1 Hari 1:1-53

  • Si David kag si Abisag (1-4)

  • Si Adonias nagtinguha maghari (5-10)

  • Si Natan kag si Bat-seba naghulag (11-27)

  • Si David nagsugo nga haplasan si Solomon (28-40)

  • Si Adonias nagdangop sa halaran (41-53)

1  Tigulang na gid si Hari David;+ kag bisan pa habulan sia, ginatugnawan gihapon sia.  Gani nagsiling sa iya ang iya mga alagad: “Mangita kami sing bataon nga dalaga para sa amon ginuo nga hari nga magatatap kag magaatipan sa hari. Magatupad sia sa amon ginuo nga hari kon maghigda sia agod indi matugnawan ang hari.”  Nagpangita sila sing matahom nga dalaga sa bug-os nga duta sang Israel. Nakita nila si Abisag+ nga Sunemnon+ kag gindala nila sia sa hari.  Katahom gid sang dalaga. Gintatap niya kag gin-atipan ang hari, apang wala maghulid ang hari sa iya.  Sa sini nga tion, si Adonias+ nga anak ni Hagit nagapahambog kag nagsiling sia: “Mangin hari ako!” May ginpahimo sia nga kangga para sa iya kaugalingon kag may mga manugkabayo sia kag 50 ka lalaki nga nagadalagan sa unahan niya.+  Apang wala gid sia ginsaway* sang iya amay: “Ngaa ginhimo mo ini?” Tuman gid ka guapo si Adonias, kag natawo sia masunod kay Absalom.  Nagpakighambal sia kay Joab nga anak ni Zeruias kag kay Abiatar+ nga saserdote. Nagdampig sila kay Adonias, kag ginbuligan nila sia.+  Apang si Zadok+ nga saserdote, si Benaias+ nga anak ni Jehoiada, si Natan+ nga manalagna, si Simei,+ si Rei, kag ang isganan nga mga soldado ni David+ wala magdampig kay Adonias.  Sang ulihi, naghalad si Adonias+ sing mga karnero, mga baka, kag matambok nga mga sapat didto nayon sa bato sang Zohelet, nga malapit sa En-rogel, kag gin-agda niya ang tanan niya nga utod nga mga anak sang hari, kag ang tanan nga lalaki sang Juda nga mga alagad sang hari. 10  Apang wala niya gin-agda si Natan nga manalagna, si Benaias kag ang isganan nga mga soldado, ukon si Solomon nga iya utod. 11  Ginsilingan dayon ni Natan+ si Bat-seba+ nga iloy ni Solomon:+ “Wala mo bala mabalitaan nga nagahari na si Adonias+ nga anak ni Hagit, kag wala gid makahibalo sini ang aton ginuo nga si David? 12  May ilaygay ako sa imo, agod maluwas mo ang imo kabuhi kag ang kabuhi* sang imo anak nga si Solomon.+ 13  Magkadto ka kay Hari David kag isiling mo sa iya, ‘Indi bala nga nagpanumpa ka, ginuo ko nga hari, sa imo alagad: “Si Solomon nga imo anak amo ang magabulos sa akon nga hari, kag sia ang magapungko sa akon trono”?+ Kon amo, ngaa si Adonias ang nagahari?’ 14  Samtang nagahambal ka pa sa hari, masulod ako dayon, kag isiling ko sa hari nga husto ang ginahambal mo.” 15  Gani nagkadto si Bat-seba sa kuarto sang hari. Tigulang na gid ang hari kag ginaatipan sia ni Abisag+ nga Sunemnon. 16  Dayon nagluhod si Bat-seba kag nagduko sa hari. Ginpamangkot sia sang hari: “Ano ang kinahanglan mo?” 17  Nagsabat sia: “Ginuo ko, nagpanumpa ka sa imo alagad sa ngalan ni Jehova nga imo Dios, ‘Si Solomon nga imo anak amo ang magabulos sa akon nga hari, kag sia ang magapungko sa akon trono.’+ 18  Apang nagahari na karon si Adonias, kag wala gid makahibalo sini ang akon ginuo nga hari.