1 Hari 8:1-66

  • Ang Kaban gindala sa templo (1-13)

  • Si Solomon nakighambal sa katawhan (14-21)

  • Pangamuyo sa dedikasyon (22-53)

  • Pagpakamaayo sa katawhan (54-61)

  • Mga halad kag kapiestahan (62-66)

8  Sina nga tion, gintipon ni Solomon+ ang mga gulang sang Israel, ang tanan nga nagapanguna sa mga tribo, kag ang mga pangulo sang mga panimalay* ni Israel.+ Nagtipon sila kay Hari Solomon sa Jerusalem agod kuhaon ang kaban sang katipan ni Jehova sa Siudad ni David,+ nga amo ang Sion.+  Nagtipon ang tanan nga lalaki sang Israel kay Hari Solomon sa tion sang kapiestahan* sa bulan sang Ethanim,* ang ikapito nga bulan.+  Gani nag-abot ang tanan nga gulang sang Israel, kag ginkuha sang mga saserdote ang Kaban.+  Gindala nila ang Kaban ni Jehova, ang tolda nga tilipunan,+ kag ang tanan nga sagrado nga kagamitan nga yara sa tolda. Gindala ini sang mga saserdote kag mga Levinhon.  Si Hari Solomon kag ang bug-os nga katilingban sang Israel nga ginpatawag niya yara sa atubangan sang Kaban. Madamo gid ang ginahalad nga mga karnero kag mga baka,+ nga indi maisip ang kadamuon sini.  Dayon gindala sang mga saserdote ang kaban sang katipan ni Jehova sa lugar sini+ sa pinakasulod nga hulot sang balay, nga amo ang Labing Balaan, sa idalom sang mga pakpak sang mga kerubin.+  Nagahumlad ang mga pakpak sang mga kerubin sa ibabaw sang Kaban, gani ginalipdan sang mga kerubin ang Kaban kag ang mga tuwangtuwangan sini.+  Malaba ang mga tuwangtuwangan,+ gani kitaon ang mga punta sini sa Balaan nga hulot sa atubangan sang Labing Balaan nga hulot, apang indi ini kitaon sa gua. Yara pa ini didto tubtob sini nga adlaw.  Wala sing iban nga sulod ang Kaban kundi ang duha ka tapitapi nga bato+ nga ginbutang ni Moises+ sang didto sia sa Horeb, sang nakigkatipan si Jehova+ sa katawhan sang Israel sang naggua sila sa Egipto.+ 10  Sang naggua ang mga saserdote sa balaan nga duog, nahil-ob sang panganod+ ang balay ni Jehova.+ 11  Indi na makahimo sang ila hilikuton ang mga saserdote bangod sang panganod, kay napuno sang himaya ni Jehova ang balay ni Jehova.+ 12  Dayon nagsiling si Solomon: “Nagsiling si Jehova nga magapuyo sia sa madamol nga gal-um.+ 13  Madinalag-on ako nga nakapatindog sing halangdon nga balay para sa imo, isa ka malig-on nga duog nga puy-an mo sing dayon.”+ 14  Dayon nagliso ang hari kag ginpakamaayo niya ang bug-os nga katilingban sang Israel samtang nagatindog sila.+ 15  Nagsiling sia: “Dayawon si Jehova nga Dios sang Israel, nga nagsaad kay David nga akon amay kag paagi sa iya mismo mga kamot gintuman niya ini, nga nagasiling, 16  ‘Sugod sang adlaw nga ginpagua ko ang akon katawhan nga Israel sa Egipto, wala ako magpili sing isa ka siudad sa tanan nga tribo sang Israel nga patindugan sing balay agod magpabilin didto ang akon ngalan,+ apang ginpili ko si David nga maggahom sa akon katawhan nga Israel.’ 17  Kag handum sang tagipusuon ni David nga akon amay nga magpatindog sing balay para sa kadungganan sang ngalan ni Jehova nga Dios sang Israel.+ 18  Apang nagsiling si Jehova kay David nga akon amay, ‘Handum gid sang imo tagipusuon nga magpatindog sing balay para sa kadungganan sang akon ngalan. Maayo gid ina. 19  Apang indi ikaw ang magapatindog sina nga balay, kundi ang imo anak nga mabun-ag sa imo* ang magapatindog sing balay para sa kadungganan sang akon ngalan.’