1 Hari 22:1-53

  • Jehosapat nakig-alyansa kay Ahab (1-12)

  • Tagna ni Micaya nga pagkapierde (13-28)

    • Anghel nga mahaylo kay Ahab (21, 22)

  • Si Ahab napatay sa Ramot-gilead (29-40)

  • Si Jehosapat naghari sa Juda (41-50)

  • Si Ahazias nga hari sang Israel (51-53)

22  Wala nag-inaway ang Siria kag ang Israel sa sulod sang tatlo ka tuig.  Sang ikatlo nga tuig, nagkadto si Hari Jehosapat+ sang Juda sa hari sang Israel.+  Dayon nagsiling ang hari sang Israel sa iya mga alagad: “Nakahibalo bala kamo nga aton ang Ramot-gilead?+ Apang nagapangalag-ag kita nga bawion ini sa hari sang Siria.”  Dayon nagsiling sia kay Jehosapat: “Maupod ka bala sa akon sa pagpakig-away sa Ramot-gilead?” Nagsabat si Jehosapat sa hari sang Israel: “Ikaw kag ako isa lang. Amo man ang imo katawhan kag ang akon katawhan isa lang, pati ang imo mga kabayo kag ang akon mga kabayo.”+  Apang nagsiling si Jehosapat sa hari sang Israel: “Mamangkot ka anay,+ palihug, kon ano ang isiling ni Jehova.”+  Gani gintipon sang hari sang Israel ang mga 400 ka manalagna, kag nagpamangkot sia: “Makig-away bala ako sa Ramot-gilead ukon indi?” Nagsabat sila: “Salakaya ini, kay itugyan ini ni Jehova sa kamot sang hari.”  Dayon nagsiling si Jehosapat: “May iban pa bala nga manalagna diri si Jehova? Pamangkuton man naton sia.”+  Nagsiling ang hari sang Israel kay Jehosapat: “May isa pa diri ka tawo nga mapamangkutan naton kon ano ang isiling ni Jehova.+ Sia si Micaya nga anak ni Imla. Apang naugot gid ako sa iya,+ kay wala gid sia sing gintagna nga maayo tuhoy sa akon kundi malain lang.”+ Apang nagsiling si Jehosapat: “Indi dapat maghambal ang hari sing subong sina.”  Gani ginpatawag sang hari sang Israel ang isa ka opisyal sang palasyo kag ginsilingan: “Pakadtua diri gilayon si Micaya nga anak ni Imla.”+ 10  Ang hari sang Israel kag si Jehosapat nga hari sang Juda nga nagasuksok sang ila harianon nga bayo, nagapungko sa ila trono sa linasan nga yara nayon sa gawang sang Samaria, kag ang tanan nga manalagna nagapanagna sa atubangan nila.+ 11  Dayon si Sedequias nga anak ni Kenaana nagpahimo para sa iya kaugalingon sing mga sungay nga salsalon kag nagsiling sia: “Amo ini ang ginsiling ni Jehova, ‘Paagi sa sini sungayon* mo ang mga Sirianhon tubtob mapatay mo sila tanan.’ ” 12  Pareho man sini ang ginsiling sang tanan nga manalagna: “Salakaya ang Ramot-gilead kag madaug ka; kay itugyan ini ni Jehova sa kamot sang hari.” 13  Gani ang mensahero nga nagsugat kay Micaya nagsiling sa iya: “Pareho nga maayo ang ginsiling sang mga manalagna sa hari. Palihug, pareho man sang ginhambal nila ang ihambal mo, kag maayo man ang ihambal mo.”+ 14  Apang nagsiling si Micaya: “Nagapanumpa ako sa buhi nga Dios nga si Jehova, kon ano ang ihambal sa akon ni Jehova, amo man ang ihambal ko.” 15  Pag-abot niya sa hari, ginpamangkot sia sang hari: “Micaya, magapakig-away bala kami sa Ramot-gilead, ukon indi?” Nagsabat sia dayon: “Salakaya ini kag madaug ka; kay itugyan ini ni Jehova sa kamot sang hari.” 16  Nagsiling ang hari sa iya: “Pila gid bala ka beses nga pasumpaon ko ikaw nga matuod lang ang ihambal mo sa akon sa ngalan ni Jehova?” 