+ 19  Naghalad sia sing madamo nga toro nga baka, matambok nga mga sapat, kag mga karnero. Dayon gin-agda niya ang tanan nga anak sang hari, si Abiatar nga saserdote, kag si Joab nga pangulo sang mga soldado;+ apang wala niya gin-agda si Solomon nga imo alagad.+ 20  Ginuo ko nga hari, ginahulat ka sang bug-os nga Israel sa pagsugid sa ila kon sin-o ang mabulos sa trono sang akon ginuo nga hari. 21  Kay kon ang akon ginuo nga hari mapatay pareho sang iya mga katigulangan, ako kag si Solomon nga akon anak kabigon nga mga traidor.” 22  Samtang nagahambal pa sia sa hari, nagsulod si Natan nga manalagna.+ 23  Ginsugiran dayon nila ang hari: “Nag-abot si Natan nga manalagna!” Dayon nagkadto sia sa hari kag nagluhod kag nagduko sa hari. 24  Dayon nagsiling si Natan: “Ginuo ko nga hari, nagsiling ka bala, ‘Si Adonias amo ang magabulos sa akon nga hari, kag sia ang magapungko sa akon trono’?+ 25  Kay nagahalad sia subong+ sing madamo nga toro nga baka, matambok nga mga sapat, kag mga karnero, kag gin-agda niya ang tanan nga anak sang hari, ang mga pangulo sang mga soldado, kag si Abiatar nga saserdote.+ Nagakinaon sila kag nagaininom upod sa iya, kag nagasiling sila, ‘Mabuhi si Hari Adonias!’ 26  Apang ako nga imo alagad wala niya gin-agda, pati si Zadok nga saserdote, si Benaias+ nga anak ni Jehoiada, kag si Solomon nga imo alagad. 27  Gintugot bala ini sang akon ginuo nga hari, nga wala ginsugid sa imo alagad kon sin-o ang dapat magbulos sa trono sang akon ginuo nga hari?” 28  Nagsabat si Hari David: “Tawga ninyo si Bat-seba.” Gani nagsulod si Bat-seba kag nagtindog sa atubangan sang hari. 29  Dayon nagsiling ang hari: “Nagapanumpa ako sa buhi nga Dios nga si Jehova, nga nagluwas sa akon* sa tanan nga kabudlayan,+ 30  suno gid sa ginpanumpa ko sa imo sa ngalan ni Jehova nga Dios sang Israel, ‘Si Solomon nga imo anak amo ang magabulos sa akon nga hari, kag sia ang magapungko sa akon trono!’ amo ini ang pahanabuon ko sini nga adlaw.” 31  Dayon nagluhod si Bat-seba kag nagduko sa atubangan sang hari kag nagsiling: “Kabay pa nga mabuhi sing malawig ang akon ginuo nga si Hari David!” 32  Nagsiling dayon si Hari David: “Tawga ninyo si Zadok nga saserdote, si Natan nga manalagna, kag si Benaias+ nga anak ni Jehoiada.”+ Gani nagkadto sila sa hari. 33  Nagsiling ang hari sa ila: “Upda ninyo ang mga alagad sang inyo ginuo, kag pasakya ninyo si Solomon nga akon anak sa akon mula,*+ kag dalha ninyo sia sa Gihon.+ 34  Haplasan sia+ didto ni Zadok nga saserdote kag ni Natan nga manalagna bilang hari sang Israel; dayon patunugon ninyo ang budyong kag magsiling kamo, ‘Mabuhi si Hari Solomon!’+ 35  Dayon updan ninyo sia sa pagbalik diri kag magapungko sia sa akon trono; kag buslan niya ako sa paghari, kag sia ang himuon ko nga lider sang Israel kag sang Juda.” 36  Si Benaias nga anak ni Jehoiada nagsiling dayon sa hari: “Kabay pa!* Kabay pa nga amo man sina ang isiling ni Jehova nga Dios sang akon ginuo nga hari. 37  Subong nga si Jehova nangin kaupod sang akon ginuo nga hari, mangin kaupod man sia ni Solomon,+ kag kabay pa nga himuon niya ang iya trono nga labaw pa sa trono sang akon ginuo nga si Hari David.”