Nehemias 1:1-11

  • Balita a nanlapud Jerusalem (1-3)

  • Say pikakasi nen Nehemias (4-11)

1  Saraya so salita nen Nehemias*+ ya anak nen Hacalias: Diad bulan na Kislev,* diad koma-20 taon, et wala ak ed Susan*+ a panag-amotan.*  Diad saman, si Hanani,+ sakey ed saray agagik a lalaki, et sinmabi a kaiba to ray lalakin nanlapud Juda, tan tinepetan ko ra nipaakar ed saray akeran Judio a pinmawil manlapud inkibantak,+ tan nipaakar ed Jerusalem.  Et inmebat ira: “Saramay akera diman ed probinsya* a pinmawil manlapud inkibantak et pakaskasi kipapasen da tan niiyan irad kababaingan.+ Saray padir na Jerusalem et nagba,+ tan apoolan iray puerta to.”+  Sanen nadngel ko irayan salita, yinmurong ak tan nannangis ak tan pigay agew ak a nanermen, tan agak tinmundan nanayunal+ tan nampikasi ed Dios na tawen.  Inkuan ko: “O Jehova a Dios na tawen, say makapanyari tan makapadinayew a Dios a manusumpal ed sipanan to tan mangipapatnag na matoor a panangaro ed saramay mangaarod sikato tan manusumpal ed saray ganggan to,+  komon ta ikiling moy layag mo tan ilukas mo ray matam pian dengelen so ipipikasid sika natan na lingkor mo, diad agew tan labi,+ nipaakar ed saray Israelita a lingkor mo, legan ya ipapatuak iray kasalanan ed sika na totoo na Israel. Nankasalanan kami, siak tan say sankaabungan nen amak.+  Talagan mauges so ginawa mi ed arapan mo+ diad agmi impangunor ed saray bilin, totontonen, tan ganggan ya inter mo ed si Moises a lingkor mo.+  “Nonot mo komon imay salitan imbagam* ed si Moises a lingkor mo: ‘No agkayo manmatoor, itaytayak ta kayo ed limog na saray totoo.+  Balet no ompawil kayod siak tan unoren yo ray ganggan ko tan gawaen yo iratan, anggano nitaytayak kayo anggad sampot na dalin, manlapu ditan et tiponen ta kayo+ tan iyakar ta kayo ed pasen a pinilik parad ngaran ko.’+ 10  Saraya so lingkor mo tan totoom, a dinondon mo diad panamegley na baleg a pakayarim tan mabiskeg a limam.+ 11  O Jehova, komon ta ikiling moy layag mo ed pikakasi na lingkor mo tan ed pikakasi na saray lingkor mon maliket a mangigagalang ed ngaran mo, tan abuloyan mo komon ya ontalona so lingkor mo natan, tan sikatoy kasian komon na sayan too.”+ Siak so managserbi iinumen na ari.+

Paimanod leksab

Kabaliksan toy “Si Jah so Manliligliwa.”
Nengnengen so Apendise B15.
Odino “Susa.”
Odino “palasyo; panagsalimbengan.”
Odino “nasasakopan a distrito.”
Odino “imay pasakbay ya inter mo.”