Kulingana na Marko 10:1-52

  • Ndoa na kuvunja ndoa (1-12)

  • Yesu anabariki watoto (13-16)

  • Ulizo la mwanaume tajiri (17-25)

  • Kujitoa kwa ajili ya Ufalme (26-31)

  • Kifo cha Yesu kinatabiriwa tena (32-34)

  • Ombi la Yakobo na Yohana (35-45)

    • Yesu ni bei ya ukombozi kwa ajili ya wengi (45)

  • Kipofu Bartimayo anaponyeshwa (46-52)

10  Akatoka pale na kuja kwenye mipaka ya Yudea, ngambo ingine ya Yordani, na watu wengi wakakusanyika tena karibu naye. Kama vile alizoea kufanya, akaanza tena kuwafundisha.+  Na Wafarisayo wakamukaribia, wakiwa na kusudi la kumujaribu, na wakauliza kama inaruhusiwa mwanaume kuvunja ndoa na bibi yake.+  Akawajibu: “Musa aliwapatia ninyi amri gani?”  Wakasema: “Musa aliruhusu kuandika cheti cha kumufukuza na kuvunja naye ndoa.”+  Lakini Yesu akawaambia: “Aliwaandikia ninyi amri hii+ kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu.+  Lakini, tangu mwanzo wa uumbaji, ‘Yeye aliwafanya mwanaume na mwanamuke.+  Kwa sababu hiyo mwanaume atamuacha baba yake na mama yake,+  na hao wawili watakuwa mwili mumoja,’+ na hivyo hawako wawili tena, lakini mwili mumoja.  Kwa hiyo, kile chenye Mungu ameunganisha* mutu yeyote asikitenganishe.”+ 10  Wakati walikuwa tena ndani ya nyumba, wanafunzi wakaanza kumuuliza juu ya jambo hilo. 11  Akawaambia: “Kila mutu mwenye anavunja ndoa na bibi yake na kuoa mwingine anafanya uzinifu+ na anakosa uaminifu kwa bibi yake, 12  na kama mwanamuke anavunja ndoa na bwana yake kisha anaolewa na mwingine, anafanya uzinifu.”+ 13  Sasa watu wakaanza kumuletea watoto wadogo ili awaguse, lakini wanafunzi wakawakemea.+ 14  Wakati Yesu aliona jambo hilo akakasirika na kuwaambia: “Muache watoto wadogo wakuje kwangu; musijaribu kuwazuia, kwa maana Ufalme wa Mungu ni wa wale wenye kuwa kama wao.+ 15  Kwa kweli ninawaambia ninyi, kila mutu mwenye hapokee Ufalme wa Mungu kama mutoto mudogo hataingia hata kidogo ndani yake.”+ 16  Akakamata watoto katika mikono yake, na akaanza kuwabariki, akiweka mikono yake juu yao.+ 17  Wakati alikuwa anaenda, mutu fulani akamukimbilia, akapiga magoti mbele yake na kumuuliza: “Mwalimu Mwema, ninapaswa kufanya nini ili niriti uzima wa milele?”+ 18  Yesu akamuambia: “Sababu gani unaniita mwema? Hakuna mutu mwema isipokuwa mumoja tu, Mungu.+ 19  Unajua amri: ‘Usiue,+ usifanye uzinifu,+ usiibe,+ usitoe ushahidi wa uongo,+ usipunje,+ heshimia baba yako na mama yako.’”+ 20  Mutu huyo akamuambia: “Mwalimu, nimeshika mambo hayo yote tangu ujana wangu.” 21  Yesu akamuangalia, akamupenda na kusema, “Unakosa jambo moja: Uende, uuzishe vitu vyenye uko navyo na upatie maskini, na utakuwa na hazina mbinguni; kisha ukuje ukuwe mufuasi wangu.”+ 22  Lakini akavunjika moyo kwa sababu ya jibu hilo, akaenda akiwa na huzuni, kwa maana alikuwa na vitu vingi.+ 23  Kisha kuangalia huku na huku, Yesu akaambia wanafunzi wake: “Itakuwa vigumu sana kwa wale wenye kuwa na feza kuingia katika Ufalme wa Mungu!”+ 24  Lakini wanafunzi wakashangazwa na maneno yake. Kisha Yesu akawaambia: “Watoto wangu, ni vigumu sana kuingia katika Ufalme wa Mungu! 25  Ni vyepesi zaidi kwa ngamia kupita katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika Ufalme wa Mungu.”+ 26  Wakashangaa hata zaidi na wakamuambia:* “Ni nani basi anaweza kuokolewa?”+ 27  Yesu akawaangalia moja kwa moja na kusema: “Kwa wanadamu haiwezekane, lakini kwa Mungu inawezekana, kwa maana mambo yote yanawezekana kwa Mungu.” 28  Petro akaanza kumuambia: “Angalia! Tumeacha vitu vyote na tumekufuata.”