Kulingana na Mathayo 25:1-46

  • ISHARA YA KUWAPO KWA KRISTO (1-46)

    • Mfano wa mabikira kumi (1-13)

    • Mfano wa talanta (14-30)

    • Kondoo na mbuzi (31-46)

25  “Basi Ufalme wa mbinguni ni kama mabikira kumi waliochukua taa zao+ na kwenda kumpokea bwana harusi.+  Watano kati yao walikuwa wapumbavu, na watano walikuwa wenye busara.*+  Wale wapumbavu walibeba taa zao lakini hawakubeba mafuta,  lakini wale wenye busara walibeba mafuta kwenye chupa zao pamoja na taa zao.  Bwana harusi alipokawia kuja, wote walisinzia na kulala.  Katikati ya usiku kukatokea mwito, ‘Huyu hapa Bwana harusi! Nendeni mkamlaki.’  Ndipo mabikira wote wakasimama na kuzitayarisha taa zao.+  Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, ‘Tugawieni mafuta yenu, kwa sababu taa zetu zinakaribia kuzimika.’  Wale wenye busara wakawajibu: ‘Labda hayatatutosha sisi sote. Nendeni kwa wauzaji mkajinunulie.’ 10  Walipokuwa wakienda kununua mafuta, bwana harusi akaja. Mabikira waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye kwenye karamu ya ndoa,+ na mlango ukafungwa. 11  Baadaye wale mabikira wengine pia wakaja, wakisema, ‘Bwana, Bwana, tufungulie!’+ 12  Akawajibu, ‘Kwa kweli ninawaambia, siwajui ninyi.’ 13  “Kwa hiyo, endeleeni kukesha+ kwa sababu hamjui ile siku wala saa.+ 14  “Kwa maana ni kama mtu aliye karibu kusafiri ng’ambo, aliyewaita watumwa wake na kuwakabidhi mali zake.+ 15  Akampa mmoja talanta* tano, mwingine mbili, na mwingine moja, kila mtumwa kulingana na uwezo wake, kisha akaenda ng’ambo. 16  Mara moja yule aliyepokea talanta tano akaenda kufanya biashara nazo, akapata talanta tano zaidi. 17  Vivyo hivyo, yule aliyepokea mbili akapata talanta mbili zaidi. 18  Lakini mtumwa aliyepokea moja tu akaenda akachimba shimo ardhini na kuficha zile pesa* za bwana wake. 19  “Baada ya muda mrefu, bwana wa watumwa hao akarudi na kufanya hesabu nao.+ 20  Basi, yule aliyepokea talanta tano akaja na kuleta talanta tano zaidi, akisema, ‘Bwana, ulinikabidhi talanta tano, ona, nimepata talanta tano zaidi.’+ 21  Bwana wake akamwambia: ‘Vema, mtumwa mwema na mwaminifu! Umekuwa mwaminifu katika mambo machache. Nitakuweka juu ya mambo mengi.+ Ingia katika shangwe ya bwana wako.’+ 22  Kisha yule aliyepokea talanta mbili akaja na kusema, ‘Bwana, ulinikabidhi talanta mbili, ona, nimepata talanta mbili zaidi.’+ 23  Bwana wake akamwambia: ‘Vema, mtumwa mwema na mwaminifu! Umekuwa mwaminifu katika mambo machache. Nitakuweka juu ya mambo mengi. Ingia katika shangwe ya bwana wako.’ 24  “Mwishowe mtumwa aliyepokea talanta moja akaja na kusema: ‘Bwana nilijua wewe ni mtu mgumu, ambaye huvuna mahali ambapo hukupanda na kukusanya mahali ambapo hukupepeta.