Onlad karga

Onlad saray karga

Say Libro na Nehemias

Saray Kapitulo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sumaryo na Saray Karga

 • 1

  • Balita a nanlapud Jerusalem (1-3)

  • Say pikakasi nen Nehemias (4-11)

 • 2

  • Si Nehemias et imbaki ed Jerusalem (1-10)

  • Sinuri nen Nehemias iray padir na syudad (11-20)

 • 3

  • Impaalagey lamet iray padir (1-32)

 • 4

  • Onaaligwas so kimey anggaman walay isusumpa (1-14)

  • Nantultuloy so pangipapaalagey legan ya akabemben na armas iray komikimey (15-23)

 • 5

  • Pinatunda nen Nehemias so aliwan patas a panagtrato (1-13)

  • Say ag-inkamakasarili nen Nehemias (14-19)

 • 6

  • Nantultuloy so isusumpa ed pangipapaalagey lamet (1-14)

  • Asumpal so padir diad loob na 52 agew (15-19)

 • 7

  • Saray puerta na syudad tan saray bantay na puerta (1-4)

  • Listaan na saramay pinmawil manlapud inkibantak da (5-69)

   • Saray lingkor ed templo (46-56)

   • Saray kailalakan na saray lingkor nen Solomon (57-60)

  • Saray kontribusyon parad kimey (70-73)

 • 8

  • Say Ganggan et binasa tan impaliwawa ed totoo (1-12)

  • Sinelebraan so Piesta na Saray Alolong (13-18)

 • 9

  • Impatua na saray totoo so kasalanan da (1-38)

   • Si Jehova, say Dios ya akaparaan a mamerdona (17)

 • 10

  • Akipakna iray totoo ya unoren day Ganggan (1-39)

   • “Agmi paulyanan so abung na Dios mi” (39)

 • 11

  • Naaruman so manaayam ed Jerusalem (1-36)

 • 12

  • Saray saserdote tan saray Levita (1-26)

  • Say inagurasyon na padir (27-43)

  • Suporta parad panaglingkor ed templo (44-47)

 • 13

  • Saray kaaruman nin pananguman a ginawa nen Nehemias (1-31)

   • Saray kakaplo et nepeg ya iter (10-13)

   • Agnepeg a leglemewen so Sabaton (15-22)

   • Kinondena so pangasawa odino piasawa ed dayo (23-28)