Kulingana na Mathayo 9:1-38

  • Yesu amponya mtu aliyepooza (1-8)

  • Yesu amwita Mathayo (9-13)

  • Swali kuhusu kufunga (14-17)

  • Binti ya Yairo; mwanamke agusa vazi la nje la Yesu (18-26)

  • Yesu aponya vipofu na mabubu (27-34)

  • Mavuno ni mengi lakini wafanyakazi ni wachache (35-38)

9  Basi akapanda mashua, akavuka bahari na kwenda katika jiji lake.+  Na tazama! wakamletea mtu aliyepooza, akiwa amelala kwenye kitanda.* Alipoona imani yao, Yesu akamwambia yule mtu aliyepooza: “Jipe moyo mwanangu! Umesamehewa dhambi zako.”+  Sasa baadhi ya waandishi wakaambiana: “Mtu huyu anakufuru.”  Yesu, akijua fikira zao, akasema: “Kwa nini mnawaza mambo maovu katika mioyo yenu?+  Kwa mfano, ni jambo gani rahisi zaidi kusema, ‘Umesamehewa dhambi zako,’ au kusema, ‘Simama utembee’?+  Hata hivyo, ili mjue kwamba Mwana wa binadamu ana mamlaka ya kusamehe dhambi duniani—” kisha akamwambia yule mtu aliyepooza: “Simama, chukua kitanda chako, uende nyumbani.”+  Ndipo akasimama, akaenda nyumbani.  Umati ulipoona hivyo ukaogopa, nao wakamtukuza Mungu aliyewapa wanadamu mamlaka ya namna hiyo.  Yesu alipokuwa akiondoka mahali hapo akamwona mtu aliyeitwa Mathayo akiwa ameketi kwenye ofisi ya kodi, akamwambia: “Njoo uwe mfuasi wangu.” Mara moja akasimama na kumfuata.+ 10  Baadaye alipokuwa akila* katika nyumba, tazama! wakusanya kodi wengi na watenda dhambi wakaja na kuanza kula* pamoja na Yesu na wanafunzi wake.+ 11  Lakini Mafarisayo walipoona hivyo wakawauliza wanafunzi wake: “Kwa nini mwalimu wenu anakula pamoja na wakusanya kodi na watenda dhambi?”+ 12  Yesu alipowasikia, akasema: “Watu wenye afya hawahitaji daktari, lakini wagonjwa wanamhitaji.+ 13  Nendeni, basi, mkajifunze maana ya maneno haya: ‘Ninataka rehema, si dhabihu.’+ Kwa maana sikuja kuwaita waadilifu, bali watenda dhambi.” 14  Kisha wanafunzi wa Yohana wakaja na kumuuliza: “Kwa nini sisi na Mafarisayo hufunga lakini wanafunzi wako hawafungi?”+ 15  Ndipo Yesu akawaambia: “Rafiki za bwana harusi hawahitaji kuomboleza bwana harusi+ anapokuwa pamoja nao, sivyo? Lakini siku zitakuja ambapo bwana harusi ataondolewa kwao,+ ndipo watakapofunga. 16  Hakuna mtu anayeshona kiraka cha kitambaa kipya juu ya vazi la nje la zamani; kwa maana hicho kitambaa kipya kitatoka kwenye hilo vazi nalo litararuka vibaya zaidi.+ 17  Wala watu hawaweki divai mpya katika viriba vya divai vilivyochakaa. Wakifanya hivyo, viriba hivyo vitapasuka na divai itamwagika navyo viriba vitaharibika. Lakini watu huweka divai mpya katika viriba vipya vya divai, na vitu vyote viwili huhifadhiwa.” 18  Alipokuwa akiwaambia mambo hayo, tazama! mtawala fulani aliyekuwa amekaribia, akaja na kumsujudia* akisema: “Kufikia sasa binti yangu atakuwa amekufa; lakini njoo uweke mkono wako juu yake naye atakuwa hai.”+ 19  Ndipo Yesu akasimama, akamfuata pamoja na wanafunzi wake. 20  Na tazama! mwanamke aliyekuwa na mtiririko wa damu+ kwa miaka 12 akaja kutoka nyuma na kugusa upindo wa vazi lake la nje,+ 21  kwa maana alikuwa akijiambia: “Nikigusa tu vazi lake la nje, nitapona.” 22  Yesu akageuka, na alipomwona, akamwambia: “Binti, usiogope! Imani yako imekuponya.”+ Na kutoka saa hiyo, yule mwanamke akapona.+ 23  Basi alipoingia katika nyumba ya yule mtawala na kuwaona watu waliokuwa wakipiga filimbi na umati uliokuwa na vurugu,+ 24  Yesu akasema: “Ondokeni hapa, kwa maana msichana huyu mdogo hajafa bali amelala usingizi.”+ Ndipo wakaanza kumcheka kwa dharau. 25  Mara tu umati ulipoondolewa, Yesu akaingia na kumshika mkono,+ kisha yule msichana mdogo akainuka.+ 26  Bila shaka, habari hiyo ilienea katika eneo hilo lote. 27  Yesu alipokuwa akitoka huko, wanaume wawili vipofu+ wakamfuata, wakipaza sauti: “Tuhurumie,* Mwana wa Daudi.” 28  Alipoingia ndani ya nyumba, wale wanaume vipofu wakamjia, Yesu akawauliza: “Je, mna imani kwamba ninaweza kufanya hivyo?”+ Wakamjibu: “Ndiyo Bwana.” 29  Kisha akayagusa macho yao,+ akasema: “Na itendeke kwenu kulingana na imani yenu.” 30  Na macho yao yakaanza kuona. Zaidi ya hayo, Yesu akawaonya vikali: “Msimwambie yeyote jambo hili.”+ 31  Lakini walipotoka nje, wakaeneza habari kumhusu katika eneo hilo lote. 32  Walipokuwa wakiondoka, tazama! watu wakamletea bubu aliyekuwa na roho mwovu;+ 33  baada ya yule roho mwovu kufukuzwa, yule bubu akaongea.+ Basi, umati ukashangaa na kusema: “Jambo kama hili halijawahi kuonekana katika Israeli.”+ 34  Lakini Mafarisayo walikuwa wakisema: “Anawafukuza roho waovu kwa nguvu za mtawala wa roho waovu.”+ 35  Yesu akaondoka ili kutembelea majiji na vijiji vyote, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya Ufalme na kuponya kila aina ya ugonjwa na kila aina ya udhaifu.+ 36  Alipoona umati akausikitikia,+ kwa sababu walikuwa wamechunwa ngozi na kutupwa huku na huku kama kondoo wasio na mchungaji.+ 37  Ndipo akawaambia wanafunzi wake: “Ndiyo, mavuno ni mengi, lakini wafanyakazi ni wachache.+ 38  Kwa hiyo, mwombeni Bwana wa mavuno awatume wafanyakazi katika mavuno yake.”+

Maelezo ya Chini

Au “machela.”
Au “akiwa ameketi mezani.”
Au “kuketi mezani.”
Au “kumwinamia.”
Au “Tuonyeshe rehema.”