+ 20  Gintuman ni Jehova ang iya ginsaad, kay ginbuslan ko si David nga akon amay kag nagpungko ako sa trono sang Israel, suno sa ginsaad ni Jehova. Nagpatindog man ako sing balay para sa kadungganan sang ngalan ni Jehova nga Dios sang Israel+ 21  kag nagpahimo ako didto sing lugar para sa Kaban diin nabutang ang katipan+ ni Jehova nga ginhimo niya sa aton mga katigulangan sang ginpagua niya sila sa Egipto.” 22  Dayon nagtindog si Solomon sa atubangan sang halaran ni Jehova sa atubangan sang bug-os nga katilingban sang Israel, kag ginbayaw niya ang iya mga kamot sa langit,+ 23  kag nagsiling sia: “O Jehova nga Dios sang Israel, wala sing Dios pareho sa imo+ sa langit sa ibabaw kag sa duta sa idalom, nga nagatuman sang katipan kag nagapakita sing mainunungon nga gugma+ sa imo mga alagad nga nagasunod sa imo sa bug-os nila nga tagipusuon.+ 24  Gintuman mo ang imo ginsaad sa imo alagad nga si David nga akon amay. Ikaw mismo ang nagsaad sini, kag subong nga adlaw ikaw mismo ang nagtuman sini.+ 25  Kag karon, O Jehova nga Dios sang Israel, kabay pa nga tumanon mo sa imo alagad nga si David nga akon amay ang imo ginsaad: ‘Kon ang imo mga anak maghalong sa ila pagkabuhi paagi sa pagsunod sa akon, pareho sang pagsunod mo sa akon, may kaliwat ka pirme nga magapungko sa trono sang Israel.’+ 26  O Dios sang Israel, palihug, kabay pa nga matuman ang imo ginsaad sa imo alagad nga si David nga akon amay. 27  “Apang magapuyo gid bala ang Dios sa duta?+ Kon sa langit, sa pinakamataas nga langit, indi ka gani makaigo,+ labi na gid sa sining balay nga ginpatindog ko!+ 28  O Jehova nga akon Dios, pamatii ang pangamuyo kag pangabay sang imo alagad. Pamatii ang pagpangayo sing bulig kag pangamuyo sang imo alagad sa imo subong. 29  Kabay pa nga bantayan mo ining balay adlaw kag gab-i, kag pamatian mo ang pangamuyo sang imo alagad sa sini nga duog,+ diin nagsiling ka, ‘Ang akon ngalan magapabilin didto.’+ 30  Kag kabay pa nga pamatian mo ang pangabay sang imo alagad kag ang pangamuyo sang imo katawhan nga Israel sa sini nga duog, kag kabay pa nga magpamati ka sa imo puluy-an sa langit.+ Kabay pa nga pamatian mo kami kag patawaron.+ 31  “Kon ang isa ka tawo ginasumbong nga nakasala sa iya isigkatawo, mahimo nga pasumpaon* sia sang iya isigkatawo. Kon magkadto sia sa atubangan sang imo halaran sa sini nga balay bangod sang iya ginpanumpa,+ 32  kabay pa nga magpamati ka sa langit, kag hukman mo ang imo mga alagad. Pakamalauton mo ang nakasala* kag silutan sia suno sa iya ginhimo. Pakamatarungon mo ang wala nakasala* kag balusan sia suno sa iya pagkamatarong.+ 33  “Kon ang imo katawhan nga Israel mapierde sang kaaway bangod nakasala sila sa imo,+ kag magbalik sila sa imo kag dayawon nila ang imo ngalan+ kag magpangamuyo sila kag magpakiluoy sa imo sa sini nga balay,+ 34  kabay pa nga magpamati ka sa langit kag patawaron mo ang sala sang imo katawhan nga Israel kag ibalik mo sila sa duta nga ginhatag mo sa ila mga katigulangan.+ 35  “Kon wala sing ulan nga magtupa halin sa langit+ bangod nakasala sila sa imo,+ kag kon magpangamuyo sila sa sini nga duog kag dayawon nila ang imo ngalan kag maghinulsol sila sa ila mga sala bangod ginapabudlayan* mo sila,+ 36  kabay pa nga magpamati ka sa langit kag patawaron mo ang sala sang imo mga alagad, sang imo katawhan nga Israel, kay itudlo mo sa ila+ ang maayo nga dalan nga dapat nila laktan; kag magapaulan ka sa duta+ nga ginhatag mo sa imo katawhan bilang palanublion nila. 37  “Kon may tiggulutom sa duta,+ ukon peste, pagpanglaya bangod sang mainit nga hangin, peste sa mga pananom,+ mga apan, ukon maasab nga mga apan;* ukon kon likupan sila sang ila mga kaaway sa bisan diin nga siudad sa ila duta* ukon may iban pa nga kalalat-an ukon balatian,+ 38  kag mangamuyo kag magpakiluoy+ ang bisan sin-o nga tawo ukon ang imo tanan nga katawhan nga Israel (kay nahibaluan sang kada isa kon ano ang nagapaantos sa iya tagipusuon)+ kag bayawon nila ang ila mga kamot sa pagpangamuyo sa sini nga balay, 39  kabay pa nga magpamati ka sa langit nga imo puluy-an,+ kag kabay pa nga patawaron mo+ sila kag magahikot ka; kag padyaan mo ang kada isa suno sa tanan niya nga dalanon,+ kay nahibaluan mo ang iya tagipusuon (ikaw lamang ang nakahibalo gid sa tagipusuon sang tawo),+ 40  agod magkahadlok sila sa imo samtang nagakabuhi sila sa duta nga ginhatag mo sa amon mga katigulangan. 41  “Kon ang dumuluong man nga indi bahin sang imo katawhan nga Israel mag-abot halin sa malayo nga lugar tungod sa imo ngalan*+ 42  (kay mabatian nila ang tuhoy sa imo daku nga ngalan+ kag tuhoy sa imo makusog nga kamot kag gamhanan nga butkon), kag magkadto sia kag magpangamuyo sa sini nga balay, 43  kabay pa nga magpamati ka sa langit nga imo puluy-an,+ kag himuon mo ang tanan nga ginapangabay sa imo sang dumuluong, agod makilala sang tanan nga katawhan sa duta ang imo ngalan kag magkahadlok sila sa imo,+ pareho sang imo katawhan nga Israel, kag agod mahibaluan nila nga ang imo ngalan yara sa sini nga balay nga ginpatindog ko. 44  “Kon ang imo katawhan magpakig-away bisan diin nga ginsugo mo sila,+ kag magpangamuyo sila,+ O Jehova, nga nagaatubang sa siudad nga ginpili mo+ kag sa balay nga ginpatindog ko para sa kadungganan sang imo ngalan,+ 45  kabay pa nga pamatian mo sa langit ang ila pangamuyo kag pangabay kag hatagan mo sila sing hustisya. 46  “Kon makasala sila sa imo (kay wala sing tawo nga indi makasala),+ kag maakig ka sa ila kag itugyan mo sila sa ila kaaway, kag bihagon sila sang ila mga kaaway kag dalhon sila sa duta sang kaaway, sa malayo ukon sa malapit;+ 47  kag kon makamarasmas sila sa duta diin gindala sila nga bihag,+ kag manumbalik sila+ kag magpakiluoy sa imo sa duta sang mga nagbihag sa ila,+ nga nagasiling, ‘Nakasala kami kag nakahimo sing malain; nangin malaut kami,’+ 48  kag manumbalik sila sa imo sa bug-os nila nga tagipusuon+ kag sa bug-os nila nga kalag* didto sa duta sang mga kaaway nga nagbihag sa ila, kag mangamuyo sila sa imo nga nagaatubang sa ila duta nga ginhatag mo sa ila mga katigulangan kag sa siudad nga ginpili mo kag sa balay nga ginpatindog ko para sa kadungganan sang imo ngalan,+ 49  pamatian mo sa langit nga imo puluy-an+ ang ila pangamuyo kag pangabay, kag hatagan mo sila sing hustisya 50  kag patawaron mo ang imo katawhan nga nakasala sa imo kag ang tanan nila nga paglapas sa imo. Pahanabuon mo nga kaluy-an sila sang mga nagbihag sa ila+ 51  (kay katawhan mo sila kag palanublion+ nga ginpagua mo sa Egipto,+ halin sa hurnuhan sang salsalon).+ 52  Kabay pa nga talupangdon mo ang pangabay sang imo alagad,+ kag ang pangabay sang imo katawhan nga Israel kag pamatian mo sila kon manawag sila sa imo.*+ 53  Kay ginpain mo sila, O Soberanong Ginuong Jehova, sa tanan nga katawhan sang duta bilang imo palanublion,+ suno sa ginsiling mo paagi kay Moises nga imo alagad sang ginpagua mo sa Egipto ang amon mga katigulangan.” 54  Sang matapos ni Solomon ang tanan niya nga pangamuyo kag pakiluoy kay Jehova, nagtindog sia sa atubangan sang halaran ni Jehova diin nagluhod sia nga ginabayaw ang iya mga kamot sa langit.