+ 29  Yesu akasema: “Kwa kweli ninawaambia ninyi, hakuna mutu mwenye ameacha nyumba ao ndugu ao dada ao mama ao baba ao watoto ao mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya habari njema+ 30  mwenye hatapata mara mia moja (100) sasa katika kipindi hiki​—nyumba, ndugu, dada, mama, watoto, mashamba, pamoja na mateso+​—na katika mupangilio wa mambo* wenye unakuja, uzima wa milele. 31  Lakini wengi wenye kuwa wa kwanza watakuwa wa mwisho, na wa mwisho watakuwa wa kwanza.”+ 32  Sasa walikuwa katika barabara wakipanda kuenda Yerusalemu, na Yesu alikuwa mbele yao, na walishangaa, lakini wale wenye walifuata wakaanza kuogopa. Tena akachukua wale Kumi na Mbili (12) na kuenda nao pembeni na akaanza kuwaambia mambo haya yenye yalikuwa karibu kumupata:+ 33  “Muangalie! tunapanda kuenda Yerusalemu, na Mwana wa binadamu atatiwa katika mikono ya wakubwa wa makuhani na waandishi. Watamutolea hukumu ya kifo na kumutia katika mikono ya watu wa mataifa, 34  na hawa watamuchekelea, watamutemea mate, watamupiga mijeledi na kumuua, lakini kisha siku tatu (3) atafufuka.”+ 35  Yakobo na Yohana, wana wa Zebedayo,+ wakamukaribia na kumuambia: “Mwalimu, tunataka utufanyie kila kitu chenye tutakuomba.”+ 36  Akawaambia: “Munataka niwafanyie nini?” 37  Wakajibu: “Uturuhusu kukaa, mumoja kwenye mukono wako wa kuume na mwingine kwenye mukono wako wa kushoto, katika utukufu wako.”+ 38  Lakini Yesu akawaambia: “Hamujue kile munaomba. Je, munaweza kunywa kikombe chenye ninakunywa ao kubatizwa kwa ubatizo wenye ninabatizwa?”+ 39  Wakamuambia: “Tunaweza.” Halafu Yesu akawaambia: “Kikombe chenye ninakunywa, mutakunywa, na kwa ubatizo wenye ninabatizwa, mutabatizwa.+ 40  Hata hivyo, kukaa kwenye mukono wangu wa kuume ao kwenye mukono wangu wa kushoto, haiko haki yangu kutoa, lakini wenye watakaa ni wale wenye wametayarishiwa.” 41  Wakati wale wengine kumi (10) walisikia jambo hilo, wakamukasirikia Yakobo na Yohana.+ 42  Lakini Yesu, akawaita na kuwaambia: “Munajua kwamba wale wenye wanaonekana kuwa wanatawala* mataifa wanapiga ubwana juu yao na wakubwa wao wanatumia mamlaka juu yao.+ 43  Haipaswe kuwa vile kati yenu; lakini kila mutu mwenye anataka kuwa mukubwa katikati yenu anapaswa kuwa mutumishi wenu,+ 44  na kila mutu mwenye anataka kuwa wa kwanza katikati yenu anapaswa kuwa mutumwa wa wote. 45  Kwa maana hata Mwana wa binadamu hakukuja ili watu wamutumikie, lakini ili yeye atumikie wengine+ na atoe uzima wake* kuwa bei ya ukombozi pa nafasi ya wengi.”+ 46  Kisha wakaingia Yeriko. Lakini wakati yeye na wanafunzi wake na watu wengi sana walikuwa wanatoka Yeriko, Bartimayo (mwana wa Timayo), kipofu mwenye kuomba-omba, alikuwa amekaa pembeni ya barabara.+ 47  Wakati alisikia kwamba ni Yesu Munazareti, akaanza kuita kwa sauti kubwa na kusema: “Mwana wa Daudi,+ Yesu, unisikilie huruma!”+ 48  Halafu watu wengi wakaanza kumukemea, wakimuambia anyamaze, lakini akaendelea kusema kwa sauti kubwa: “Mwana wa Daudi, unisikilie huruma!” 49  Kwa hiyo Yesu akasimama na kusema: “Mumuite akuje.” Basi wakamuita ule kipofu, wakamuambia: “Usiogope! Simama; anakuita.” 50  Akatupa nguo yake ya inje, akasimama haraka na kumuendea Yesu. 51  Kisha Yesu akamuuliza: “Unataka nikufanyie nini?” Ule kipofu akamuambia: “Raboni,* naomba niweze kuona tena.” 52  Na Yesu akamuambia: “Uende. Imani yako imekuponyesha.”+ Na mara moja akaanza kuona tena,+ na akaanza kumufuata katika barabara.

Maelezo ya Chini

Tnn., “amefunga nira pamoja.”
Ao pengine “wakaambiana.”
Ao “mufumo wa mambo.” Angalia Maana ya Maneno.
Ao “wenye wanatambuliwa kuwa watawala wa.”
Ao “nafsi yake.”
Maana yake “Mwalimu.”