17  Gani nagsiling sia: “Nakita ko nga nagalinapta ang tanan nga Israelinhon sa kabukiran,+ pareho sang mga karnero nga wala sing manugbantay. Nagsiling si Jehova: ‘Wala sila sing agalon. Papaulia sila sa ila balay nga may kalinong.’ ” 18  Dayon nagsiling ang hari sang Israel kay Jehosapat: “Indi bala nga ginsilingan ko na ikaw, ‘Wala sia sing ginatagna nga maayo tuhoy sa akon kundi malain lang’?”+ 19  Nagsiling dayon si Micaya: “Pamatii ang mensahe halin kay Jehova: Nakita ko si Jehova nga nagapungko sa iya trono+ kag ang tanan nga kasuldadusan sang langit nga nagatindog sa iya tuo kag sa iya wala.+ 20  Nagsiling dayon si Jehova, ‘Sin-o ang mahaylo kay Ahab, agod salakayon niya ang Ramot-gilead kag mapatay sia?’ Lain ang ginasiling sang isa, samtang lain naman ang ginasiling sang isa pa. 21  Dayon may isa ka anghel*+ nga nagpalapit sa atubangan ni Jehova kag nagsiling, ‘Ako ang mahaylo sa iya.’ Ginpamangkot sia ni Jehova, ‘Paano mo ini himuon?’ 22  Nagsabat sia, ‘Malakat ako kag pahambalon ko sing binutig ang tanan niya nga manalagna.’+ Gani nagsiling sia, ‘Hayluha sia, kag magamadinalag-on ka. Lakat ka kag himua ina.’ 23  Kag gintugutan ni Jehova ang isa ka anghel nga pahambalon sing binutig ining tanan mo nga manalagna,+ apang nagsiling si Jehova nga may kalaglagan nga matabo sa imo.”+ 24  Nagpalapit si Sedequias nga anak ni Kenaana kag gintampa si Micaya. Nagsiling sia: “Nagasiling ka bala nga ang espiritu ni Jehova naghalin sa akon agod makighambal sa imo?”+ 25  Nagsabat si Micaya: “Mahibaluan mo ini sa adlaw nga manago ka sa tago nga kuarto sang balay.” 26  Dayon nagsiling ang hari sang Israel: “Kuhaa ninyo si Micaya kag dalha ninyo sia kay Amon nga pangulo sang siudad kag kay Joas nga anak sang hari. 27  Silinga sila, ‘Nagsiling ang hari: “Bilanggua ninyo ini nga tawo+ kag hatagi sia sing diutay lang nga pagkaon kag tubig tubtob makabalik ako nga luwas sa katalagman.” ’ ” 28  Apang nagsiling si Micaya: “Kon makabalik ka pa nga luwas sa katalagman, wala magpakighambal sa akon si Jehova.”+ Nagsiling pa sia: “Tandai ninyo tanan ang ginsiling ko.” 29  Gani ginsalakay sang hari sang Israel kag ni Jehosapat nga hari sang Juda ang Ramot-gilead.+ 30  Ang hari sang Israel nagsiling kay Jehosapat: “Mapakunokuno ako nga indi ako ang hari kag makadto ako sa inaway, apang magsuksok ka sang imo harianon nga bayo.” Gani nagpakunokuno ang hari sang Israel+ kag nagkadto sa inaway. 31  Ginsugo sang hari sang Siria ang iya 32 ka kumander sang mga kangga:+ “Indi kamo magpakig-away kay bisan sin-o* kundi sa hari lang sang Israel.” 32  Gani sang makita sang mga kumander sang mga kangga si Jehosapat, nagsiling sila sa ila kaugalingon: “Sia gid ang hari sang Israel.” Gani ginsalakay nila sia; kag nangayo sing bulig si Jehosapat. 33  Sang makita sang mga kumander sang mga kangga nga indi gali sia ang hari sang Israel, gin-untatan nila ang paglagas sa iya. 34  Apang may isa ka tawo nga nagpana, kag nalagpatan nga naigo niya ang hari sang Israel sa tinabuan sang iya panagang sa lawas. Gani nagsiling ang hari sa nagapadalagan sang iya kangga: “Magbalik ka, kag ipalayo ako sa inaway,* kay grabe ang akon pilas.”+ 35  Malapuyot ang inaway sina nga adlaw, gani kinahanglan nga patindugon ang hari sa kangga nga nagaatubang sa mga Sirianhon. Ang dugo sang iya pilas nag-ilig sa sulod sang kangga, kag napatay sia pagkagab-i.