Nehemias 9:1-38

  • Impatua na saray totoo so kasalanan da (1-38)

    • Si Jehova, say Dios ya akaparaan a mamerdona (17)

9  Diad koma-24 ya agew na sayan bulan et nantitipon iray Israelita; nanayunal ira, ya akasulong iray sakon abel, tan angisabuyag iray dabok ed ulo ra.+  Diad saman, saramay nanlapud kapolian na Israelita et imbiig day inkasikara ed amin a dayo,+ tan inmalagey ira tan impatua da ray kasalanan da tan saray lingo na kaamaan da.+  Et nansiansia ran akaalagey ed kawalaan da tan diad loob na taloran oras* et binasan maksil ed sikara so libro na Ganggan+ nen Jehova a Dios da; tan diad tinmumbok a taloran oras et impatua da ray kasalanan da tan dinmakmomo rad si Jehova a Dios da.  Si Jesua, Bani, Kadmiel, Sebanias, Buni, Serebias,+ Bani, tan Kenani et inmalagey ed entablado+ na saray Levita, tan diad maksil a boses et tinmawag irad si Jehova a Dios da.  Tan saray Levita a di Jesua, Kadmiel, Bani, Hasabnias, Serebias, Hodias, Sebanias, tan Petahias et inkuan da: “Alagey kayo tan idayew yo ya anggad angga* si Jehova a Dios yo.+ O Dios, idayew da komon so maglorian ngaran mo, a nitandoro nen say amin a bendisyon tan dayew.  “Sika si Jehova, sika labat;+ sika so nanggawa na katawenan, on, say tawen na saray katawenan tan amin ya armada ra, say dalin tan amin a wadtan, saray dayat tan amin a walad sikara. Tan pansiasiansiaen mo ran mabilay ya amin, tan say armada na katawenan et ondadakmomo ed sika.  Sika si Jehova a tuan Dios, ya amili ed si Abram+ tan angipaway ed sikato manlapud Ur+ a syudad na saray Caldeo tan angiter ed sikato na ngaran ya Abraham.+  Apaneknekan mon matoor ed sika so puso to,+ kanian akisipanan kad sikato ya iter mod sikato so dalin na saray Canaanita, Heteo, Amoreo, Perizeo, Jebuseo, tan Girgaseo, pian iter itan ed ilalak* to;+ tan tinoor mo ray sipan mo, lapud matunong ka.  “Et anengneng moy paniirap na saray inmuunan atateng mi diad Ehipto,+ tan arengel moy akis da diad Ambalangan Dayat. 10  Tan nanggawa ka na saray tanda tan milagro sumpad Faraon tan ed amin a lingkor to tan ed amin a totoo ed dalin to,+ ta amtam a pinairap da ray totoom.+ Nanggawa kay ngaran parad inkasika, a kabkabat anggad natan.+ 11  Tan say dayat et binelsay mo ed arapan da, kanian akabeltang irad dayat diad amagan dalin,+ tan saray onuusil ed sikara et imbasileng mod kaaralman a singa baton nibantak ed madaluyon iran danum.+ 12  No agew et itotonton mo ra diad panamegley na singa lusek a lurem, tan no labi et diad panamegley na singa lusek ya apoy, pian naliwawaan ira diad dalan a nepeg dan laen.+ 13  Tan linmasur ka ed Palandey Sinai+ tan akitongtong kad sikara manlapud tawen+ tan inikdan mo ra na matunong iran panangukom, saray ganggan na katuaan,* maabig iran totontonen tan bilibilin.+ 14  Impaamtam ed sikara so masanton Sabaton mo,+ tan inikdan mo ra na saray bilin, saray totontonen, tan ganggan diad panamegley nen Moises a lingkor mo. 15  Inikdan mo ray tinapay a nanlapud tawen sanen narasan ira,+ tan amapaway kay danum ed baleg a bato sanen napgaan ira,+ tan imbagam ed sikara ya onloob ira tan kayarianen da so dalin a sinambaan mo* ya iter ed sikara. 16  “Balet sikara, on, saray inmuunan atateng mi et kinmiwas a mapaatagey+ tan nagmaliw iran benger,*+ tan agda dinengel iray bilin mo. 17  Agda labay so ondengel,+ tan agda ninonot iray makapakelaw a ginawam ed sikara, noagta nagmaliw iran benger* tan anuro ra na pangulo pian ompawil irad inkaaripen da diad Ehipto.+ Balet sakey kan Dios ya akaparaan a mamerdona,* maabagey tan mapangasi, matantan a manpasnok tan abalbaleg so matoor a panangarom,*+ tan agmo ra pinaulyan.+ 18  Anggan sanen nanggawa ra na metal ya estatua na kilaw a baka tan imbaga ran, ‘Saya so Dios mo ya angipaway ed sika ed Ehipto,’+ tan wala ray ginawa ra a pakapatnagan a talagan anggapoy respeto ra, 19  siansia nin agmo ra pinaulyan diad kalawakan lapud kabaleg na panangasim.+ Ag-ira tinaynan na singa lusek a lurem no agew pian nitonton irad dalan da, odino samay singa lusek ya apoy no labi pian naliwawaan ira diad dalan a nepeg dan laen.+ 20  Tan inter moy espiritum* pian naikdan iray aralem a pakatalos,+ tan agmo insiblet ed sikara so mana,+ tan inikdan mo ra na danum sanen napgaan ira.+ 21  Diad loob na 40 taon et intaryaan mo ray naakan da diad kalawakan.