Nehemias 8:1-18

  • Say Ganggan et binasa tan impaliwawa ed totoo (1-12)

  • Sinelebraan so Piesta na Saray Alolong (13-18)

8  Amin a totoo et nantitipon a walaay pankakasakey diad plaza ed arapan na Puerta na Danum,+ tan imbaga rad si Esdras+ a managkopya* ya awiten toy libro na Ganggan nen Moises,+ samay inter nen Jehova ed Israel.+  Kanian inawit nen Esdras a saserdote so Ganggan ed saray nantitipon+ a lalaki, bibii, tan amin a makatalos lad narerengel da, diad unonan agew na komapiton bulan.+  Tan binasa to itan a maksil+ diad plaza ed arapan na Puerta na Danum, manlapud kabkabuasan anggad kaagwan, diad arap na saray lalaki, bibii, tan amin a makatalos la; tan saray totoo et madengedengel+ ed saray ibabasa manlapud libro na Ganggan.  Tan si Esdras a managkopya* et akaalagey ed kiew a podyum ya impasadya parad sayan okasyon; tan diad nikawanan to et akaalagey ira di Matitias, Sema, Anaias, Urias, Hilkias, tan Maasias; tan diad nikawigi to et sikara di Pedaias, Misael, Malkias,+ Hasum, Has-badana, Zacarias, tan Mesulam.  Et imbukay nen Esdras so libro diad pakanengneng na amin a totoo, ta mas atagey so kawalaan to nen say sikara. Legan ton ibubukay itan et inmalagey so amin a totoo.  Insan indayew nen Esdras si Jehova a tuan Dios, say makapadinayew a Dios, tan diad saman et inmebat so amin a totoo, “Amen!* Amen!”+ tan inyatagey da ray lima ra. Insan ira yinmuko tan dinmakmomo ed arapan nen Jehova ya akasubsob so lupa ra ed dalin.  Tan saray Levita a sikara di Jesua, Bani, Serebias,+ Jamin, Akub, Sabetai, Hodias, Maasias, Kelita, Azarias, Jozabad,+ Hanan, tan Pelaias et ipapaliwawa ra ed totoo so Ganggan,+ legan ya akaalagey iray totoo.  Tan intuloy dan binasa a maksil so libro, say Ganggan na tuan Dios, a malinew dan ipapaliwawa tan ibabaga ray kabaliksan na satan; kanian tinulongan da ray totoo a natalosan so ibabasa.+  Tan si Nehemias a diad saman et gobernador,* si Esdras+ a saserdote tan managkopya,* tan saray Levita a mangibabangat ed totoo et oniay inkuan da ed amin a totoo: “Sayan agew et masanto ed si Jehova a Dios yo.+ Agkayo maneermen odino onaakis.” Ta onaakis so amin a totoo legan a narerengel da ray salita a walad Ganggan. 10  Inkuan tod sikara: “La kayo, mangan kayo na saray sankaabigan a kakanen* tan inum kayo na masasamit ya iinumen, tan mangipawit kayoy naakan+ ed saramay anggapoy niparaan da; ta sayan agew et masanto ed Katawan tayo, tan agkayo maneermen, ta say liket ya iiter nen Jehova so biskeg* yo.” 11  Tan pinakalma na saray Levita so amin a totoo, a kuan da: “Deen kayo! ta sayan agew et masanto, tan agkayo maneermen.” 12  Kanian inmalis so amin a totoo pian mangan tan oninum tan mangipawit na naakan tan manliket a maong,+ ta atalosan da ray salitan impaamta ed sikara.+ 13  Tan diad komaduan agew, saray lider na saray pamilya na kaamaan, saray saserdote, tan saray Levita et nantitipon ed arapan nen Esdras a managkopya* pian naaruman ni pakatalos da ed saray salita a walad Ganggan. 14  Et naamtaan da ya akasulat ed Ganggan ya inter nen Jehova diad panamegley nen Moises a saray Israelita et nepeg a manayam ed saray alolong* legan na piesta diad komapiton bulan,+ 15  tan nepeg ya oniay iyabawag da+ tan ipakabat ed interon syudad da tan ed interon Jerusalem: “La kayo ed mapalandey a rehyon tan mangala kayo na saray mabulong a sanga na kiew ya olibo, saleng, mirto, palma, tan saray mabulong a sanga na arum nin kiew ya usaren yo ed panggawa yoy alolong, unong a nisulat.” 16  Kanian linma iray totoo tan angala ra na saratan pian usaren dad panggaway alolong da, a kada sakey et diad atep na abung da, pati diad saray sular da, diad saray sular na abung na tuan Dios,+ diad plaza ed Puerta na Danum,+ tan diad plaza ed Puerta na Efraim.+ 17  Diad ontan, say interon kongregasyon a pinmawil manlapud inkibantak da et nanggawa na saray alolong tan nanayam ira ditan, ta aliwan ontan so gagawaen na saray Israelita manlapud saray agew nen Josue+ ya anak nen Nun ya anggad satan ya agew, kanian malikeliket iran maong.+ 18  Tan inagew-agew a babasaen so libro na Ganggan na tuan Dios,+ manlapud unonan agew anggad sampot ya agew. Tan pitoy agew dan sinelebraan so piesta, tan diad komawalon agew et walay sagradon pantitipon, unong a kakaukolanen.+

Paimanod leksab

Odino “eskriba.”
Odino “eskriba.”
Odino “Ontan pa komon!”
Odino “eskriba.”
Odino “Tirsata,” sakey a Persianon titulo parad gobernador na probinsya.
Literal, “saray matataban bengatla.”
Odino “salimbeng.”
Odino “eskriba.”
Odino “saray temporaryon siroman.”