, ndiyo, usiku huu, mbele jogoo awike mara mbili, utanikana mara tatu (3).”+ 31  Lakini Petro akaendelea kusema kwa mukazo: “Hata nikilazimika kufa pamoja na wewe, sitakukana hata kidogo.” Pia, wengine wote wakaanza kusema vilevile.+ 32  Basi wakakuja mahali kwenye kunaitwa Getsemane, na akaambia wanafunzi wake: “Mukae hapa, wakati mimi ninasali.”+ 33  Na akamuchukua Petro, Yakobo, na Yohana pamoja naye,+ na akaanza kufazaika sana na kuvurugika sana. 34  Akawaambia: “Nimehuzunika* sana,+ kiasi cha kufa. Mukae hapa na muendelee kukesha.”+ 35  Na akaenda mbele kidogo, akaanguka chini na kuanza kusali kwamba, kama inawezekana, saa hiyo ipite mbali naye. 36  Na akasema: “Abba,* Baba,+ mambo yote yanawezekana kwako; uniondolee kikombe hiki. Haiko vile ninapenda, lakini, vile wewe unapenda.”+ 37  Akarudia na kuwakuta wamelala usingizi, na akamuambia Petro: “Simoni, unalala usingizi? Haukukuwa na nguvu ya kukesha kwa saa moja?+ 38  Muendelee kukesha na kusali bila kuacha, ili musiingie katika jaribu.+ Kwa kweli, roho inataka,* lakini mwili ni muzaifu.”+ 39  Na akaenda tena na kusali, na kusema jambo lilelile.+ 40  Na akakuja tena na kuwakuta wamelala, kwa maana macho yao yalikuwa mazito, kwa hiyo hawakujua wamujibu nini. 41  Na akakuja mara ya tatu (3) na kuwaambia: “Wakati kama huu, ninyi munalala usingizi na kupumuzika! Imetosha! Saa imefika!+ Muangalie! Mwana wa binadamu anasalitiwa katika mikono ya watenda-zambi. 42  Musimame, tuende. Muangalie! musaliti wangu amekaribia.”+ 43  Na mara moja, wakati alikuwa angali anasema, Yuda, mumoja wa wale Kumi na Mbili (12), akafika pamoja na watu wengi wenye kuwa na panga na magongo;* walikuwa wametumwa na wakubwa wa makuhani na waandishi na wazee.+ 44  Basi musaliti wake alikuwa amepatana nao na kuwapatia alama, akisema: “Mutu yeyote mwenye nitabusu, ni yeye; mumukamate na kumuweka chini ya ulinzi.” 45  Akakuja moja kwa moja, akamukaribia Yesu na kusema, “Rabi!” kisha akamubusu kwa upole wote.* 46  Basi wakamukamata na kumufunga. 47  Lakini, mumoja wa wale wenye walikuwa wanasimama karibu akachomoa upanga wake, akamupiga mutumwa wa kuhani mukubwa na kumukata sikio.+ 48  Lakini Yesu akawaambia: “Je, mumekuja kunikamata mukiwa na panga na magongo* kama vile munakuja kukamata munyanganyi?+ 49  Kila siku nilikuwa pamoja na ninyi katika hekalu nikifundisha,+ lakini hamukunikamata na kunifunga. Hata hivyo, ni ili Maandiko yatimizwe.”+ 50  Na wote wakamuacha na kukimbia.+ 51  Lakini kijana mumoja mwenye kuvaa tu nguo ya kitani kizuri juu ya mwili wake akaanza kumufuata karibu-karibu, na wakajaribu kumukamata, 52  lakini akaacha nguo yake ya kitani, akakimbia akiwa uchi.* 53  Kisha wakamupeleka Yesu kwa kuhani mukubwa,+ na wakubwa wote wa makuhani, wazee, na waandishi wakakusanyika.