1 Hari 4:1-34

  • Pagdumalahan ni Solomon (1-19)

  • Kahamungayaan sa paggahom ni Solomon (20-28)

    • Katawhay sa idalom sang tanom nga ubas kag kahoy nga higuera (25)

  • Kaalam kag mga hulubaton ni Solomon (29-34)

4  Naggahom si Hari Solomon sa bug-os nga Israel.+  Amo ini ang iya mataas nga mga opisyal:* si Azarias nga anak ni Zadok+ amo ang saserdote;  si Elihoref kag si Ahias nga mga anak ni Sisa amo ang mga sekretaryo;+ si Jehosapat+ nga anak ni Ahilud amo ang manugrekord;  si Benaias+ nga anak ni Jehoiada amo ang nagadumala sa mga soldado; si Zadok kag si Abiatar+ amo ang mga saserdote;  si Azarias nga anak ni Natan+ amo ang manugdumala sa mga administrador; si Zabud nga anak ni Natan isa ka saserdote kag abyan sang hari;+  si Ahisar amo ang manugdumala sang palasyo; kag si Adoniram+ nga anak ni Abda amo ang manugdumala sang mga trabahador.+  May 12 ka administrador si Solomon nga nagadumala sa bug-os nga Israel, kag sila ang nagahatag sing pagkaon sa hari kag sa iya panimalay. Ang kada isa sa ila may turno sa paghatag sing pagkaon sa sulod sang isa ka bulan kada tuig.+  Amo ini ang mga administrador: Ang anak ni Hur nga nagadumala sa kabukiran sang Efraim;  ang anak ni Deker nga nagadumala sa Makaz, sa Saalbim,+ sa Bet-semes kag sa Elon-bet-hanan; 10  ang anak ni Hesed nga nagadumala sa Arubot (sakop man niya ang Soco kag ang bug-os nga duta sang Hefer); 11  ang anak ni Abinadab nga nagadumala sa bug-os nga kabakuluran sang Dor (nangin asawa niya si Tapat nga anak ni Solomon); 12  si Baana nga anak ni Ahilud nga nagadumala sa Taanac, sa Megiddo,+ kag sa bug-os nga Bet-sean,+ nga malapit sa Zaretan sa ubos sang Jezreel, halin sa Bet-sean tubtob sa Abel-mehola tubtob sa rehiyon sang Jokmeam;+ 13  ang anak ni Geber nga nagadumala sa Ramot-gilead+ (sakop niya ang gamay nga mga banwa ni Jair+ nga anak ni Manases, nga yara sa Gilead;+ sakop man niya ang rehiyon sang Argob,+ sa Basan:+ 60 ka daku nga siudad nga may mga pader kag saway nga mga trangka); 14  si Ahinadab nga anak ni Iddo nga nagadumala sa Mahanaim;+ 15  si Ahimaaz nga nagadumala sa Neptali (ginpangasawa niya si Basemat nga anak man ni Solomon); 16  si Baana nga anak ni Husai nga nagadumala sa Aser kag sa Bealot; 17  si Jehosapat nga anak ni Parua nga nagadumala sa Isacar; 18  si Simei+ nga anak ni Ela nga nagadumala sa Benjamin;+ 19  si Geber nga anak ni Uri nga nagadumala sa duta sang Gilead,+ ang duta ni Sihon+ nga hari sang mga Amornon, kag ni Og+ nga hari sang Basan. May isa pa ka administrador nga nagadumala sa sining tanan nga administrador sang duta. 20  Ang Juda kag Israel pareho kadamo sang mga balas sa baybayon.+ Nagakaon sila kag nagainom kag nagasinadya.+ 21  Naghari si Solomon sa tanan nga ginharian halin sa Suba*+ tubtob sa duta sang mga Filistinhon kag sa dulunan sang Egipto. Nagabayad sila sing buhis kag nagaalagad kay Solomon samtang nagakabuhi sia.+ 22  Ang pagkaon nga ginakonsumo sa palasyo ni Solomon kada adlaw 30 ka cor* sang pino nga harina kag 60 ka cor sang ordinaryo nga harina, 23  10 ka matambok nga baka, 20 ka baka nga halin sa halalban, kag 100 ka karnero, wala labot sa mga usa nga lalaki, mga gasela, iban pa nga klase sang mga usa, kag matambok nga mga pispis. 24  Sakop ni Solomon ang tanan sa sini nga bahin sang Suba,*+ halin sa Tifsa tubtob sa Gaza,+ pati ang tanan nga hari sa sini nga bahin sang Suba. May paghidait sa tanan nga rehiyon nga sakop niya.+ 25  Ang Juda kag ang Israel padayon nga nagkabuhi sing matawhay, ang tagsa sa idalom sang iya tanom nga ubas kag sa idalom sang iya kahoy nga higuera, halin sa Dan tubtob sa Beer-seba, sa bug-os nga tion nga naghari si Solomon. 26  Si Solomon may 4,000* ka kuadra sang mga kabayo para sa iya mga kangga kag 12,000 ka kabayo.*+ 27  Ini nga mga administrador nagahatag sing pagkaon kay Hari Solomon kag sa tanan nga nagakaon sa lamesa ni Hari Solomon. Ang kada isa may turno kada bulan, kag ginapat-od nila nga wala gid sing kulang.+ 28  Nagahatag man sila sing sebada kag dagami para sa mga kabayo, kag para sa mga kabayo nga ginagamit sa mga kangga. Suno sa ila katungdanan, ginadala nila ini kon diin ini kinahanglan. 29  Ginhatagan sang Dios si Solomon sing daku nga kaalam kag paghantop, kag sing tagipusuon nga may paghangop nga subong kasangkad sang balas sa baybayon.+ 30  Ang kaalam ni Solomon labaw pa sa kaalam sang tanan nga tawo sa Sidlangan kag sa Egipto.+ 31  Mas maalam sia sangsa kay bisan sin-o nga tawo, bisan kay Etan+ nga Ezranhon, kag kay Heman,+ kay Calcol,+ kag kay Darda, nga mga anak ni Mahol; kag nangin bantog sia sa tanan nga pungsod sa palibot.+ 32  Naghimo* sia sing 3,000 ka hulubaton,+ kag 1,005 ang iya ambahanon.+ 33  Nagahambal sia tuhoy sa mga kahoy, halin sa sedro sa Lebanon tubtob sa hisopo+ nga nagapamuhi sa pader; nagahambal sia tuhoy sa mga sapat,+ sa mga pispis,*+ sa nagakamang nga mga sapat,*+ kag sa mga isda. 34  Ang mga tawo halin sa tanan nga pungsod nagkadto kay Solomon agod mamati sa iya kaalam, pati na ang mga hari halin sa tanan nga bahin sang duta nga nakabalita sang iya kaalam.+

Footnote

Ukon “iya mga prinsipe.”
Eufrates.
Ang isa ka cor katumbas sang 220 ka litro. Tan-awa ang Apendise B14.
Nakatundan sang Eufrates.
Ini nga numero makita sa pila ka manuskrito kag sa kaanggid nga teksto. Ang iban nga mga manuskrito nagasiling sing 40,000.
Ukon “manugkabayo.”
Ukon “Naghambal.”
Ukon “nagalupad nga mga tinuga.”
Mahimo nagalakip sang mga reptilya kag mga insekto.