+ 36  Sang nagatunod na ang adlaw, ginsinggit ini nga mando sa mga soldado sang Israel: “Magbalik ang kada isa sa iya siudad! Magbalik ang kada isa sa iya duta!”+ 37  Gani napatay ang hari, kag gindala nila sia sa Samaria, kag didto nila ginlubong ang hari. 38  Sang gintinluan nila ang kangga sa punong sang Samaria, gindilapan sang mga ido ang iya dugo kag nagapaligo didto ang makihilawason nga mga babayi,* suno sa ginsiling ni Jehova.+ 39  Tuhoy sa iban pa nga natabo sa kabuhi ni Ahab, ang tanan niya nga ginhimo kag ang balay* nga tiposo*+ nga ginpatindog niya kag ang tanan nga siudad nga gintukod niya, indi bala nga nasulat ini sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Israel? 40  Sang ulihi, napatay si Ahab pareho sang iya mga katigulangan.+ Si Ahazias+ nga iya anak amo ang nagbulos sa iya bilang hari. 41  Si Jehosapat+ nga anak ni Asa naghari sa Juda sang ikap-at nga tuig sang paggahom ni Hari Ahab sang Israel. 42  Nagaedad si Jehosapat sing 35 ka tuig sang nangin hari sia, kag naggahom sia sa Jerusalem sing 25 ka tuig. Ang iya iloy amo si Azuba nga anak ni Silhi. 43  Ginsunod niya ang bug-os nga dalanon ni Asa+ nga iya amay. Wala sia magsipak sa sini, kag ginhimo niya ang matarong sa panulok ni Jehova.+ Apang wala ginkuha ang sagrado nga mataas nga mga duog, kag ang katawhan nagahalad kag nagapaaso gihapon sing mga halad sa mataas nga mga duog.+ 44  Maayo ang nangin relasyon ni Jehosapat sa hari sang Israel.+ 45  Tuhoy sa iban pa nga natabo sa kabuhi ni Jehosapat, ang iya daku nga mga binuhatan kag kon paano sia nagpakig-away, indi bala nga nasulat ini sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Juda? 46  Gintabog man niya ang makihilawason nga mga lalaki sa templo+ nga nabilin pa sang mga adlaw ni Asa nga iya amay.+ 47  Sadto nga tion wala sing hari sa Edom;+ ginadumalahan ini sang isa ka administrador.+ 48  Nagpahimo man si Jehosapat sing mga barko sang Tarsis* agod magkuha sing bulawan sa Ofir,+ apang wala ini makapanakayon bangod naguba ang mga barko sa Ezion-geber.+ 49  Gani nagsiling sadto si Ahazias nga anak ni Ahab kay Jehosapat: “Paupda sa barko ang akon mga alagad sa imo mga alagad,” apang wala magsugot si Jehosapat. 50  Sang ulihi, napatay si Jehosapat pareho sang iya mga katigulangan+ kag ginlubong sia upod sa iya mga katigulangan sa Siudad ni David nga iya katigulangan. Si Jehoram+ nga iya anak amo ang nagbulos sa iya bilang hari. 51  Si Ahazias+ nga anak ni Ahab nangin hari sa Israel sang ika-17 nga tuig sang paghari ni Jehosapat sa Juda. Naggahom sia sa Samaria kag naghari sa Israel sing duha ka tuig. 52  Malain ang ginhimo niya sa panulok ni Jehova kag nagsunod sia sa iya amay+ kag sa iya iloy+ kag kay Jeroboam nga anak ni Nebat, nga ginbangdan sang pagpakasala sang Israel.+ 53  Padayon sia nga nag-alagad kag nagyaub kay Baal+ kag ginpaakig niya si Jehova nga Dios sang Israel,+ pareho sa ginhimo sang iya amay.

Footnote

Ukon “idusdos.”
Sa literal, “espiritu.”
Sa literal, “sa gamay ukon daku.”
Sa literal, “kampo.”
Ukon mahimo, “diin ang makihilawason nga mga babayi nagapaligo, gindilapan sang mga ido ang iya dugo.”
Ukon “palasyo.”
Sa Ingles, ivory. Malahalon ini nga materyal nga naghalin sa bangkil sang elepante kag iban pa nga sapat.
Tan-awa ang Glossary.