+ 54  Lakini Petro, akiwa mbali, akamufuata mupaka katika kiwanja cha kuhani mukubwa; na alikuwa anakaa pamoja na watumishi wa nyumba akiota moto wenye kuwaka sana.+ 55  Sasa wakubwa wa makuhani na Sanhedrini yote walikuwa wanatafuta ushuhuda juu ya Yesu ili wamuue, lakini hawakukuwa wanapata ushuhuda wowote.+ 56  Kwa kweli, watu wengi walikuwa wanatoa ushahidi wa uongo juu yake,+ lakini ushuhuda wao haukupatana. 57  Tena, watu fulani walikuwa wanasimama na kutoa ushahidi wa uongo juu yake, na kusema: 58  “Tulimusikia akisema, ‘Nitabomoa hekalu hili lenye lilifanywa kwa mikono, na kwa siku tatu (3) nitajenga lingine lenye halikufanywa kwa mikono.’”+ 59  Lakini hata kwa kusema vile, ushuhuda wao haukupatana. 60  Kisha kuhani mukubwa akasimama katikati yao na akamuuliza Yesu, akisema: “Haujibu hata neno moja? Watu hawa wanashuhudia nini juu yako?”+ 61  Lakini akaendelea kukaa kimya na hakutoa jibu lolote.+ Kuhani mukubwa akaanza tena kumuuliza na akamuambia: “Wewe ndiye Kristo Mwana wa Ule Mubarikiwa?” 62  Kisha Yesu akasema: “Mimi ndiye; na mutaona Mwana wa binadamu+ akiwa amekaa kwenye mukono wa kuume+ wa nguvu na akikuja pamoja na mawingu ya mbinguni.”+ 63  Halafu kuhani mukubwa akapasua nguo zake na kusema: “Je, tuko na lazima ya mashahidi wengine?+ 64  Mumesikia namna anamutukana Mungu. Munaamua nini?”* Wote wakamuhukumu kwamba anastahili kufa.+ 65  Na wamoja wakaanza kumutemea mate+ na kumufunika uso na kumupiga ngumi na kumuambia: “Toa unabii!” Walinzi wa tribinali wakamupiga makofi kwenye uso na wakamupeleka.+ 66  Sasa wakati Petro alikuwa sehemu ya chini katika kiwanja, mumoja wa watumishi wanamuke wa kuhani mukubwa akakuja.+ 67  Wakati alimuona Petro akiota moto, akamuangalia moja kwa moja na kusema: “Wewe pia ulikuwa pamoja na ule Munazareti, ule Yesu.” 68  Lakini akakana, na kusema: “Simujue na sielewe unataka kusema nini.” Kisha Petro akaenda inje kwenye muingilio wa kiwanja. 69  Akiwa kule mutumishi mwanamuke akamuona, na akaanza tena kuambia wale wenye walikuwa wanasimama pale: “Huyu ni mumoja wao.” 70  Tena alikuwa anakana. Na kisha wakati kidogo, wale wenye walikuwa wanasimama pale wakaanza tena kumuambia Petro: “Hakika wewe ni mumoja wao, kwa maana, kwa kweli, wewe ni Mugalilaya.” 71  Lakini akaanza kulaani na kuapa: “Simujue mutu huyo mwenye munazungumuzia!” 72  Mara moja jogoo akawika mara ya pili,+ na Petro akakumbuka maneno yenye Yesu alikuwa amemuambia: “Mbele jogoo awike mara mbili, utanikana mara tatu (3).”+ Akashindwa kujizuia na akaanza kulia.

Maelezo ya Chini

Ao “akikaa kwenye meza.”
Ao “wakamukemea.”
Ao “zaburi.”
Ao “Nafsi yangu imehuzunika.”
Neno la Kiaramu lenye linamaanisha “Ee Baba!”
Ao “inapenda.”
Gongo ni fimbo yenye kuvimba kwenye mwisho wake mumoja.
Ao “wororo.”
Gongo ni fimbo yenye kuvimba kwenye mwisho wake mumoja.
Ao “karibu uchi; akiwa tu na nguo ya ndani.”
Ao “Munawaza nini?”