+ 55  Dayon nagtindog sia kag ginpakamaayo niya ang bug-os nga katilingban sang Israel, nga nagasiling sing mabaskog: 56  “Dayawon si Jehova nga naghatag sing kapahuwayan sa iya katawhan nga Israel, suno sa iya ginsaad.+ Wala sing bisan isa sa tanan nga maayong butang nga iya ginsaad paagi kay Moises nga iya alagad ang napaslawan.+ 57  Kabay pa nga mangin kaupod man naton si Jehova nga aton Dios subong nga nangin kaupod sia sadto sang aton mga katigulangan.+ Kabay pa nga indi niya kita pagbayaan ukon pagpatumbayaan.+ 58  Kabay pa nga buyukon niya ang aton tagipusuon+ nga maglakat sa tanan niya nga dalanon kag tumanon naton ang iya mga sugo, ang iya mga pagsulundan, kag ang iya mga desisyon nga ginpatuman niya sa aton mga katigulangan. 59  Kabay pa nga ining akon mga pakiluoy sa atubangan ni Jehova dumdumon ni Jehova nga aton Dios adlaw kag gab-i, kag kabay pa nga hatagan niya sing hustisya ang iya alagad kag ang iya katawhan nga Israel suno sa ila kinahanglanon sa adlaw-adlaw, 60  agod mahibaluan sang tanan nga katawhan sa duta nga si Jehova amo ang matuod nga Dios.+ Wala na sing iban pa nga Dios!+ 61  Gani himua ninyo nga mangin bug-os ang* inyo tagipusuon+ kay Jehova nga aton Dios paagi sa pagtuman sa iya mga pagsulundan kag mga sugo, pareho sang ginahimo ninyo subong gid nga adlaw.” 62  Ang hari kag ang bug-os nga Israel naghalad sing madamo nga halad sa atubangan ni Jehova.+ 63  Naghalad si Solomon kay Jehova sing mga halad sa pag-ambitanay:*+ Naghalad sia sing 22,000 ka baka kag 120,000 ka karnero. Paagi sa sini, gin-inagurahan sang hari kag sang tanan nga Israelinhon ang balay ni Jehova.+ 64  Sa sina nga adlaw, dapat pakabalaanon sang hari ang tunga nayon sang luwang nga yara sa atubangan sang balay ni Jehova, kay dapat sia maghalad didto sing mga halad nga sinunog, sing mga dulot nga uyas, kag sing mga tambok sang mga halad sa pag-ambitanay, bangod ang saway nga halaran+ sa atubangan ni Jehova tama kagamay para sa mga halad nga sinunog, sa mga dulot nga uyas, kag sa mga tambok+ sang mga halad sa pag-ambitanay. 65  Sina nga tion, ginsaulog ni Solomon kag sang bug-os nga Israel ang kapiestahan.+ Ang daku nga katilingban sang mga tawo halin sa Lebo-hamat* tubtob sa Nalupyakan* sang Egipto+ nagtipon sa atubangan ni Jehova nga aton Dios sing 7 ka adlaw kag dugang pa nga 7 ka adlaw, 14 tanan ka adlaw. 66  Pagkadason* nga adlaw, ginpalakat sang hari ang katawhan. Ginpakamaayo nila ang hari kag nagpalauli sila nga masinadyahon kag malipayon ang tagipusuon tungod sa tanan nga kaayo+ nga ginpakita ni Jehova kay David nga iya alagad kag sa Israel nga iya katawhan.

Footnote

Ukon “panimalay sa bahin sang amay.”
Kapiestahan sang mga Payagpayag.
Tan-awa ang Apendise B15.
Sa literal, “ang imo anak, ang isa nga magagua sa imo balikawang.”
Ang Hebreo nga tinaga diri nagapatuhoy sa panumpa nga may silot kon indi matuod ang panumpa.
Sa literal, “malauton.”
Sa literal, “ang matarong.”
Ukon “ginapaubos.”
Ukon “tibakla.”
Sa literal, “sa duta sang iya mga gawang.”
Ukon “reputasyon.”
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “pamatian mo bisan ano ang ipangabay nila sa imo.”
Ukon “bug-os ang debosyon sang.”
Ukon “mga dulot para sa paghidait,” mga dulot nga nagapakita nga ang nagadulot may paghidait sa Dios.
Ukon “dulunan sang Hamat.”
Tan-awa ang Glossary.
Sa literal, “Sang ikawalo,” buot silingon, ang adlaw nga masunod sa ikaduha nga pito ka adlaw.