+ 38  Dayon naglakat si Zadok nga saserdote, si Natan nga manalagna, si Benaias+ nga anak ni Jehoiada, kag ang mga Keretnon kag mga Peletnon,+ kag ginpasakay nila si Solomon sa mula ni Hari David,+ kag gindala nila sia sa Gihon.+ 39  Ginkuha sang saserdote nga si Zadok sa tolda+ ang suludlan nga sungay nga may lana+ kag ginhaplasan niya si Solomon.+ Dayon ginpatunog nila ang budyong, kag nagsinggit ang tanan nga katawhan: “Mabuhi si Hari Solomon!” 40  Pagkatapos sini, nagsunod sa iya ang tanan nga katawhan nga nagatokar sing plawta kag nagahinugyaw, gani naglitik ang duta bangod sang ila ginahod.+ 41  Si Adonias kag ang tanan nga gin-agda niya nakatapos na sa pagkaon sang mabatian nila ini.+ Sang mabatian ni Joab ang tunog sang budyong, nagsiling sia: “Ngaa may ginahod sa siudad?” 42  Samtang nagahambal pa sia, nag-abot si Jonatan+ nga anak ni Abiatar nga saserdote. Dayon nagsiling si Adonias: “Sulod ka, kay maayo* ka nga tawo, kag may dala ka nga maayong balita.” 43  Apang nagsabat si Jonatan kay Adonias: “Indi maayo ang balita, kay si Solomon ang ginhimo nga hari sang aton ginuo nga si Hari David! 44  Ginpaupod sang hari sa iya si Zadok nga saserdote, si Natan nga manalagna, si Benaias nga anak ni Jehoiada, kag ang mga Keretnon kag mga Peletnon, kag ginpasakay nila sia sa mula sang hari.+ 45  Dayon gindala sia ni Zadok nga saserdote kag ni Natan nga manalagna sa Gihon kag ginhaplasan nila sia didto bilang hari. Pagkatapos sini, nagbalik sila nga nagasinadya, kag nagahinugyaw ang siudad. Amo ina ang ginahod nga nabatian ninyo. 46  Kag nagpungko na si Solomon sa trono sang hari. 47  Isa pa, nagkadto ang mga alagad sang hari kag gintamyaw nila si Hari David nga aton ginuo. Nagsiling sila, ‘Kabay pa nga himuon sang imo Dios ang ngalan ni Solomon nga mas dungganon sangsa imo ngalan, kag kabay pa nga himuon Niya ang iya trono nga labaw pa sangsa imo trono!’ Dayon nagduko ang hari sa iya hiligdaan. 48  Nagsiling man ang hari, ‘Dayawon si Jehova nga Dios sang Israel, nga nagtugot sa akon nga makita ko subong nga adlaw ang pagpungko sa akon trono sang isa nga gintangdo niya!’ ” 49  Hinadlukan ang tanan nga gin-agda ni Adonias kag nagbinulagay sila. 50  Hinadlukan man si Adonias tungod kay Solomon, gani nagkadto sia sa halaran kag gin-uyatan niya ang mga sungay sang halaran.+ 51  Dayon may nagbalita kay Solomon: “Nahadlok si Adonias kay Hari Solomon; kag ginauyatan niya ang mga sungay sang halaran kag nagsiling sia, ‘Pasumpaa anay si Hari Solomon sa akon nga indi niya pagpatyon paagi sa espada ang iya alagad.’ ” 52  Bangod sini, nagsiling si Solomon: “Kon takus sia nga saligan, wala sing bisan isa ka buhok niya ang mahulog sa duta; apang kon may makita nga malain sa iya,+ patyon sia.” 53  Gani ginpakuha sia ni Hari Solomon sa halaran. Dayon nagkadto sia kay Hari Solomon kag nagluhod kag nagduko sa iya atubangan. Nagsiling si Solomon sa iya: “Magpauli ka na.”

Footnote

Ukon “ginsaklaw; ginsabdong.”
Ukon “ang imo kalag kag ang kalag.”
Ukon “nagtubos sang akon kalag.”
Ukon “mula nga babayi.” Ang Hebreo nga tinaga nagapatuhoy sa tinday sang asno nga lalaki kag sang kabayo nga babayi.
Ukon “Amen” sa Hebreo.
Ukon “takus.”