+ Ag-ira kinmulang na antokaman. Agdinmaan iray kawes da,+ tan aglinmarag iray sali ra. 22  “Inikdan mo ra na saray panarian tan baley, ya inaapag-apag mo iratan ed sikara,+ kanian inala ray dalin nen Sihon,+ salanti, say dalin na ari na Hesbon,+ pati say dalin nen Og+ ya ari na Basan. 23  Tan pinarakel mo ray ananak da a singa saray bitewen ed tawen.+ Insan inyakar mo ra ed dalin ya insipan mo a looban tan kayarianen na inmuunan atateng da.+ 24  Kanian saray ananak da et linmoob tan kinayarian da itan a dalin,+ tan diad arapan da et sinakop mo ray Canaanita+ a manaayam ed satan a dalin, tan inyawat mo rad lima ra, saray arari ra tan saray totoo ditan, pian gawaen dad sikara so panlabayan da. 25  Tan sinakop da ray apadiran a syudad+ tan say mabunan dalin,+ tan kinayarian da ray kaabungan a napno na amin a maabig a bengatla, saray kinotkot a bobon, kaubasan, taneman na kiew ya olibo,+ tan dakel a manbubungan kakiewan. Kanian angan ira tan naksel ira tan tinmataba ra, tan nanliketan day baleg a kaabigan mo. 26  “Balet, ag-ira tinmulok tan nanrebelde rad sika+ tan imbeneg day Ganggan mo.* Pinapatey da ray propetam ya amasakbay ed sikara pian papawilen da rad sika, tan wala ray ginawa ra a pakapatnagan a talagan anggapoy respeto ra.+ 27  Lapud saya et inyawat mo ra ed lima na saray kalaban da+ a naynay a mangogonigon ed sikara.+ Balet sano nagogonigon la ra et ontawag irad sika, tan dengelen mo ra manlapud tawen; tan lapud abalbaleg a panangasim et mangibaki ka na saray mangiliktar ed sikara manlapud lima na saray kalaban da.+ 28  “Balet sano nainawaan ira, gawaen da lamet so mauges ed arapan mo,+ tan paulyanan mo rad lima na saray kakabusol da a manuley ed sikara.*+ Insan ompawil ira tan onkerew iray tulong ed sika,+ tan dengelen mo ra manlapud tawen tan naynay mo ran ililiktar lapud abalbaleg so panangasim.+ 29  Anggano pinasakbayan mo ra pian unoren da lamet so Ganggan mo, nampaatagey ira tan agda labay a dengelen iray bilin mo;+ tan sinumlang da ray inter mon totontonen, a diad panamegley na satan et manbilay so sakey a too no tumboken to iratan.+ Balet nagmaliw iran benger, ya ombebeneg ira tan papaaweten day tenger da, tan agda labay so ondengel. 30  Balet lalom ni ran inanosan+ ed loob na dakel a taon tan lanang mo ran papasakbayan diad panamegley na saray propetam ya inikdan mo na espiritum, ingen ta agda labay so ondengel. Diad kaunoran et inyawat mo rad lima na saray totood kaliberliber a dalin.+ 31  Tan lapud kabaleg na panangasim et agmo ra dineral+ odino pinaulyan, ta sakey kan maabagey tan mapangasin Dios.+ 32  “Et natan, O Dios mi, say Dios a makapadinayew, makapanyari, tan makapakelkelaw, a manusumpal na sipanan to tan mangipapatnag na matoor a panangaro,+ agmo komon ibabaliwala so amin a kairapan ya asagmak mi, saray arari mi, saray prinsipe mi,+ saray saserdote mi,+ saray propeta mi,+ saray inmuunan atateng mi, tan amin a totoom manlapud saray agew na arari na Asirya+ ya anggad sayan agew. 33  Diad amin a sinmabid sikami et nansiansia kan matunong, ta matoor ka; balet sikami so nanggawa na kaugsan.+ 34  Tan saray arari mi, saray prinsipe mi, saray saserdote mi, tan saray inmuunan atateng mi et agda inunor so Ganggan mo, tan agda inimano iray bilin mo odino saray panonot* ya inter mo pian pasakbayan ira. 35  Anggan sanen wala rad panarian da tan panliliketan da ray inter mon dakdakel a maabig a bengatla tan wala rad maawang tan mabunan dalin ya inter mod sikara, ag-ira nanlingkor ed sika+ tan agda impulisay iray mauges a kagagawa ra. 36  Kanian wadia kami natan ya ariripen+—on, ariripen kami diad dalin ya inter mod inmuunan atateng mi pian mangan ed saray bunga to tan saray maabig a bengatla ditan. 37  Say dakdakel a naaani ditan et parad saray arari ya impasen mon manuley ed sikami lapud saray kasalanan mi.+ Uuleyan da kami tan saray ayayep mi unong ed labay da, tan nagogonigon kamin maong. 38  “Kanian lapud sarayan amin et nanggawa kami na malet a paknaan+ ya akasulat, tan pinaletan itan diad panamegley na panagtatak na saray prinsipe mi, saray Levita mi, tan saray saserdote mi.”+

Paimanod leksab

Literal, “kakapat na agew.”
Odino “manlapud andi-anggaan ya anggad andi-anggaan.”
Literal, “bini.”
Odino “saray napanmatalkan a ganggan.”
Literal, “ya angitageyan mo na limam.”
Literal, “pinaawet day beklew da.”
Odino “so maaron-kaabigan mo.”
Odino “Dios a manamerdona.”
Literal, “pinaawet day beklew da.”
Literal, “maabig ya espiritum.”
Literal, “tan imbantak day Ganggan mo ed benegan da.”
Odino “maneral ed sikara.”
Odino “saray pasakbay.”