Kulingana na Mathayo 18:1-35

  • Aliye mkuu zaidi katika Ufalme (1-6)

  • Vikwazo (7-11)

  • Mfano wa kondoo aliyepotea (12-14)

  • Jinsi ya kumpata ndugu yako (15-20)

  • Mfano wa mtumwa aliyekosa kusamehe (21-35)

18  Katika saa hiyo wanafunzi wakamkaribia Yesu na kumuuliza: “Kwa kweli ni nani aliye mkuu zaidi katika Ufalme wa mbinguni?”+  Basi akamwita mtoto mdogo, akamsimamisha katikati yao  na kusema: “Kwa kweli ninawaambia, msipogeuka* na kuwa kama watoto wadogo,+ hamtaingia kamwe katika Ufalme wa mbinguni.+  Kwa hiyo, yeyote atakayejinyenyekeza kama mtoto huyu mdogo ndiye mkuu zaidi katika Ufalme wa mbinguni;+  na yeyote anayempokea mtoto mdogo kama huyu kwa msingi wa jina langu ananipokea mimi pia.  Lakini yeyote anayemkwaza mmoja wa hawa wadogo wanaoniamini, ingekuwa afadhali afungiwe shingoni jiwe la kusagia ambalo huzungushwa na punda, kisha azamishwe baharini.+  “Ole kwa ulimwengu kwa sababu ya vikwazo! Bila shaka, lazima vikwazo vije, lakini ole wake mtu ambaye kikwazo kitakuja kupitia kwake!  Basi, ikiwa mkono wako au mguu wako unakufanya ukwazike, ukate na kuutupa mbali nawe.+ Ni afadhali uingie katika uzima ukiwa kilema au kiwete kuliko kutupwa ndani ya moto wa milele ukiwa na mikono miwili au miguu miwili.+  Pia, ikiwa jicho lako linakufanya ukwazike, ling’oe na kulitupa mbali nawe. Afadhali uingie katika uzima ukiwa na jicho moja kuliko kutupwa katika Gehena* ya moto ukiwa na macho mawili.+ 10  Angalieni msimdharau mmoja wa hawa wadogo, kwa maana ninawaambia kwamba malaika zao mbinguni sikuzote huutazama uso wa Baba yangu aliye mbinguni.+ 11 * —— 12  “Mnaonaje? Mtu akiwa na kondoo 100 na mmoja apotee,+ je, hatawaacha wale 99 mlimani na kwenda kumtafuta yule aliyepotea?+ 13  Naye akimpata, hakika ninawaambia, yeye humshangilia huyo kuliko wale 99 ambao hawakupotea. 14  Vivyo hivyo, Baba yangu* aliye mbinguni hapendi hata mmoja wa hawa wadogo aangamie.+ 15  “Zaidi ya hayo, ndugu yako akitenda dhambi, nenda ufunue kosa lake* kati yako na yeye peke yenu.+ Akikusikiliza, umempata ndugu yako.+ 16  Lakini asipokusikiliza, nenda pamoja na mtu mmoja au wawili, ili kwa ushahidi wa* mashahidi wawili au watatu kila jambo lithibitishwe.+ 17  Asipowasikiliza hao, liambie kutaniko. Asipolisikiliza kutaniko pia, na awe kwako kama mtu wa mataifa+ na kama mkusanya kodi.+ 18  “Kwa kweli ninawaambia, mambo yoyote mtakayofunga duniani tayari yatakuwa yamefungwa mbinguni, na mambo yoyote mtakayofungua duniani tayari yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. 19  Tena kwa kweli ninawaambia, wawili kati yenu duniani wakikubaliana kuomba jambo lolote muhimu, litatendeka kwa ajili yao kwa sababu ya Baba yangu aliye mbinguni.+ 20  Kwa maana mahali wanapokusanyika wawili au watatu katika jina langu,+ nipo hapo kati yao.” 21  Ndipo Petro akaja na kumuuliza: “Bwana, ndugu yangu atanitendea dhambi mara ngapi nami nimsamehe? Mpaka mara saba?” 22  Yesu akamwambia: “Ninakuambia, si mpaka mara saba, bali mpaka mara 77.+ 23  “Ndiyo sababu Ufalme wa mbinguni ni kama mfalme aliyetaka kufanya hesabu pamoja na watumwa wake. 24  Alipoanza kufanya hesabu, akaletewa mtu aliyekuwa na deni lake la talanta 10,000.* 25  Lakini kwa sababu hakuwa na uwezo wa kulipa, bwana wake akaamuru wamuuze mtumwa huyo, mke wake, watoto wake, na mali zake zote ili kulipa deni.+ 26  Ndipo mtumwa huyo akaanguka chini na kumsujudia,* akisema, ‘Naomba univumilie, nitakulipa kila kitu.’ 27  Bwana wake akamsikitikia mtumwa huyo, akamwachilia na kulifuta deni lake.+ 28  Lakini mtumwa huyo alipotoka akamkuta mmoja wa watumwa wenzake aliyekuwa na deni lake la dinari* 100, akamshika na kumkaba koo, akisema, ‘Nilipe ninachokudai.’ 29  Basi mtumwa mwenzake akaanguka chini na kuanza kumsihi, ‘Naomba univumilie, nami nitakulipa.’ 30  Hata hivyo, akakataa, akaenda na kuagiza atupwe gerezani mpaka alipe deni lake. 31  Watumwa wenzake walipoona jambo hilo, wakahuzunika sana, wakaenda kumweleza bwana wao mambo yote yaliyokuwa yametendeka. 32  Ndipo bwana wake akamwita na kumwambia: ‘Mtumwa mwovu, nilifuta deni lako lote uliponisihi. 33  Je, hukupaswa pia kumwonyesha rehema mtumwa mwenzako kama nilivyokuonyesha rehema?’+ 34  Ndipo bwana wake akiwa amekasirika sana, akamkabidhi kwa walinzi wa jela mpaka alipe deni lake lote. 35  Baba yangu wa mbinguni atawatendea ninyi vivyo hivyo+ ikiwa kila mmoja wenu hatamsamehe ndugu yake kutoka moyoni.”+

Maelezo ya Chini

Au “msipobadilika.”
Angalia Kamusi.
Au labda, “yenu.”
Tnn., “na umkaripie.”
Tnn., “kinywa cha.”
Talanta 10,000 za fedha zilikuwa sawa na dinari 60,000,000. Angalia Nyongeza B14.
Au “kumwinamia.”