Kulingana na Mathayo 14:1-36

  • Yohana Mbatizaji akatwa kichwa (1-12)

  • Yesu alisha wanaume 5,000 (13-21)

  • Yesu atembea juu ya maji (22-33)

  • Yesu awaponya watu huko Genesareti (34-36)

14  Wakati huo Herode, mtawala wa wilaya,* akasikia habari kumhusu Yesu.+  Akawaambia watumishi wake: “Huyu ni Yohana Mbatizaji. Alifufuliwa kutoka kwa wafu na ndiyo sababu anafanya matendo yenye nguvu.”+  Herode* alikuwa amemkamata Yohana akamfunga na kumtia gerezani kwa sababu ya Herodia, mke wa Filipo ndugu yake.+  Kwa maana Yohana alikuwa akimwambia: “Si halali kwako kuwa na mwanamke huyo.”+  Hata hivyo, ingawa Herode alitaka kumuua, aliuogopa umati, kwa sababu walimwona kuwa nabii.+  Lakini wakati wa sherehe ya sikukuu ya kuzaliwa kwa Herode,+ binti ya Herodia alicheza dansi na kumfurahisha sana Herode+  hivi kwamba akaahidi kwa kiapo kumpa chochote ambacho angeomba.  Ndipo yule binti, akichochewa na mama yake, akasema: “Nipe kwenye sinia kichwa cha Yohana Mbatizaji.”+  Mfalme akahuzunika, lakini kwa sababu ya viapo alivyotoa mbele ya wageni* wake, akaamuru apewe kichwa hicho. 10  Basi akawatuma watu gerezani, nao wakamkata Yohana kichwa. 11  Kichwa chake kikaletwa kwenye sinia akapewa yule msichana, naye akampelekea mama yake. 12  Baadaye wanafunzi wake wakaja wakaondoa maiti hiyo na kuizika, kisha wakaenda kumjulisha Yesu. 13  Yesu aliposikia hilo, akaondoka hapo kwa mashua, akaenda mahali pasipo na watu ili awe peke yake. Lakini umati ulipopata habari, ukamfuata kwa miguu kutoka katika majiji.+ 14  Alipofika ufuoni, akaona umati mkubwa, akawasikitikia+ na kuwaponya wagonjwa wao.+ 15  Lakini ilipofika jioni, wanafunzi wake wakaja na kumwambia: “Mahali hapa hapana watu na muda umesonga sana; uambie umati uondoke, waende vijijini wakajinunulie chakula.”+ 16  Hata hivyo, Yesu akawaambia: “Si lazima waondoke; ninyi wapeni chakula.” 17  Wakamwambia: “Hatuna kitu hapa isipokuwa mikate mitano na samaki wawili tu.” 18  Akasema: “Nileteeni hapa.” 19  Akauagiza umati uketi kwenye nyasi. Kisha akachukua ile mikate mitano na wale samaki wawili, akatazama mbinguni, akatoa baraka+ na baada ya kuimega mikate, akawapa wanafunzi, nao wanafunzi wakaugawia umati. 20  Basi wote wakala wakashiba, nao wakakusanya vipande vilivyobaki, wakajaza vikapu 12.+ 21  Sasa wale waliokula walikuwa wanaume karibu 5,000, na pia wanawake na watoto wadogo.+ 22  Kisha, bila kukawia, akawaagiza wanafunzi wake wapande mashua na kumtangulia kwenda ng’ambo ya bahari, huku yeye akiuaga umati.+ 23  Baada ya kuuaga umati, akapanda mlimani akiwa peke yake ili kusali.+ Ilipofika jioni, alikuwa peke yake huko. 24  Kufikia sasa mashua ilikuwa mamia ya mita* kutoka kwenye nchi kavu, ikitaabishwa na mawimbi kwa sababu upepo ulikuwa ukivuma kinyume chao. 25  Lakini katika kesha la nne la usiku* akawajia, akitembea juu ya bahari. 26  Wanafunzi walipomwona akitembea juu ya bahari, wakahangaika na kusema: “Ni mzuka!” Wakapaza sauti kwa hofu. 27  Lakini mara moja Yesu akawaambia: “Jipeni moyo! Ni mimi; msiogope.”+ 28  Petro akamjibu: “Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako nikitembea juu ya maji.” 29  Akamwambia: “Njoo!” Ndipo Petro akatoka kwenye mashua, akatembea juu ya maji kumwelekea Yesu. 30  Lakini alipoitazama ile dhoruba ya upepo akaogopa. Alipoanza kuzama, akapaza sauti: “Bwana, niokoe!” 31  Mara moja Yesu akaunyoosha mkono wake, akamshika na kumwambia: “Wewe mwenye imani ndogo, kwa nini umekuwa na shaka?”+ 32  Walipopanda kwenye mashua, ile dhoruba ikatulia. 33  Ndipo wale waliokuwa ndani ya mashua wakamsujudia* wakisema: “Kwa kweli wewe ni Mwana wa Mungu.” 34  Basi wakavuka na kufika kwenye nchi kavu huko Genesareti.+ 35  Watu wa huko walipomtambua, wakaeneza habari katika maeneo yote yaliyokuwa karibu, basi watu wakamletea wagonjwa wote. 36  Nao wakamsihi awaruhusu waguse tu upindo wa vazi lake la nje,+ na wote waliougusa wakaponywa kabisa.

Maelezo ya Chini

Tnn., “tetraki.”
Yaani, Herode Antipa. Angalia Kamusi.
Au “wale waliokuwa wameketi mezani.”
Tnn., “stadia nyingi.” Stadiamu moja ilikuwa sawa na mita 185 (futi 606.95).
Yaani, karibu saa 9 usiku hadi saa 12 asubuhi.
Au “wakamwinamia.”