+ 25  Kwa hiyo, niliogopa nikaenda na kuficha talanta yako ardhini. Chukua mali yako.’ 26  Bwana wake akamjibu: ‘Mtumwa mwovu na mvivu, ulijua kwamba nilivuna mahali ambapo sikupanda na kukusanya mahali ambapo sikupepeta, sivyo? 27  Basi, ungeweka pesa* zangu benki, ili nitakaporudi nizichukue pamoja na faida. 28  “‘Kwa hiyo, ichukueni talanta hiyo kutoka kwake mkampe yule mwenye talanta kumi.+ 29  Kwa maana kila mtu aliye na kitu ataongezewa, naye atakuwa na vitu vingi. Lakini mtu asiye na kitu, hata kile alicho nacho kitachukuliwa.+ 30  Basi mtupeni nje gizani mtumwa huyo asiyefaa kitu. Huko ndiko atalia na kusaga meno yake.’ 31  “Mwana wa binadamu+ atakapokuja katika utukufu wake, pamoja na malaika wote,+ ataketi kwenye kiti chake cha ufalme chenye utukufu. 32  Mataifa yote yatakusanyika mbele yake, naye atawatenganisha watu mmoja kutoka kwa mwenzake, kama vile mchungaji anavyotenganisha kondoo na mbuzi. 33  Naye atawaweka kondoo+ kwenye mkono wake wa kuume, lakini mbuzi kwenye mkono wake wa kushoto.+ 34  “Ndipo Mfalme atawaambia wale walio kwenye mkono wake wa kuume: ‘Njooni, ninyi ambao mmebarikiwa na Baba yangu, urithini Ufalme uliotayarishwa kwa ajili yenu tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu. 35  Kwa maana nilikuwa na njaa mkanipa chakula; nilikuwa na kiu mkanipa kinywaji. Nilikuwa mgeni mkanikaribisha vizuri;+ 36  nilikuwa uchi,* mkanivika nguo.+ Nilikuwa mgonjwa mkanitunza. Nilikuwa gerezani mkanitembelea.’+ 37  Ndipo waadilifu watamuuliza: ‘Bwana, ni lini tulipokuona ukiwa na njaa tukakulisha, au ukiwa na kiu tukakupa kinywaji?+ 38  Ni lini tulipokuona ukiwa mgeni tukakukaribisha, au ukiwa uchi tukakuvika? 39  Ni lini tulipokuona ukiwa mgonjwa au ukiwa gerezani tukakutembelea?’ 40  Mfalme atawajibu, ‘Kwa kweli ninawaambia, kwa kadiri ambavyo mlimtendea aliye mdogo zaidi kati ya hawa ndugu zangu, mlinitendea mimi.’+ 41  “Kisha atawaambia wale walio kwenye mkono wake wa kushoto: ‘Ondokeni kwangu+ ninyi mliolaaniwa, nendeni katika moto wa milele+ aliotayarishiwa Ibilisi na malaika zake.+ 42  Kwa maana nilikuwa na njaa, lakini hamkunipa chakula, nilikuwa na kiu, lakini hamkunipa kinywaji. 43  Nilikuwa mgeni, lakini hamkunikaribisha; nilikuwa uchi, lakini hamkunivika nguo; nilikuwa mgonjwa na nilikuwa gerezani lakini hamkunitunza.’ 44  Nao pia watamuuliza: ‘Bwana, ni lini tulipokuona ukiwa na njaa au ukiwa na kiu au ukiwa mgeni au ukiwa uchi au ukiwa mgonjwa au ukiwa gerezani tukakosa kukuhudumia?’ 45  Ndipo atawajibu: ‘Kwa kweli ninawaambia, kwa kadiri ambavyo hamkumtendea mmoja wa hawa wadogo zaidi, hamkunitendea mimi.’+ 46  Hao watakatiliwa mbali milele,*+ lakini waadilifu watapata uzima wa milele.”+

Maelezo ya Chini

Au “hekima.”
Talanta ya Wagiriki ilikuwa sawa na kilogramu 20.4. Angalia Nyongeza B14.
Tnn., “fedha.”
Tnn., “fedha.”
Au “sikuwa na mavazi ya kutosha.”
Yaani, kutoka kwa uhai. Tnn., “kukata matawi; kupogolewa.”